Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett høst 2007 Dag 7 (12

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett høst 2007 Dag 7 (12"— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett høst 2007 Dag 7 (12
Obligasjonsrett høst 2007 Dag 7 (12. september): Ansvarsgrunnlag v/ professor Are Stenvik

2 Generelt om kontraktserstatningsansvaret
Grunnvilkår for erstatning (19.1) kontraktsbrudd ansvarsgrunnlag erstatningsmessig tap adekvat årsakssammenheng Forholdet til risikoplasseringen Forholdet til andre misligholdsbeføyelser Ansvarsgrunnlagene avtalefestet ansvar lovfestet og ulovfestet ansvar skyldansvar – culpa (19.2) kontrollansvar (19.4) andre objektive ansvarsformer (19.3–19.5)

3 Ansvar i og utenfor kontrakt (19.1)
Kontraktsbruddsansvar og deliktsansvar (ansvar for brudd på andre handlenormer) Betydningen av å trekke grensen (fl. § 9 nr. 3), jf. Rt s. 679 (Investa); Rt s (Fearnley & Eger); Rt s (Asker politistasjon); Rt s. 983 (Kirkeveien) Ansvar for skadevoldende egenskaper – produktansvarsloven, jf. Rt s (lettbetongblokk); Rt s (E-vitamin); Rt. 2004 s. 675 (agurkpinne)

4 Generelt om skyldansvaret (19.2.1)
Utgangspunktet: skyld gir grunnlag for ansvar Det alminnelige ansvarsgrunnlag: uaktsomhet (culpa); ansvar for uforsvarlige handlinger og unnlatelser Skyldansvarets praktiske betydning: kontraktsforhold som ikke er undergitt strengere ansvarsregler, f.eks. entreprise, jf. Rt s. 449 (Nordstrandveien) omsorgsforpliktelser (herunder lojalitetsforpliktelser), f.eks. Rt s (knutelin) tapsposter som ikke dekkes av strengere ansvarsregler, f.eks. indirekte tap Vurderingstema: Om skadevolder kunne og burde handlet annerledes. Kreditors berettigede forventninger

5 Skyldvurderingen (19.2.1) Objektiv vurdering: Hvilke forventninger kan med rimelighet stilles til en kontraktspart i skadevolders posisjon? Rt s. 679 (Investa); Rt s. 1430 (advokatfullmektig) Grunnlaget for handlenormen kontrakten, jf. Rt s. 679 (Investa) bransjenormer, sikkerhetsforskrifter mv., jf. Rt s. 696 (Ivaran); Rt s (Fearnley & Eger); Rt s (Nortex) ulovfestede lojalitetskrav (krav til god forretningsskikk) Skjønnsmessig vurdering, momenter: synbar risiko for skade, Rt s. 675 (agurkpinne) handlingsalternativene, jf. Rt s (Sties)

6 Skyldvurderingen (forts.)
Betydningen av debitors subjektive forhold: skadevolders forutsetninger normalt ikke relevant, Rt s (advokatfullmektig); Rt s (testament) særlige kvalifikasjoner, jf. Rt s. 679 (Investa) faktisk villfarelse, jf. Rt s. 257 (EpiLight) rettslig villfarelse skadevolders hensikt Betydningen av kreditors forhold kreditors profesjonalitet, jf. Rt s. 400 (Fearnley Fonds); Rt s. 7 (eiendomsmegler); Rt s. 679 (Investa); Rt s (Tenk-Bygg)

7 Kvalifiserte skyldformer (19.2.3)
Betydning Forsett: hensiktsforsett og sannsynlighetsforsett (debitor har ansett det som sannsynlig at handlingen eller unnlatelsen innebærer kontraktsbrudd) kreves forsett med hensyn til den rettslige bedømmelsen av handlingen eller unnlatelsen? (19.5.3) kreves forsett med hensyn til skadefølgen? hvem må ha utvist forsett? Grov uaktsomhet: markert avvik fra forsvarlig handlemåte, jf. Rt s. 1318 (testament); Rt s. 321 (tørrfisk) momenter: forpliktelsens karakter, risikoen for skade, skadens størrelse

8 Ansvaret for kontraktshjelpere (19.3)
Ansvar for arbeidstakere, jf. skl. § 2-1 Kontraktshjelperansvaret: debitor identifiseres med sine kontraktshjelpere, jf. Rt s (Block Watne) Grunnvilkår: må gjelde en brudd på forpliktelse som påhviler debitor Personkretsen (19.3.2) Utgangspunkt: Identifikasjon med alle kontraktshjelpere (ansatte, selvstendige oppdragstakere, meglere, leverandører, tilfeldige hjelpere etc.) Unntak for hjelpere som har oppfylt før kontraktsinngåelsen (retroaktivt kontraktshjelperansvar), jf. Rt s. 257 (EpiLight) Unntak etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, momenter: hvor sentral kontraktsforpliktelse det gjelder hvor stor valgfrihet debitor har hatt ved valg av kontraktshjelper om valget var akseptert av eller synbart for kreditor

9 Kontraktshjelperansvaret (forts.)
Kravet om tilknytning til oppdraget (19.3.4) Debitor svarer også for hjelpere som har gått utenfor sin fullmakt eller sitt oppdrag, jf. Rt s. 849 (læregutt), men det må foreligge saklig tilknytning til de tildelte oppgaver, og kontraktshjelperen må ikke ha gått ”utenfor det som er rimelig å regne med”, jf. Rt s. 385 (vaktmester) og Rt s. 211 (DnB) Ansvar for informasjon fra kontraktshjelpere: Kreditor kan bare bygge på informasjonen om han var i god tro Ansvarsvurderingen (19.3.3) Utgangspunkt: Debitor skal bedømmes som om han selv hadde utført handlingen eller unnlatelsen, jf. Rt s. 679 (Investa) Bruk av profesjonelle hjelpere, jf. Rt s. 369 (tilstandsrapport)

