Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Norsk Folkehjelp Tillitsvalgtundersøkelse - 2014 Ipsos MMI August 2014 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

2 2 © Ipsos MMI 2014 Om undersøkelsen ! 260 intervju Mai/Juni 2014 Selvutfylling via web Kartlegge de tillitsvalgte sine oppfatninger og holdninger til Norsk Folkehjelp

3 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Oppsummering

4 © Ipsos MMI 2014 Om lokallaget  64 % innehar et verv fordi de mener de kan gjøre en viktig jobb, og 19 % har hatt vervet i så lang tid at det er naturlig å fortsette.  Styrearbeidet dreier seg i stor grad om fremtidige aktiviteter, de tillitsvalgte oppgir at de arbeider etter en årsplan, og at arbeidsfordelingen er god.  41 % har fått opplæring for vervet sitt, og 34 % mener de har behov for opplæring.  29 % av de tillitsvalgte bruker nettsidene til Norsk Folkehjelp ukentlig eller oftere, 71 % henter informasjon månedlig eller oftere. Kun 3 % oppgir at de aldri bruker nettsidene.  36 % bruker Norsk Folkehjelps sentrale Facebook-sider ukentlig eller oftere, 61% henter informasjon månedlig eller oftere.  42 % vet hvor de skal lete om det er noe de lurer på, og 31 % er godt informert om det som skjer. 4 Oppsummering (alle respondenter)

5 © Ipsos MMI 2014 Om regionsansatte  28 % er i kontakt med regionsansatte månedlig eller oftere, og 55 % er fornøyde med hjelpen de får.  De fleste lokallag bruker regionsansatte til informasjon, organisasjonsspørsmål/kontakt oppover i organisasjonen, og bistand i forbindelse med regionale kurs/gjennomføring av årsmøter. 5 Oppsummering (alle respondenter)

6 © Ipsos MMI 2014 Om aktivitet/rekruttering  73 % har aktivitet for medlemmene månedlig eller oftere, 68 % har utadrettet aktivitet månedlig eller oftere.  11 % rekrutterer ukentlig, 37 % rekrutterer månedlig eller oftere, og 67 % oppgir at de rekrutterer minst hvert kvartal.  Rekrutteringen foregår oftest ved å snakke med venner og bekjente, men også ulike utadrettete aktiviteter og oppfordring til å bli medlem via Facebook er vanlige metoder. Mange spør også aktuelle personer direkte, eller benytter seg av stand. Om aktivitet/rekruttering  60 % av lokallagsledere kjenner til mulighetene for å oppnevne et aksjonsutvalg, 26 % har opprettet et aksjonsutvalg lokalt/regionalt.  25 % oppgir at sitt lokallag har brukt noen av tiltakene fra aksjonsutvalgrapportene. 6 Oppsummering (lokallagsledere)

7 © Ipsos MMI 2014 Om regionsstyret  Omtrent en av fire er fornøyd med hvordan regionsstyret fungerer som bindeledd mellom lokallag og styret, samt hvordan de koordinerer regional organisasjonsopplæring/regional opplæring innen Sanitet og Redning. Det er likevel i snitt mellom en av fem lokallagsledere som ikke er fornøyd med regionsstyret utførelse av oppgavene de har.  62 % av lokallagslederne sendte deltaker til regions årskonferanse i 2014, og halvparten var fornøyde med årskonferansen som møteplass for lokallagene. Blant de som ikke sendte delegat var tid og økonomi de vanligste årsakene.  68 % sendte delegat til regionens årsmøte 2014, og blant disse var 56 % fornøyde med gjennomføringen. Igjen er det tidsaspektet og økonomi som er hovedgrunnene til at 32 % av lokallagslederne ikke sendte delegat.  Tre av fire lokallag samarbeider med andre lokallag om aktiviteter og kurs, og halvparten av lokallagene mener det er behov for andre møteplasser med lokallag, utover regionale konferanser og årsmøter. 7 Oppsummering (lokallagsledere)

8 © Ipsos MMI 2014 Om regionsstyret  30 % av lokallagene er i kontakt med regionsstyret månedlig eller oftere, 51 % kvartalsvis eller oftere. Kontakt dreier seg om regionale kurs eller bistand til lokale kurs, samt saker laget ønsker regionstyret skal behandle/fremme for NF’s styre.  11 % av lokallagene har bedt den regionale representanten fremme saker for styret i NF.  Tre av fire lokallag har hatt besøk av representant fra enten regionkontoret, hovedkontoret eller regionsstyret de siste 12 månedene. Om dialog  28 % av lokallagslederne deltok på dialogkonferansen september 2013. Blant de som ikke deltok var hovedgrunnen ikke tid, eller for dyrt, samt at mange sendte en annen representant fra laget. 8 Oppsummering (lokallagsledere)

