Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Norsk Folkehjelp Tillitsvalgtundersøkelse Ipsos MMI August 2014 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

2 2 © Ipsos MMI 2014 Om undersøkelsen ! 260 intervju Mai/Juni 2014 Selvutfylling via web Kartlegge de tillitsvalgte sine oppfatninger og holdninger til Norsk Folkehjelp

3 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Oppsummering

4 © Ipsos MMI 2014 Om lokallaget  64 % innehar et verv fordi de mener de kan gjøre en viktig jobb, og 19 % har hatt vervet i så lang tid at det er naturlig å fortsette.  Styrearbeidet dreier seg i stor grad om fremtidige aktiviteter, de tillitsvalgte oppgir at de arbeider etter en årsplan, og at arbeidsfordelingen er god.  41 % har fått opplæring for vervet sitt, og 34 % mener de har behov for opplæring.  29 % av de tillitsvalgte bruker nettsidene til Norsk Folkehjelp ukentlig eller oftere, 71 % henter informasjon månedlig eller oftere. Kun 3 % oppgir at de aldri bruker nettsidene.  36 % bruker Norsk Folkehjelps sentrale Facebook-sider ukentlig eller oftere, 61% henter informasjon månedlig eller oftere.  42 % vet hvor de skal lete om det er noe de lurer på, og 31 % er godt informert om det som skjer. 4 Oppsummering (alle respondenter)

5 © Ipsos MMI 2014 Om regionsansatte  28 % er i kontakt med regionsansatte månedlig eller oftere, og 55 % er fornøyde med hjelpen de får.  De fleste lokallag bruker regionsansatte til informasjon, organisasjonsspørsmål/kontakt oppover i organisasjonen, og bistand i forbindelse med regionale kurs/gjennomføring av årsmøter. 5 Oppsummering (alle respondenter)

6 © Ipsos MMI 2014 Om aktivitet/rekruttering  73 % har aktivitet for medlemmene månedlig eller oftere, 68 % har utadrettet aktivitet månedlig eller oftere.  11 % rekrutterer ukentlig, 37 % rekrutterer månedlig eller oftere, og 67 % oppgir at de rekrutterer minst hvert kvartal.  Rekrutteringen foregår oftest ved å snakke med venner og bekjente, men også ulike utadrettete aktiviteter og oppfordring til å bli medlem via Facebook er vanlige metoder. Mange spør også aktuelle personer direkte, eller benytter seg av stand. Om aktivitet/rekruttering  60 % av lokallagsledere kjenner til mulighetene for å oppnevne et aksjonsutvalg, 26 % har opprettet et aksjonsutvalg lokalt/regionalt.  25 % oppgir at sitt lokallag har brukt noen av tiltakene fra aksjonsutvalgrapportene. 6 Oppsummering (lokallagsledere)

7 © Ipsos MMI 2014 Om regionsstyret  Omtrent en av fire er fornøyd med hvordan regionsstyret fungerer som bindeledd mellom lokallag og styret, samt hvordan de koordinerer regional organisasjonsopplæring/regional opplæring innen Sanitet og Redning. Det er likevel i snitt mellom en av fem lokallagsledere som ikke er fornøyd med regionsstyret utførelse av oppgavene de har.  62 % av lokallagslederne sendte deltaker til regions årskonferanse i 2014, og halvparten var fornøyde med årskonferansen som møteplass for lokallagene. Blant de som ikke sendte delegat var tid og økonomi de vanligste årsakene.  68 % sendte delegat til regionens årsmøte 2014, og blant disse var 56 % fornøyde med gjennomføringen. Igjen er det tidsaspektet og økonomi som er hovedgrunnene til at 32 % av lokallagslederne ikke sendte delegat.  Tre av fire lokallag samarbeider med andre lokallag om aktiviteter og kurs, og halvparten av lokallagene mener det er behov for andre møteplasser med lokallag, utover regionale konferanser og årsmøter. 7 Oppsummering (lokallagsledere)

8 © Ipsos MMI 2014 Om regionsstyret  30 % av lokallagene er i kontakt med regionsstyret månedlig eller oftere, 51 % kvartalsvis eller oftere. Kontakt dreier seg om regionale kurs eller bistand til lokale kurs, samt saker laget ønsker regionstyret skal behandle/fremme for NF’s styre.  11 % av lokallagene har bedt den regionale representanten fremme saker for styret i NF.  Tre av fire lokallag har hatt besøk av representant fra enten regionkontoret, hovedkontoret eller regionsstyret de siste 12 månedene. Om dialog  28 % av lokallagslederne deltok på dialogkonferansen september Blant de som ikke deltok var hovedgrunnen ikke tid, eller for dyrt, samt at mange sendte en annen representant fra laget. 8 Oppsummering (lokallagsledere)

