Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ranelva som revisjonsobjekt – et utviklingspotensial Mo i Rana 26.5.2015 Jan Sørensen, NVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ranelva som revisjonsobjekt – et utviklingspotensial Mo i Rana 26.5.2015 Jan Sørensen, NVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ranelva som revisjonsobjekt – et utviklingspotensial Mo i Rana 26.5.2015 Jan Sørensen, NVE

2 Norges vassdrags- og energidirektorat Agenda ■ NVEs arbeid med vilkårsrevisjoner ■ Vilkårsrevisjonen i Ranavassdraget ■ Sentrale «rammer» og føringer for revisjonen ■ OEDs retningslinjer for vilkårsrevisjoner ■ Nasjonal gjennomgang og prioritering (Rapport 49/2013) ■ Nasjonale føringer fra OED/KLD ■ Miljømål i forvaltningsplanen (2016-2021) for Nordland ■ Oppsummering

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Mange vilkårsrevisjoner! ■ 430 vannkraftkonsesjoner kan revideres innen 2022 ■ Ca. 340 er reguleringskonsesjoner ■ Omfatter ca. 187 vassdrag/vassdragsavsnitt ■ 4 revisjoner er gjennomført: Vinstra, Tesse, Selbusjøen og Årdal ■ 41 revisjonssaker er til behandling i NVE ■ 23 av disse er vedtatt åpnet for revisjon

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Vilkårsrevisjonen i Ranavassdraget ■ Kgl.res. av 21.12.1962: Statsregulering av Bjerka- Pluravassdragene m.v. med senere tilleggsreguleringer, planendringer og endringer i vilkår ■ Vilkårene, post 1: ■ Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid, men kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år ■ Nye vilkår mulig fra 2012

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Revisjonsprosessen ■ Revisjonskrav Rana og Hemnes kommuner mars 2012 ■ NVE åpnet revisjon mai 2013 ■ Utkast til revisjonsdokument januar 2014 ■ Videre prosess: ■ Ferdigstilling av endelig revisjonsdokument ■ Utsendelse på høring ■ Eventuelle utredninger ■ Befaring ■ NVE skriver innstilling til OED ■ Avgjørelse av Kongen i Statsråd

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Mange revisjonskrav, bl.a. Laksetrapper (Reinforsen, Plura) Biotoptiltak Forbygninger mot erosjon Terskler Utredninger Fond for opphjelp av fisk, friluftsliv m.v. Ferdselstiltak Minstevannføringer (i flere av elvene) Magasinrestriksjoner (i flere av magasinene) Oppjustering av konsesjonsavgifter Næringsfond

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva er formålet med en revisjon? ■ Konsesjonsvilkårene regulerer forholdet mellom konsesjonæren og de allmenne interessene ■ Større vekt på miljøhensyn nå enn tidligere ■ Hovedformålet er å modernisere vilkårene for å rette opp miljøskader som følge av reguleringen ■ Som en hovedregel skal det likevel ikke pålegges tiltak som medfører vesentlig reduksjon i kraftproduksjonen

8 Norges vassdrags- og energidirektorat ”…ikke vesentlig reduksjon” «Verdien av regulerbar vannkraft er stor… ….vi ønsker å få på plass mer regulerbar kraftproduksjon i Norge» ■ Sterk fokus på fornybar kraft, spesielt regulerbar vannkraft ■ Fornybardirektivet ■ Fornybarandel i Norge på 67,5% i 2020 ■ El-sertifikater: ■ Mål om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2020 ■

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva inngår i en revisjon? ■ Innføring av moderne «standardvilkår» for naturforvaltning ■ Pålegg om f.eks. fiskepassasjer, fiskeutsetting, biotoptiltak/gytegrus, undersøkelser m.v. ■ Fond for miljøformål (fisk, friluftsliv m.v.) ■ Terskler (vannspeil) ■ Tiltak for å bedre ferdsel ■ Inntaksarrangement, omløpsventil  Minstevannføring for å sikre tilstrekkelig vannføring for fisk m.v.  Magasinrestriksjoner (sommervannstand)

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Minstevannføring ■ I følge retningslinjene for vilkårsrevisjoner er minstevannføring særlig aktuelt å vurdere der: ■ Vassdraget ligger sentralt i områder av stor verdi for friluftsliv og landskapsopplevelse ■ Vassdraget er av stor verdi for fisk og fiske, eller har et stort potensial ■ Vassdraget er viktig for utvalgte naturtyper eller prioriterte arter etter naturmangfoldloven

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Hva som normalt ikke inngår ■ Selve konsesjonen kan ikke revideres, kun vilkårene ■ HRV og LRV i magasiner kan ikke endres ■ Manøvreringsrestriksjoner som umuliggjør utnyttelse av hele reguleringen ■ Konsesjonens varighet, eller nedlegging ■ Normalt ikke økonomiske vilkår ■ Privatrettslige forhold

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Nasjonal gjennomgang (revisjonsprosjektet) ■ Samlet gjennomgang av 395 konsesjoner/ 187 vassdrag som kan revideres ■ Bestilling og mandat fra OED og KLD  I hvilke vassdrag får vi størst miljøgevinst i forhold til tapt kraftproduksjon? ■ Faglig kunnskapsgrunnlag og forslag til prioritering ■ Gjennomføring av NVE og Miljødirektoratet ■ Innspill fra Vannregionmyndighetene