9 © Ipsos MMI 2014 Om rekruttering og oppfølging av medlemmer  29 % av medlemsansvarlige arbeidet etter en plan, 12 % vet ikke om de gjør det eller ikke.  55 % har klarlagt hvilke målgrupper de jobber etter, og 30 % gjennomfører verveaktiviteter kvartalsvis eller oftere.  14 % oppgir at de ukentlig sjekker RMS for å se om det har kommet inn nye medlemmer, 47 % sjekker månedlig eller oftere.  53 % purrer de som ikke har betalt kontingent, 12 % vet ikke hva lokallagets praksis er.  22 % kontakter nye medlemmer i løpet av en uke, 41 % i løpet av en måned. 18 % tar aldri kontakt.  Kontakten er vanligvis på e-post, men også oppringning/SMS er vanlig.  Tilbudene som gis til nye medlemmer er invitasjon til medlemsmøte, tilbud om deltagelse i konkret aktivitet, samt tilbud om kurs.  27 % oppgir at de gir nye medlemmer opplæring i NF’s verdier og prinsipper. 9 Oppsummering (medlemsansvarlig)

10 © Ipsos MMI 2014 10 Oppsummering (sanitetsutvalg/sanitetsungdom/sanitet og redning) Om sanitetsungdom  69 % av lagene med sanitetsungdom har voksenleder, og 78 % oppgir at ungdomsleder har styreplass.  43 % er fornøyd med informasjonen om NF Sanitetsungdom sine aktiviteter og tilbud til ungdommene, kun 15 % er fornøyd med den administrative støtten fra regionskontoret til sanitetsungdom. Om sanitetsungdom  80 % har kontakt med regional beredskapsleder, 70 % bruker telemeny i dag.  46 % er enige i at lokallaget får tilstrekkelig tilbud om grunnkurs introduksjon og grunnkurs lederskap av regionen, og 33 % er enige i at Sentralt Sanitetsutvalg jobber med saker som er relevant for seg og sitt lokallag. Det er likevel store forbedringsmuligheter på alle områdene.

11 © Ipsos MMI 2014 11 Oppsummering (sanitets-/solidaritetsungdom) Om ungdomsaktivitet  92 % sender ungdom til sentrale samlinger  Blant de som ikke har ungdomsaktivitet er grunnene manglende bistand, manglende kapasitet, eller manglende interesse.

12 © Ipsos MMI 2014 12 Oppsummering (regionsstyret) Om Regionsstyret  64 % er fornøyd med koordineringen av regional opplæring innen Sanitet og redning, og 50 % er fornøyd med etableringen av nye lag. Svært få er misfornøyde med egen innsats.  21 % blir kontaktet av lokallagsledere ukentlig, 50 % oppgir at de blir kontaktet månedlig eller oftere. 14 % tar selv kontakt hver uke, og 50 % månedlig eller oftere.  Kontakten dreier seg som regel om saker til regionsstyret, regionale kurs/bistand til lokale kurs, eller konflikter i lokallaget.  I snitt har regionsstyremedlemmer besøkt lokallag 3,1 ganger i løpet av siste 12 måneder.  86 % vet hva som er forventet av dem som regionstyremedlem

13 Om lokallaget Alle respondenter

14 © Ipsos MMI 2014 Hvilke grunner er det til at du har tatt på deg dette vervet i Norsk Folkehjelp? 14 Signifikant større: Kan gjøre en viktig jobb Kvinner Hatt vervet i lang tid Medlem 10 år+ Verv 10 år+ Ønsker å fratre Region Nord Medlem 10 år+ Verv 10 år+ Presset av valgkomiteen Under 30 år Region Midt-Norge Medlem 0-2 år Verv 0-2 år

15 © Ipsos MMI 2014 15 Nedenfor har vi listet opp en rekke utsagn om arbeidet i styret ditt. Hvor enig eller uenig er du i følgende:

16 16 © Ipsos MMI 2014 Har du fått opplæring for vervet ditt? Signifikant større: Ja 50 år+ Medlem 10 år+ Verv 10 år+ Leder Nei Verv 0-2 år Sekretær

17 © Ipsos MMI 2014 Har du behov for opplæring for vervet ditt? Signifikant større: Ja Region Sør-Øst Nei 50 år+ Sekretær Vet ikke Leder 17

18 © Ipsos MMI 2014 18 Hvor fornøyd er du med informasjonen du får fra følgende av Norsk Folkehjelps instanser?

