Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om godt styrearbeid Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om godt styrearbeid Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om godt styrearbeid Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby

2 Sammendrag av styrets ansvar
Øverste ansvarlige organ Ansvar for å påse at driften er innenfor lovens rammer som skole og selskap Øverste ledelse Arbeidsgiveransvar Strategisk lederansvar Øverste økonomiske ansvar Ansvar for bruken av statstilskudd, skolepenger, gaver og annen inntekt Åndelig ansvar

3 Styremedlemmene i et godt styre
Oppgaver som må løses med den kompetansen styrerepresentantene sitter med. Kristelig/åndelig, pedagogisk, personal-, økonomisk, ledelsesmessig, juridisk, …. Viktig å fremme samsyn mellom skolestyre og ”eier”, - men skolestyret sitter med ansvaret

4 Godt styrearbeid forutsetter:
Planlegging av styrets arbeid Innkalling med saksliste og saksforberedelse. Innkalling til alle. Nødvendig med gode rutiner At styremedlemmene ser viktigheten i arbeidet og forbereder seg Ikke innspillsmetoden i møtene Protokoll/Referat ? Entydig utformete vedtak i protokoll inklusive dato, og hvem som var til stede. Vedtak i neste møte? Underskrifter i protokollen av alle!! Sett! Av de som ikkje har stemmerett og av de som ikke var tilstede.

5 Forholdet til rektor/daglig leder
Styrets forhold til skolen går via rektor/daglig leder Delegering og arbeidsfordeling må være klarlagt Daglig leder og styret er samtalepartnere

6 Godt styrearbeid Momenter om godt styrearbeid:
Noen forutsetninger for godt styrearbeid Styrets dagsorden Langsiktighet

7 Forutsetning for godt styrearbeid
Et riktig sammensatt styre God planlegging og organisering Systematikk Styret bør fungere som en effektiv arbeidsgruppe Riktige prioriteringer Ansvarsbevisste styremedlemmer Dyktig styreleder Dyktig daglig leder

8 Styrets dagsorden. I de neste foilene kommer eksempler på aktuelle saker i styret ut fra disse overskriftene: Innledning 1. Fortid 2. Nåtid 3. Prinsipper 4. Fremtid

9 En modell (eksempel) på styrets dagsorden
Innledning 1. Fortid: Referater og orienteringer 2. Nåtid Avgjørelser og driftsspørsmål 3. Prinsipper Ideen bak skolen, skolekultur og ideologi 4. Framtid Strategi og veivalg

10 Hvilke saker? Eksempler på saker inn i modellen
Det følgende er kun eksempler på saker -variasjonen kan være stor mellom skolene

11 Innledning. Også i styrearbeid hører bibellesning og bønn naturlig med
Eksempler på også andre innledningspunkter: Innledninger fra skoledagen ved lærer e.a. i skolen Presentasjon av en læreplan Hvordan involverer vi elevene i … Nytt om læreplaner eller andre tema fra det offentlige Innledning ved pastor/pater/skoleprest/ansvarlig ”Læreren som sjelesørger i undervisningen”. Kurs om viktige nye tema

12 1. Fortid. Referater og orienteringer
Referat/protokoll fra styremøter Referat fra andre viktige møter i skolen eller hos ”eier” som skolestyret bør ha Orienteringer: Elevsituasjonen, og spesielle saker om skoleåret og søkersituasjonen, minst 2-3 (?) ganger pr år Rapportering av regnskap via resultatrapport minst 3-4 g pr år, avhengig av skolestørrelse og økonomisk omfang. Hvis spesielle problemer bør det settes opp som egne saker om dette i 2: Nåtid Nye lover og regler. – Evt konsekvenser for oss

13 2. Nåtid. Driftsspørsmål Løpende spørsmål som styret bør inn i
Store innkjøp Ansettelser Endring i drift pga nye lover og regler Drøftingssaker hvor rektor/ daglig leder trenger råd Vedlikehold av skolebygg mm

14 3. Prinsipper. Skoleidè, kultur, ideologi
Reglementer etter privatskoleloven som ordensreglement og inntaksreglement Fullmakter til skoleledelsen. Delegeringsreglement. Økonomireglement. ”Grunnverdier” ved vår skole Ansettelses”regler” Og andre reglement

15 4. Framtid. Strategi og veivalg
Hva vil vi med skolen? Satsingsområder Årsbudsjett Evt langtidsbudsjett Strategi og veivalg rundt: store opp-pussinger eller nybygg, utvidelse av skolen, nye skoletilbud…

16 Godt styrearbeid: Tenk gjennom prosess i organisasjonen
Styret må involveres og involvere Prosess er involvering - ved møter med…./ ved samtaler med……./ ved høringsuttalelser/ ved å be om uttalelser. Prosess er en måte å få fram ideer og kreative løsninger på… Prosess en måte å få medarbeiderne med på…. Prosess en måte å kvalitetssikre vedtak på…

17 Godt styrearbeid- Saksforberedelse
Det er naturlig at skoleledelsen har ansvar for saksforberedelsen i de fleste saker. Skal styremedlemmene være forberedt er en ukes frist for å få sakslisten og de fleste sakene tilgjengelig, en god ordning. I noen skoler er dette regulert i grunnregler. I vedtakssaker er det naturlig at det foreligger et forslag til vedtak.

