Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturforvaltning i øvings- og skytefelt 165 Lov om vern av natur Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde). Spillende tiur og to røy på leiklokalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturforvaltning i øvings- og skytefelt 165 Lov om vern av natur Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde). Spillende tiur og to røy på leiklokalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturforvaltning i øvings- og skytefelt 165 Lov om vern av natur Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde). Spillende tiur og to røy på leiklokalitet i Terningmoen skyte– og øvingsfelt NaturmangfoldlovenNaturmangfoldloven kom i 2009, med regler om bærekraftig bruk og vern av natur. Denne loven skal det tas hensyn til ved alle tiltak som påvirker natur, for eksempel ved arealendring i forbindelse med bygging, anleggelse av nye veier eller skytebaner, ved skjøtsel av områder dersom det er prioriterte arter eller utvalgte naturtyper i området og i forbindelse med utslippstillatelser.prioriterte arterutvalgte naturtyper Det er krav om at områder der det gjøres tiltak skal være så godt kartlagt at man med rimelig sikkerhet ikke skader sårbare og truede arter og naturtyper. Det er også på trappene en egen forskrift om innførsel og utplanting av fremmmede arter. Forsvarsbygg ønsker derfor allerede nå å få en bevissthet om å hindre spredning av invaderende fremmede arter inn i alle ledd. Det gjelder både å unngå å plante ut slike arter, sørge for at fremmede arter ikke spres fra et sted til et annet og forhåpentligvis også å kunne bekjempe fremmede invaderende arter der de allerede har dukket opp. Mange nye begreper har dukket opp de seinere åra, som rødliste, svarteliste, prioriterte arter og utvalgte naturtyper. rødlistesvartelisteprioriterte arterutvalgte naturtyper

2 Naturforvaltning i skyte- og øvingsfelt Forsvarets påvirkning på naturmangfoldet 2 3 4 Kartlegging og overvåking Forsvaret bruker og forvalter store utmarksarealer. Feltene har vært brukt til øvelser av ulike slag, noe som gjør at bruken har vært svært varierende. Forsvarets tilstedeværelse regnes nok oftest som negativ for naturen, men i en del tilfeller er det faktisk også positivt for det biologiske mangfoldet at et område er i Forsvarets forvaring. Spillende tiur. Forsvaret har behov for å øve i mest mulig naturlig terreng. Dette medfører at det som trengs av bygninger samles på begrenset areal, mens de resterende områdene brukes til feltøvelser. Enkelte områder har dermed unngått den utbygging, slitasje og landbruksutvikling som omkringliggende arealer har vært utsatt for. På grunn av dette indirekte vernet har disse områdene beholdt eller utviklet naturverdier som ellers i samfunnet er blitt kraftig redusert som følge av menneskelig aktivitet. For å kunne ta hensyn til sårbare arter og områder, er det avgjørende at vi har oversikt over hvor disse finnes. Forsvarsbygg futura begynte allerede i 2001 å kartlegge biologisk mangfold på Forsvarets områder. Dette arbeidet og rapportserien finner du mer om under kartlegging og overvåkning.kartlegging og overvåkning. Restaurering og skjøtsel Hvordan Forsvarets bruk påvirker naturen i skyte- og øvingsfeltene, kan deles inn i fire hovedkategorier: Arealbruk (bygg- og anlegg, slitasje og skogsdrift) Spredning av fremmede organismer (forflytning av materiell og personell over landegrenser) Forurensning (tungmetallavrenning og drivstofflekkasje) Stress av flora og fauna (motorisert ferdsel, sprengninger, jagerfly og helikoptertrafikk) I områder der det allerede har skjedd skader på terrenget, kan det vært behov for restaurering. På andre steder er det behov for skjøtsel, enten for å holde vegetasjonen nede (særlig på skytebaner, men også f.eks på festningsverk kan det være ønskelig), for å bevare områder med sjeldne og sårbare arter eller for å bekjempe fremmede invaderende arter. Dette kan du lese mer om under restaurering og skjøtsel.restaurering og skjøtsel


Laste ned ppt "Naturforvaltning i øvings- og skytefelt 165 Lov om vern av natur Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde). Spillende tiur og to røy på leiklokalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google