Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet
Denne presentasjon er utarbeidet av Nittedal skytterlag v/Odd Arne Samdal. Opplegget er noe justert og tilpasset DFS sin presentasjonsmal. Siden står framme mens elevene finner sin plass i klasserommet. Leksjon er utviklet for-, og benyttes i fbm. skyteinstruktørkurs I, samt til bruk ved lokale standplasslederkurs. Brukere av leksjonen står fritt til å redusere/endre innholdet slik at det blir tilpasset andre målgrupper. Normalt tidsbehov er 40 minutter til gjennomføring. Hver elev bør ha tilgang til Skytterboka under leksjonen. Det kan gjerne legges opp til å bruke den, men da trengs normalt noe mer tid!

2 Et feltstevne krever normalt flere kvalifiserte standplassledere
Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Tema for timen Baneinstruks Standplassleders sikkerhetsansvar Standplassleders myndighet Standplasskontrollørers oppgaver Skyteledelse Kommando Feil på våpen og ammunisjon, omskyting m.m. Et feltstevne krever normalt flere kvalifiserte standplassledere Instruktør gjennomgår punktene

3 Leksjonsmål Kjenne til normalt innhold i baneinstruks
Kjenne kravene for å være standplassleder i DFS Ha kjennskap til gjeldende lover og regler Kjenne standplassleders ansvar og myndighet Med utgangspunkt i forrige plansje forklarer instruktøren målsetningen med timen som er: Kjenne til hva som reguleres gjennom baneinstrukser. Sørge for at alle som fungerer som standplassledere og standplasskontrollører kjenner reglementet og sitt ansvar. Gi grunnleggende opplæring i standplassledelse til foreldre og nye skyttere. Kurs for å involvere foreldre slik at de kan fungere som standplassledere ved lagstreninger. - Deretter gis en kort orientering om hvordan timen er lagt opp. Hovedprinsippene for standplassledelse er de samme enten det er felt-, bane- eller stangskyting

4 Baneinstruks Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Instruks for
Knallerten skytebane Beskrivelse Varsling Brukstid Mål Skyteledelse Sikkerhetsmerke Ansvar Godkjenning Baneinstruks Godkjent av Politiet Oppslått Underskrevet av skytterlaget Innhold: Åpningstider Varsling med flagg etc Sperretiltak Godkjente våpen/kaliber Hvilke mål det kan skytes mot Ansvar Eksempel Alle permanente skytebaner skal ha en instruks godkjent av Politiet. Dette gjelder også innendørsbaner. Baneinstruksen regulerer bruken av skytebanen. Normalt slås baneinstrukser opp på standplasser, på oppslagstavler på arenaen og ved eventuell port/bom inn til baneområdet. Eksempel på baneinstruks kan lastes ned fra link på denne plansje.

5 Krav til standplassleder
Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Krav til standplassleder Standplassleder skal minimum være 18 år Standplassleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om: Skytereglementet Program som skal skytes Aktuelle våpen Vanlige kommandoer Sikkerhetsreglene, herunder spesielt visitasjonsreglene Standplassleders myndighet Standplassleders alminnelige ansvar Instruktør gjennomgår punktene Ref Skytterboka pkt Dette punkt bør gjennomgås i sin helhet ved at den enkelte blar seg fram dette punktet i Skytterboka. Når skytterlaget fører opp standplassledere i bemanningslister og som treningsansvarlige for lagstreninger er dette å regne som skytterlagets godkjenning av den enkelte som standplassleder. De øvrige punkter i denne plansjen vil bli grundigere gjennomgått senere i denne leksjon, eller i en påfølgende leksjon. På Landsskytterstevnet er det Forsvarets personell som er standplassledere

6 Sikkerhetsansvar Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet
Standplassleder er ansvarlig for det som foregår på standplass. Standplassleder skal holde kontroll på terrenget mellom standplass og skivene, samt kulenedslaget. Standplassleder skal umiddelbart avbryte skyting om sikkerheten ikke overholdes. Forhold som forstyrrer standplassleder eller kontrollører skal rettes opp før skyting starter. Det er viktig at standplassledere er bevisst det ansvar det er å ha denne rollen. Standplassleder skal følge med på skytternes opptreden inne på standplass, samt terrenget mellom standplass og skivene. Fokus skal ikke være rettet mot resultatene på PC skjerm i standplasslederbua! Før skyting må standplassleder kontrollere at varsling og sikringstiltak er gjennomført iht. baneinstruks. De neste plansjene vil ta for seg disse forholdene noe mer detaljert. Føring av resultater er normalt en tilleggsoppgave for standplassleder i feltskyting