18 Godt styrearbeid. Langsiktighet
Om årsplan/årshjul: Ikke la dere gripe av ”øyeblikkets tyranni”! Tenk gjennom viktige, større saker og spre dem utover året Noen saker vil komme igjen til faste tider hvert år Ha gjerne en sak i styremøtene om hva dere vil jobbe med i tillegg til de entydige kravene Dette er viktig for styrets skyld - men det kan angi den prioritering styret også forventer fra daglig ledelse

19 Om Årsplan/Årshjul Noen viktige saker som må behandles, og noen som bør behandles Vi har satt opp kun 4 styremøter i denne plan-en, men mange skoler har mange flere møter De 4 møtetidspunktene, er for å angi ca når på året noen saker må behandles eller bør behandles. Mange vil kunne dele opp disse og spre enda mer utover Uansett er dette bare eksempler

20 Årsplan/Årshjulet Styremøte: Februar:
Førsteutkast regnskap for i fjor. Vurderinger rundt avsetninger. Rapportering av kvalitetssikring etter PSL 5-2 VOL 24 Vurdering av hva som bør inn i årsmeldingen om 1) kvalitetssikring og 2) elevenes arbeidsmiljø med mer jmfr KFF-KSS Skal noe i Inntaks- eller Ordensreglement endres ? (sak minst 2.hvert år fast?) Evt endringer i andre reglementer, f.eks delegasjonsreglement Ansettelsesbehov for neste år. Vurderinger Ansettelseskriterier og ansettelsesreglement/dokumenter

21 Årsplan/Årshjul Styremøte. April/Mai
Endelig regnskap og årsmelding til årsmøte eller lignende Vedtak om endelig regnskap inkl års-melding for innsendelse til Fylkesmannen innen 1. juni og regnskapsregisteret Brønnøysund innen 1. aug Planlegge vedlikehold for sommertiden Ansettelser Nye satsingsområder, ikke i det kommende, men neste skoleår (allerede på høsten må det gjøres kjent).

22 Årsplan/årshjulet Styremøte. Aug/Sept
Hva vil vi med skolen vår? En overordnet samtale i styret om mål og måloppnåelse. Skolen som kristen skole, og skolen som kristen skole. Arbeidsplan for det nye skoleårets styrearbeid Rapportering av elevenes arbeidsmiljø med mer Årlig rapport om tilstand og utvikling i skolen

23 Årsplan/Årshjul Styremøte Nov/des:
Langtidsplan (Med dette tenker vi på en langsiktig investeringsplan ut over de årlige budsjetter og langsiktige jobber som en må bruke år på å gjennomføre, betydelig økning i elevtall, nye lokaler, helt nye studietilbud...) Evt virksomhetsplan for neste år. Sak i styret, referatsak, eller helt delegert rektor eller et organ i skolen, f.eks lærerråd i de skoler som har dette ? Budsjett for neste år Eksplisitt vedtak om elevenes skolepenger Skoleruta for neste skoleår. Evt delegert til rektor/organ eller bare følges offentlige skoler?

24 Vårt skolestyres års/aktivitetshjul
6. styremøte 1. styremøte 5. styremøte des jan nov feb Skolelederkonf KFF okt mars 2. styremøte sep april aug mai juli juni 4. styremøte 3. styremøte Sosial skolestart Sosial Skoleavslutn

25 Om KFF-KSS http://www.kff-kss.no/index.php
Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. KFF har innarbeidet dette mm i Kvalitetssikrings-systemet KFF-KSS Styret må ha et eierforhold til systemet Styret er adressat ved tilsyn. Styreleder blir da sterkt involvert

26 Informasjonsinnsamling
Periodisk kontroll, m sjekkliste Henvendelser Avvik Merknad OK Oppsummering Vurdering Tiltak Tiltak iverksatt Planlagt forbedring Rapportering til styret, som gjør eventuelle vedtak om tiltak Planlagt lukking

27

28 Tips Bruk Privatskoleloven med forskrifter aktivt og VOL
Følg med på KFFs nettside Her er det mye hjelp å få, både under nyheter, ledertips, kurs og diverse artikler Noe visning!

29

30 Kurs i våres Nyttig KFF-kurs om regelverk i  Oslo 11. april. Påmelding nå! Innholdet er om vedtekter eller grunnregler,  inntaks-, ordens- og delegasjonsreglement for  grunn-, videregående og kapittel 4-skoler. Privatskolelov- og lobbykonferanse 23. april. Påmelding nå! En konferanse tilsvarende den vi har kalt økonomikonferanse de siste årene. Målet i år er å finne fram til og påpeke nødvendige behov for endringer i privatskoleloven. Skolelederkonferansen i høst: oktober

31 7. Konklusjon…... www.kff.no Styrearbeidet er viktig !!!
Engasjer deg i de viktige sakene. Søk hjelp i Privatskoleloven og forskrifter og VO-loven m forskrifter Følg med på Udir sine nettsider Bli med på enkelte viktige KFF-konferanser Følg med i skole- og friskolesaker på KFFs hjemmeside. Kanskje er det noe å lære der!

32 Godt styrearbeid Drøsesamtale 2-3 personer:
«Hvordan gjør vi det hos oss?» Deling av ideer/tips vi mener er gode hos oss. Hvordan bør en årsplan for vårt styre være utformet? Viktige elemen-ter evt andre forslag? Hvordan kan styret ivareta det åndelige ansvar for skolen ?


Laste ned ppt "Om godt styrearbeid Kurs for styremedlemmer og skoleledere i kristne skoler 10 mars 2013 V/gen.sekr Torgeir Flateby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google