Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. 11. april 2012 v/Lars Eirik Sandvik 1 Om vedtekter eller grunnregler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. 11. april 2012 v/Lars Eirik Sandvik 1 Om vedtekter eller grunnregler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. 11. april 2012 v/Lars Eirik Sandvik 1 Om vedtekter eller grunnregler

2 Oversikt og definisjoner 2 Vedtekter/grunnregler. Vi vil bruke vedtekter Definere basis og oppgaver for organene i eller i tilknytning til skolen og forholdet mellom dem Basis i egen organisasjon Skolestyrets selvstendighet Retten for de bak eller ”eierne” til å oppnevne styremedlemmer

3 Registrering i Enhetsregisteret mm 3 Privatskoleloven (PSL) krever at skolene skal registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund, i følge lovforarbeidene som et eget rettssubjekt. jfr PSL § 2-2. Det samme gjelder i Voksenopplæringsloven (VOL) for diverse skoler eller kapittel 4-skoler. Se § 24 Formålet med registreringsbestemmelsen er å få en klar identifisering av skolen og en oversikt over dens styre og andre registrerte nøkkelopplysninger

4 Skolens rettsgrunnlag 4 Skolen sitt styre er øvste ansvarlege organ og skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunn- laget skolen blir driven etter, jfr PSL § 5-1 og VOL § 24 som sier at PSL 5-1 gjelder Alternative rettsgrunnlag; A/S, Stiftelse, Forening, Samvirkeforetak e.a. Kravet om eget rettsubjekt er kun til skoledriften. Skolebygget kan inkluderes eller være utenom. Ikke bindende vedtak om skolen i andre rettsubjekt…

5 Krav til verksemda til skolen, Skolen kan etter PSL § 2-2,” ikkje drive anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova ”, Jmfr VOL § 24 All virksomhet må kunne defineres som slik skole. Det er noen unntak fra ”anna verksemd enn..”: 5

6 Faste unntak fra ”anna verksemd” Skole-driften SFOInternatTjenesteboliger Utenlands- utveksling Annen virksomhet Skoledriften er i utgangspunktet rettssubjektet Men det kan likevel inneholde alle disse avdelingene som lovlige selvstendige deler innen rettssubjektet. ”Annen virksomhet” i boks 5, må defineres og det må søkes unntak for det i det enkelte tilfelle Så innenfor selve skoledriften. Virksomhet som er hensiktsmessig for å nå de angitte mål i læreplan er lovlig mm 6

7 Konkret til vedtektsutforming 7 1. Noen vil ha minimumsvedtekter. Det er det enkleste, men ofte lite veiledning i dem! 2. Andre vil regulere hele skolen, hele basis og formål og hele forholdet til eier, alt om valgperioder og ”hva hvis” i vedtektene. Det er det frihet til og mye av det er viktig. Jo mer, jo flere ”skjær i sjøen”, men gode styringssignaler!

8 Aktuelt lovverk ”Ha i bakhodet” at privatskoleloven og Voksenopplæringsloven, med forskrifter, har forrang i forhold til annet lovverk, eksempelvis Aksjeloven, Stiftelsesloven og Samvirkeloven, med forskrifter Aksjeloven § 2-2. Se aksjeloven herher Stiftelsesloven §§ 9 og36. Se Stiftelsesloven herher Samvirkeloven §10. Se Samvirkeloven herher 8

9 Grunnlag for organisasjonsformen 9 Ved oppstart av skole (og etter lovendringen i PSL 2003) bestemmer de bak skolen( eiere, medlemmer, stiftere) organisasjonsformen Skolestyret i skoleselskapet har omtrent ubetinget selvstendighet som øverste organ, men retten for de bak, heretter kalt eiere, er helt fritt å oppnevne de stemmende styremedlemmer og kunne skifte dem Slik er ånds- og organisasjonsfrihet med mer sikret Oppnevningsformen ikke regulert i loven. Kan sikres: Gjennom regler direkte i skolens vedtekter Evt gjennom en egen opprettet organisasjon Gjennom at eier oppnevner og gjennom eiers vedtekter

10 Konkret om enkeltsaker i vedtekter 10 Eierskap kan komme til utrykk i innledende formål og basis og i generalforsamlingen i a/s eller årsmøtet i foreninger, el.l. Det er stor frihet ved vedtektsutforming, størst frihet ved bruk av foreningsmodellen. Det vesentligste i minimumsvedtekter er å fastslå formål, medlemskap og styring. I styringen er skolestyrets selvstendighet det mest grunnleggende

11 Vanlige punkter i vedtekter Styrets oppgaver Daglig leders oppgaver Signatur Generalforsamling/årsmøtets/andre organs rolle og hvem som kan møte 11

12 Om skolen, formålet og basis Subjekt Hvem er skolen ”Vår skole” Formål Skolen skal vinne og bevare elevene for Jesus. Ja, men mer Skolen skal drive kristen skole under privatskoleloven el voksenoppll, internat, SFO o.a. evt i egne bygninger. Skolen skal tilrettelegge læringsarbeid som gir kunnskap og utvikler ferdigheter og holdninger i et miljø som fremmer kristen tro, individuell vekst og samarbeid, til tjeneste for Gud og medmennesker Selvfølgelig forskjell på grunn-, vg- og bibelskole 12

