Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styresak 23/14 Strategiske mål Røyken Eiendomsutvikling AS Slemmestad, den 12. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styresak 23/14 Strategiske mål Røyken Eiendomsutvikling AS Slemmestad, den 12. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styresak 23/14 Strategiske mål Røyken Eiendomsutvikling AS Slemmestad, den 12. september 2014

2 Vedtekter: Formålsparagraf Selskapets virksomhet skal være å erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse. Erverv av fast eiendom kan også skje gjennom direkte eller indirekte erverv aksjer eller andre selskapsandeler

3 Eierstrategi REU – overordnede mål Vedtatt av kommunestyret 16.12.10 REU skal være et eiendomsselskap som skal erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom REU skal bidra til å fremme en aktiv næringsutvikling i Røyken Kommunen med fokus på å øke antall næringsetableringer REU skal bidra aktivt til tilrettelegging av boligtomter og for øvrig bidra til at RK er en attraktiv kommune å etablere seg i REU skal ha en akseptabel avkastning på investert kapital og betale utbytte til eier. Utbytte skal over tid begrenses til den verdiskapning selskapet selv løpende genererer REU skal inneha en kundeorientert innstilling og yte proaktiv service overfor kunder REU skal ha en klar miljøprofil med fokus på utvikling av miljøvennlige løsninger REU skal arbeide for å ivareta egen og eiers omdømme gjennom åpen og god kommunikasjon Arbeidet skal gjøres i nært samarbeide med RK, Røyken Næringsråd og andre næringsdrivende i kommunen

4 Røyken Næringspark (Follestad) Tilretteleggingen av tomtene på A,B og C feltene skal være sluttført innen 2014 Det skal selges tomter på Follestad tilsvarende en verdi på 25 mill. kr. pr. år Det skal legges til rette for at mindre bedrifter også gis et tilbud om kjøp eller leie på Follestad En utvidelse av tilbudet på Follestad skal utredes i god tid før prosjektet er utsolgt, slik at man får et kontinuerlig tilbud av næringstomter i markedet Felt D skal utvikles slik at det kan nyttes som deponi i en ”første fase” i samarbeid med Isachsen Entreprenør

5 Slemmestad Brygge REU skal følge opp sin investering Slemmestad Brygge AS gjennom aktiv styredeltakelse med fokus på verdiutvikling av eiendomsmassen Det skal arbeides aktivt og målrettet mot å gjøre Slemmestad til en attraktiv fjordby, i første omgang ved å få vedtatt en ny område- reguleringsplan for Slemmestad Det skal arbeides tett med RK og øvrige eiendomsbesittere (Norcem og DnB), der Norcems interne flytteprosess er en viktig milepel i prosjektet Det skal legges stor vekt på at riktig kompetanse trekkes inn i prosjektet i de ulike faser REU skal søke å delta på eiersiden i et framtidig byutviklings-prosjekt ks

6 Utleie av næringsbygg REU skal arbeide aktivt for å utvikle næringseiendom for utleie og transaksjonsorientert virksomhet REU skal kun i begrenset grad eie egne næringsbygg for utleie, men kan ta eierposisjoner i en oppstartperiode for å sikre gjennomføring av strategiske prosjekter

7 Utvikling av boligtomter REU skal arbeide aktivt med å regulere, utvikle og opparbeide boligtomter for utbygging / salg Dette skal gjøres i samarbeid med gode og anerkjente samarbeidspartnere REU kan ta deleierposisjoner i hele verdikjeden fram til salg av boliger for å sikre gjennomføring av strategiske prosjekter

8 Strukturelle forhold REU skal videreføre kommunikasjonen med RK ved relevant overtakelse av ytterligere deler av kommunens eiendomsmasse for videreutvikling og salg REU skal løpende vurdere andre eiendomskjøp som strategisk passer inn i selskapets portefølje Avtaler med RK skal gjøres etter avklarte prinsipper og roller for risikofordeling mellom partene REU skal tilstrebe å ha en balansert portefølje av prosjekter mht kort- /langt inntjeningsperspektiv sett opp mot risiko og kapitalbinding. REU’s ”komparative fortrinn” tillegges vekt i porteføljesammensetningen

9 Finansiering Tomteutvikling skal fortrinnsvis egenkapital-finansieres, slik at selskapet har tilstrekkelig risikobuffer til å stå i mot eventuelle større svingninger i markedet REU skal kunne ta deleierposter i enkeltprosjekter/selskaper slik at selskapets målsetting gjennomføres i samarbeid med andre aktører RK vil kunne finansiere tomtekjøp gjort av REU for nærmere definerte enkeltprosjekter basert på ”markedsrente” eller nærmere avtalt ”resultat-splitt”.

10 Miljø REU skal, sammen med RK, videreføre sitt gode renommè om å være ”miljøvennlig” og satse på fremtidsrettede energiløsninger REU skal bistå RK i deres arbeid med å utarbeide ”miljø- og klimaplan”, samt oppfølging av denne

11 Kommersielle prosjekter i dag Røyken Næringspark (Follestad) Slemmestad Brygge AS (25%) Gamle Frydenlund (Åros) Vestbygda (rest etter salg til RK/RKF) Spikkestadvn. 86 (Hurum og Røyken taxi) Kirkeberget (Åros syd) Morberg (Nyveien) Auke (Bødalen) Hyggen – 2 boligtomter Søndre Heggum Bråset Øst Stokkeråsen


Laste ned ppt "Styresak 23/14 Strategiske mål Røyken Eiendomsutvikling AS Slemmestad, den 12. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google