Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KREUTZERS TIME Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling Høstkonferansen 2014 Gardermoen,8. september Forretningsfører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KREUTZERS TIME Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling Høstkonferansen 2014 Gardermoen,8. september Forretningsfører."— Utskrift av presentasjonen:

1 KREUTZERS TIME Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling Høstkonferansen 2014 Gardermoen,8. september Forretningsfører Idar Kreutzer

2 Agenda Status Bankenes sikringsfond 2014 Formål Medlemmer pr. 2014 Avgift 2015 og anslått størrelse på Bs Test av Dataforskriften Kriseberedskap og opprettelse av kundeportal for utbetaling av innskudd Innskuddsgarantidirektiv (DGS, 2014/49/EU) Krisehåndteringsdirektiv (BRRD, 2014/59/EU) Oppsummering

3 Status Bankenes sikringsfond Formål Sikringsfondet har som formål å sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien og bidra til finansiell stabilitet

4 Status Bankenes sikringsfond Formål forts. –Bankenes sikringsfond sikrer alle innskuddskunder med inntil kr 2 millioner pr. kunde pr. bank ut 2018 –Fra 01.01.2019 sikres inntil 100.000 euro pr. kunde pr. bank –Forventet effekt av redusert garanti: flytting av innskudd mellom 100.000 euro og kr 2 mill

5 Status Bankenes sikringsfond Medlemmer pr. 2014 132 medlemmer pr. 30.06.2014 (30.06.2013: 134) -107 sparebanker (110) -18 forretningsbanker (16) -7 filialer (7)

6 Status Bankenes sikringsfond Avgift 2015 –Det er iht nytt regelverk avgiftsplikt hvert år uavhengig av fondets faktiske størrelse, jfr. banksikringsloven § 2-7 første ledd: ”Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet”. –Avgift for 2015 er anslått til kr 1.533 millioner

7 Status Bankenes sikringsfond Anslått minstestørrelse Bankenes sikringsfond for 2015: kr 25.198 millioner (2014: kr 24.250) Samlet vekst i garanterte innskudd anslås til 4,7 % Samlet vekst i beregningsgrunnlag anslås til 2,7 %

8 Status Bankenes sikringsfond Anslått behov for kapital –Anslått behov for kapital i Bs:kr 25.198 mill Egenkapitalen pr. 30.06.2014kr 26.692 mill Kapital over minstekravkr 1.494 mill –Fondet utgjør ca. 2,6 % av garanterte innskudd

9 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften Test av FOR 2013-03-22-330 gjennomført av Bs sammen med Finanstilsynet våren 2014

10 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften forts. Oppsummering av testen: –Alle leverte lister innen fastsatte frister og iht. krav til sikkerhet –Ingen leverte lister uten avvik, dvs. som kunne brukes til utbetaling uten modifikasjoner –Variasjoner i datakvaliteten på de leverte listene –Varierende kvalitet på listenes struktur og ryddighet og varierende etterlevelse av forskriftens angitte struktur

11 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften forts. Oppsummering av testen: –Utfordringer knyttet til riktig merking og behandling av disposisjonsbegrensninger –Varierende grad av kvalitetssikring –Varierende grad av supplerende følgeinformasjon til listene –Datakvalitet i produksjonssystemene kan bli bedre

12 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften forts. Videre arbeid: –Endelige tilsynsrapporter –Rundskriv –Veiledning til Dataforskriften –Oppdatert forskrift

13 Status Bankenes sikringsfond Kriseberedskap og kundeportal Prosjekt ”Rask utbetaling” gjennomført i 2014 –Først ute med en portal-løsning for utbetaling av innskudd –Sørge for utbetaling innen en uke ved bruk av BankID –Opprettelse av en kundeportal og en administrasjonsportal –Fokus på kunden/innskyteren –Fokus på sikkerhet

14 Status Bankenes sikringsfond Kriseberedskap og kundeportal Juni 2014 ble versjon 1.0 av kundeportal og administrasjonsportal lansert Portaler vil bli brukt ved fremtidige fallentsituasjoner til utbetaling av innskudd De vil også bli brukt til krisetester/test av Dataforskriften

15 Innskuddsgarantidirektivet EU’s innskuddsgarantidirektiv av 16. april 2014 (Direktiv 2014/49/EU) –Innskuddsgarantidirektivet trer i kraft i sin helhet fra 4. juli 2015, men med overgangbestemmelser for den norske innskuddsgarantien til 1. januar 2019 –Implementering i norsk lovgivning

16 Innskuddsgarantidirektivet Innskuddsgarantiens dekning –Normalt motverdien av 100 000 EUR, revurderes hvert 5. år –Dekning ut over 100 000 EUR temporært ved kjøp og salg av private boliger (3 – 12 måneder) ved situasjoner som tjener sosiale formål

17 Innskuddsgarantidirektivet Innskuddsgarantiens dekning forts. –Medlemsstatene kan også innføre ordninger som beskytter aldersoppsparingsprodukter og pensjoner, forutsatt at dette ikke er rene innskuddsprodukter –Medlemsstater kan beslutte dekning opp til 100 000 EUR for innskudd som tilhører personlige eller arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsordninger hos små- og mellomstore bedrifter.