19 © Ipsos MMI 2014 19 Hvor ofte bruker du nettsidene til Norsk Folkehjelp for å få informasjon?

20 © Ipsos MMI 2014 20 Hvor ofte bruker du Norsk Folkehjelps sentrale Facebook-sider for å få informasjon?

21 21 © Ipsos MMI 2014 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om informasjonen du får fra Norsk Folkehjelp?

22 22 © Ipsos MMI 2014 Regionsansatte Alle respondenter

23 23 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte er du i kontakt med regionsansatte?

24 © Ipsos MMI 2014 24 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du har fått når du har vært i kontakt med regionsansatte?

25 © Ipsos MMI 2014 Hva bruker du/ditt lokallag regionsansatte til? 25

26 26 Aktivitet Lokallagsledere

27 © Ipsos MMI 2014 Kryss av for de aktivitetene lokallaget ditt har hatt siste 3 månedene Base: Lokallagsledere (20 %) 27

28 28 © Ipsos MMI 2014 Driver laget jevnlig med rekruttering? Base: Lokallagsledere (20 %)

29 © Ipsos MMI 2014 Hvordan rekrutterer laget? Base: Lokallagsledere (20 %) 29

30 30 © Ipsos MMI 2014 Aksjonsutvalg Lokallagsledere

31 31 © Ipsos MMI 2014 Kjenner du mulighetene for å oppnevne et aksjonsutvalg? Base: Lokallagsledere (20%)

32 © Ipsos MMI 2014 Har ditt lokallag/regionstyre brukt muligheten til å opprette aksjonsutvalg lokalt/regionalt? Base: Lokallagsledere (20%) 32

33 © Ipsos MMI 2014 Har ditt lokallag brukt noen av tiltakene fra aksjonsutvalgsrapportene? Base: Lokallagsledere (20%) 33

34 34 © Ipsos MMI 2014 Regionsstyret Lokallagsledere

35 © Ipsos MMI 2014 35 Hvor fornøyd er du med regionstyrets utførelse av oppgaver de har jfr. vedtektene? Base: Lokallagsledere (20%)

36 36 © Ipsos MMI 2014 Hvor fornøyd er du med årskonferansen som en møteplass for lokallagene? Base: Lokallagsledere som sendte delegat til årskonferansen (13%) Sendte laget deltaker til regionens årskonferanse 2014? Base: Lokallagsledere (20%)

37 © Ipsos MMI 2014 Hva er grunnen til at laget ikke sendte delegat? Base: Ledere i lokallag som ikke sendte delegat til årskonferansen (8%) 37

38 38 © Ipsos MMI 2014 Hvor fornøyd er laget med gjennomføringen av årsmøtet? Base: Lokallagsledere som sendte delegat til regionens årsmøte 2014 (14%) Sendte laget delegat til regionens årsmøte 2014? Base: Lokallagsledere (20%)

39 © Ipsos MMI 2014 Hva er grunnen til at laget ikke sendte delegat? Base: Ledere i lokallag som ikke sendte delegat til regionens årsmøte 2014 (7%) 39

40 40 © Ipsos MMI 2014 Samarbeider lokallaget med andre lokallag om aktiviteter og kurs? Base: Lokallagsledere (20%)

41 © Ipsos MMI 2014 Er det behov for andre møteplasser med lokallag, utover regionale konferanser og regionsårsmøter? Base: Lokallagsledere (20%) 41

42 42 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte har lokallaget kontakt med regionstyret? Base: Lokallagsledere (20%)

43 © Ipsos MMI 2014 43 Hva dreier denne kontakten seg om? Base: Lokallagsledere (20%) Andre svar:

44 44 © Ipsos MMI 2014 Har lokallaget bedt den regionale representanten som sitter i styret i Norsk Folkehjelp om å fremme saker til styret i Norsk Folkehjelp? Base: Lokallagsledere (20%)

45 © Ipsos MMI 2014 Har lokallaget hatt besøk av noen av de følgende i løpet av de siste 12 måneder? Base: Lokallagsledere (20%) 45 3 1,6 2,4 Antall besøk, snitt:

46 46 © Ipsos MMI 2014 Dialog Lokallagsledere

47 47 © Ipsos MMI 2014 Deltok du på dialogkonferansen september 2013? Base: Lokallagsledere (20%)

