Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom NAV Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) om opplæring for l ærekandidater og lærlinger med behov for tilrettelegging,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom NAV Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) om opplæring for l ærekandidater og lærlinger med behov for tilrettelegging,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom NAV Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) om opplæring for l ærekandidater og lærlinger med behov for tilrettelegging, aldersgruppen 16-29 år. Revidert avtale pr.27.6.2014 Jan Ove Gravvold, NAV og Marit S. Damås, NTFK

2 Formål med avtalen 1.1 Formål Nav Nord-Trøndelag og NTFK skal samarbeide om lærlinger med behov for tilrettelegging og lærekandidater i aldersgruppen 16 til 29 år (Jfr. Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne). Avtalen regulerer de sakene der del er nødvendig og hensiktsmessig med felles innsats fra NAV og fylkeskommunen, for lærlinger og lærekandidater med behov for spesielt tilpasset innsats. 1.2 Mål Det er et mål om at flere ungdommer og unge voksne skal oppnå fag-/svennebrev eller kompetansebevis som kvalifiserer direkte til arbeid, eller stimulerer til mer utdanning for fremtidig arbeid. 1.3 Hvem er lærekandidater: Lærekandidat er den som har inngått opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Lærekandidaten skal avlegge kompetanseprøve. Lærekandidaten har mål om grunnkompetanse. Opplæringen dokumenteres med kompetansebevis.

3 NTFK ansvar 2.1 NTFK har el forpliktende overordnet ansvar for videregående opplæring. 2.2 Fylkeskommunen har ansvar for formidling av lærekandidater og lærlinger med særskilte behov, med behov for tilrettelegging jfr. Oppl §§ 3-3 og 4-5. 2.3 I enkeltsaker der det er ekstraordinært behov for tilrettelegging og tverrfaglig samarbeid, vil NTFK ta kontakt med NAV og be om vurdering av grunnlag for bruk av NAV sine virkemidler, i tillegg til fylkeskommunens virkemidler. 2.4 Sakkyndige vurderinger fra PPT, legeerklæringer og annen relevant informasjon om søkeren skal oversendes til NAV. Det forutsettes samtykkeerklæring fra søker. 2.5 NTFK v/ fagopplæring har i samarbeid med opplæringskontor og bedrifter utenfor opplæringskontor, ansvar for den faglige oppfølgingen av opplæringskontrakter og lærekontrakter i hele opplæringsperioden. 2.6Lærekandidater med rett til opplæring og som ikke er formidlet innen 30.juni, får tilbud om Vg3 Lærekandidat i skole (LKS).

4 NAV ansvar 3.1 NAV gjennomfører en behovsvurdering cg eventuell en arbeidsevnevurdering for å avklare bistandsbehov med bakgrunn i NAV loven §14a. 3.2 Det skal foreligge dokumentasjon fra PPT, legeerklæring etc, sorn grunnlag for vurdering. 3.3 Lærekandidater / lærlinger med behov for tilrettelegging og utprøving. a) Der det er usikkerhet i bedrift om tegning av opplæringskontrakt / lærekontrakt, kan NAV etter en individuell vurdering tilby en prøveperiode med 3 måneder praksis (evt. vurdere 3 nye måneder), før det blir tegnet ordinær opplæringskontrakt/lærekontrakt. b) Der søker kan få opplæringskontrakt i bedrift, men verdiskapning ikke er tilstede, kan NAV etter gjennomført arbeidsevnevurdering med utfall spesielt tilpasset innsats eller varig tilpasset innsats, eventuelt godkjenne dette som opplæringstiltak. (Deltakere opplæringstiltak gjennom NAV, skal være over 19 år, jfr. Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. §7-2.) 3.4 NAV har ansvar for å følge opp ungdommen etter ordinære oppfølgingsrutiner for personer i tiltak

5 Lærlinger og lærekandidater med behov for oppfølging og tilrettelegging etter avslutta opplæringskontrakt 4.1 For lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring I de tilfeller der det kan være formålstjenlig med videre oppfølging fra NAV har bedrift /Opplæringskontor eller NTFK v/ fagopplæring ansvar for å ta kontakt med aktuelle kontaktpersoner i NAV 3 måneder før opplæringskontrakten avsluttes. Formålet er å få til gode overganger fra skole/opplæring til arbeid. I de tilfeller ungdommen har opplæringskontrakt bør innsatsen rettes mot overgang til ordinært arbeid i samme bedrift. 4.2 For lærlinger/lærekandidater med behov for tilrettelegging, uten rett til videregående opplæring: 4.2.1 3 måneder før opplæringsperioden er ferdig, skal det vurderes om eventuelt ytterligere innsats fra NAV er nødvendig for å komme i ordinært arbeid. 4.2.2 Dersom ytterligere innsats fra NAV er nødvendig skal tilretteleggingsgarantien benyttes for å lette overgangen til ordinært arbeid.

6 Felles ansvar 5.1 Det skal gjennomføres felles oppfølgingsmøte mellom lærling/ lærekandidat, bedrift/opplæringskontor, veileder ved lokalt NAV- kontor og fylkeskommunen ved fagrådgiver minimum 1 gang pr. år i de sakene der begge instanser samarbeider

7 Samarbeid med OT 6.1 Vedrørende sluttforebyggende tiltak, heving av lære- og opplæringskontrakter for ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring —se OT-NAV avtalen.

8 Økonomi 7.1 NTFK ivaretar de økonomiske kostnadene knyttet til opplæringstilbudet for elever/søkere med rett til videregående opplæring. 7.2 Den enkelte sak skal vurderes på individuell grunnlag før økonomisk bistand og støtte fra NAV blir iverksatt, jfr. Nav lova § 14a 7.3 Lærlinger og lærekandidater som formidles, skal motta lønn fra bedriften (iht. gjeldende tariffavtaler). Lønn for lærekandidater fastsettes etter avtale mellom bedrift og lærekandidat. 7.4 Bedrift kan søke om tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov. Fylkeskommunen kan gi nærmere orientering, 7.5 Lærlinger/lærekandidater har rett til å søke stipend og lån fra Statens Lånekasse for utdanning.


Laste ned ppt "Samarbeid mellom NAV Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) om opplæring for l ærekandidater og lærlinger med behov for tilrettelegging,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google