Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammendrag – høringsuttalelser om opptak til masterprogrammene ved UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammendrag – høringsuttalelser om opptak til masterprogrammene ved UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammendrag – høringsuttalelser om opptak til masterprogrammene ved UiO

2 Kort tilbakeblikk Bred deltakelse i arbeidet med prioriteringen før styret vedtok det: ‒ Plangruppe med studiedekaner SV og UV ‒ Direktørnettverket ‒ Administrative studieledere ‒ Ressursgruppen

3 Kort tilbakeblikk (forts) Lokalopptak ble våren 2011 prioritert først av 21 studieadministrative prosesser fordi: –Kvalitativt forbedringspotensial –Høyt volum på to nivåer –Forventinger om høy effekt, krevende gjennomføring –Intern administrativ effektivisering –Forenkling for studenten ved eventuell nasjonal samordning

4 Kort tilbakeblikk (forts) Feltet ble vurdert å: –være meget relevant for kjernevirksomheten –ha middels kvalitet med høy varians –i stor grad etterleve eksterne krav –ha størst gevinstpotensial for administrativt arbeid og lavere for studenter og vitenskapelig ansatte

5 Om høringsprosessen Høringsperiode: 19. januar til 13. mars Alle fakulteter, seks av fagavdelingene i SA, Internrevisjonen og studentparlamentet har vært høringsinstanser Tilbakemelding fra alle fakultetene, STA og Studentparlamentet

6 Veien fremover etter høringsrunden Direktørnettverket, 28. mars Studieledernettverket, 20. april Dekanmøtet, 2. mai og 19. mai Studiekomiteen, 24. mai Universitetsstyret 19. juni

7 Generelle kommentarer Bred støtte til deler av forslagene Tvil om netto innsparingseffekt Støtte til førstesortering av søknadene hos STA –Verifisering av utenlandske vitnemål –Vurdering av generell studiekompetanse –Etterlysning av manglende dokumentasjon

8 Generelle kommentarer [forts] Sentralisering av deler av opptaket krever –Bedre søknadsweb –Man ønsker ikke opptaksarbeid i juli –Det kreves lengre tid enn de foreslåtte to ukene til behandling av tunge saker –Det må være mulig med betinget opptak –Informasjonshåndteringen må forbedres –Søknadsfristen må være senere enn 1. mars.

9 Generelle kommentarer [forts] Høringsnotatet skiller ikke skarpt nok mellom 1.Opptak til mastergrad der søkeren har utdanning fra UiO 2.Opptak der søkeren har ekstern utdanning som dekker kravene til studier ved UiO Punkt 1 er enkle saker, mens punkt 2 ofte innebærer komplisert og fagnær saks- behandling

10 Ressursbruk og nytteverdi Det er ikke forventet vesentlig ressursinnsparing på fakultets- og instituttnivå Eventuelle innsparte resurser ønskes brukt ved egen enhet Forventet økt kvalitet og større sikkerhet for at opptaket gjøres korrekt

11 Bedre informasjonsflyt Mange forbedringstiltak blir foreslått: Oppretting av e-postgrupper Bedre informasjon på nett Informasjonsmøter og workshops om opptak Forum for gjensidig informasjonsutveksling Direkte kontakt mellom saksbehandlere lokalt og sentralt Tydelig arbeids- og oppgavedeling Det må legges til rette for at all dokumentasjon foreligger elektronisk og søknadsprosessen må ha tilstrekkelig IT-støtte. Kodedager, opptaksdager og standardiserte rutiner

12 Opptaksfrister Den foreslåtte fristen på 1. mars er for tidlig Behandlingsperioden på 14 dager er for kort Det må kunne sendes ut tidlige tilbud i fag som har sterk konkurranse om de beste søkerne

13 Opptak en eller to ganger i året? Opptak en gang i året er tilstrekkelig for de fleste fakultetene TF ønsker mulighet for suppleringsopptak i starten av høstsemesteret

14 Antall søknadsalternativer Høringsnotatet foreslår maksimalt tre søknadsalternativer Fire av fakultetene støtter dette fullt ut MNF ønsker fire til fem alternativer UV ønsker tre til fem alternativer Studentparlamentet ønsker åtte alternativer

15 Oppsummering Alle høringsinstanser er enige om at man med fordel kan sentralisere enkelte deler av opptaksarbeidet Dette forutsetter imidlertid –Tjenlige elektroniske løsninger –At informasjonsflyten sikres –At de faglige aspektene blir ivaretatt Fagnær saksbehandling må skje lokalt

16 Videre arbeid Spørsmål knyttet til hvert av temaene i plangruppens forslag med avsjekking av: –Enighet –Uenighet –Muligheter for videreutvikling Fakultetenes uttalelser har vært avgjørende for å få en plattform for videre arbeid med å finne konstruktive løsninger