9 © Ipsos MMI 2014 Om rekruttering og oppfølging av medlemmer  29 % av medlemsansvarlige arbeidet etter en plan, 12 % vet ikke om de gjør det eller ikke.  55 % har klarlagt hvilke målgrupper de jobber etter, og 30 % gjennomfører verveaktiviteter kvartalsvis eller oftere.  14 % oppgir at de ukentlig sjekker RMS for å se om det har kommet inn nye medlemmer, 47 % sjekker månedlig eller oftere.  53 % purrer de som ikke har betalt kontingent, 12 % vet ikke hva lokallagets praksis er.  22 % kontakter nye medlemmer i løpet av en uke, 41 % i løpet av en måned. 18 % tar aldri kontakt.  Kontakten er vanligvis på e-post, men også oppringning/SMS er vanlig.  Tilbudene som gis til nye medlemmer er invitasjon til medlemsmøte, tilbud om deltagelse i konkret aktivitet, samt tilbud om kurs.  27 % oppgir at de gir nye medlemmer opplæring i NF’s verdier og prinsipper. 9 Oppsummering (medlemsansvarlig)

10 © Ipsos MMI Oppsummering (sanitetsutvalg/sanitetsungdom/sanitet og redning) Om sanitetsungdom  69 % av lagene med sanitetsungdom har voksenleder, og 78 % oppgir at ungdomsleder har styreplass.  43 % er fornøyd med informasjonen om NF Sanitetsungdom sine aktiviteter og tilbud til ungdommene, kun 15 % er fornøyd med den administrative støtten fra regionskontoret til sanitetsungdom. Om sanitetsungdom  80 % har kontakt med regional beredskapsleder, 70 % bruker telemeny i dag.  46 % er enige i at lokallaget får tilstrekkelig tilbud om grunnkurs introduksjon og grunnkurs lederskap av regionen, og 33 % er enige i at Sentralt Sanitetsutvalg jobber med saker som er relevant for seg og sitt lokallag. Det er likevel store forbedringsmuligheter på alle områdene.

11 © Ipsos MMI Oppsummering (sanitets-/solidaritetsungdom) Om ungdomsaktivitet  92 % sender ungdom til sentrale samlinger  Blant de som ikke har ungdomsaktivitet er grunnene manglende bistand, manglende kapasitet, eller manglende interesse.

12 © Ipsos MMI Oppsummering (regionsstyret) Om Regionsstyret  64 % er fornøyd med koordineringen av regional opplæring innen Sanitet og redning, og 50 % er fornøyd med etableringen av nye lag. Svært få er misfornøyde med egen innsats.  21 % blir kontaktet av lokallagsledere ukentlig, 50 % oppgir at de blir kontaktet månedlig eller oftere. 14 % tar selv kontakt hver uke, og 50 % månedlig eller oftere.  Kontakten dreier seg som regel om saker til regionsstyret, regionale kurs/bistand til lokale kurs, eller konflikter i lokallaget.  I snitt har regionsstyremedlemmer besøkt lokallag 3,1 ganger i løpet av siste 12 måneder.  86 % vet hva som er forventet av dem som regionstyremedlem

13 Om lokallaget Alle respondenter

14 © Ipsos MMI 2014 Hvilke grunner er det til at du har tatt på deg dette vervet i Norsk Folkehjelp? 14 Signifikant større: Kan gjøre en viktig jobb Kvinner Hatt vervet i lang tid Medlem 10 år+ Verv 10 år+ Ønsker å fratre Region Nord Medlem 10 år+ Verv 10 år+ Presset av valgkomiteen Under 30 år Region Midt-Norge Medlem 0-2 år Verv 0-2 år

15 © Ipsos MMI Nedenfor har vi listet opp en rekke utsagn om arbeidet i styret ditt. Hvor enig eller uenig er du i følgende:

16 16 © Ipsos MMI 2014 Har du fått opplæring for vervet ditt? Signifikant større: Ja 50 år+ Medlem 10 år+ Verv 10 år+ Leder Nei Verv 0-2 år Sekretær

17 © Ipsos MMI 2014 Har du behov for opplæring for vervet ditt? Signifikant større: Ja Region Sør-Øst Nei 50 år+ Sekretær Vet ikke Leder 17

18 © Ipsos MMI Hvor fornøyd er du med informasjonen du får fra følgende av Norsk Folkehjelps instanser?

