Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å RSRAPPORT 2014 OG GUIDE 2015 H ANS B JØRN P AULSRUD, P ROSJEKTSJEF 2.2.2015 N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013-2018.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å RSRAPPORT 2014 OG GUIDE 2015 H ANS B JØRN P AULSRUD, P ROSJEKTSJEF 2.2.2015 N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013-2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å RSRAPPORT 2014 OG GUIDE 2015 H ANS B JØRN P AULSRUD, P ROSJEKTSJEF 2.2.2015 N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013-2018

2 S AMMENDRAG 2014 NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET

3 Visjon N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET  Både MNUs styre og styringskomiteen for næringsutviklingsprosjektet har vedtatt anbefaling om forlengelse av prosjektet med ytterligere 3 år, ut 2018. Dette blant annet med bakgrunn i erfaringer fra liknende prosjekter gjennom Innovasjon Norge.  Deltagelse : Messer og store konferanser: Subsea Valley, Industridagen, Strategikonferansen 2014 og OTD 2014  Flyfrakterminal MRL (RAT) – Forretningskonsept utviklet  B2B i Viken  Etablering av velferdsteknologi prosjekt i GRO  AIM Norway Motordepot F 35/ C 130 Hercules /P3 Orion gir aktiviteter for neste periode  RBS og Jernbaneentreprenører Follobanen og IC Østfold  9 Nettverksmøter i VIKEN Olje & Gass leverandørnettverket og GRO helsenettverket  Oppsøkende virksomhet – banke dører – 138 enkelt møter  2 godt besøkte seminarer i Maritim & Logistikk nettverket – samlet over 160 personer  Totalt er1022 personer registrert på Næringsutviklingsprosjektets arrangementer SAMMENDRAG 2014

4 Visjon VIKTIGSTE MILEPÆLER NÅDD I 2014 N ETTVERKENE - GRO HELSENETTVERK OG VIKEN OLJE & G ASS LEVERANDØR - NETTVERK ER BLITT Ø STFOLD NETTVERK ! B EVEGER SEG MOT KLYNGE. O VER 800 MØTEDELTAGERE S AMARBEIDE MED NCE SMART ENERGY R YGGE B EREDSKAPSSENTER ETABLERT SOM BEGREP – FYSISK ETABLERING I 2015 F ORRETNINGSPLAN FOR F LYFRAKTERMINAL PÅ RYGGE UTVIKLET D IALOG MED FLERE INTERESSENTER OM ETABLERING

5 Tilrettelegge for nye lønnsomme arbeidsplasser i regionen og fylket generelt og innenfor utvalgte næringsområder spesielt 5% økning per år i containertrafikken over Moss Havn. Minst to nyetablerte selskaper. Etablere et arbeidende nettverk der målet er en aktiv næringsklynge. Etablere Østfold som en synlig og interessant region for leverandørindustrien. Minimum doble virksomheten i markeds-segmentet fra 2012 i Mosseregionen. Et grenseløst effektivt helse- og omsorgstilbud. To eller flere selskaper har startet ny eller vesentlig utvidet eksisterende virksomhet innen en velfungerende og aktiv næringsklynge. IKT nettverk ble etter forstudie, besluttet ikke opprettet. IKT bedriftene deltar i de etablerte nettverkene. Pga B2B mulighetene dette gir. Ha lagt til rette for betydelig flyplass- relatert virksomhet innen et bredt spekter av cargo, flyteknisk, sivil beredskap, politi og redning. Leverandørindustri en til olje og gass Logistikk- og maritimsektor IKT-nettverkHelse- og omsorgssektoren Flyplassrelatert virksomhet Målsetning 2015 Næringsområde Mål 2015 Visjon O VERORDNET PROSJEKTPLAN FOR PERIODEN 2013-2015

6 A KTIVITETSNIVÅ PER NETTVERKSGRUPPE M ÅLSETNING A NTALL GJENNOMFØRT I 2014 A NTALL NETTVERKSMØTER OG KONFERANSER GJENNOMFØRT 18 PER ÅR 11 + 3 GRUPPEMØTER A NTALL MARKEDSFØRINGSTILTAK 16 PER ÅR 18 ETABLERINGER OG DIALOGMØTER M ÅLSETNING A NTALL GJENNOMFØRT I 2014 A NTALL NYETABLERTE SELSKAPER INNEN SATSINGSOMRÅDENE 8 15 INNEN 20161 ( 6 I 2013) A NTALL MØTER MED AKTUELLE SELSKAP 150 MØTER PER ÅR 138 ( UTEN MESSER ) A NTALL KONKRETE ETABLERINGSMØTER 30 MØTER PER ÅR 6 A NTALL « TRIPPEL HELIKS » SAMARBEIDSPROSJEKTER 9 M ÅLSETNING A NTALL GJENNOMFØRT I 2014 A NTALL « TRIPPEL HELIKS »- PROSJEKTER IGANGSATT 9 PROSJEKTER 0 A NTALL FASTE MØTESTEDER OG MØTER MELLOM AKTØRENE 8 PER ÅR 8 A NTALL ARRANGEMENT MED ORDFØRERE 12 PER ÅR 10 A NTALL MESSEDELTAKELSER 4 P ROSJEKTET KAN VISE TIL GOD FREMDRIFT I 2014 INNENFOR ALLE DE DEFINERTE MÅLEINDIKATORENE F REMDRIFT 2014

