Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsreformen Hva mener KS?. DISPOSISJON Meningsdokumenter fra KS Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Inndelingsspørsmålet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsreformen Hva mener KS?. DISPOSISJON Meningsdokumenter fra KS Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Inndelingsspørsmålet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsreformen Hva mener KS?

2 DISPOSISJON Meningsdokumenter fra KS Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Inndelingsspørsmålet

3 Meningsdokumenter fra KS Landsstyre sitt vedtak om regioner 3. mars 2005 (Fylkesordførerne sin premiss- og oppgaverapport) Landsstyre sitt vedtak om regioner 23. mai 2006

4 Nye sterke folkestyrte regioner KS Landsstyre: Sterke folkestyrte regioner skal styrke demokratiet, og sikre at oppgaver legges til lavest mulige effektive forvaltningsnivå. Sterke folkestyrte regioner skal modernisere, forenkle og samordne. Sterke folkestyrte regioner skal skape verdier og sikre velferden. Ivareta nasjonale mål og rettssikkerhet.

5 Hva mener kommunesektoren? KS Landsstyre Regionen: et fullverdig og selvstendig politisk forvaltningsnivå Klart definert ansvar og myndighet for de oppgaver som er viktige for den regionale utviklingen. Ansvar for samordningen av egne oppgaver med kommunenes og statens virksomhet i regionale partnerskap. Initiativrett på alle områder som er viktige for den regionale utviklingen. Grunnprinsipp: Direkte valg til regionting.

6 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Samferdsel Regionene får ansvar for 2/3 av riksvegene. Overføring av Statens vegvesen sin fagadministrasjon skal utredes. Komiteflertallet tilføyer samordningsansvar for jernbane og ekspressbusser. Samferdsel Regionene får ansvar for 2/3 av riksvegene. Overføring av Statens vegvesen sin fagadministrasjon skal utredes. Komiteflertallet tilføyer samordningsansvar for jernbane og ekspressbusser. KS mener: Full overføring av Statens vegvesens regionkontor. Oppgaver og ansvar ligger likevel nær opp til KS sitt vedtak.

7 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Næringsutvikling og innovasjon Delt eierskap av Innovasjon Norge. Komiteflertallet ber om at Innovasjon Norges totale oppgaveportefølje gjennomgås med sikte på overføring av oppgaver og ansvar til regionkontorene. Næringsutvikling og innovasjon Delt eierskap av Innovasjon Norge. Komiteflertallet ber om at Innovasjon Norges totale oppgaveportefølje gjennomgås med sikte på overføring av oppgaver og ansvar til regionkontorene. KS mener: Full overføring av Innovasjon Norges distriktskontorer. Innenfor en modell med delt eierskap, er flertallets påpekning av ytterligere styrking av regionens arbeidet med næringsutvikling et skritt i riktig retning.

8 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Planlegging Regional planstrategi med juridisk bindende bestemmelser. Regjeringen vil vurdere om offentlige ressurser bedre kan kobles til regionale planer. Komiteflertallet sier at planstrategien bl.a. skal omhandle samordning av transportmønstre og en regional miljø- og klimastrategier. Planlegging Regional planstrategi med juridisk bindende bestemmelser. Regjeringen vil vurdere om offentlige ressurser bedre kan kobles til regionale planer. Komiteflertallet sier at planstrategien bl.a. skal omhandle samordning av transportmønstre og en regional miljø- og klimastrategier. KS mener at regionene alene må ha ansvaret for å avgjøre innsigelser til kommunale planer, men ellers bra.

9 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Miljøvern Oppgaver som i dag tilligger fylkesmannen på miljøområdet utenom tilsyn, klage, lovlighetskontroll og innsigelse, og veiledning knyttet til dette, skal overføres til regionene. Regjeringen har varslet full gjennomgang av miljøområdet. Komiteflertallet understreker at regionene skal ha ansvaret for oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn. Miljøvern Oppgaver som i dag tilligger fylkesmannen på miljøområdet utenom tilsyn, klage, lovlighetskontroll og innsigelse, og veiledning knyttet til dette, skal overføres til regionene. Regjeringen har varslet full gjennomgang av miljøområdet. Komiteflertallet understreker at regionene skal ha ansvaret for oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn. KS mener staten regionalt kun skal ha ansvaret for lovlighetskontroll og tilsyn. Regionene bør ha ansvar for klagesaksbehandling og innsigelse. Komiteflertallet går litt lengre enn Regjeringen, men ikke så langt som KS.

