Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsfører Idar Kreutzer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsfører Idar Kreutzer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsfører Idar Kreutzer
KREUTZERS TIME Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling Høstkonferansen 2014 Gardermoen,8. september Forretningsfører Idar Kreutzer

2 Agenda Status Bankenes sikringsfond 2014
Formål Medlemmer pr. 2014 Avgift 2015 og anslått størrelse på Bs Test av Dataforskriften Kriseberedskap og opprettelse av kundeportal for utbetaling av innskudd Innskuddsgarantidirektiv (DGS, 2014/49/EU) Krisehåndteringsdirektiv (BRRD, 2014/59/EU) Oppsummering

3 Status Bankenes sikringsfond
Formål Sikringsfondet har som formål å sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien og bidra til finansiell stabilitet

4 Status Bankenes sikringsfond
Formål forts. Bankenes sikringsfond sikrer alle innskuddskunder med inntil kr 2 millioner pr. kunde pr. bank ut 2018 Fra sikres inntil euro pr. kunde pr. bank Forventet effekt av redusert garanti: flytting av innskudd mellom euro og kr 2 mill

5 Status Bankenes sikringsfond
Medlemmer pr. 2014 132 medlemmer pr ( : 134) 107 sparebanker (110) 18 forretningsbanker (16) 7 filialer (7)

6 Status Bankenes sikringsfond
Avgift 2015 Det er iht nytt regelverk avgiftsplikt hvert år uavhengig av fondets faktiske størrelse, jfr. banksikringsloven § 2-7 første ledd: ”Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet”. Avgift for 2015 er anslått til kr millioner

7 Status Bankenes sikringsfond
Anslått minstestørrelse Bankenes sikringsfond for 2015: kr millioner (2014: kr ) Samlet vekst i garanterte innskudd anslås til 4,7 % Samlet vekst i beregningsgrunnlag anslås til 2,7 %

8 Status Bankenes sikringsfond
Anslått behov for kapital Anslått behov for kapital i Bs: kr mill Egenkapitalen pr kr mill Kapital over minstekrav kr mill Fondet utgjør ca. 2,6 % av garanterte innskudd

9 Status Bankenes sikringsfond
Test av Dataforskriften Test av FOR gjennomført av Bs sammen med Finanstilsynet våren 2014

10 Status Bankenes sikringsfond
Test av Dataforskriften forts. Oppsummering av testen: Alle leverte lister innen fastsatte frister og iht. krav til sikkerhet Ingen leverte lister uten avvik, dvs. som kunne brukes til utbetaling uten modifikasjoner Variasjoner i datakvaliteten på de leverte listene Varierende kvalitet på listenes struktur og ryddighet og varierende etterlevelse av forskriftens angitte struktur

11 Status Bankenes sikringsfond
Test av Dataforskriften forts. Oppsummering av testen: Utfordringer knyttet til riktig merking og behandling av disposisjonsbegrensninger Varierende grad av kvalitetssikring Varierende grad av supplerende følgeinformasjon til listene Datakvalitet i produksjonssystemene kan bli bedre

12 Status Bankenes sikringsfond
Test av Dataforskriften forts. Videre arbeid: Endelige tilsynsrapporter Rundskriv Veiledning til Dataforskriften Oppdatert forskrift

13 Status Bankenes sikringsfond
Kriseberedskap og kundeportal Prosjekt ”Rask utbetaling” gjennomført i 2014 Først ute med en portal-løsning for utbetaling av innskudd Sørge for utbetaling innen en uke ved bruk av BankID Opprettelse av en kundeportal og en administrasjonsportal Fokus på kunden/innskyteren Fokus på sikkerhet

14 Status Bankenes sikringsfond
Kriseberedskap og kundeportal Juni 2014 ble versjon 1.0 av kundeportal og administrasjonsportal lansert Portaler vil bli brukt ved fremtidige fallentsituasjoner til utbetaling av innskudd De vil også bli brukt til krisetester/test av Dataforskriften

15 Innskuddsgarantidirektivet
EU’s innskuddsgarantidirektiv av 16. april 2014 (Direktiv 2014/49/EU) Innskuddsgarantidirektivet trer i kraft i sin helhet fra 4. juli 2015, men med overgangbestemmelser for den norske innskuddsgarantien til 1. januar 2019 Implementering i norsk lovgivning

16 Innskuddsgarantidirektivet
Innskuddsgarantiens dekning Normalt motverdien av EUR, revurderes hvert 5. år Dekning ut over 100 000 EUR temporært ved kjøp og salg av private boliger (3 – 12 måneder) ved situasjoner som tjener sosiale formål

17 Innskuddsgarantidirektivet
Innskuddsgarantiens dekning forts. Medlemsstatene kan også innføre ordninger som beskytter aldersoppsparingsprodukter og pensjoner, forutsatt at dette ikke er rene innskuddsprodukter Medlemsstater kan beslutte dekning opp til 100 000 EUR for innskudd som tilhører personlige eller arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsordninger hos små- og mellomstore bedrifter.

