Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vilkår for regional samfunnsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vilkår for regional samfunnsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vilkår for regional samfunnsutvikling
Oppdatert kunnskapsgrunnlag og nye arbeidsmetodar

2 Bakgrunn I Noreg, som i dei fleste andre land, er sentraliseringskreftene sterke. Store og varierte arbeidsmarknader og eit breitt utdanningstilbod i byane er viktige forklaringsfaktorar bak urbaniseringa. Dei seinare åra har òg politiske prioriteringar reflektert denne utviklinga. Dette syner seg til dømes i fordelinga av statlege midlar til fylkeskommunane, innretninga av landbrukspolitikken og den betydelege satsinga på infrastrukturtiltak i byar og bynære strok Mange held fram dei økonomiske og miljømessige føremonene ved urbanisering og legg tilsvarande vekt på kostnadene ved ein aktiv distriktspolitikk. Ein får inntrykk av at der føregår store overføringar frå sentrale strok til meir rurale delar av landet med låg verdiskaping. Men er det verkeleg slik at ein aktiv distriktspolitikk er meir kostbar enn den er verdiskapande? Både faglitteraturen og meiningsytringane om ulike tema knytt til sentralisering er like omfattande som lista over moglege forklaringsfaktorar, og det er ikkje alltid eit tydeleg skilje mellom fakta og myter i denne debatten Samstundes har fylkeskommunar i distrikta eit stort behov for eit relevant, oppdatert og faktabasert kunnskapsgrunnlag for å kunne drive ei målretta regional samfunnsutvikling. I tillegg møter både fylkeskommunane og kommunane strengare krav til omstillingsevne i måten dei løyser oppgåvene som tenesteytar og utviklingsaktør. I koplinga mellom eit oppdatert kunnskapsgrunnlag og behovet for omstilling opnar det seg mulegheiter for å utvikle nye og smartare måtar å drive planprosessar for regional og lokal samfunnsutvikling

3 Mål og oppgåver Målet med dette forprosjektet er todelt:
Konkretisere problemstillingar for vidare forsking på kva som er myter og kva som er fakta i sentraliseringsdebatten Konkretisere sentrale tema for vidare forskings- og/eller utviklingsarbeid når det gjeld nye verktøy og smartare arbeidsmåtar for berekraftig samfunnsutvikling i distriktsfylka Resultatet frå forprosjektet skal på kort sikt nyttast som grunnlag i arbeidet med regional planstrategi for Sogn og Fjordane , og på lenger sikt til å utvikle nye verktøy og smartare arbeidsmåtar for berekraftig samfunnsutvikling i distriktsfylka. Denne prosjektplanen gjer greie for dei aktivitetane som må gjennomførast for å nå dette målet: HA1: Planlegge, administrere og koordinere prosjektet HA2: Gjennomføre ein litteraturstudie om sentrale tema HA3: Presentere resultata på eit seminar og i ein artikkel

4 Organisering Prosjektleiar: Elisabet Kjerstad Bøe
Ansvarleg: Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff , Plan- og samfunnsavdelinga Arbeidsgruppe: Torbjørn Hasund, ny tilsett på planlegging, Håvard Teigen (HiL), representantar frå ulike avdelingar i fylkeskommunen Styringsgruppe: Leiargruppa

5 Møteplan og oppfølging
Tidspunkt Føremål/agenda Forarbeid Deltakarar 1 (AM) Februar Godkjenne prosjektplan Planlegge gjennomføringa Sikre ressursar til gjennomføring Arbeid til neste møte Gå gjennom utsend prosjektplan og andre ressursar Arbeids-gruppe Styrings-gruppe 2 (SM) Mars Gjennomgang av referat Status på arbeidet Behov for endringar? Referat Prosjektplan 3 (SM) Vurdere om ein når målsetjing 4 (AM) April Gjennomgang av aktivitetar Evaluere prosjektet Godkjenne sluttprodukt Sluttprodukt Styrings- gruppe

6 Gjennomføring (1) Hovudaktivitet Delaktivitetar Ansvar Frist
HA1: Planlegge, administrere og koordinere prosjektet 1.1 Planlegge og gjennomføre møter i arbeidsgruppa og styringsgruppa Løpande 1.2 Følgje opp dei enkelte avdelingane i fylkeskommunen i høve relevante tema som bør vere med i litteraturstudien, koordinere innhenting av ekstern bistand 1.3 Lage ein sluttrapport for prosjektet og legge fram for styringsgruppa April HA2: Gjennomføre ein litteraturstudie om sentrale tema 2.1 Konkretisere problemstillingar for eventuelt vidare forsking på sentralisering Mars 2.2 Konkretisere tema for vidare FoU om nye arbeidsmetodar for samfunnsutvikling

7 Gjennomføring (2) Hovudaktivitet Delaktivitetar Ansvar Frist
HA3: Presentere resultata på eit seminar og i ein artikkel 3.1 Presentere resultata i ein artikkel April 3.2 Planlegge og gjennomføre eit seminar der dei ulike tema i prosjektet kjem på dagsorden

8 Framdrifts- og møteplan
Hovudaktivitet Feb Mar Apr HA1: Planlegge, administrere og koordinere prosjektet HA2: Gjennomføre ein litteraturstudie om sentrale tema HA3: Presentere resultata på eit seminar og i ein artikkel Avgjerdsmøter X Statusmøter

9 Kostnadsoversikt Hovudaktivitet Interntid Eksterne kostnadar 50 timar
HA1: Planlegge, administrere og koordinere prosjektet 50 timar HA2: Gjennomføre ein litteraturstudie om sentrale tema HA3: Presentere resultata på eit seminar og i ein artikkel SUM 100 timar

10 Finansiering Finansieringskjelde Kostnad 100 000 300 000 400 000
Fylkeskommunen Regionalt Forskingsfond Vestlandet SUM


Laste ned ppt "Vilkår for regional samfunnsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google