Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksisterende fora i Nasjonal IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksisterende fora i Nasjonal IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksisterende fora i Nasjonal IKT
Utarbeidelse av strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Eksisterende fora i Nasjonal IKT

2 Eksisterende fora i Nasjonal IKT Oversikt
Fagfora arkitektur Fagfora Klinisk IKT Medisinske kvalitetsregistre Rådgivende fora Prosjektforum EPJ Systemeierforum Forvaltende fora Arketypeforvaltning Samordningsforum for DIPS Arena EPJ-Systemsvikt Samordning av rapporteringskodeverk Journalstruktur og tilgangsstyring Forvaltningsgrupper

3 Eksisterende fora i Nasjonal IKT Oppsummering
Navn Type Eksistensgrunnlag EPJ Systemeierforum Forvaltningsfora Samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ med det formål å bidra til å forbedre dagens EPJ systemer i bruk, implementering, forvaltning og videreutvikling. Journalstruktur og tilgangsstyring Forvaltningsgruppe Felles nasjonal journalstruktur, rollebenevnelser og tilgangsprinsipper for spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette er en forutsetning for sikker og effektiv deling av informasjon mellom enheter og IT-systemer. Arketypeforvaltning Forvalte et nasjonalt arketypebibliotek og sikre at arketyper som tas i bruk i Norge er designet med så høy kvalitet som mulig. EPJ-Systemsvikt Kontinuerlig å bidra til å bedre kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet i spesialisthelsetjenesten, gjennom samordning til felles nasjonale tiltak. Samordningsforum for DIPS Arena Sikre forankret samordning av utvikling, implementering og framdrift av DIPS Arena mellom RHF. Fagfora arkitektur Rådgivende fora Være de regionale helseforetakenes faglige rådgiver i forhold til arkitektur. Her nevnes spesielt systemarkitektur, informasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur. Dette innbefatter også arkitektur relatert til sikkerhet. Fagfora Klinisk IKT Være en faglig partner som bidrar til langsiktig strategi i Nasjonal IKT for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer. Medisinske kvalitetsregistre Bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og for formålet kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø. Prosjektforum Nasjonal IKTs ”arbeidsutvalg” som skal sikre samordning av IKT-oppgaver innen spesialisthelsetjenesten og styringsgruppens operative organ for styring innenfor Nasjonal IKTs virkefelt. Tekst

4 Forvaltningsfora EPJ Systemeierforum (1)
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDOPPGAVE å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ med det formål å bidra til å forbedre dagens EPJ systemer i bruk, implementering, forvaltning og videreutvikling. FOKUSOMRÅDER Samhandling med leverandører og interessentgrupper: Sørge for en arena for forankret samhandling med leverandører. Peke på felles behov, foreslå endringer, og samordne krav til løsning som kan hjelpe RHF ved bestilling til leverandør. Der det er ønskelig kan forumet på vegne av RHF- ene presentere tilbakemelding/holdninger vedrørende myndighetsbelagte krav og offentlig rapportering. Skriftlige svar på høring og utredninger sendes til NIKT for samordning. Bidra til tidlig intervensjon ved nye behov basert på endring i offentlige krav Bidra til mer effektiv applikasjonsforvaltning og generelt ryddigere prosesser Erfaringsdeling og samordning mellom regionene: Medvirke til kunnskapsutveksling og erfaringsutveksling omkring systemeierskapet for EPJ i RHFene Innhente informasjon vedrørende arbeid i regionale EPJ systemeierforum. Representant fra hvert RHF presenterer status i forumets møter. Arbeide for klargjøring og harmonisering av begrepsbruk i RHFene, herunder roller og ansvarsområde for systemeier, systemansvarlig og forvalter. Eventuelt foreslå minimumskrav til kompetanse. Vurdere/foreslå muligheter for mer effektive forvaltningsprosesser, identifisere forskjeller/likheter i regionene. Tekst Kilde: Mandat for EPJ Systemeierforum, styregodkjent