10 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Landbruk Oppgaver som i dag tilligger fylkesmannen på landbruksområdet utenom tilsyn, klage, lovlighetskontroll og innsigelse, og veiledning knyttet til dette, skal overføres til regionene. Komiteflertallet understreker at regionene skal ha ansvaret for oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn. Komiteflertallet ber om at fylkesandbruksstyrene opprettholdes til 2010. Landbruk Oppgaver som i dag tilligger fylkesmannen på landbruksområdet utenom tilsyn, klage, lovlighetskontroll og innsigelse, og veiledning knyttet til dette, skal overføres til regionene. Komiteflertallet understreker at regionene skal ha ansvaret for oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn. Komiteflertallet ber om at fylkesandbruksstyrene opprettholdes til 2010. KS mener staten regionalt kun skal ha ansvaret for lovlighetskontroll og tilsyn. Regionene bør ha ansvar for klagesaksbehandling og innsigelse. Komiteflertallet går litt lengre enn Regjeringen, men ikke så langt som KS.

11 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Marin sektor Regionen får overført myndighet fra Fiskeridirektoratet. Ansvar for forvaltningsplaner for tang og tare mv. Komiteflertallet viser til at Regjeringen i følge Soria Moria-erklæringen vil vurdere hvorvidt konsesjonsavgiften skal tilfalle kommuner som stiller arealer til disposisjon for nye konsesjoner. Marin sektor Regionen får overført myndighet fra Fiskeridirektoratet. Ansvar for forvaltningsplaner for tang og tare mv. Komiteflertallet viser til at Regjeringen i følge Soria Moria-erklæringen vil vurdere hvorvidt konsesjonsavgiften skal tilfalle kommuner som stiller arealer til disposisjon for nye konsesjoner. At konsesjonsavgiften skal tilfalle kommuner som stiller arealer til disposisjon er tråd med tidligere KS vedtak.

12 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Kultur og idrett Regjeringen foreslo få oppgaver på dette feltet. Bibliotekfeltet skal vurderes i egen melding. Komiteflertallet gir regionene ansvaret forvaltning av spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg, samt alle midler til regionale og lokale bygg og anlegg som fordeles av Kirke- og kulturdepartementet. I tillegg får regionene styrerepresentasjon og utnevnelse av styreledere i kulturinstitusjonene.Det blir full gjennomgang av scenekunstfeltet. Kultur og idrett Regjeringen foreslo få oppgaver på dette feltet. Bibliotekfeltet skal vurderes i egen melding. Komiteflertallet gir regionene ansvaret forvaltning av spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg, samt alle midler til regionale og lokale bygg og anlegg som fordeles av Kirke- og kulturdepartementet. I tillegg får regionene styrerepresentasjon og utnevnelse av styreledere i kulturinstitusjonene.Det blir full gjennomgang av scenekunstfeltet. KS mener dette er bra, men fortsatt vil staten og Norsk kulturråd forvalte virkemidler av regional karakter. Ytterligere oppgaver på kulturområdet bør overføres.

13 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Fagskoler Regjeringen foreslår å overføre ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanningen til regionene. Komiteflertallet bemerker at finansieringen av fagskolene må gjennomgås i forbindelse med en slik overføring. Fagskoler Regjeringen foreslår å overføre ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanningen til regionene. Komiteflertallet bemerker at finansieringen av fagskolene må gjennomgås i forbindelse med en slik overføring. Dette er i tråd med anbefalinger fra KS.

14 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Høgskoler og universiteter Komiteflertallet ber om at det etableres forpliktende konsultasjonsordninger mellom de statlige høgskolene og regionene. Komiteflertallet går inn for at regionene bør oppnevne to av de eksterne representantene til høgskolestyrene. Høgskoler og universiteter Komiteflertallet ber om at det etableres forpliktende konsultasjonsordninger mellom de statlige høgskolene og regionene. Komiteflertallet går inn for at regionene bør oppnevne to av de eksterne representantene til høgskolestyrene. KS mener at regionene må få et sterkere ansvar for universiteter og høgskolers undervisningstilbud og forskning gjennom økonomisk bestilleransvar. Komiteflertallets merknader er et skritt i riktig retning.

