Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for å fremme bedre arbeidshelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for å fremme bedre arbeidshelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSHELSE 17.02.04 http://www.arbeidstilsynet.no
Utfordringer for å fremme bedre arbeidshelse Indikatorer på arbeidshelse Stress, stressresponser (fysiologisk, psykologisk, sosialt) interaksjonistisk stress-modell

2 Arbeidshelse - utfordringer
Hvordan skal vi fremme: Samarbeid Medvirkning Forebygging Bevissthet om psykologiske jobbkrav (Arghyris & Schon: organisatorisk læring

3 Arbeidshelse Indikatorer på dårlig arbeidshelse
Dødelighet (2003: 48, jordbruk og skogbruk:14) Arbeidsulykker (2002: Arbeidstilsynet) Arbeidsrelaterte sykdommer: (Arbeidstilsynet) Sykefravær 8 % (IA – Inkluderende arbeidsliv, søk Google ’Sykefravær’) Turnover (antall som begynner og slutter i arbeidet) Belastningsmål (hjerte-kar lidelser) Psykiske belastninger

4 Arbeidsrelaterte sykdommer 03
Larmskader Psykiske lidelser Sykdommer i hud Svulster Muskel-og skjelettsystemet Ånderetteorganene Alle innmeldte sykdommer

5 Stimulering gir stress respons (2)
Fysiologiske reaksjoner: Persepsjon aktiverer hypothalamus (stress kontroll senter) Sympatikus aktivering (nerve-aktivering) Adrenokortikal aktivering (stress-hormoner) Stress kan påvirke produksjon av GABA signalstoffer som påvirker amygdala (reaktivt nervesystem) (Bremner,2000)

6 Fysiologisk aktivering ved stress
Sympatikusaktivering og stresshormoner danner kamp- eller fluktrespons Karasek (1981): Jobber med ’high strain’ dvs. store krav – lav kontroll øker risiko for hjerte-kar sykdom med 1.5 ganger smlg. andre yrker

7 Effekt på immunsystemet
Psykonevroimmunologi (PNI): kroppens immunsystem påvirkes av stress. Immunsystemet består av lymfocytter Fremmedstoff (antigen) i organismen resulterer i immunologisk prosess hvor produksjon av lymfocytter øker T-cellene (Natural Killer) angriper og ødelegger fremmede organismer i kroppen

8 Konflikter og fiendtlighet kan gi redusert funksjonsevne i immunapparatet
90 nygifte par diskuterte konfliktområder i deres forhold Adferden ble kodet, fysiologiske og immunologiske responser ble målt Par med fiendtlig adferd i diskusjonen hadde redusert immunologisk funksjon påfølgende 24 timer (Kiecolt-Glaser, 1998)

9 Ektefelles død og immunapparatet (1)
Innen ett år etter ektefelles død har omlag 2/3 av de etterlatte nedsatt helse (Irwin, 1987) Menn synes å være mer utsatt for redusert helse etter ektefellens død sammenlignet med kvinner (Stroebe, 2001) Ektefellens dødsfall reduserer immunfunksjonen (Suls & Wallston, 2003)

10 Ektefelles død og immunapparatet (2)
Immunfunksjonen målt hos kvinner før og etter dødsfallet til deres ektefelles, viste en redusert immun celle aktivitet blant de kvinnene som reagerte på ektemannens død med sterke depressive symptomer (Irwin, 1987)

11 Generelle Adaptasjons syndromet (GAS)
Hans Selye, 1978 beskrev fysiologiske effekter av stress: 1. Fase : alarmreaksjon 2. Fase : økt motstand 3. Fase : utmattelse GAS resulterer i økt sårbarhet (susceptibility)

12 Generelle Adaptasjons syndromet (GAS)

13 Stress og Helse Rubonis & Bickman (1991): Metastudie av 52 naturkatastrofer Flom Orkan Brann Naturkatastrofene reulterte i 17 % økning av psykologiske lidelser som angst og depresjon

14 PSYKISKE TRAUMER Selvopplevd, eller vært vitne til, eller konfrontert med en eller flere hendelser som representerer en reell livsfare, eller livstrussel, eller alvorlig skade eller som utgjør en trussel mot fysisk integritet til seg selv eller andre (DSM-IV-TR, 2000) ’normal individet’ som standard

