Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra barnetrinn til ungdomstrinn Velkommen alle foresatte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra barnetrinn til ungdomstrinn Velkommen alle foresatte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra barnetrinn til ungdomstrinn Velkommen alle foresatte
Skoleåret Eirik Fjeldstad - avdelingsleder Jørgen Ramsdal- avdelingsleder

2 Innhold Informasjon ved avd.ledere; Overgang barnetrinn - ungdomstrinn
Valgfag Fremmedspråk/Fordypning/Arbeidslivsfag Leselos Olweus Vurdering for læring Foresattesamarbeid

3 Skolens visjon Kunnskap, samhold og glede, Kyrkjekrinsen skole er stedet.

4 KYRKJEKRINSEN SKOLE Ca 480 elever 2015-2016 Ca. 70 ansatte
Barnetrinn, 1-2 paralleller Ungdomstrinn, 3 paralleller

5 Antall elever 2015 - 2016 8. Trinn: 3 klasser / grupper
33 elever fra Kyrkjekrinsen 46 Elever fra Haukås 3 elever fra andre skoler Til sammen 82 elever på 8. trinn 27/ 28 elever per klasse

6 Kontaktlærere 8A: Evy Lambrechts/ Dårdi Flåm
8B: Andreas Reksten/ Dårdi Flåm 8C: Perdy Røed/ Alice Fagerdal (Anne Iren Hjelmeland) Disse vil dekke de fleste fag på trinnet.

7 Plan for overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn våren 2015
Februar: møte avd.ledere på begge skolene for gjennomgang av alle elever som skal begynne i 8.klasse kommende år Mars/April: Samarbeidsmøte adm. + lærere 7. trinn Haukås / Kyrkjekrinsen Gjennom våren: Møter vedr. enkeltelever, både skolen og foresatte 27/28.mai: Avdelingsledere besøkte 7.trinn på Kyrkjekrinsen/ Haukås.

8 Plan for overgang – forts.
04.6.: Foresattemøte nye 8. trinnselever Uke 24: Gruppesammensetning nye 8. trinnsklasser 3 deling. 15.6.: Overføringsmøte mellom kontaktlærere på Haukås og nye kontaktlærere på Kyrkjekrinsen 15.6.: Besøksdag nye 8. trinnselever på Kyrkjekrinsen skole. Informasjon om klassesammensetning.

9 Hvilke endringer møter elevene?
Faglærere med spesiell formell kompetanse – flere ulike lærere. Ca. 23 timer / uken Vurdering med karakter i alle fag (ikke UDV) Mat og helse/ musikk på 9. og 10. trinn K&H på 8. og 10.trinn Nasjonale prøver sept -15 Kartlegging tidlig i året Større ansvar for egen læring

10 Satsingsområder Kyrkjekrinsen skole Felles for Bergen Kommune
Lesing/ leselos Vurdering Olweus

11 Hva er LESELOS? LESELOS er et arbeidsverktøy som er utarbeidet for og beregnet på å støtte elevenes leseutvikling på alle trinn og i alle fag. LESELOS er utviklet etter ideer og prinsipper som i lang tid har vært benyttet for kvalitativ vurdering av barns språkferdigheter og språklig utvikling. LESELOS retter oppmerksomheten mot skolebarn/elever og mot skriftspråket - spesielt lesing. LESELOS skal veilede lærerne og hjelpe elevene mot funksjonell leseferdighet, Leselos retter oppmerksomheten mot skolebarn/elever og mot skriftspråket – spesielt lesing.

12 Lesing/ leselos Målet er å:
øke elevenes læringsutbytte i alle fag gjennom økt lesekompetanse øke lærernes kompetanse innenfor leseundervisning øke lærernes vurderingskompetanse gjennom observasjon Foresattes betydning – også for ungdomsskoleelever!

13 Vurdering: Undervegsvurdering – vurdering for læring Sluttvurdering
Egenvurdering og kameratvurdering Grunngitt informasjon om kompetansen til eleven Redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Det skal gis vurderinger med og uten karakter gjennom hele grunnskoleopplæringa. Jfr § og 3.13 i opplæringslova

14 Sosial kompetanse Systematisk arbeid med læringsmiljø
Handlingsplan mot mobbing Ordensreglement – karakterer i orden og atferd Elevrådet Foresattes engasjement / holdning - foreldrekontakter ”Bli-kjent-fest” 8. trinn Olweus Sosial læreplan Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter Tett kontakt med eksterne instanser som politi, helse, BUP, BV, PPT

15 Språkfag/ valgfag/ utdanningsvalg
Fremmedspråk/Arbeidslivsfag Valgfag Utdanningsvalg

16 Fremmedspråk – fordypning - arbeidslivsfag
Tysk Fransk Spansk Engelsk fordypning Arbeidslivsfag 2 timer uken Standpunktkarakter Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen Tilbudet vil bli gitt dersom det melder seg tilstrekkelig antall elever

17 Konsekvenser av valg av fremmedspråk/arbeidslivsfag
Språkfag – ikke språkfag? Viktige momenter ved valg av fag Konsekvenser på vgo

18 Med språkfag (tysk, fransk, spansk)
Har eleven hatt språkfag på u-trinnet og velger studieforberedende utdanningsprogram på vgs (studiespesialiserende, musikk, dans, drama eller idrettsfag), har eleven språkfag i vg1 og vg2 Har eleven ikke hatt språkfag på u-trinnet og velger studieforberedende utdanningsprogram på vgs (studiespesialiserende, musikk, dans, drama eller idrettsfag) har eleven språkfag på vg1, vg2 og vg3. Mister dermed muligheten til å velge egne fag på vg3. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har ikke språkfag på vgo.