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Metode ■ Verdier og potensiale ■ Fisk/fiske ■ Naturmangfold ■ Landskap og friluftsliv ■ Påvirkninger (fra vannkraft) ■ Aktuelle tiltak for miljøforbedring ■ Anslått produksjonstap ■ Samlet vurdering og prioritering

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Hovedresultater ■ 50 vassdrag «høy prioritet» ■ 53 vassdrag «lavere prioritet» ■ 84 vassdrag «ikke prioritet» ■ Anslått produksjonstap i de prioriterte vassdragene er 2,3 - 3,6 TWh/år ■ Nordland: ■ Ca. 50 konsesjoner som kan revideres ■ 28 vassdrag vurdert ■ 6 av vassdragene «høy prioritet»

15 Norges vassdrags- og energidirektorat Verdivurdering av Ranavassdraget ■ Følgende forhold ble vektlagt: ■ Nasjonalt laksevassdrag ■ Lang anadrom strekning på 55 km (potensial) ■ Ål er registrert ■ Viktige naturtyper (deltaområder) ■ Særpregede landskapselementer (Sprutforsen) ■ Store fiskeinteresser i nedre del ■ Svært viktig friluftsområde i øvre del

16 Norges vassdrags- og energidirektorat Påvirkninger ■ Følgende påvirkninger ble registrert: ■ Bestandstilstanden for laks er «moderat», for sjøørret «redusert» ■ Vassdragsregulering er én av flere bestemmende faktorer ■ Status for ål er ukjent ■ Viktige vanntilknyttede naturtyper antatt påvirket ■ Økologisk tilstand er dårlig ■ Redusert vannføring og store reguleringshøyder påvirker landskap og opplevelsesverdier

17 Norges vassdrags- og energidirektorat Aktuelle tiltak ■ Minstevannføring i Plura, Tverrelva, og Leirelva ■ Ev. tvungen kjøring av Bjerka kraftverk ■ Sikre myke overganger mellom vannføringer ■ Magasinrestriksjoner i Akersvatn ■ Reparasjon/ombygging av laksetrapper ■ Biotoptiltak på anadrome strekninger ■ Tiltak for å hindre feilvandring av fisk inn i Langvatn ■ Ev. tiltak for utvandring av ål

18 Norges vassdrags- og energidirektorat Samlet vurdering ■ Anslått krafttap av aktuelle tiltak (slipp av Q95 minstevannføring: 20-30 GWh/år, < 5% av samlet produksjon (KT-gruppe 3) TemaVP/VPSVerdiPåvirkn.Datakval.Sentral strekning Fisk/fiskeVP4SSM3Ranavassdraget (anadrom strekning) Øvrig naturmangfoldVP3MS1Langevatn Landskap/friluftslivVP4SS2Akersvatn, Kalvatn SamletVPS5Minst ett tema i VP5 eller flere i VP4

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Prioritering KategoriPrioritetForklaring 1.1 Høy prioritet Vassdrag med stort potensial for forbedring av viktige miljøverdier, og med antatt lite eller moderat krafttap i forhold til forventet miljøgevinst. 1.2 Lavere prioritet Vassdrag med middels potensial for forbedring av viktige miljøverdier, og med antatt større krafttap (sammenlignet med vassdrag i kat. 1.1.) i forhold til forventet miljøgevinst. 2.1 Ikke prioritet Vassdrag som i mindre grad omfattes av prioriteringskriteriene (mindre viktige miljøverdier og påvirkning). 2.2 Ikke prioritet Vassdrag med viktige miljøverdier, men som har begrensede gjenstående miljøutfordringer, eller der særskilte hensyn setter grenser for hvilke tiltak som i praksis kan gjennomføres.

20 Norges vassdrags- og energidirektorat Oppfølging av rapporten - nasjonale føringer ■ Nasjonale føringer fra OED/KLD, brev 24. januar 2014 ■ Hensynet til miljøet og kraftproduksjonen skal balanseres ■ Minstevannføring og magasinrestriksjoner i hovedsak aktuelt i de «høyt prioriterte» vassdragene ■ Andre vassdrag (regionale prioriteringer) må begrunnes særskilt ut fra kost-nytte

21 Norges vassdrags- og energidirektorat Forvaltningsplan for Nordland 2016-2021 (utkast) ■ Miljømål for Ranavassdraget ■ Styrke bestandene av laks og sjøørret, høstbare overskudd ■ Sikre selvreproduserende og høstbar stamme av innlandsørret ■ Måloppnåelse i 2027 (utsatt) ■ Fylkestinget, endelig godkjenning av Kongen i Statsråd ■ Planen vil være retningsgivende for NVEs revisjonsbehandling

22 Norges vassdrags- og energidirektorat Oppsummering ■ Ranavassdraget gitt «høy prioritet» både nasjonalt og regionalt ■ Betydelig utviklingspotensial ■ Vilkårsrevisjonen viktig virkemiddel, vil sikre en grundig gjennomgang ■ Moderne naturforvaltningsvilkår vil bli innført ■ Det er åpnet for å vurdere tiltak som påvirker kraftproduksjonen, bl.a. minstevannføringer for å styrke fiskebestandene m.v. ■ NVE vil gjøre en samlet avveining der de ulike hensynene balanseres


Laste ned ppt "Ranelva som revisjonsobjekt – et utviklingspotensial Mo i Rana 26.5.2015 Jan Sørensen, NVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google