7 Sikkerhetsansvar (forts)
Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Sikkerhetsansvar (forts) Sikkerhet på standplass innebærer: God våpenkultur overholdes Visitasjonsreglene følges At det er ro, orden og oversiktlighet Kommunikasjon med standplassassistenter Regler for røyking og bruk av øreklokker overholdes I terrenget, innenfor sikkerhetssonen følger standplassleder spesielt med: I kulenedslaget Mellom standplass og skivene Sperringer på arenaen som hindre personer fra å komme inn i sikkerhetssonen At sikkerhetsmerker er tilgjengelig At personell som av arrangementsmessige årsaker må fram til skive bærer refleksvester At standplassleder kan reglene for visitasjon av våpen er et absolutt krav. Instruktøren gjennomgår punktene i plansjen med vekt på å hva dette innebærer, og ikke minst begrunne hvorfor. Om dette ikke er kjent for elevene, gir instruktøren en teknisk og praktisk instruksjon rundt aktuelle våpen med vekt visitasjonsregler.

8 Myndighet Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet
Standplassleder har myndighet til å: Nekte skytestart om sikkerheten ikke er ivaretatt Vise bort personell fra standplass og området rundt som forstyrrer skytingen Vise bort personell som ikke følger standplassleders pålegg og kommando Vise bort personer fra standplass og området rundt, som er beruset Bestemme oppgaver og gjøremål for standplasskontrollører Stanse skyting når som helst om sikkerheten ikke er ivaretatt Stevneledelsen skal ha tilgang til standplass, men dette skal skje slik at det ikke forstyrrer standplassleder - Instruktøren gjennomgår punktene

9 Standplasskontrollør
Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Standplasskontrollør Standplasskontrollør har normalt disse oppgaver: Standplasskontrollør er standplassleders ”forlengede arm” Kontrollører skal ha sin oppmerksomhet rettet mot det som skjer på standplass Påse at kommandoer blir fulgt Påse at alle opptrer iht sikkerhetsreglene, herunder at munningen til enhver tid peker i ufarlig retning. Spesielt ved stillingsskifter og ved lading! At lading først skjer på standplassleders kommando Gi tegn/signal/melding til standplassleder om noe ikke er i orden Påse at reglementet for skytingen blir fulgt, herunder korrekt skytestilling, utgangsstilling, og at det skytes riktig antall skudd osv. Gjennomføre visitasjon av alle våpen og magasiner før skytterne forlater standplass - Instruktør gjennomgår punktene

10 Standplassledelse Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet
Standplassleder er ansvarlig for skyteledelsen slik: Stevneledelsen oppnevner kvalifisert standplassleder Kjenne DFS sitt reglement for skyteledelse, program og sikkerhet Kommunikasjon med kontrollørene Kontroll på farlig område Ikke ha fokus mot resultatene på PC skjerm Stevneledelsen er ansvarlig for å oppnevne kvalifisert standplassleder. Det samme gjelder for treningsansvarlige – er man oppnevnt av styret regnes man som kvalifisert. Standplassleder plikter å kjenne DFS sitt reglement hva angår skyteledelse, program og sikkerhet. Under skyting skal det være god kommunikasjon med kontrollørene. Kontrollørene er standplassledersassistenter som skal følge med på det som skjer inne på standplass. Standplassleder følger kontinuerlig med for å oppdage om det kommer dyr eller mennesker inn i farlig område Standplassleder skal ikke ha fokus på resultatene på PC skjerm

11 Kommando Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet
Standplassleder skal benytte reglementert kommando fordi; Den enkelte kommando har en bestemt betydning se instrukser : Gjenkjennbarhet er viktig for å kunne ha faste sikkerhetsrutiner Kommandoen får samme betydning for standplassleder og skytter Visitasjonsreglene er beskrevet i presentasjonen om ”alminnelige sikkerhetsregler” Her demonstrerer standplassleder kommandoene, og betydningen av disse. Vis fram instruksene som kan lastes ned fra DFS sin hjemmeside. Mangler nettilgang bør instruksene lagres på maskinen slik at de likevel kan vises fram. Dette inngår også i de øvrige leksjoner i standplasslederkurset, og vil således allerede være gjennomgått. I så fall går instruktøren raskt videre, eventuelt stiller noen spørsmål knyttet til dette tema.