15 Voldtekt og psykiske senskader

16 Post-traumatisk stress (PTSD)
6 år etter voldtekt: 25 % med PTSD Kvinner tidligere utsatt for voldtekt viste 3 ganger høyere forekomst av PTSD Kjennetegn på de som blir ’friske’ og de som får kronisk PTSD ? Traumer utløst av menneskelige handlinger (krig, voldtekt, tortur) resulterer i mer alvorlig PTSD enn naturkatastrofer

17 Post-traumatiske stress lidelser (PTSD) – kjennetegn:
1. Utløst av traume, direkte el. indirekte 2. Gjenopplevelse 3. Følelsesmessig avflatning, følelsesløshet 4. Tilleggs symptomer 5. Varighet 6. Signifikante livsendringer

18 2. Gjenopplevelse i tanker, følelser og samtaler
trenger seg på i nye situasjoner (flashbacks) i drømmer og mareritt i forvirrete tilstander

19 3. Følelsesløshet, avflatning
Føler seg avsondret fra omverdenen   Interesseløshet   Uten evne til å føle glede   Føler ikke nærhet, ømhet eller seksualitet til andre

20 4. Tilleggs symptom (2 nye)
Skvettenhet Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser Skyldfølelse Hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker Unngåelsesreaksjoner Hyper-følsomhet ovenfor forhold fra hendelsen

21 Annet 5. Tilstandens varighet > 1 mnd 6. Signifikante livsendringer
vesentlige skadevirkninger på personens sosiale, arbeidsmessige eller på andre sentrale funksjonsområder

22 PTSD gir sårbarhet Kvinner med PTSD
Dobbelt risiko for depressiv tilstand Tre-doblet risiko for alkoholproblemer (Bresalau et al. 1997) Aktualiserer nødvendigheten av intervensjon i forhold til PTSD (Yule, 2000)

23 Sårbarhetsfaktorer Mangelfullt sosialt nettverk Dårlige mestringsevner
Engstelighet (nevrotisisme) Pessimistisk livsholdning

24 Beskyttelsesfaktorer
Sosial støtte Mestring Problemfokusert Emosjonsfokusert Hardhauser (Suzanne Kobasa, 1985) 3 C’er: commitment – control – challenge Self-efficacy (Bandura, 1977) Optimime (Chang, 1998)

25 Mestrings strategier (Folkman & Lazarus, 1988)
Problemfokusert Planlegging Aktiv mestring og problemløsning Hindre kompetitiv aktivitet Utvikle selvbeherskelse Selvsikker tilnærming

26 Emosjons-fokusert mestring
Positiv fortolking Akseptering Benekte ¨Skyve vekk” Unngå – flykte Ønsketenking Kontroll av følelsene

27 Stressmestring Følelsesmessig stresshåndtering kan gi effekter under store påkjenninger som gisseltaking Følelsesmessig mestring kan inkludere: Pusteøvelser Muskelavslapning Hindre uønskede tanker Stimulere hyggelige fantasier

28 Stresshåndtering ved gisseltaking

29 Stressmestring gjennom pusteøvelser

30 Stresshåndtering og immunfunksjon
Kiecolt-Glaser (1985) trente eldre mennesker i å benytte avslapningsteknikker for å redusere stress, dette førte til bedring av immunsystemet, mens kontroll-personene ikke fikk bedring av immunsystemet.

31 Pessimisme og sykdom  Studenter med pessimistisk attribusjonsstil rapporterer flere sykdomstegn og besøker helsesetra oftere enn studenter med optimistisk attribusjonsstil (Seligman og medarb. 1988)  35 års oppfølgingsstudie viste at menn med pessimistisk attribusjonsstil som 25-åringer, hadde større risiko for å utvikle fysiske sykdommer i de etterfølgende år

32 Relasjon livshendelser, stress og 3. variabeler

33 Interaksjonistisk stressmodell
Situasjon → Kognitiv vurdering: situasjonen (primary appraisal) personlige forutsetninger (secondary appraisal) konsekvenser Personlig mening –betydning for meg  (respons) Bekymring, grubling, hjelpeløshet Tilbaketrekning Dårlig selvbilde, lav personlig integritet


Laste ned ppt "Utfordringer for å fremme bedre arbeidshelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google