7 Oversikten er utarbeidet av Torodd Hauger - Østfold Fylkeskommune. Statistikk for 2014 blir først tilgjengelig i juni.

8 Oversikten er utarbeidet av Torodd Hauger - Østfold Fylkeskommune. Statistikk for 2014 blir først tilgjengelig i juni.

9 R ESULTATER OG AKTIVITETER INNENFOR DE UTVALGTE NÆRINGSOMRÅDENE I 2014

10 Visjon R ESTRUKTURERING AV NETTVERKET Mål 2014: Ytterligere tydeliggjøring av regionens fortrinn og muligheter. Fokus på omlasting av containere skip/jernbane og øke frekvens på skipsanløp. S ENTRALE HENDELSER I 2014  2 vellykkede konferanser i Maritim og logistikknettverket med ca. 160 til stede.  Pådriver for å gjøre Moss havn intermodal (skip -jernbane)  Startet arbeide med å få nettverket til å satse bredere innen logistikk med hele fylket

11 Visjon VIKEN HAR HATT EN GOD UTVIKLING – BEVEGER SEG MOT KLYNGE Mål 2014: Utvide nettverket til å dekke hele Østfold. Arbeide for forsterket samhandling mellom aktørene og sikre økt synlighet gjennom, blant annet, felles messe deltakelse. S ENTRALE HENDELSER I 2014  Nettverket består nå av ca. 40 bedrifter i Østfold og Akershus som, noen er betydelige leverandører til olje- og gassektoren. 5 nettverksmøter -Over 50 bedrifter deltok i dialogen om hvordan man kan vinne markedsandeler gjennom samhandling  Deltok på messen «Offshore Technology Days 2014» og «Subsea Valley konferansen»  Kartlegging av nettverksbedriftenes behov og ønsker i forbindelse med utvikling av nettverket mot klynge, vedlegg.  B2B startet blant nettverksbedriftene, vi bidrar aktivt !

12 Nettverks og samhandlingsorganisasjon. Brande regionen overfor nasjonale myndigheter. Net working, koble selskapene, etablering av klynge, bedriftsmøter En klar konklusjon om å satse mot HiØ og Ås fra starten. NTNU etter hvert, men det er for spesielle bedrifter. Fokus på fagopplæring er et klart ønske. SMB Møteplassen bør startes. Kveldsarrangement for grupperinger. Samtalene med enkeltbedrifter vil avdekke behov. Avholde det avtalte møtet med 3-4 utvalgte "venner" Jobbe med næringslivssaker, promotere regionen, samferdsel og infrastruktur. Samferdsel og infrastruktur, brande regionen, utvikle en klynge. SAMMENDRAG AV SVARENE

13 Visjon GRO INNKLUDERER HELE ØSTFOLD OG SØNDRE AKESHUS Mål 2014: Konkretisering av de tre definerte satsningsområdene. Fortsette med frokostseminar. Østfold representasjon i Arena prosjekt med Oslo Medtech. S ENTRALE HENDELSER I 2014  Rekord høy oppslutning på våre frokostmøter med totalt over 150 deltakere i 2014  GRO har tatt rollen som helsenettverk for hele Østfold fylke og Follo  Etablert eget kontor  Opprettet prosjektet med Oslo Medtech.

14 Visjon FORSTUDIEN VISTE AT IKT BEDRIFTENE IKKE SÅ BEHOV FOR EGET NETTVERK Mål 2014: Etablere et levedyktig bedriftsnettverk innen IKT. Arrangere minst tre nettverksmøter i løpet av året. S ENTRALE HENDELSER I 2014  Forstudien viste at bransjen ønsket å delta i de etablerte nettverkene. Bedre muligheter for kundedrevet innovasjon og B2B

15 Visjon RYGGE BEREDSSKAPSSENTER HAR FÅTT BRED OPPMERSOMHET AIM NORWAY OG FLYFRAKT HAR BLITT UTSTRAKT BEARBEIDET Mål 2014: Samarbeide med DBS ifb mulighets-studien for Rygge beredskapssenter. Arbeid for air cargo på MLR. Vedlikehold av F-35 motorer og redningshelikoptre, Hercules og Orion fly. S ENTRALE HENDELSER I 2014  Politiet har tatt i bruk Rygge Beredskapssenter. I 18 uker skal 240 politifolk fra hele landet trene intensivt på terrorberedskap.  Rygge fellessenter for trening og beredskap har gitt viktige innspill til politidirektøren som viser hvordan RFTB kan være med å sikre gode trenings- og øvingsfasiliteter også for politiet.  Det arbeides intensivt vedrørende etablering av AIM Norway på Rygge  Forretningsplan er utviklet for Rygge Airtransport Terminal. Flere interessenter vurderer konseptet.