13 Opprettelse og eierforhold Skolen er opprettet av X menighet/org… og bygger virksomheten på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den hellige skrift og Den XX kirkes bekjennelsesskrifter, og grunnreglene i X menighet ”Eierforhold” Skolen skal drives i samarbeid med og på basis av retningslinjer i X menighet/organisasjon (X menighet oppnevner styremedlemmer med varamedlemmer til styret) Skolen er en på denne basis en selvstendig forening… 13

14 Eierforhold forts 14 Medlemmer i foreningen Vår skole er/Aksjeeier (e) er….. Forskjellige løsninger Alle medlemmene i X menighet Hovedstyremedlemmene i X menighet/org. Evt eldste Flere menigheter Egne definerte medlemmer f. eks: Y antall repr for forskjellige menigheter Medlemmer i menigheten som er foreldre i skolen….

15 Generalforsamlingen/Årsmøtet 15 (Generalforsamlingen kan være disse medlemmene/-aksjeeierne i det organ de sitter eller det kan være et organ i selve skolen. ) Sammensetning Generalforsamlingen utgjøres av foreningens medlemmer evt aksjeeierne HS i org el årsmøtet i menigh er genfors. Biskop, hovedpastor, gen.sekr ? Bare en person el 3 er i utgp en litt uheldig og sårbar ordning etter vårt skjønn På generalforsamlingen har skolens administrasjon styret inkl personer nevnt i PSL § 5-1, 2. ledd bokstav a-f møte- og talerett. ??? Ikke nødvendig

16 Generalforsamlingens avholdelse 16 (1) Generalforsamling avholdes hvert år til den tid og på det sted styret bestemmer. (Ca fast tid) G innkalles av styret. Innkallingen sendes til hvert foreningsmedlem f.eks minst 4 uker før G. (2) Styrets leder er ordstyrer for generalforsamlingen inntil generalforsamlingen har valgt møteleder (3) G skal velge en sekretær som fører protokoll for G (4) G skal velge 2 til å undertegne protokollen (4) Ekstraordinær G avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det nødvendig, eller når minst (ett av)… foreningsmedlemmene krever det

17 Generalforsamlingen/årsmøtet forts. 17 Gen fors oppgaver a) Velge 5 ? skolestyremedlemmer for 3? år om gangen (herunder dets leder og nestleder,) og 3 vm for 1 år ( ansatte som medl?) b) Gjennomgå til orientering skolens regnskap og årsberetning c) Bistå med tilrettelegging for innhenting av midler til skoledriften e) Drøfte spørsmål om/gi innstilling om oppføring eller kjøp av bygninger og opptagelse av lån (før vedtak i styret) f) Drøfte skolestrategi og visjoner d) Behandle spørsmål om medlemskap (e)Disponere evt ikke tilskuddsberettiget overskudd) f) Velge revisor g) Endre vedtektene med 2/3 flertall, … h) Innstille til styret om vedtak om evt nedleggelse av skolen i) Behandle saker som etter lov ikke er tillagt skolestyret

18 Innspill: Om stiftelsens ”generalforsamling” 18 En menighet eller en organisasjon kan utnevne styremedlemmer Vedtektene i en stiftelse kan fastslå at det skal være andre organ enn styret, og vedtektene kan fastsette hva et slikt organ skal beskjeftige seg med. Stiftelsesloven (STL) § 36. Se Stiftelsesloven herher Dette organet kan bl.a. ha som oppgave å utnevne styret, og avsette styret... I praksis blir det ved slik løsning relativt likt for skoler, enten de er aksjeselskap, forening, samvirkeforetak eller stiftelse Ikke eiere i en stiftelse, men det kan snakkes om ”de ved siden av” som kan gis innflytelse ved å tillegges myndighet. Se særlig STL §§ 9-10 og 36 Se Stiftelsesloven herher

19 Styret 19 Styrets møter (1) Ansvarlig for innkalling (2) Protokoll (3) Beslutningsdyktighet

20 Obs! Noen vanlige feil eller avvik 20 I samtalene om egne vedtekter. Vær spesielt obs på: Henvisning til ”gammelt” lovverk. Ikke Friskoleloven! Husk Voksenopplæringsloven i bibelskolene ”Bare det kristelige” nevnt i formålet Skolen driver ulovlig virksomhet i rettsubjektet skole Eier/gen.fors gjør vedtak om saker som skal avgjøres av skolestyret: Vedtak om budsjett og regnskap Vedtak om utbygging eller bygningskjøp, evt ensidig leieavtale Vedtak om tilsetting av rektor/daglig leder Styrets eller gen.fors disponering av overskudd

21 Overskudd og verdier Særlige regler i privatskolesammenheng: Psl § 6-3 første ledd pkt a, og økonomiforskriften §§ 6 andre ledd og 11 andre ledd. Se privatskoleloven herher Se økonimiforskriften herher VO-loven § 23 første ledd pkt a, og Forskr til kap 4 i VO-loven §§ 9 andre ledd og 14 andre ledd Se Voksenopplæringsloven kap 4 herher Se Forskrift til kap 4 i Voksenopplæringsloven herher Det er en fordel om disse bestemmelsene fremkommer eller henvises til i vedtektene 21


Laste ned ppt "Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. 11. april 2012 v/Lars Eirik Sandvik 1 Om vedtekter eller grunnregler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google