19 © Ipsos MMI Hvor ofte bruker du nettsidene til Norsk Folkehjelp for å få informasjon?

20 © Ipsos MMI Hvor ofte bruker du Norsk Folkehjelps sentrale Facebook-sider for å få informasjon?

21 21 © Ipsos MMI 2014 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om informasjonen du får fra Norsk Folkehjelp?

22 22 © Ipsos MMI 2014 Regionsansatte Alle respondenter

23 23 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte er du i kontakt med regionsansatte?

24 © Ipsos MMI Hvor fornøyd er du med den hjelpen du har fått når du har vært i kontakt med regionsansatte?

25 © Ipsos MMI 2014 Hva bruker du/ditt lokallag regionsansatte til? 25

26 26 Aktivitet Lokallagsledere

27 © Ipsos MMI 2014 Kryss av for de aktivitetene lokallaget ditt har hatt siste 3 månedene Base: Lokallagsledere (20 %) 27

28 28 © Ipsos MMI 2014 Driver laget jevnlig med rekruttering? Base: Lokallagsledere (20 %)

29 © Ipsos MMI 2014 Hvordan rekrutterer laget? Base: Lokallagsledere (20 %) 29

30 30 © Ipsos MMI 2014 Aksjonsutvalg Lokallagsledere

31 31 © Ipsos MMI 2014 Kjenner du mulighetene for å oppnevne et aksjonsutvalg? Base: Lokallagsledere (20%)

32 © Ipsos MMI 2014 Har ditt lokallag/regionstyre brukt muligheten til å opprette aksjonsutvalg lokalt/regionalt? Base: Lokallagsledere (20%) 32

33 © Ipsos MMI 2014 Har ditt lokallag brukt noen av tiltakene fra aksjonsutvalgsrapportene? Base: Lokallagsledere (20%) 33

34 34 © Ipsos MMI 2014 Regionsstyret Lokallagsledere

35 © Ipsos MMI Hvor fornøyd er du med regionstyrets utførelse av oppgaver de har jfr. vedtektene? Base: Lokallagsledere (20%)

36 36 © Ipsos MMI 2014 Hvor fornøyd er du med årskonferansen som en møteplass for lokallagene? Base: Lokallagsledere som sendte delegat til årskonferansen (13%) Sendte laget deltaker til regionens årskonferanse 2014? Base: Lokallagsledere (20%)

37 © Ipsos MMI 2014 Hva er grunnen til at laget ikke sendte delegat? Base: Ledere i lokallag som ikke sendte delegat til årskonferansen (8%) 37

38 38 © Ipsos MMI 2014 Hvor fornøyd er laget med gjennomføringen av årsmøtet? Base: Lokallagsledere som sendte delegat til regionens årsmøte 2014 (14%) Sendte laget delegat til regionens årsmøte 2014? Base: Lokallagsledere (20%)

39 © Ipsos MMI 2014 Hva er grunnen til at laget ikke sendte delegat? Base: Ledere i lokallag som ikke sendte delegat til regionens årsmøte 2014 (7%) 39

40 40 © Ipsos MMI 2014 Samarbeider lokallaget med andre lokallag om aktiviteter og kurs? Base: Lokallagsledere (20%)

41 © Ipsos MMI 2014 Er det behov for andre møteplasser med lokallag, utover regionale konferanser og regionsårsmøter? Base: Lokallagsledere (20%) 41

42 42 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte har lokallaget kontakt med regionstyret? Base: Lokallagsledere (20%)

43 © Ipsos MMI Hva dreier denne kontakten seg om? Base: Lokallagsledere (20%) Andre svar:

44 44 © Ipsos MMI 2014 Har lokallaget bedt den regionale representanten som sitter i styret i Norsk Folkehjelp om å fremme saker til styret i Norsk Folkehjelp? Base: Lokallagsledere (20%)

45 © Ipsos MMI 2014 Har lokallaget hatt besøk av noen av de følgende i løpet av de siste 12 måneder? Base: Lokallagsledere (20%) ,6 2,4 Antall besøk, snitt:

46 46 © Ipsos MMI 2014 Dialog Lokallagsledere

47 47 © Ipsos MMI 2014 Deltok du på dialogkonferansen september 2013? Base: Lokallagsledere (20%)