48 © Ipsos MMI 2014 Hva er grunnen for at du ikke deltok? Base: Ledere i lokallag som ikke deltok på dialogmøtet (15%) 48

49 Rekruttering og oppfølging av medlemmer Medlemsansvarlig

50 © Ipsos MMI 2014 50 Arbeider du etter en plan (instruks for medlemsansvarlig)? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

51 51 © Ipsos MMI 2014 Har laget bestemt hvilke målgrupper det skal nå? Base: Medlemsansvarlig (20 %) Hvor ofte gjennomfører laget verveaktiviteter? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

52 52 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte sjekker du RMS for å se om det har kommet inn nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

53 © Ipsos MMI 2014 Purrer lokallaget de som ikke har betalt kontingent? Base: Medlemsansvarlig (20 %) 53 Signifikant større: Ja 50 år+ Verv 10 år+

54 54 © Ipsos MMI 2014 Hvor raskt kontakter dere nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

55 © Ipsos MMI 2014 Hvordan kontakter dere nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %) 55

56 © Ipsos MMI 2014 Hva slags tilbud får nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %) 56

57 57 © Ipsos MMI 2014 Får nye medlemmer opplæring i Norsk Folkehjelps verdier og prinsipper? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

58 Sanitetsungdom Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet

59 59 © Ipsos MMI 2014 Har laget voksenleder for sanitetsungdom? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet (12%)

60 © Ipsos MMI 2014 Har ungdomsleder styreplass? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet (12%) 60

61 © Ipsos MMI 2014 61 I hvilken grad er du fornøyd med.. Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet (12%)

62 62 © Ipsos MMI 2014 Sanitet Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet

63 63 © Ipsos MMI 2014 Har lokallaget kontakt med regional beredskapsleder? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet (21%)

64 © Ipsos MMI 2014 Bruker lokallaget telemeny i dag? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet (21%) 64

65 © Ipsos MMI 2014 65 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet (21%)

66 66 © Ipsos MMI 2014 Ungdomsaktivitet Leder i lokallag med sanitet/solidaritetsungdom som aktivitet

67 67 © Ipsos MMI 2014 Sender lokallaget ungdom til sentrale samlinger? Base: Leder i lokallag med sanitet/solidaritetsungdom som aktivitet (9%)

68 © Ipsos MMI 2014 Hva er bakgrunnen for at laget ikke har ungdomsaktivitet? Base: Leder i lokallag uten sanitet/solidaritetsungdom som aktivitet (20%) 68

69 69 © Ipsos MMI 2014 Regionsstyret

70 © Ipsos MMI 2014 70 Hvor fornøyd er du med regionstyrets utførelse av oppgaver? Base: Regionsstyret (5%)

71 71 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte… Base: Regionsstyret (5%)

72 © Ipsos MMI 2014 Hva dreier i så fall denne kontakten seg om? Base: Regionsstyret (5%) 72

73 73 © Ipsos MMI 2014 Vet du hva som er forventet av deg som regionstyremedlem? Base: Regionsstyret (5%)

74 Demografi !

75 75 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning 58% 42%

76 76 © Ipsos MMI 2014 Antall år..

77 77 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning Antall medlemmer i lokallaget Region

78 78 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning Hovedaktivitet Øvrig aktivitet

79 79 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning Nær familie med andre personer i styret? Hvilke verv har du?

80 © Ipsos MMI 2014 Formål Kartlegge de tillitsvalgte sine oppfatninger og holdninger til Norsk Folkehjelp Målgruppe Alle tillitsvalgte Feltperiode 21. mai – 7. juli 2014 Datainnsamlingsmetode Webundersøkelse (CAWI) Utvalg 260 intervju Veiemetode Resultatene er ikke vektet Tolkning av tabell Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler Oppdragsgiver Norsk Folkehjelp Kontaktperson hos oppdragsgiver Anne Cathrine Seland Prosjektansvarlig Mona Nilsen / Nicolai Løvvik Ansvarlig programmering Cecilie Fosse Prosjektnummer 110968 (1401736301) 80 Prosjektinformasjon !

81 Kontaktinformasjon Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: 22 95 47 44 E-post: mona.nilsen@ipsos.commona.nilsen@ipsos.com Facebook: http://www.facebook.com/IpsosMMIhttp://www.facebook.com/IpsosMMI Twitter: @IpsosMMI Nicolai Løvvik (konsulent) Tlf: 22 95 47 76 / 476 43 472 E-post: nicolai.lovvik@ipsos.comnicolai.lovvik@ipsos.com


Laste ned ppt "© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google