16 BUDSJETT OG REGNSKAP 2014 N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET

17 B UDSJETT OG REGNSKAP 2014 S ENTRALE HENDELSER I 2014  Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått fortsatt ekstraordinære regionale utviklingsmidler (3 MNOK) til Østfold fylkeskommune (ØFK) med begrunnelse i næringsutviklingsprosjektet. Østfold fylkeskommune bevilget 3 mill kr fra regionale utviklingsmidler i 2014.  MNU fikk i 2014 tilskudd på kr 1 mill fra partnerskapsfondet i ØFK. Forutsetningen om kommunal egenfinansiering (til sammen kr 1 mill) ble ivaretatt fra mosseregionskommunene. I tillegg utarbeidet MNU i 2014 søknad om ekstraordinært tilskudd fra partnerskapsfondet på kr 1,5 MNOK til intensivering av arbeidet med flyplassrelatert næringsutvikling. Partnerskapsfondet bevilget kr 750.000.  MNU har på vegne av helsenettverket GRO sendt søknad til Innovasjon Norge om tilskudd på 1,3 MNOK i 2014/15. Prosjektet det her søkes finansiering til skal bidra til å videreutvikle et aktivt helsenettverk i Østfold. Innovasjon Norge bevilget kr 800.000.

18 B UDSJETT OG REGNSKAP 2014 B UDSJETT (NOK) B UDSJETT R EGNSKAP Maritim Logistikk nettverk500.000 NOK260.422NOK Viken Olje & Gass nettverk1.200.000 NOK525.985 NOK GRO helse og omsorg nettverk950.000 NOK630.536 NOK IKT nettverk650.000 NOK0 NOK Flyplassrelatert virksomhet (inkl. RBS)1.500.000 NOK2.084.446 NOK Markedsføring300.000 NOK254.302 NOK Prosjektadministrasjon2.100.000 NOK2.084.846 NOK Sum7.200 000 NOK5.913.968 NOK

19 P LANLAGTE AKTIVITETER I 2015 Fase 1 2013 Fase 2 2014-2015 Fase 3 2016-2020

20 Visjon F ORELØPIGE : M ÅLSETNINGER OG SENTRALE AKTIVITETER I 2015 Løfte nettverkene til neste nivå, slik at bedriftene finner hverandre medB2B og går sammen om felles forsknings- og/eller utviklingsprosjekter. Utvide nettverket til å dekke hele Østfold/Follo. Arbeide for forsterket samhandling mellom aktørene og sikre økt synlighet gjennom blant annet felles messedeltakelse Konkretisering av de helseteknologibaserte satsningsområdene. Fortsette med frokostseminar. Østfold-representasjon i Arena prosjekt med Oslo Medtech Leverandørindustrien til olje og gass Helse- og omsorgssektoren Utvide nettverket til å dekke hele Østfold/Follo. Ytterligere tydeliggjøring av regionens fortrinn og muligheter. Omlasting av containere skip/jernbane. Økt frekvens på skipsanløp Logistikk- og maritimsektor Samarbeid med DSB ifm mulighetsstudien for Rygge BeredskapsSenter. Formelt etablere RBS. Arbeid for air cargo på MLR. Vedlikehold av F-35 motorer og redningshelikoptre Flyplassrelatert virksomhet -Spennende prosjekter og tiltak utenfor disse næringene vil bli vurdert fortløpende. (Fokus – vekst – verdiskapning) Prosjekter P?

21 Visjon N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTETS FASER K ONTINUITET OG FORUTSIGBARHET EN FORUTSETNING FOR VIDERE SUKSESS

22 P ROSJEKTET ER AVHENGIG AV STØTTE OG FORUTSIGBARHET FOR Å LYKKES MED MÅLSETNINGENE P ROSJEKTETS KRITISKE SUKSESSKRITERIER … Høy grad av fleksibilitet med evne og vilje til å justere målsetninger, prioriteringer og tiltak fortløpende Innovativt samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer Eierskap og forankring til vedtatt strategi og utvalgte satsingsområder i nettverkene Aktivt bidrag fra fylkeskommunen og kommunene Tilstrekkelig med midler og forutsigbarhet i finansieringen

23 Visjon NETTVERKSMØTER FOR HELSENETTVERKET GRO I 2014 I NVITASJONER TIL NETTVERKSMØTER

24 Visjon D ET BLE AVHOLDT TRE NETTVERKSMØTER I M ARITIM I 2014 I NVITASJONER TIL NETTVERKSMØTER

25 Visjon D ET BLE AVHOLDT FEM NETTVERKSMØTER FOR V IKEN OLJE OG GASS I 2014 I NVITASJONER TIL NETTVERKSMØTER

26 D ET BLE AVHOLDT FEM NETTVERKSMØTER FOR V IKEN OLJE OG GASS I 2014 I NVITASJONER TIL NETTVERKSMØTER

27 Visjon XX O LIMB REFERANSE


Laste ned ppt "Å RSRAPPORT 2014 OG GUIDE 2015 H ANS B JØRN P AULSRUD, P ROSJEKTSJEF 2.2.2015 N ÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013-2018."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google