15 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Regionale forskningsinstitutter og FoU Det opprettes regionale forskningsfond som supplerer de nasjonale FoU-virkemidlene. Komiteflertallet går inn for at regionene gis flertallet i styret, samt styreleder. Regjeringen foreslo at ansvaret for grunnbevilgningen til de regionale forskningsinstituttene overføres til regionene. Komiteflertallet går i mot dette, med den begrunnelse at dette vil bryte med den enhetlige modellen for basisfinansiering av instituttsektoren. Regionale forskningsinstitutter og FoU Det opprettes regionale forskningsfond som supplerer de nasjonale FoU-virkemidlene. Komiteflertallet går inn for at regionene gis flertallet i styret, samt styreleder. Regjeringen foreslo at ansvaret for grunnbevilgningen til de regionale forskningsinstituttene overføres til regionene. Komiteflertallet går i mot dette, med den begrunnelse at dette vil bryte med den enhetlige modellen for basisfinansiering av instituttsektoren. KS mener grunnbevilgningen til de regionale forskningsinstituttene bør overføres til regionene, men ellers mye bra.

16 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Folkehelse Regjeringen nevner folkehelse som et viktig område for regionene. Komiteflertallet mener folkehelse kan betraktes som et selvstendig virksomhetsområde og at regionenes rolle bør tydeliggjøres med hensyn til innhold, forventninger og økonomiske rammevilkår. Komiteflertallet ber om at det blir utredet å la folkehelsearbeid gå over fra en frivillig til en ordinær oppgave for det regionale folkevalgte nivå. Folkehelse Regjeringen nevner folkehelse som et viktig område for regionene. Komiteflertallet mener folkehelse kan betraktes som et selvstendig virksomhetsområde og at regionenes rolle bør tydeliggjøres med hensyn til innhold, forventninger og økonomiske rammevilkår. Komiteflertallet ber om at det blir utredet å la folkehelsearbeid gå over fra en frivillig til en ordinær oppgave for det regionale folkevalgte nivå. Dette er i tråd med anbefalinger fra KS.

17 Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Regional statsforvaltning Komiteflertallet påpeker at alle oppgaver med regionalpolitisk skjønn legges til de nye regionene. Videre påpekes behovet for en samlet gjennomgang av den regionale staten med sikte på sammenfallende inndeling. Komiteflertallet slutter seg til at fylkesmannens inndeling i utgangspunktet er lik inndelingen til regionene. Regional statsforvaltning Komiteflertallet påpeker at alle oppgaver med regionalpolitisk skjønn legges til de nye regionene. Videre påpekes behovet for en samlet gjennomgang av den regionale staten med sikte på sammenfallende inndeling. Komiteflertallet slutter seg til at fylkesmannens inndeling i utgangspunktet er lik inndelingen til regionene. KS mener at fylkesmannes rolle må begrenses til tilsyn og lovlighetskontroll. Komiteflertallets merknader om fylkesmannens inndeling ligger nært opp til KS sitt vedtak.

18 Inndelingsspørsmålet KS landsstyre mener at antall regioner bør være fra 7 til 9. KS mener at antall regioner må baseres på en balansert vurdering av identitet, størrelse og funksjonalitet, og på et dynamisk perspektiv for robuste regioner for framtiden. Det er viktig at regionene har robuste kompetansemiljøer og økonomisk styrke som grunnlag for regional vekstkraft. Større og mer robuste regioner vil også styrke argumentasjonen for å tilføre regionene større makt og flere oppgaver i framtiden. KS landsstyre mener at antall regioner bør være fra 7 til 9. KS mener at antall regioner må baseres på en balansert vurdering av identitet, størrelse og funksjonalitet, og på et dynamisk perspektiv for robuste regioner for framtiden. Det er viktig at regionene har robuste kompetansemiljøer og økonomisk styrke som grunnlag for regional vekstkraft. Større og mer robuste regioner vil også styrke argumentasjonen for å tilføre regionene større makt og flere oppgaver i framtiden.

19 Inndelingsspørsmålet Større regioner gir mer slagkraft nasjonalt og internasjonalt. Større regioner vil være mer robuste overfor de krefter som ønsker nedleggelse av det politiske mellomnivået. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at dersom regionene ikke blir større enn dagens fylkeskommuner, blir det aktuelt at både regionale innovasjonsselskaper og forskningsfond dekker mer enn en region. Større regioner gir mer slagkraft nasjonalt og internasjonalt. Større regioner vil være mer robuste overfor de krefter som ønsker nedleggelse av det politiske mellomnivået. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at dersom regionene ikke blir større enn dagens fylkeskommuner, blir det aktuelt at både regionale innovasjonsselskaper og forskningsfond dekker mer enn en region.

20 Inndelingsspørsmålet Spørsmålet om overføring av Statens vegvesens regionkontorer til regionale vegadministrasjoner må også ses i lys av antall regioner.


Laste ned ppt "Forvaltningsreformen Hva mener KS?. DISPOSISJON Meningsdokumenter fra KS Komitéinnstillingen i lys av vedtak i KS Inndelingsspørsmålet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google