48 © Ipsos MMI 2014 Hva er grunnen for at du ikke deltok? Base: Ledere i lokallag som ikke deltok på dialogmøtet (15%) 48

49 Rekruttering og oppfølging av medlemmer Medlemsansvarlig

50 © Ipsos MMI Arbeider du etter en plan (instruks for medlemsansvarlig)? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

51 51 © Ipsos MMI 2014 Har laget bestemt hvilke målgrupper det skal nå? Base: Medlemsansvarlig (20 %) Hvor ofte gjennomfører laget verveaktiviteter? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

52 52 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte sjekker du RMS for å se om det har kommet inn nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

53 © Ipsos MMI 2014 Purrer lokallaget de som ikke har betalt kontingent? Base: Medlemsansvarlig (20 %) 53 Signifikant større: Ja 50 år+ Verv 10 år+

54 54 © Ipsos MMI 2014 Hvor raskt kontakter dere nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

55 © Ipsos MMI 2014 Hvordan kontakter dere nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %) 55

56 © Ipsos MMI 2014 Hva slags tilbud får nye medlemmer? Base: Medlemsansvarlig (20 %) 56

57 57 © Ipsos MMI 2014 Får nye medlemmer opplæring i Norsk Folkehjelps verdier og prinsipper? Base: Medlemsansvarlig (20 %)

58 Sanitetsungdom Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet

59 59 © Ipsos MMI 2014 Har laget voksenleder for sanitetsungdom? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet (12%)

60 © Ipsos MMI 2014 Har ungdomsleder styreplass? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet (12%) 60

61 © Ipsos MMI I hvilken grad er du fornøyd med.. Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg eller sanitetsungdom som aktivitet (12%)

62 62 © Ipsos MMI 2014 Sanitet Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet

63 63 © Ipsos MMI 2014 Har lokallaget kontakt med regional beredskapsleder? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet (21%)

64 © Ipsos MMI 2014 Bruker lokallaget telemeny i dag? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet (21%) 64

65 © Ipsos MMI Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Base: Leder i lokallag med sanitetsutvalg, eller sanitet og redning/sanitetsungdom som aktivitet (21%)

66 66 © Ipsos MMI 2014 Ungdomsaktivitet Leder i lokallag med sanitet/solidaritetsungdom som aktivitet

67 67 © Ipsos MMI 2014 Sender lokallaget ungdom til sentrale samlinger? Base: Leder i lokallag med sanitet/solidaritetsungdom som aktivitet (9%)

68 © Ipsos MMI 2014 Hva er bakgrunnen for at laget ikke har ungdomsaktivitet? Base: Leder i lokallag uten sanitet/solidaritetsungdom som aktivitet (20%) 68

69 69 © Ipsos MMI 2014 Regionsstyret

70 © Ipsos MMI Hvor fornøyd er du med regionstyrets utførelse av oppgaver? Base: Regionsstyret (5%)

71 71 © Ipsos MMI 2014 Hvor ofte… Base: Regionsstyret (5%)

72 © Ipsos MMI 2014 Hva dreier i så fall denne kontakten seg om? Base: Regionsstyret (5%) 72

73 73 © Ipsos MMI 2014 Vet du hva som er forventet av deg som regionstyremedlem? Base: Regionsstyret (5%)

74 Demografi !

75 75 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning 58% 42%

76 76 © Ipsos MMI 2014 Antall år..

77 77 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning Antall medlemmer i lokallaget Region

78 78 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning Hovedaktivitet Øvrig aktivitet

79 79 © Ipsos MMI 2014 Utvalgets sammensetning Nær familie med andre personer i styret? Hvilke verv har du?

80 © Ipsos MMI 2014 Formål Kartlegge de tillitsvalgte sine oppfatninger og holdninger til Norsk Folkehjelp Målgruppe Alle tillitsvalgte Feltperiode 21. mai – 7. juli 2014 Datainnsamlingsmetode Webundersøkelse (CAWI) Utvalg 260 intervju Veiemetode Resultatene er ikke vektet Tolkning av tabell Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler Oppdragsgiver Norsk Folkehjelp Kontaktperson hos oppdragsgiver Anne Cathrine Seland Prosjektansvarlig Mona Nilsen / Nicolai Løvvik Ansvarlig programmering Cecilie Fosse Prosjektnummer ( ) 80 Prosjektinformasjon !

81 Kontaktinformasjon Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: E-post: Facebook: Nicolai Løvvik (konsulent) Tlf: / E-post:


Laste ned ppt "© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google