18 Innskuddsgarantidirektivet
Fondets størrelse og avgiftsinnbetaling Fondets størrelse skal utgjøre minst 0,8 prosent av garanterte innskudd Avgift regnes av garanterte innskudd og skal være risikobasert Avgiften skal fastsettes slik at minstekravet på 0,8 prosent oppnås innen juli 2024

19 Innskuddsgarantidirektivet
Innskuddsgarantidirektivet - krisehåndtering Primært dekke garanterte innskudd Sekundært yte krisehåndtering Fondet skal dekke innskudd på medlemsbankers filialer i andre EU-land

20 Krisehåndteringsdirektivet
(BRRD) av 15. mai 2014 (Direktiv 2014/59/EU) Krisehåndteringsdirektivet trer i kraft 1. januar 2015, men med ett års overgang for bail-in

21 Krisehåndteringsdirektiv
Formål med krisehåndtering: Sikre videreføring av kritiske funksjoner Hindre skadelig virkning på finansiell stabilitet Beskytte offentlige midler ved å unngå behov for offentlig støtte Beskytte garanterte innskudd og investorer Beskytte kundemidler

22 Krisehåndteringsdirektiv
Forebyggende tiltak Restruktureringsplan Avviklingsplan Organisering og administrering av fond Krav til uavhengig krisehåndteringsmyndighet Et visst nasjonalt handlingsrom

23 Krisehåndteringsdirektiv
Tidlig inngripen Tiltak som restrukturering av gjeld og krav om endring i ledelse og forretningsstruktur Triggere som gir myndigheten mulighet til å gripe inn: Fare for på brudd på kapitaldekningskravet Svekkelse i likviditetssituasjonen Vesentlig økt gjeldsgrad Vesentlig økt mislighold

24 Krisehåndteringsdirektiv
Avviklingsinstrumenter Salg av virksomhet Brobank Utskilling av aktiva Bail-in.

25 Krisehåndteringsdirektiv
Opprettelse av krisefond Størrelse: 1 prosent av garanterte innskudd Avgift knyttet til all annen gjeld enn ansvarlig kapital og garanterte innskudd Krisehåndteringsmyndigheten har tilgang på fondet Fondet kan forvaltes av andre institusjoner

26 Krisehåndteringsdirektiv
Prioritetsrekkefølge ved bail-in: Garanterte innskudd og innskuddsgarantifond som har trådt inn i innskyternes rettigheter Andre innskudd fra vanlige innskytere, privatpersoner og SMB Andre usikrede kreditorer

27 Krisehåndteringsdirektiv
Prioritetsrekkefølge ved bail-in forts.: Etterstilte (ansvarlige) lån som ikke teller som ansvarlig kapital Ansvarlige lån under Tier 2 Hybridkapital under Tier 1 Egenkapital

28 OPPSUMMERING Dataforskriften Kriseberedskap Rundskriv og veiledning
Oppdatert forskrift når DGS-direktivet trer i kraft i norsk lov Flere tester Kriseberedskap Kundeportal for rask utbetaling opprettet i 2014 Bs’ kriseberedskap oppdatert til 5 dagers utbetaling Samarbeid med EU-land og EFDI

29 OPPSUMMERING Sikringsfondsdirektiv (DGS) & Krisehåndteringsdirektiv (BRR) Usikkert når direktivene implementeres i norsk lov Spørsmål fremover/nasjonalt handlingsrom Størrelse på fondene og størrelse på årlig avgift? Innskuddsgarantiens dekningsområde? Hvordan skal de to fondene organiseres? Avviklingsplaner, hvor omfattende skal de være? Bail-in, forfordeling av hvilke kreditorer?


Laste ned ppt "Forretningsfører Idar Kreutzer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google