19 Valg av fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag
Valg av fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag gjennomføres til høsten Utprøvingsfase før valg Valget skal begrunnes Drøft valget sammen – start allerede nå.

20 Valgfag Skolen tilbyr 2014-15 følgende fag: Teknologi i praksis
Design og re-design Fysisk aktivitet og helse Medier og informasjon 1,5 time per uke Vurderes med karakter Elever kan bytte eller fortsette med samme valgfag året etter.

21 Hva er praktiske valgfag?
Valgfag som kommer utenom tilvalgsfag/språkene elevene velger Valgfag har 1,5 timer i uken og er praktisk rettet – det vil si at vi ikke bruker lærebøker, men jobber med hendene, og opplever det vi skal lære Elevene kan velge ulike valgfag fra år til år Noen valgfag har store prosjekter, i andre kan man jobbe individuelt eller i gruppe med mindre emner om gangen

22 Valg av valgfag Av erfaring velger en del elever valgfag som ikke står helt til forventningene Med god erfaring fra i år vil vi og kommende skoleår la alle elever få en prøvetime på de ulike valgene Selve valget vil dermed foregå i september (som språkfagene)

23 Utdanningsvalg Mål: Gi elevene bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg – tilpasset opplæring – praktiske aktiviteter / fordypning Fagdager 113 årstimer (inkludert fagdager) 19 timer 8.trinn Ikke karakter i faget.

24 Fravær: Skilles ikke mellom gyldig og ugyldig fravær Alt fravær føres
Fravær fra 8., 9. og 10.trinn føres på vitnemålet (gjelder fra høsten 2009) ” For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar (krever min 3 dager fravær (med unntak) for kronisk syke eller funksjonshemming) og legeerklæring) b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11 ” Foresatte/elev er selv ansvarlig for at riktig dokumentasjon ligger til grunn, og den skal gis så fort som mulig etter endt fravær. Fraværsføring på It´s learning Rundskriv: 37/2010

25 Kriterier/vilkår for permisjoner
Permisjon i inntil to uker kan bare gis dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring i grunnskolen. Relevante momenter som tas med i forsvarlighetsvurderingen av en permisjonssøknad, er blant annet: Elevens læringsresultat Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden Elevens permisjonshistorikk Det skal bare unntaksvis innvilges permisjon i perioder med gjennomføring av: Statlige kartleggingsprøver Nasjonale prøver Heldagsprøver på ungdomstrinnet Eksamener, muntlig og skriftlig, inkludert forberedelsestid

26 Kriterier/vilkår for permisjoner
Foresatte må søke om permisjon i god tid på forhånd Skolen vil i utgangspunktet være restriktive med innvilgelse av permisjoner Permisjoner kan ikke innvilges utover 10 skoledager sammenhengende. Det kan maksimalt gis permisjon inntil 10 dager i samme skoleår. Digital søknad Kontaktlærer kan innvilge inntil to dager permisjon. Må søkes som vanlig.

27 Hjemmesiden vår Skjemaer – hvor?

28 It’s learning Foresattetilgang med ID-Porten - «min id».
Tilgang til fravær, merknader, vurderinger.

29 Kroppsøvingsfaget Melding Deltakelse/delvis deltakelse Legeerklæring
Vurdering basert på: Oppnådd kompetanse og innsats Fair Play

30 FORESATTESAMARBEID ”Foresatte har hovedansvaret for egne barn og har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte.” ”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar.” Kunnskapsløftet s. 34/35

31 Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31
Departementet mener at skolens ansvar er dette: Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevenes læring og utvikling Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene

32 Ansvarsfordeling mellom hjem og skole
Departementet mener at foresattes ansvar er dette: Foresatte har hovedansvaret for sine barns opplæring De foresatte har ansvar for daglig omsorg De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning At elevene kommer tidsnok til skolen De foresatte skal se til at barna gjør leksene sine De foresatte skal holde seg orientert om sine barns skolesituasjon De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette

33 Betydningen av samarbeidet
Undersøkelser viser at foresatte som støtter elevenes læring, og fremmer positive holdninger til skolen, bidrar positivt til sine barns faglige- og sosiale utvikling.

34 Foresattemøte høst September måned Felles samling u-trinn
Informasjon fra skolens ledelse Korte innlegg fra Skolehelsetjenesten Politiet FAU Eventuelt andre eksterne instanser som vil presentere seg Samling trinnvis/ klassevis

35 Besøksdagen 15.6 09.45: Fremmøte på Kyrkjekrinsen Konsert i gymsal
Samling i kantinen. Kort info/ klassevis opprop Samling klassevis m/ nye kontaktlærere 11.40: Avreise fra Kyrkjekrinsen for elevene 12.30 – 14.00: Overføringsmøter mellom kontaktlærere Haukås/Kyrkjekrinsen

36 VELKOMMEN! VI SER FRAM TIL Å TA IMOT UNGDOMMENE DERES,
OG HÅPER AT DE VIL FÅ NOEN GODE ÅR - FAGLIG OG SOSIAlT - PÅ KYRKJEKRINSEN SKOLE Første skoledag:


Laste ned ppt "Fra barnetrinn til ungdomstrinn Velkommen alle foresatte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google