Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald01.08.20151 Stater I n Anerkjennelse av stater ä Er anerkjennelse et vilkår for eksistens? –Convention on the rights and duties of states.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald01.08.20151 Stater I n Anerkjennelse av stater ä Er anerkjennelse et vilkår for eksistens? –Convention on the rights and duties of states."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald01.08.20151 Stater I n Anerkjennelse av stater ä Er anerkjennelse et vilkår for eksistens? –Convention on the rights and duties of states (1933) ä Opprørsgrupper –Anerkjennelse av stat vs. anerkjennelse av regjering ä Fraskillelse av stat n Selv-bestemmelse ä Urfolk ä The Israeli wall case (2004) n Statssuksesjon og regjeringssuksesjon ä USA i Irak ä Traktater – ”clean slate”-prinsippet

2 Ole Kr. Fauchald01.08.20152 Stater II n Suverenitet ä Hovedtema: Fordeling av myndighet mellom institusjoner ä Territoriell suverenitet, UNCLOS og luftrommet –”Sovereign rights” vs. ”sovereignty” ä Personell suverenitet –Ekstraterritoriell anvendelse av lovgivning ä Monopolisering av makt –Finnes det ingen ”høyere” myndighet enn staten? –Art. 2.4 og 2.7 i FN-Charteret –”Globalisering” og internasjonale institusjoner - kooridnasjonsproblemer –Myndighet til å definere innholdet i forpliktelsene –Styrken til andre staters interesser, multinasjonale selskaper

3 Ole Kr. Fauchald01.08.20153 Stater III n Statlige institusjoners immunitet ä I hvilken utstrekning kan stater saksøkes i andre land? n ”Common heritage of mankind” ä Avgrense fra fellesressurser ä Dyphavsbunnen, ytre rom, genetiske ressurser? n Staters representasjon ä Immunitet og privilegier – funksjonelle størrelser ä Case of Belgian arrest warrant (2002)

4 Ole Kr. Fauchald01.08.20154 Internasjonale institusjoner I n Internasjonale institusjoner ä NGOs vs. IGOs vs. Andre enheter ä Vilkår for å bli en IGO –Land som medlemmer –Må ha visse plikter og rettigheter –Må være i stand til å gjøre bruk av pliktene og rettighetene –Må ha rettslig handleevne i folkeretten –Må ha viss autonomi uavhengig av medlemmene – The reparations for injuries case (1949) ä Andre institusjoner –Ikke noen klare skiller mellom mellomstatlig og ikke-statlig –Eksempler: Programmer, konferanser, partskonferanser, etc.

5 Ole Kr. Fauchald01.08.20155 Internasjonale institusjoner II n FN ä Hovedorganer –Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet, ECOSOC, Haagdomstolen, Sekretariatet ä Organer, programmer og andre institusjoner ä Spesialiserte organer n Andre globale institusjoner av særlig interesse ä WTO ä Traktatinstitusjoner (ad hoc karakter) –Etablerer deres egne institusjoner, svak koordinering, ulike tradisjoner –Burde det være større koordinering av institusjonene?

6 Ole Kr. Fauchald01.08.20156 Internasjonale institusjoner III n Regionale institusjoner ä FNs regionale institusjoner vs. andre institusjoner ä Menneskerettighetsområdet ä Økonomisk samarbeide ä Regionale utviklingsbanker ä Forsvar og sikkerhet n Bilaterale instrumenter ä Økonomisk samarbeide ä Konkrete prosjekter og problemer ä Ad hoc institusjonelle løsninger

7 Ole Kr. Fauchald01.08.20157 Institusjonenes struktur n Plenum ä Møtes sjelden (en gang i året /hvert annet år) ä Politiske funksjoner / sentrale beslutninger n Utøvende organer ä Begrenset deltagelse (geografisk fordeling) ä ”Byrå” ä Hyppigere møter ä Forberede plenumsmøter, kan ha egen myndighet

8 Ole Kr. Fauchald01.08.20158 Institusjonenes struktur II n Underordnede organer (”subsidiary”) ä Etablert ved traktaten eller ad hoc av plenum n Organer som ikke er fullt ut underordnet plenum ä Etablert av traktaten eller plenum ä Uavhengig kompetanse mht. –Håndheving –Tvisteløsning –Vitenskapelige og tekniske temaer n Sekretariater (komme tilbake til dette)

9 Ole Kr. Fauchald01.08.20159 Lovgivende funksjoner I n Vilkår for utøvelse av lovgivende makt ä Enstemmighet – i ferd med å forsvinne ä Konsensus – mulighet for å avstå fra å stemme –Veto ä Flertallsavgjørelser – enkelt vs. kvalifisert flertall ä Vektede stemmer – basert på bidrag til institusjonen, BNP, befolkning ä Regler om ”quorum” – ”present and voting” ä Reservasjoner ä Ratifikasjonsforbehold / aksept fra et visst antall land