5 Forvaltningsfora EPJ Systemeierforum (2)
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper Synliggjøre områder hvor en felles nasjonal tilnærming, eventuelt nasjonale føringer, kan være hensiktsmessig Samordne arbeid som er relatert til systemeierskap på regionalt plan og løfte problemstillinger som best behandles nasjonalt. Fokuset vil være på funksjoner og ikke på spesifikke system Arbeide for å samordne effektiv elektronisk samhandling mellom virksomhetene, med pasienten, og med kommuner og andre eksterne aktører. Bistå i vurderinger og prioriteringer knyttet til utviklingsoppgaver, oppgraderinger og utrulling, samt gi innspill til mest hensiktsmessig systemutnyttelse og drift Innstille på nasjonale føringer vedrørende punkt 2.a-e til interregionalt fagdirektørmøte Forumet kan nedsette undergrupper etter behov og med den sammensetning som den anser nødvendig, og invitere ressurspersoner inn i arbeidet etter behov. Det kan nedsettes to ulike former for undergrupper: Ad-hoc arbeidsgrupper. Disse skal løse et avgrenset problem innenfor en begrenset tidsperiode. Faste forvaltningsgrupper. Disse gruppene skal ivareta nasjonal forvaltning innenfor et spesifikt kompetanseområde som ligger under EPJ Systemeierforums ansvarsområde (Se påfølgende foiler) SAMMENSETNING Deltakerne skal representere regionale eller lokale systemeiere Deltakerne skal ha kunnskap om Klinisk IKT i helsesektoren, samt helsefaglig kompetanse Deltakerne skal ha organisatorisk kompetanse på både lokalt og regionalt plan Geografisk og organisatorisk representasjon Tekst Kilde: Mandat for EPJ Systemeierforum, godkjent

6 Forvaltningsgrupper Journalstruktur og tilgangsstyring
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDMÅL Felles nasjonal journalstruktur, rollebenevnelser og tilgangsprinsipper for spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette er en forutsetning for sikker og effektiv deling av informasjon mellom enheter og IT-systemer. DELMÅL: Felles forvaltet struktur og prinsipper gir mulighet for å avtale tilgang på tvers av virksomheter og å automatisere forespørsler om tilgang på tvers av HF. Felles forvaltet struktur og prinsipper gir mulighet for betydelig forenkling for senere nasjonale eller regionale integrasjonsprosjekter knyttet til journalinnhold. HOVEDOPPGAVE Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe for journalstruktur og tilgangsprinsipper skal forvalte etablert journalstruktur og prinsipper for tilgangsstyring og identitetshåndtering (rollebenevnelser) SAMMENSETNING Gruppen består av representanter fra de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT. Tekst Kilde: Mandat for Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe for journalstruktur og tilgangsstyring, godkjent

7 Forvaltningsgrupper Arketypeforvaltning
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDMÅL Forvalte et nasjonalt arketypebibliotek og sikre at arketyper som tas i bruk i Norge er designet med så høy kvalitet som mulig DELMÅL Alle arketyper som tas i bruk* i Norge har gjennomgått en nasjonal vurdering og godkjenning iht. forvaltningsmodellen. Arketyper som tas i bruk i Norge er evidensbaserte i den grad det er mulig Arketyper som tas i bruk i Norge har gjennomgått en grundig fagfellevurdering Arketyper som tas i bruk i Norge vedlikeholdes og oppdateres systematisk *Med «tas i bruk» menes bruk av arketypen til å lagre eller overføre data om reelle pasienter. HOVEDOPPGAVE Vurdere og godkjenne arketyper før de tas i bruk. Godkjenning gjøres i redaksjonsutvalget basert på konsensus blant klinikere og teknikere i arketypegjennomgangene. Det skal søkes konsensus i redaksjonsutvalget om at de rette fagpersoner i alle regioner har deltatt i gjennomgang. SAMMENSETNING Gruppen består av representanter fra de regionale helseforetakene, Nasjonal IKT og Helsedirektoratet. Tekst Kilde: Mandat for Nasjonal IKTs arketypeforvaltning, godkjent

8 Forvaltningsgrupper EPJ-Systemsvikt
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDMÅL Kontinuerlig å bidra til å bedre kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet i spesialisthelsetjenesten, gjennom samordning til felles nasjonale tiltak. DELMÅL Etablerer en omforent innstilling til lokalt gjennomførte vurderinger av årsakssammenhenger og beste tiltak hver gang RHF varsler om alvorlige feil i PAS/EPJ system. Gjennomfører løpende vedlikehold og videreutvikling av nasjonale tiltak og kvalitetsindikatorer, slik at virksomhetene får samordnet gjennomføringen av tiltak og oppfatter indikatorene som meningsfulle og sammenlignbare. HOVEDOPPGAVE Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe mot svikt i pasientadministrativt arbeid skal samordne felles nasjonale tiltak mot systemsvikt knyttet til bruk av PAS/EPJ-system, og gi innstillinger til felles beste praksis for organisatoriske rutiner og opplæring til EPJ Systemeierforum. SAMMENSETNING Gruppen består av representanter fra de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT. Tekst Kilde: Mandat for Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe mot EPJ-systemsvikt, godkjent

