Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby Om godt styrearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby Om godt styrearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby Om godt styrearbeid

2 2 Sammendrag av styrets ansvar  Øverste ansvarlige organ  Ansvar for å påse at driften er innenfor lovens rammer som skole og selskap  Øverste ledelse Arbeidsgiveransvar Strategisk lederansvar  Øverste økonomiske ansvar Ansvar for bruken av statstilskudd, skolepenger, gaver og annen inntekt  Åndelig ansvar

3 3 Styremedlemmene i et godt styre  Oppgaver som må løses med den kompetansen styrerepresentantene sitter med.  Kristelig/åndelig, pedagogisk, personal-, økonomisk, ledelsesmessig, juridisk, ….  Viktig å fremme samsyn mellom skolestyre og ”eier”, - men skolestyret sitter med ansvaret

4 4 Godt styrearbeid forutsetter:  Planlegging av styrets arbeid  Innkalling med saksliste og saksforberedelse. Innkalling til alle. Nødvendig med gode rutiner  At styremedlemmene ser viktigheten i arbeidet og forbereder seg  Ikke innspillsmetoden i møtene  Protokoll/Referat ? Entydig utformete vedtak i protokoll inklusive dato, og hvem som var til stede.  Vedtak i neste møte? Underskrifter i protokollen av alle!! Sett! Av de som ikkje har stemmerett og av de som ikke var tilstede.

5 5 Forholdet til rektor/daglig leder Styrets forhold til skolen går via rektor/daglig leder Delegering og arbeidsfordeling må være klarlagt Daglig leder og styret er samtalepartnere

6 6 Godt styrearbeid Momenter om godt styrearbeid: Noen forutsetninger for godt styrearbeid Styrets dagsorden Langsiktighet

7 7 Forutsetning for godt styrearbeid  Et riktig sammensatt styre  God planlegging og organisering  Systematikk  Styret bør fungere som en effektiv arbeidsgruppe  Riktige prioriteringer  Ansvarsbevisste styremedlemmer  Dyktig styreleder  Dyktig daglig leder

8 8 Styrets dagsorden.  I de neste foilene kommer eksempler på aktuelle saker i styret ut fra disse overskriftene: Innledning 1. Fortid 2. Nåtid 3. Prinsipper 4. Fremtid

9 En modell (eksempel) på styrets dagsorden  Innledning  1. Fortid:  Referater og orienteringer  2. Nåtid  Avgjørelser og driftsspørsmål  3. Prinsipper  Ideen bak skolen, skolekultur og ideologi  4. Framtid  Strategi og veivalg 9

10 10 Hvilke saker? Eksempler på saker inn i modellen  Det følgende er kun eksempler på saker  -variasjonen kan være stor mellom skolene

11 11 Innledning.  Også i styrearbeid hører bibellesning og bønn naturlig med Eksempler på også andre innledningspunkter:  Innledninger fra skoledagen ved lærer e.a. i skolen Presentasjon av en læreplan Hvordan involverer vi elevene i … Nytt om læreplaner eller andre tema fra det offentlige  Innledning ved pastor/pater/skoleprest/ansvarlig ”Læreren som sjelesørger i undervisningen”.  Kurs om viktige nye tema

12 12 1. Fortid. Referater og orienteringer  Referat/protokoll fra styremøter  Referat fra andre viktige møter i skolen eller hos ”eier” som skolestyret bør ha Orienteringer:  Elevsituasjonen, og spesielle saker om skoleåret og søkersituasjonen, minst 2-3 (?) ganger pr år  Rapportering av regnskap via resultatrapport minst 3- 4 g pr år, avhengig av skolestørrelse og økonomisk omfang. Hvis spesielle problemer bør det settes opp som egne saker om dette i 2: Nåtid  Nye lover og regler. – Evt konsekvenser for oss

13 13 2. Nåtid. Driftsspørsmål Løpende spørsmål som styret bør inn i  Store innkjøp  Ansettelser  Endring i drift pga nye lover og regler  Drøftingssaker hvor rektor/ daglig leder trenger råd  Vedlikehold av skolebygg  mm

14 14 3. Prinsipper. Skoleidè, kultur, ideologi  Reglementer etter privatskoleloven som ordensreglement og inntaksreglement  Fullmakter til skoleledelsen. Delegeringsreglement. Økonomireglement.  ”Grunnverdier” ved vår skole  Ansettelses”regler”  Og andre reglement

15 15 4. Framtid. Strategi og veivalg  Hva vil vi med skolen?  Satsingsområder  Årsbudsjett  Evt langtidsbudsjett  Strategi og veivalg rundt: store opp-pussinger eller nybygg, utvidelse av skolen, nye skoletilbud…

16 16 Godt styrearbeid: Tenk gjennom prosess i organisasjonen Styret må involveres og involvere  Prosess er involvering - ved møter med…./ ved samtaler med……./ ved høringsuttalelser/ ved å be om uttalelser.  Prosess er en måte å få fram ideer og kreative løsninger på…  Prosess en måte å få medarbeiderne med på….  Prosess en måte å kvalitetssikre vedtak på…

17 Godt styrearbeid- Saksforberedelse  Det er naturlig at skoleledelsen har ansvar for saksforberedelsen i de fleste saker.  Skal styremedlemmene være forberedt er en ukes frist for å få sakslisten og de fleste sakene tilgjengelig, en god ordning.  I noen skoler er dette regulert i grunnregler.  I vedtakssaker er det naturlig at det foreligger et forslag til vedtak. 17