10 Ole Kr. Fauchald01.08.201510 Lovgivende funksjoner II n Hvordan etablere en viss dynamikk? n Formelle regler vs. praksis ä Problemet ved å tvinge stater – behov for å søke konsensus – formannens rolle n Avhengig av det konkrete temaet ä Prosessuelle temaer, tekniske temaer, substansielle temaer av liten betydning, interne temaer ä Avgjørelser mht. naturen av det aktuelle temaet ä Bruken av vedlegg n Avhengig av antallet stater ä Jo større institusjonen er, jo større er behovet for fleksibilitet og jo mindre er evnen

11 Ole Kr. Fauchald01.08.201511 Lovgivende funksjoner III n Avhengig av normens natur ä ”Soft law” vs. ”hard law” ä Rettslige effekter av ”soft law” normer –Ex. UNCLOS art. 21.2 og 211.5 n ”Express powers” vs. ”implied powers” ä Bindende internt i institusjonen eller eksternt i forhold til statene – sistnevnte må normalt være uttrykkelig fastsatt ä Unntak: FN-charterets art. 25, Sikkerhetsrådets kompetanse – Namibia Case (1971) – tolkning av vedtaket hvorvidt det er bindende ä Implied powers og institusjonens funksjoner (object and purpose) –I hvilken grad er myndigheten nødvendig for at institusjonen skal kunne oppfylle sine funksjoner?

12 Ole Kr. Fauchald01.08.201512 Lovgivende funksjoner IV n Avgjørelsesmyndighet kan være gitt til utøvende organer ä FNs sikkerhetsråd ä Enkeltsaker eller generelle regler? n Rammekonvensjoner ä Forpliktelse til å samarbeide, etablere felles rammeverk ä Klima, europeisk luftforurensning, vern mot ozon-nedbrytende stoffer

13 Ole Kr. Fauchald01.08.201513 Utøvende funksjoner n Administrering, gjennomføring, håndhevelse n Administrering ä Sekretariatet –Sammensetning –Myndighet –Interne og eksterne funksjoner ä Lederen av sekretariatet –Tosporet ledelsessystem –Formelle og uformelle roller –Myndighet –Interne og eksterne funksjoner

14 Ole Kr. Fauchald01.08.201514 Gjennomføring n Ulike typer forpliktelser ä Resultatforpliktelser ä Plikt til å iverksette visse tiltak ä Forbud mot bruk av visse tiltak ä Fordeling av rettigheter n Gjennomføringstiltak som hjelper medlemmene til å gjennomføre vs. tiltak som kontrollerer gjennomføringen ä Informasjonsknutepunkt ä Utveksling av ideer, vurderinger, anbefalinger ä Rapportforpliktelser (rettet mot institusjonen og / eller landene)

15 Ole Kr. Fauchald01.08.201515 Dømmende funksjoner n Løsning av konkrete tvister og temaer knyttet til konkret håndheving ä Domstoler vs. håndhevingsorganer n Jurisdiksjonsproblemer ä Materielt ä Prosessuelt ä Obligatoriske vs. frivillige n Permanente vs. ad hoc n Anbefalinger vs. bindende dommer

16 Ole Kr. Fauchald01.08.201516 Domstoler i folkeretten n Globale, FN ä ICJ, ITLOS, ICC, ILO Commissions, Permanent Court of Arbitration n Globale utenfor FN ä WTO, ICSID, World Bank Inspection Panel n Regionale / bilaterale ä ECJ, EFTA domstolen, NAFTA, EMD, andre regionale menneskerettighetsdomstoler, Iran-US Claims Tribunal, UN Compensation Commission, Jugoslavia og Rwanda domstolene n Håndhevingskomiteer ä UN Human Rights Committee, CERD ++

17 Ole Kr. Fauchald01.08.201517 Gjennomføring og håndheving n Mottak av informasjon og evnen til å handle på basis av informasjonen n Muligheten for å søke info n Overvåkning n Inspeksjoner (Sikkerhetsrådsres. 687, 1991) n Sanksjoner n Håndhevingsmekanismer (domstoler?) ä Sammensatt av landrepresentanter ä Sammensatt av uavhengige eksperter ä Ad hoc eller permanent ä I hvilken grad domstolslignende mht. prosess

18 Ole Kr. Fauchald01.08.201518 Ikke-statlige org. (NGOer) n Tre hovedtyper ä Ideelle organisasjoner – religiøse ä Arbeidsgiverorganisasjoner ä Arbeidstakerorganisasjoner n Rettigheter i IGOer ä Observatørrett ä Talerett ä Rett til å legge fram materiale ä Forslagsrett ä ”Påtalerett”

19 Ole Kr. Fauchald01.08.201519 Multinasjonale selskaper (MNE) n Sikre rettsposisjonene til MNE ä Handel med varer og tjenester ä Immaterielle rettigheter ä Investeringer ä Harmonisering av offentlig regulering – standardisering ä Menneskerettigheter? n Forpliktelser for MNE ä Muligheter for å gjøre MNE ansvarlige under folkeretten ä Codes of conduct


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald01.08.20151 Stater I n Anerkjennelse av stater ä Er anerkjennelse et vilkår for eksistens? –Convention on the rights and duties of states."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google