17 Volum10 %20%50 %20 % OmrådeInfoFor- beredelse GSK, mvEnkleTungeTilbud/avslagKlager NivåSTASTA m. innspill fra fak STA FAKSTASTA (FAK?) FØR: STA 5-10% NY: STA >50 % En komplisert sak tar i ca 3-4 ganger så lang tid å vurdere Veiledning: gjennomgående hele året Premisser KD (UH-loven + masterforskrift) UiO (masterforskrift) Programbeskrivelser (fakultet) Tung/faglig saksbehandling = bachelorgrad helt eller delvis utenfor UiO Enhetene vurderer: Faglig fordypning C-krav Rangering (sette nivå/poengsum) Volum: 6000 Enkel saksbehandling = bachelorgrad fra UiO Administrativ behandling i STA Volum: 4500 STA ferdigbehandler: Kjører opptak Sender tilbud/avslag Behandler klager Volum: ca 15 000 STA Koordinerer Tilrettelegger Informerer Vurderer: GSK (KD) BA (KD/UiO) Eng/nor (KD/UiO) Etterlysning VOLUM: ca 15 000 Avslag: Dekker ikke generelle krav STA Volum: 4500 Krever manuell telling for å skille volumene ad Opptakskomité

18 Direktørnettverkets tilbakemeldinger Må våge å ta større grep Minst mulig antall administrative nivåer og minst mulig resursbruk Forslag om at all administrasjon av masteropptaket bør ligge på et nivå og at det samles i STA Man ønsker å spare resurser på enhetene og få økt kvalitet Dugnadsånd og noe økt resursbruk i implementeringsfasen STA har respondert med at dette er fullt mulig

19 Etablert et godt grunnlag Færrest mulig administrative nivåer skal involveres i en arbeidsprosess Minst mulig ressursbruk på administrasjon Kvalitet Faglig vurdering skal utføres av faglig personale Faglig personale skal ikke tilføres mer administrativt arbeid

20 Ressursbruk og nytteverdi STA dekker to stillinger i planleggingsfasen Deretter kreves det 48 månedsverk i STA per år for å gjennomføre endringen Enhetene ønsker å beholde innsparte ressurser lokalt Hvordan løser man dette på kort og lang sikt? STA har meldt fra at de er innstilt på å gjennomføre opptaket på billigst mulig måte for UiO ved å benytte allerede eksisterende personale. Dette forutsetter tidlig frist. Ved senere frist må nye resurser tilføres.

21 Felles regelverk og rutiner Forslaget forutsetter samordnede regelverk og rutiner for UiO Den administrative behandlingen vil baseres på regelverk og faglig bestemte opptakskriterier Hva skal til for at dette lar seg gjennomføre? Opptaket baseres på faglige kriterier som defineres av programplanene. Administrasjon av opptaket er ikke en selvstendig vurdering men en kartlegging i trå med de faglige kriterier som settes opp.

22 Opptaksfrister Foreslått søknadsfrist 1. mars Behandlingsperiode for vurdering av tunge saker settes til 14 dager Opptaksarbeid foregår også i juli Behov for tilpasning for enkelte studentgrupper Uttalelsene sier: senere frist, lengre saksbehandlingstid ved tunge saker, tidligere tilbud. Hvordan gjennomfører vi dette? Ved en tidlig frist kan man forlenge tiden for lokal behandling. Se på løsninger for tidligere tilbud. Studentene er flinke med frister. HiOA har frist 1. mars.

23 Søknadsalternativer Høringsnotatet foreslår maksimalt tre søknadsalternativer Fire av fakultetene støtter dette MNF ønsker fire til fem alternativer UV ønsker tre til fem alternativer Studentparlamentet ønsker åtte alternativer Skal UiO tillate ulik praksis her? Hvis ja, hva genererer dette av arbeid? Ser på de tekniske mulighetene og konsekvenser av ulike ønsker. Fem av seks som har uttalt seg støtter 3 alternativer.

24 Informasjonsflyt En rekke tiltak er foreslått Mange gode forslag som tas med i videre behandling

25 Opptak 1 eller 2 ganger pr. år? Begge er mulig. 2 opptak fører med seg økte kostnader.

26 Kommentarer ? FRA STUDIELEDERNETTVERKET 20. april 2012 Gro/HF: Ordningen direkte samspill STA – vitenskapelig. I tråd med høringsinnspill eller motsatt? Jenny: i tråd, flere fakultet mener at høringsforslaget ikke gikk langt nok. Monica: Den adm. kartleggingen av faglige kriterier kan ligge hvor som helst. Anne-Lise/MN: Må henge sammenmed høringen om innpass/godkj. Ulikt hvor mye de vitenskapelige faktisk er involvert, og i hvor stor grad faglige vurderinger faktisk tas av lokal adminiatrsjon. Det kan dermed bli vanskelig for en vit. å ta avgjørelser sendt fra STA uten lokal adm. støtte. Sett fra studentens side er UiO er mangehodet troll – bare å forenkle det vil være en kvalitetshveing. JUS: Hvordan prioriterer STA? Kristin: Vi må se på muligheten for tidlige opptak. Monica: efaringsbaserte mastere har behov for tidlig frist. JUS: Hvor skal veiledning i søkeprosessen ligge? Jenny: Faglig veiledning ligge lokalt, spørsmål knyttet til opptaksprosessen kan tas i Knutepunktet som allerede får mye sprøsmål om masteropptaket. Gro: jeg var positivt innstilt til høringsforslaget, men det var ikke instituttene: for lite innsparing, bekymring for faglig kvalitetssikring – det er jo komplisert for oss allerede, hvordan skal da STA kunne håndtere dette? Husk at disse tankene og holdingene finnes på grunnplanet når dere tenker løsninger fremover. IDE: ta en tur til fakultetes saksbehandlere under masteropptaket nå og se hva som foregår!


Laste ned ppt "Sammendrag – høringsuttalelser om opptak til masterprogrammene ved UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google