Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging og rutiner ved Mobbing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging og rutiner ved Mobbing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging og rutiner ved Mobbing

2 Gjennomgang av skolens rutiner
Skolens oppfølging av brudd på elevers psykososiale skolemiljø kapittel 9a i Opplæringslova. Hundvåg skole har nulltoleranse for mobbing. Vi har sterkt fokus på både forebyggende arbeid og våre oppfølgingsrutiner i enkeltsaker for å skape et best mulig psykososialt læringsmiljø for våre elever. Vi ser at vi i noen enkeltsaker vedrørende brudd på elevers psykososiale læringsmiljø (mobbesaker) ikke har vært gode nok i våre oppfølgingsrutiner. Dette er noe vi ser alvorlig på og beklager. Vi har gjennomgått våre rutiner og satt inn tiltak for å sikre at vi blir bedre på oppfølgingen av enkeltsaker i fremtiden. Informert om at ansatte tar tidlig mobbesaker videre til ledelsen (lav terskel, kjenn på magefølelsen foresatte og lærer). Tydelig informasjon på foreldremøter om lav terskel. FAU/DS-leder tar tidlig kontakt for å sikre at skolens ledelse kjenner saken og kan ta tak i den. Møte med DS/FAU/SMU/KFU og skolens ledelse ang skolens rutiner og oppfølging av brudd på §9a.

3 Ledelsen har hatt møte med FAU-leder og DS-leder om samarbeid.
Godt møte som vil bedre samarbeidet. Målet er vår felles visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære. Nytt møte før sommerferien. Konkrete tiltak: FAU/DS-leder står sammen med ledelsen om å få til en bedre kommunikasjon mellom hjem og skole tidligst mulig. FAU/DS-leder tar tidlig kontakt når de hører om enkeltsaker, slik at skolen kan følge opp. Ledelsen markedsfører det skolen er god på. Konkret og lettfattelig. Skolens klare forventninger presenteres på foreldremøtene. Tydelig beslutning og synliggjøre beslutningen.

4 Handlingsplan mot mobbing

5 Handlingsplan mot mobbing
Definisjon av mobbing: med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid. (Erling Roland ) Ifølge § 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

6 Forebygging Det er mitt valg: www.determittvalg.no
&FORM=VDRE#view=detail&mid=E302C27050E886024C21E302C27050E C21 Timeplanfestet

7 Trivselslederprogrammet
sleder&sc=8-13&sp=- 1&sk=&undefined=undefined#view=detail&mid=39FF162330D1CFAD4A8C39FF D1CFAD4A8C Storefriminuttene fra mandag til torsdag. En gang i måneden har de TL-samling på fredag. Utlånssentralen

8 Alle ansatte er tydelig voksne som eleven kan ha tillit til.
Det betyr: samme regler hos alle voksne på skolen konsekvente ansatte elevene blir vist respekt ansatte er rettferdige ansatte er inkluderende ansatte er lyttende

9 mobbesaker: Jmf § 9A i opplæringsloven har alle elver i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Hendelse Ansvar Melding om krenkende atferd/opplevd ubehag Mal for melding: Alle -elever / medelever -foreldre / andre voksne -lærere / andre ansatte Skolen/rektor sørger for at meldingen skriftliggjøres Registrering i Synergi Skole/rektor Foreløpig svar, ev. i form av innkalling til samtale hvor man går gjennom selve saken og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges i det videre arbeid. Det skrives referat fra møtet. Skole/rektor sender snarest innkalling om møte vedrørende mottatt melding

10 Hendelse Ansvar Undersøkelse av hendelsen (eller gjentatte hendelser) - herunder samtale med mobber/mobbers foreldre. Det skrives referat fra samtalen Skole/rektor Enkeltvedtak utformes og sendes foresatte. Det er behov for ulike enkeltvedtak: 1. Enkeltvedtak i.f.t. den som er utsatt for negativ atferd 2. Enkeltvedtak for den som har utført negativ atferd Mal for enkeltvedtak: Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen. Mal for klage: Rektor Iverksettelse av tiltak i samsvar med vedtakene. Skriftliggjøring av ev. kontrakt/avtale. Skole – herunder rektor, rådgiver, kontaktlærer, faglærer Evaluering av situasjonen – hvor langt har man kommet. Er det måloppnåelse (er ubehaget fjernet?) eller bør man prolongere ev. prøve ut andre tiltak Det skrives referat fra evalueringsmøtet. Skole/rektor innkaller til evalueringsmøte. Årlig rapportering av situasjonen sendes til direktøren for oppvekst og levekår. Skal inngå i HMS-rapporteringen. Driftsstyret

11 Hundvåg bydels manifest mot mobbing
Jeg som elev i Hundvåg bydel forplikter meg til å: 1 – behandle alle med respekt. 2 – mobbefritt på skolen, skoleveien eller på fritiden 3 – ha nettvett 4 – si fra til en voksen hvis jeg ser noen som har det vondt. 5 - framsnakke, positiv omtale av medelever 6 – inkludere andre 7 - vise empati, medfølelse og forståelse for andre DEN GYLNE REGEL: ”Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.”

12 Annet Ny Handlingsplan mot mobbing er klar til neste skoleår. Her blir det jobbet med å lage et eget foreldremanifest etter initiativ fra FAU på Roaldsøy skole.


Laste ned ppt "Forebygging og rutiner ved Mobbing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google