9 Forvaltningsgrupper Samordningsforum for DIPS Arena
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDMÅL Sikre forankret samordning av utvikling, implementering og framdrift av DIPS Arena mellom RHF DELMÅL Representanter i gruppen sikrer forankring i regionene ved at alle utviklingsønsker som oversendes til DIPS er vurdert og prioritert regionalt. Bidra til at modellering av funksjonelle områder og forløpsmaler på Arena er samordnet mellom regionene. Bidra til kvalitet og konsensus for utvikling av Arenafunksjonalitet ved å samordne regional deltagelse i interregionale referansegrupper. Bidra til at alle funksjonelle moduler i Arena blir evaluert Bidra til regional deltagelse i utviklingsarbeid av Arena funksjonalitet Bidra til samordnet innstilling/informasjon til regionale fora og koordinere tilbakemeldinger til Nasjonal IKT Bidra til at alle utviklingsønsker, som er oversendt til DIPS, presenteres gruppert i sammenlignbare kategorier. HOVEDOPPGAVE Nasjonal IKTs samordningsråd for DIPS Arena skal samordne prioriteringsprosessene og sørge for å gi innstilling til prioritet av utviklingsønsker, samt ivareta prioritering og fordeling av modellering mot nasjonale oppgaver. SAMMENSETNING Gruppen består av representanter fra Helse-Nord, Helse Sør-Øst, Helse-Vest, Nasjonal IKT og Dips ASA Tekst Kilde: Mandat for Nasjonal IKTs SEF samordningsråd for DIPS Arena, godkjent:

10 Forvaltningsgrupper Samordning av rapporteringskodeverk
Rådgivende fora Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDMÅL Gi løpende bidrag til å redusere unødvendig registreringsarbeid som tar fokus bort fra pasientbehandling, og på denne måten bidra til oppfyllelse av styringssignaler fra sentrale helsemyndigheter. DELMÅL Gi årlig konkrete forbedringsforslag til ordinær revisjon av NPR-melding, og være diskusjonspart for NPR og Helsedirektoratet forøvrig i dette forbedringsarbeidet. Vedlikeholde en oversikt over sentrale kodeverk og rapporteringskrav der begrepsinnhold overlapper, som legges til grunn for semantisk interoperabilitet gjennom NIKT/Hdirs krav til samordning av begrepsinnhold. HOVEDOPPGAVE Sørge for nødvendig koordinering av ressurspersoner fra RHF slik at spesialisthelsetjenesten samlet kan bidra inn i helsedirektoratets arbeid med reduksjon og forenkling rapporteringskrav. SAMMENSETNING Gruppen består av representanter fra de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT. Tekst Kilde: Mandat for FORVALTNINGSGRUPPE FOR SAMORDNING AV RAPPORTERINGSKODEVERK, godkjent

11 Rådgivende fora Fagforum arkitektur
Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDOPPGAVE Fagforum Arkitektur skal være de regionale helseforetakenes faglige rådgiver i forhold til arkitektur. Her nevnes spesielt systemarkitektur, informasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur. Dette innbefatter også arkitektur relatert til sikkerhet. DELOPPGAVER Utvikle og forvalte nasjonal systemarkitektur slik at denne understøtter virksomhetsarkitekturen. Der hvor virksomhetsarkitekturen er mangelfull har gruppen plikt til å påpeke dette og bidra til å iverksette nødvendig aktivitet. Skal kunne uttale seg om nasjonale og regionale løsninger og legge premisser for nye løsninger. Fagforum Arkitektur skal gjennom tidlig involvering i alle nasjonale prosjekter sikre at alle nye løsninger skal være i henhold til den vedtatte arkitekturen. Gruppen skal prioritere aktiviteter etter dokumenterte behov(gevinstpotensial, konsekvensvurdering og gjennomførbarhet). Gruppen skal gi retningslinjer og krav til leverandører av IKT – løsninger. Gruppen skal holde seg oppdatert i forhold til erfaring og utvikling internasjonalt og fra andre bransjer. Gruppen kan foreslå igangsettelse av nødvendige utredninger for å underbygge helsefaglige prioriteringer. Gruppen skal drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid i forhold til fagfeltet. Fagforums tiltak og arbeid skal være i tråd med og underbygge Nasjonal IKTs gjeldende strategi og tiltaksplan SAMMENSENTING Forumet består av representanter fra de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT HF. I tillegg deltar observatører fra Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. Tekst Kilde: Mandat for Fagforum Arkitektur, revidert