18 18 Godt styrearbeid. Langsiktighet Om årsplan/årshjul:  Ikke la dere gripe av ”øyeblikkets tyranni”!  Tenk gjennom viktige, større saker og spre dem utover året  Noen saker vil komme igjen til faste tider hvert år  Ha gjerne en sak i styremøtene om hva dere vil jobbe med i tillegg til de entydige kravene  Dette er viktig for styrets skyld - men det kan angi den prioritering styret også forventer fra daglig ledelse

19 19 Om Årsplan/Årshjul  Noen viktige saker som må behandles, og noen som bør behandles  Vi har satt opp kun 4 styremøter i denne plan- en, men mange skoler har mange flere møter  De 4 møtetidspunktene, er for å angi ca når på året noen saker må behandles eller bør behandles. Mange vil kunne dele opp disse og spre enda mer utover  Uansett er dette bare eksempler

20 20 Årsplan/Årshjulet  Styremøte: Februar:  Førsteutkast regnskap for i fjor. Vurderinger rundt avsetninger.  Rapportering av kvalitetssikring etter PSL 5-2 VOL 24  Vurdering av hva som bør inn i årsmeldingen om 1) kvalitetssikring og 2) elevenes arbeidsmiljø med mer jmfr KFF-KSS  Skal noe i Inntaks- eller Ordensreglement endres ? (sak minst 2.hvert år fast?) Evt endringer i andre reglementer, f.eks delegasjonsreglement  Ansettelsesbehov for neste år. Vurderinger  Ansettelseskriterier og ansettelsesreglement/dokumenter

21 21 Årsplan/Årshjul  Styremøte. April/Mai  Endelig regnskap og årsmelding til årsmøte eller lignende  Vedtak om endelig regnskap inkl års- melding for innsendelse til Fylkesmannen innen 1. juni og regnskapsregisteret Brønnøysund innen 1. aug  Planlegge vedlikehold for sommertiden  Ansettelser  Nye satsingsområder, ikke i det kommende, men neste skoleår (allerede på høsten må det gjøres kjent).

22 Årsplan/årshjulet  Styremøte. Aug/Sept  Hva vil vi med skolen vår? En overordnet samtale i styret om mål og måloppnåelse. Skolen som kristen skole, og skolen som kristen skole.  Arbeidsplan for det nye skoleårets styrearbeid  Rapportering av elevenes arbeidsmiljø med mer  Årlig rapport om tilstand og utvikling i skolen 22

23 23 Årsplan/Årshjul  Styremøte Nov/des:  Langtidsplan (Med dette tenker vi på en langsiktig investeringsplan ut over de årlige budsjetter og langsiktige jobber som en må bruke år på å gjennomføre, betydelig økning i elevtall, nye lokaler, helt nye studietilbud...)  Evt virksomhetsplan for neste år. Sak i styret, referatsak, eller helt delegert rektor eller et organ i skolen, f.eks lærerråd i de skoler som har dette ?  Budsjett for neste år  Eksplisitt vedtak om elevenes skolepenger  Skoleruta for neste skoleår. Evt delegert til rektor/organ eller bare følges offentlige skoler?

24 24 Vårt skolestyres års/aktivitetshjul jan feb mars april mai junijuli aug sep okt nov des 5. styremøte Sosial skolestart 2. styremøte 4. styremøte Skolelederkonf KFF 1. styremøte Sosial Skoleavslutn 3. styremøte 6. styremøte

25 Om KFF-KSS http://www.kff-kss.no/index.php http://www.kff-kss.no/index.php Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd.  KFF har innarbeidet dette mm i Kvalitetssikrings- systemet KFF-KSS  Styret må ha et eierforhold til systemet  Styret er adressat ved tilsyn. Styreleder blir da sterkt involvert 25

26 26 Informasjonsinnsamling Periodisk kontroll, m sjekklisteHenvendelser AvvikMerknadOKAvvikMerknad Oppsummering Vurdering Tiltak Tiltak iverksatt Planlagt forbedring Rapportering til styret, som gjør eventuelle vedtak om tiltak Planlagt lukking

27 27

28 28 Tips  Bruk Privatskoleloven med forskrifter aktivt og VOL  Følg med på KFFs nettside Her er det mye hjelp å få, både under nyheter, ledertips, kurs og diverse artikler  www.kff.no Noe visning! www.kff.no  www.udir.no www.udir.no

29 29

30 Kurs i våres  Nyttig KFF-kurs om regelverk i Oslo 11. april. Påmelding nå!  Innholdet er om vedtekter eller grunnregler, inntaks-, ordens- og delegasjonsreglement for grunn-, videregående og kapittel 4-skoler.  Privatskolelov- og lobbykonferanse 23. april. Påmelding nå!  En konferanse tilsvarende den vi har kalt økonomikonferanse de siste årene. Målet i år er å finne fram til og påpeke nødvendige behov for endringer i privatskoleloven.  Skolelederkonferansen i høst: 21-23 oktober 30

31 31 7. Konklusjon…... Styrearbeidet er viktig !!!  Engasjer deg i de viktige sakene.  Søk hjelp i Privatskoleloven og forskrifter og VO-loven m forskrifter  Følg med på Udir sine nettsider  Bli med på enkelte viktige KFF-konferanser  Følg med i skole- og friskolesaker på KFFs hjemmeside. Kanskje er det noe å lære der! www.kff.no

32 32 Godt styrearbeid Drøsesamtale 2-3 personer:  «Hvordan gjør vi det hos oss?» Deling av ideer/tips vi mener er gode hos oss.  Hvordan bør en årsplan for vårt styre være utformet? Viktige elemen- ter evt andre forslag?  Hvordan kan styret ivareta det åndelige ansvar for skolen ?


Laste ned ppt "1 Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby Om godt styrearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google