10 Objektivt ansvar for genusytelser (19.4.1 og 19.4.5)
Kjl § 24 – objektivt ansvar med unntak for ”force majeure” Ansvar genusytelser (artsbestemte ytelser) ”Force majeure”-unntaket Ansvar med ”force majeure”-unntak på ulovfestet grunnlag ”Force majeure”-klausuler i kontraktspraksis

11 Kontrollansvaret (19.4.2) Kjl. § 27(1), jf. § 40(1) – objektivt ansvar med unntak for hindringer utenfor selgers kontroll (sml. forbrukerkjl. § 24; avhendl. § 4-5; håndverkertjl. § 28) Omfatter både genus- og speciesytelser Omfatter ikke indirekte tap Vilkår for ansvarsfritak hindring, ikke kunne unngås eller overvinnes, utenfor debitors kontroll, upåregnelig Suppleres av culpaansvaret, jf. Rt s (knutelin)

12 Hindring som ikke kunne unngås eller overvinnes (19.4.2)
Umulig eller ekstraordinært tyngende Økonomisk ”force majeure” – kostnadsøkning som debitor ”ikke med rimelighet kunne ventes å … unngå eller overvinne følgene av” fritak for naturaloppfyllelse, kjl. § 23 fritak for erstatningsansvar, kjl. § 27(1) kriterier (Ot.prp. nr. 80 s. 72): upåregnelig uforholdsmessig objektiv vurdering, jf. Ot.prp. nr. 80 s. 72 skjønnsmessig vurdering, momenter: avtaleforholdets karakter og risikopreg (samarbeid vs. spekulasjon) avtalens varighet graden av upåregnelighet årsaken til kostnadsøkningen

13 Påregnelighetsvurderingen (19.4.2)
”ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning” Ikke fjerntliggende mulighet – foranledning til å ta forbehold? jf. Rt s. 175 (importlisens) Skjønnsmessig vurdering, momenter: hindringstypens hyppighet konkrete risikoindikasjoner profesjonalitet Eksempler: offentligrettslige hindringer, jf. Rt s. 478 (pølsemaskin) værforhold, jf. Rt s. 897 (cellulose) arbeidskonflikter o.l., jf. Ot.prp. nr. 80 s. 73 sviktende leveranser, jf. Rt s (knutelin)

14 Kontrollsfæren ( og ) ”Force majeure”-begivenheter ligger klart utenfor kontrollsfæren Hindringer som skyldes tredjemenn, jf. Rt s (Sties) Hindringer knyttet til debitor selv, hans folk, utstyr eller driftsopplegg, ligger innenfor Tvilstilfelle: hindringer som faller utenfor disse kategoriene årsakslæren (har debitor fremkalt hindringen?) kontrollæren (kunne debitor unngått hindringen?), jf. Rt s. 675 (agurkpinne) Teoretisk eller praktisk kontrollmulighet?

15 Kontrollansvar for mangler (19.4.6)
Mangler anses som oppfyllelseshindringer Omfatter både opprinnelige og etterfølgende mangler Omfatter også skjulte mangler Eksempler: brudd på opplysningsplikt produksjonsfeil, sviktende vedlikehold, ugunstig oppbevaring etc. leverandørvalg, jf. Rt s. 675 (agurkpinne) kontrolltiltak, jf. Rt s. 675 (agurkpinne) utviklingsfeil

16 Hindringer som rammer hjelpere og leverandører (19.4.4)
Debitor identifiseres med kontraktshjelpere og leverandører, jf. kjl. § 27(2) ”Retroaktivt kontraktshjelperansvar” Leverandører av allmenne produksjonsmidler (som ikke er engasjert med sikte på den konkrete oppfyllelse) Bare debitors medkontrahenter, ikke bakenforliggende ledd (unntatt ”tidligere salgsledd”) Identifikasjonen etter andre bestemmelser er mindre vidtgående, jf. f.eks. håndverkertjl. § 28(2) og bustadoppfl. § 35 annet ledd.

17 Ansvarsgrunnlag utenfor lovregulerte områder (19.4.5)
Områder uten lovregulert erstatningsansvar: entreprise, verksleie, tjenesteleveranser etc. Problemstilling: Skal kontrollansvarets fremvekst på de lovregulerte områder tillegges betydning for de uregulerte områder? Kategorier av forpliktelser: innsats-/omsorgsforpliktelser levering av artsbestemte ytelser (genus) levering av individuelt bestemte ytelser (species)

18 Rent objektivt ansvar (19.5)
Ansvar for pengemangel (19.5.2) Ansvar for rettsvillfarelse (19.5.3), jf. Rt s. 205 (trailer); Rt s (Stabil Fabrikker); Rt s. 632 (Østfold Energi) Ansvar for opprinnelig vanhjemmel (19.5.4); total (manglende hjemmel) og partiell (heftelser). Kjl. § 41(2); husl. § 2-16; avhl. § 4-17(2) Garantiansvar, ansvar for tilsikrede egenskaper (19.5.5), jf. Rt s. 257 (EpiLight)


Laste ned ppt "Obligasjonsrett høst 2007 Dag 7 (12"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google