18 Innskuddsgarantidirektivet Fondets størrelse og avgiftsinnbetaling –Fondets størrelse skal utgjøre minst 0,8 prosent av garanterte innskudd –Avgift regnes av garanterte innskudd og skal være risikobasert –Avgiften skal fastsettes slik at minstekravet på 0,8 prosent oppnås innen juli 2024

19 Innskuddsgarantidirektivet Innskuddsgarantidirektivet - krisehåndtering –Primært dekke garanterte innskudd –Sekundært yte krisehåndtering –Fondet skal dekke innskudd på medlemsbankers filialer i andre EU-land

20 Krisehåndteringsdirektivet Krisehåndteringsdirektiv (BRRD) av 15. mai 2014 (Direktiv 2014/59/EU) –Krisehåndteringsdirektivet trer i kraft 1. januar 2015, men med ett års overgang for bail-in

21 Krisehåndteringsdirektiv Formål med krisehåndtering: –Sikre videreføring av kritiske funksjoner –Hindre skadelig virkning på finansiell stabilitet –Beskytte offentlige midler ved å unngå behov for offentlig støtte –Beskytte garanterte innskudd og investorer –Beskytte kundemidler

22 Krisehåndteringsdirektiv Forebyggende tiltak –Restruktureringsplan –Avviklingsplan Organisering og administrering av fond –Krav til uavhengig krisehåndteringsmyndighet –Et visst nasjonalt handlingsrom

23 Krisehåndteringsdirektiv Tidlig inngripen –Tiltak som restrukturering av gjeld og krav om endring i ledelse og forretningsstruktur –Triggere som gir myndigheten mulighet til å gripe inn: Fare for på brudd på kapitaldekningskravet Svekkelse i likviditetssituasjonen Vesentlig økt gjeldsgrad Vesentlig økt mislighold

24 Krisehåndteringsdirektiv Avviklingsinstrumenter –Salg av virksomhet –Brobank –Utskilling av aktiva –Bail-in.

25 Krisehåndteringsdirektiv Opprettelse av krisefond –Størrelse: 1 prosent av garanterte innskudd –Avgift knyttet til all annen gjeld enn ansvarlig kapital og garanterte innskudd –Krisehåndteringsmyndigheten har tilgang på fondet –Fondet kan forvaltes av andre institusjoner

26 Krisehåndteringsdirektiv Prioritetsrekkefølge ved bail-in: –Garanterte innskudd og innskuddsgarantifond som har trådt inn i innskyternes rettigheter –Andre innskudd fra vanlige innskytere, privatpersoner og SMB –Andre usikrede kreditorer

27 Krisehåndteringsdirektiv Prioritetsrekkefølge ved bail-in forts.: –Etterstilte (ansvarlige) lån som ikke teller som ansvarlig kapital –Ansvarlige lån under Tier 2 –Hybridkapital under Tier 1 –Egenkapital

28 OPPSUMMERING Dataforskriften –Rundskriv og veiledning –Oppdatert forskrift når DGS-direktivet trer i kraft i norsk lov –Flere tester Kriseberedskap –Kundeportal for rask utbetaling opprettet i 2014 –Bs’ kriseberedskap oppdatert til 5 dagers utbetaling –Samarbeid med EU-land og EFDI

29 OPPSUMMERING Sikringsfondsdirektiv (DGS) & Krisehåndteringsdirektiv (BRR) –Usikkert når direktivene implementeres i norsk lov –Spørsmål fremover/nasjonalt handlingsrom Størrelse på fondene og størrelse på årlig avgift? Innskuddsgarantiens dekningsområde? Hvordan skal de to fondene organiseres? Avviklingsplaner, hvor omfattende skal de være? Bail-in, forfordeling av hvilke kreditorer?


Laste ned ppt "KREUTZERS TIME Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling Høstkonferansen 2014 Gardermoen,8. september Forretningsfører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google