Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringskontoret for tilrettelagt  Etablering og organisering av kontoret  Kompetanse og system  Arbeidsmodell  Målgruppe/økonomi  Overgang skule/bedrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringskontoret for tilrettelagt  Etablering og organisering av kontoret  Kompetanse og system  Arbeidsmodell  Målgruppe/økonomi  Overgang skule/bedrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringskontoret for tilrettelagt  Etablering og organisering av kontoret  Kompetanse og system  Arbeidsmodell  Målgruppe/økonomi  Overgang skule/bedrift  Praktiske eksempel  Resultat/vegen vidare

2 Attføringsbedriftene - etablering av opplæringskontor  Initiativ frå Fagopplæringskontoret 1998  Bakgrunn: Problem med å finne læreplassar til elevar frå særinntak, og aukende tal elever som søker særlig tilrettelagt opplæring i bedrift.  Arbeidsgruppe med representanter frå fylkeskommunen, NAV og attføringsbedriftene.  Krav til kontor: - fylkesdekkjande -tverrfaglig

3 Attføringsbedriftene - etablering av opplæringskontor  Bruk av same metodikk for rettselevar med problem, i forhold til ordinære kontraktar.  Attføringverksemda arbeidsgjevaransvar, anna verksemd fagansvar  Viktig med fylkesdekjane tilbod  Vektekter som for foreining – forenkla i forhold til eiga verksemd  Skipingsmøte 24.11.99

4 Eigarar og organisering  Eigarar: Sogneprodukter, Origod, Sandane Industri og Firda Produkt  I styret er NAV hovedkontor representerte, i tillegg til eigarane  Kontorstad på Kaupanger  Tilsett daglig leiar i 20% stilling (Olav Njøs)  Kontoret står ansvarleg for at opplæring vert gitt, i samsvar med gjeldande læreplan / IOP.  Samarbeid med andre opplæringskontor (der dette er formålsteneleg)

5 Attføringsbedriftene: kompetanse, system og kapasitet  Tverrfagleg kompetanse blant tilretteleggarane  Felles system for kartlegging/karriererettleiing  Lang erfaring med kvalifisering i eksterne bedrifter  Besøk på arbeidsplassen minimum kvar 3.mnd  Nært samarbeid med næringslivet, og godt omdøme hjå ulike samarbeidspartar.  Gode system i for planlegging, evaluering og dokumentasjon i attføringssaker.  247 tiltaksplassar fordelt på fem ulike tiltak  Ca 20 løpande kontraktar knytt til kontoret

6 Arbeidsmodell  Opplæringskontoret får tilsendt søkarar frå Fylkeskommunen. (m/uttale frå PPT/rådgjevar/klassestyrar)  Attføringsbedriftene i samarbeid med opplæringskontoret, oppretter kontakt mellom NAV og søkar, for registrering/innsøking til APS.  Attføringsverksemda /opplæringskontoret finn arbeidsplass for søkarane der de uforplikta kan få prøvd ut det faget de har valgt.

7 Arbeidsmodell (fortsett)  3- 6 mnd i bedrift, tiltak APS (Tilbod til eleven om utprøving av det faget han har valgt, gjennom bruk av APS-plassar eksternt)  Ved kontrakt: Læretid i Kvalifisering. Ein av dei fire eigarane av opplæringskontoret tilset eleven og har arbeidsgjevaransvaret. Ekstern bedrift stiller med fagleg leiar/instruktør. (Kontoret har ansvar for at eleven får opplæring i høve fagplan/IOP ).  Ikkje kontrakt: Konklusjon vert dokumentert overfor Fylkeskommunen og NAV, slik at ein har grunnlag for å tilby eleven andre tiltak/skuleplass.