12 Uforutsette hendelser
Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Uforutsette hendelser Håndtering av uforutsette hendelser krever ekstra påpasselighet. Slike hendelser kan være; Våpenbrudd og problemer med utstyret Funksjonsfeil og forkilinger Skarp patron som sitter fast i kammeret Omskyting som gjør at resten av laget må vente Trøbbel med arrangementet, stevnestyring, skiver etc. Våpenbrudd gir rett til omskyting. Standplassleder/stevneledelsen avgjør om det er godkjent våpenbrudd eller ikke. Funksjonsfeil, ammunisjonsfeil og forkilinger som ikke kan begrunnes med våpenbrudd gir ikke rett til omskyting. Våpen som har en skarp patron sittende fast i kammeret skal alltid behandles særlig forsiktig. Sluttstykket tas umiddelbart ut! Deretter foretas utbedring av våpenet av kyndig person på sikkert sted. (slike tilfeller inntreffer fra tid til annen ved bruk av hjemmeladet ammunisjon). Våpen med kilt patron i kammeret skal håndteres med den største sikkerhet. For mange skudd i skiva eller ved våpenbrudd som raskt lar seg utbedre venter normalt resten av laget mens omskyting gjennomføres. I tilfeller det er trøbbel med arrangementet må stevneledelsen ta de nødvendige avgjørelser . Det vanligste våpenbrudd er tennstempelbrudd. Som oftest oppstår feil med våpenet som et resultat av dårlig vedlikehold.

13 Sanitet Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet
Norges Skytterstyre vedtok i desember 2013 følgende nye punkter i Skytterboka: (Nærmere retningslinjer og oppfølging vil komme i løpet av 2014) 8.180 Sanitet 8.181 Ansvar Det er skytterlagets ansvar at alle med ansvar for treninger, stevner og andre aktiviteter i lagets regi er kjent med hvor sanitetsmateriellet er plassert, samt de regler som skytterlagets styre har vedtatt for varsling og skadestedsledelse. 8.182 Lege Ved større stevner skal lege eller legevakt varsles om arrangementet. 8.183 Materiell Det skal sentralt plassert på alle godkjente skytebaner i DFS være førstehjelpsutstyr for behandling av vanlige slag-, brudd-, skrubb og kuttskader etc. Ved feltskyting plasseres materiellet sentralt. Det anbefales videre at hjertestarter er tilgjengelig, særlig i fbm. større stevner. 8.184 Oppslag Sentralt plassert på skytebanen skal det være oppslått DFS kriseplan og egen nødplakat med telefonnummer til nødetater, samt koordinater for å angi sted i fbm. tilkalling av utrykningsenheter/legehelikopter. DFS sentralt ser på mulighetene for tilby en relevant førstehjelpssats som lagene kan kjøpe gjennom DFS, herunder kjøp av hjertestarter. Videre ses det på muligheter for å samle viktig beredskaps- og førstehjelpsinformasjon i et felles oppslag med muligheter for enkelt å bytte ut informasjon som jevnlig må oppdateres.

14 Oppsummering Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet
Hvilke formelle krav gjelder for å være standplassleder? Hvordan er visitasjonsreglene for Sauer 200 STR? Hva sier reglementet om krav til hørselvern? Instruktøren stiller spørsmålene til elevene. Instruktøren oppsummerer og sjekker ut med elevene om de er klare for enkle standplasslederoppgaver, evt. hva som må til. Det er mer krevende å være standplassleder med nybegynnere på standplass. Flere standplasskontrollører kan da være nødvendig.


Laste ned ppt "Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google