12 Rådgivende fora Klinisk IKT fagforum
Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDMÅL Klinisk IKT fagforum er et rådgivende utvalg som skal bidra til langsiktig strategi i Nasjonal IKT for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer. KIF skal være en faglig partner for ledelsen, og bygge et langsiktig målbilde ut fra klinisk perspektiv. Dette perspektivet skal være kunnskapsbasert ut fra pågående og publiserte studier innen helseinformatikk, og ha faglig forankring de i kliniske miljøene som skal benytte systemene. Målbildet skal være i tråd med og supplere Nasjonal IKTs gjeldende strategi og tiltaksplan. HOVEDOPPGAVER Etablere og vedlikeholde et langsiktig målbilde for IKT-systemer ut fra klinisk perspektiv. Målbildet skal baseres på norsk og internasjonal forskning, evaluering og erfaring, og sørge for at IKT-teknologi utnyttes optimalt og er i tråd med klinikernes formidlede og observerte behov. Gi innspill til nye, supplerende og tilpassede strategier, prosjektprogrammer og prosjektdirektiver ut fra klinisk målbilde og tilpasset Nasjonal IKT’s gjeldende strategi og tiltaksplan. Innhente systematiske evalueringer av implementasjoner ved norske helseforetak, og selv sørge for at evalueringer gjennomføres og sammenfattes i spesialisthelsetjenesten. Sammenfatningene skal legges frem regelmessig for fagdirektørmøtet og ledelsen. Sørge for faglig forankring av langsiktig målbilde og tiltak i kliniske fagmiljøer ved lokale og regionale helseforetak. SAMMENSETNING Forumet består av representanter fra de regionale helseforetakene. I tillegg deltar observatører fra NSEP (Norsk senter for elektronisk pasientjournal) og Helsedirektoratet. Tekst Kilde: Notat – Mandatforslag Klinisk IKT fagforum (KIF)

13 Rådgivende fora Medisinske kvalitetsregistre
Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDOPPGAVE Å bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og for formålet kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø. DELOPPGAVER Godkjenne aktuelle teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetssikre organisatoriske forhold hos aktuelle leverandører av teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Forvalte øremerkete midler til videreutvikling av teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Sørge for at det finnes et velfungerende, felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Etter søknad tildele midler til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske kvalitetsregistre for utvikling av teknologisk løsning På etterspørsel gi råd til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske kvalitetsregistre vedrørende valg av teknologisk løsning Være rådgivende organ for interregional styringsgruppe hva gjelder strategiske spørsmål vedrørende teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Være rådgivende overfor Nasjonalt helseregisterprosjekt / E-helsegruppen i spørsmål SAMMENSENTING Fagforumet består av representanter fra de regionale helseforetakene og observatører fra Norsk Helsenett, samt leverandørrepresentanter. Tekst Kilde. AD-møtesak : Arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre –mandat for nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT

14 Rådgivende fora Prosjektforum
Forvaltende fora Forvaltningsgrupper HOVEDOPPGAVER Nasjonal IKTs ”arbeidsutvalg” som skal sikre samordning av IKT-oppgaver innen spesialisthelsetjenesten og styringsgruppens operative organ for styring innenfor Nasjonal IKTs virkefelt. DELOPPGAVER Gi innspill vedrørende Nasjonal IKTs strategi til Styringsgruppen Foreslå tiltak, herunder utredninger Forslå prioritering av tiltak Etablere og følge opp tiltak Forberede saker for Styringsgruppen Følge opp fagfora og systemeierfora Koordinering av oppfølging av leverandører Sørge for allokering av avtalte ressurser til prosjekter og tiltak SAMMENSETNING Prosjektforum består av bestiller og utfører på IKT-siden i de fire regionale helseforetakene, samt lederne for Nasjonal IKTs fora og representanter fra Nasjonal IKT HF, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. Tekst Kilde: Mandat for Prosjekteierforum, endelig versjon


Laste ned ppt "Eksisterende fora i Nasjonal IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google