8 Målgruppe  Mann/ Kvinne 17 – 20 år,  AD/HD, rus, lærevanskar, sosiale vanskar, manglande oppfølging frå heim, sjukdom + + +  Ikkje fullført grunnkurs/vk – 1  Søkarar med størst behov for tilrettelegging/hjelp  6 – 10 søkarar for året  90% søker som lærekandidat (IOP)

9 Økonomi/varigheit  Ingår i attføringsbedrifta si råme for APS/kvalifisering  Tiltaks tilskot  Lærling tilskot  Spesielle tilskot (spes ped midlar)  Behov for ”fullfinansiering” i dei fleste saker  Varigheit snitt 2,5 år  Inntil avlagd fagbrev eller delkompetanse

10 Kritiske faktorar i overgang skule/ bedrift  Realistisk valg/mål for opplæringa  Avklaring av ressursbehov  Krav/plikter frå arbeidslivet  Avklaring i høve sjukdom/rus  Avklaring av rettar i høve ulike trygdeordningar

11 Kritiske faktorar i overgang skule/ bedrift  Søkarane er ikkje ”reelle”  Vanskeleg å finne opplæringsbedrift/behov for å skifte bedrift undervegs.  Behov for nye/oppdaterte vurderingar frå PPT  Lang tid før økonomiske verkemidlar er på plass (kontrakt utløyser midlar)  Ofte behov for utvida tverrfagleg samarbeid  Lang behandlingstid ved søknad om tekniske hjelpemidlar

12 Sak 1.  Tore 18 år, søkar til yrkessjåfør  Generelle lærevanskar, lavt evnenivå og dysleksi  IOP med mål om opplæring retta mot varetranport med liten bil  Spes Ped ressurs kr 76.000.- første opplæringsår  Behov for hjelp i samband med flytting/etablering på ny hybel  Behov for hjelp i samband med sertifikat/kurs  Stort ressursbehov før kontrakt kunne startast opp  Kontrakt avslutta etter 3 mnd. (initiativ frå kandidat)  Grunnlag: Militærteneste

13 Sak 2.  Anne 19 år, kontrakt BUA (24 mnd).  Samansette lærevanskar, lavt ordforråd  IOP med mål om modul 1 (arbeid med barn i alderen 0 – 6 år)  Spes Ped ressurs kr 19.000.- første opplæringsår (frikjøp av instruktør)  Søknad om utvida tid (manglande fagleg/personleg utvikling)  Kontrakt avslutta etter 22 mnd. (initiativ frå kontoret)  Grunnlag: manglande personlege/faglege eigenskapar, umodenheit, brot på teieplikta

14 Sak 3  Ole 16 år, kontrakt i Materialadministrasjonsfaget (48 mnd).  Sosialt mistilpassa, lærevanskar, ikkje gjennomført grunnskule  IOP omfatta kun praktiske mål.  Spes Ped ressurs ikkje tildelt !!  God fagleg utvikling, gjennom læretida  Utvida tid på kompetanseprøva  Bestått  Direkte fast tilsett i opplæringsbedrifta.

15 Resultat (etter 8 driftsår)  104 søkarar (snitt 13 /år fordelt på 10 ulike fag )  56 kontraktar (35 opplæringskontraktar)  24 avlagt og bestått (18 avbrot)  Avbrot: 60% medisinske grunnar 30% ordinære jobbar 10% fagvanskar  Ca 60% positive avslutningar (dei fleste får jobb i opplæringsbedrifta etter avlagt prøve)

16 Vegen vidare  Nedskjering i rammer for tiltaksplassar  NAV med signal om at dei skjølv har gode tiltak som kan dekke området.  Nivå på rundt 20 løpande kontraktar eit minimum for god drift.  Auke i målgruppa (søkarar)  Gode tilbakemeldingar frå Fylkeskommunen, med sterke ynskje om å utvide aktivitetane


Laste ned ppt "Opplæringskontoret for tilrettelagt  Etablering og organisering av kontoret  Kompetanse og system  Arbeidsmodell  Målgruppe/økonomi  Overgang skule/bedrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google