Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for folkehelse - Møte 11. mars. 2013. Agenda 1.Godkjenne innkalling og referat 2.Status i prosjektet og kommunane (ca 3 min pr kommune) 3.Presentasjonar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for folkehelse - Møte 11. mars. 2013. Agenda 1.Godkjenne innkalling og referat 2.Status i prosjektet og kommunane (ca 3 min pr kommune) 3.Presentasjonar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for folkehelse - Møte 11. mars. 2013

2 Agenda 1.Godkjenne innkalling og referat 2.Status i prosjektet og kommunane (ca 3 min pr kommune) 3.Presentasjonar til bruk i kommunane  Korleis går vi vidare? Korleis kan DU nytte dette? 4.Partnarskap for folkehelse – oppgåver til arbeidsgrupper.  Basispakke, kva skal den innehalde?  Ein presentasjon av folkehelsearbeid  «Tiltaksbank» - vi utviklar nokre eksempel  Oversiktsbrosjyrar (dele tema mellom oss) 5.Oversiktarbeidet  Presentere ein foreløpig mal  Styringsdatakurs i regi av KS 6.Gjennomgang av fyrste prosjektrapport (Reidun)  Arbeid med mål, mandat, innhald og organisering av eit nettvek i Hardanger 7.Eventuelt

3  Kommunesamråd angående St.melding om folkehelse (se nettsidene)  «Stormøte» - avventer  Praksisstudenter frå HiB  Kick-off  Kva er deres tilbakemelding?  Drift og utvikling av nettverket  Innspill, dialog, interesse, engasjement, støtte,  Hva trenger dere?  Arbeid i og mellom møtene? Status nettverket

4 Nettverk - Et fellesskap for samhandling

5  Nettverk skapes av gode krefter som går sammen for å nå felles mål, for å påvirke beslutninger, dele erfaringer, drøfte ideer og iverksette tiltak  Nettverk skaper styrke gjennom at erfaringer og initiativ slås sammen for å oppnå noe aktørene hver for seg vanskelig kan klare. Nettverk

6  Oppstart av kommuneplanarbeidet  Oversiktsarbeidet er i gang  Plan for forebygging for aldersgruppen 0-23 år (folkehelsekoordinator i plangruppa)  KS styringskurs  Merking av turveier (søknader og arbeid med lokale lag)  Walk an talk (4 turer er planlagt)  Hardangerbadet  Frisklivssentral (politisk sak opp 9. april)  Planlegger LMS kurs i levevaneendringer i mai/juni  Trygge lokalsamfunnsarbeid?  Arbeid opp mot Bergen og omland friluftsråd Status Kvam

7  Gjennomgang av forslag  Noe som mangler  Kan noen supplere? Hvem kan gjøre hva?  Lang og kort versjon?  Stiller krav til oss om at vi kan dette og forstår hva vi prater om  Kanskje vi kan bruke nettverket – kompetanseheving?  Hvordan går vi videre, eller er presentasjonen ferdig?  Hvordan kan DU bruke dette? Presentasjon (til plangrupper)

8  Oppgave fra partnerskap for folkehelse i Hordaland  Hva skal en slik pakke inneholde?  Presentasjon av hva folkehelsearbeid er?  Tiltaksbank?  Lage to eksempler hver (se forslag)?  Oversiktsbrosjyrer?  Lage en brosjyre hver?  Hvilke tema er aktuelle? «Basispakke»

9  Presentasjon av malen jeg har laget så langt  Hva er behovet?  Trenger vi hjelp fra aud på fylket?  Er det hensiktsmessig å arbeide sammen om noen problemstillinger? Oversiktsarbeidet

10  Gjennomgang av rapport en  Kan vi bygge videre på noe i rapport 2?  Hva ønsker vi å få ut av nettverksarbeidet – MÅL?  Hvilket MANDAT eller virkemidler trenger vi for å nå målene våre?  Hva skal være INNHOLDET i nettverkssamarbeidet? Prosjektrapporten

11 INTERKOMMUNALT FOLKEHELSESAMARBEID - statusrapport

12  Prosjektet skal laga ein plan (fase 1: planfasen) for folkehelsearbeidet i sjukehusområda som definerer:  Oppgåver  Arenaar  Organisering  Arbeidsmetode  Bemanning  Finansiering  Evaluering  Koma med forslag til samarbeid mellom kommunane i Hardanger (og Voss) for å betra tilbodet for befolkninga generelt og brukarane av enkelttenestene. Prosjektet skal og leggja grunnlag for ei robust teneste og godt arbeidsmiljø for dei tilsette. Mandat

13 Folkehelse i Hardanger og Voss  Å etablera ein felles plan for Folkehelse i Hardanger  Å etablera ein felles avdeling for Folkehelse i Hardanger.  Å etablera eit interkommunalt nettverk som stimulerer og utviklar folkehelsearbeidet i kommunane.

14 Hindringer for samarbeid?  Felles mål I eit samarbeid mellom så mange aktørar kan det vera ei utfordring å kome fram til felles mål, noko som alle ynskjer.  Ulike tankesett og ulike prioriteringar Ulike tankesett og prioriteringar, både fagleg og økonomisk, kan gjere det vanskeleg å kome fram til desse måla. Det kan også vere ulike kommunikasjonslinjer innad i kommunane.  Tid til samkøyring Ei utfordring kan vere å få nok tid til samankjøring og etablering av eit samarbeid. Det tek tid å bli kjend.  Kontinuitet Utskifting av administrativ og politisk leiing, samt andre sentrale fagpersonar, kan vere ei utfordring då folkehelsearbeid er avhengig av eit langsiktig perspektiv.  Fysisk avstand (geografi og kommunikasjon) Fysisk avstand vil kunne vere ei utfordring ved gjennomføring av felles tiltak.  Ulike kommunar (geografi, størrelse, befolkningssamansetting) Dei tre kommunane har noko ulik geografi, kommunestørrelse og befolkningssamansetjing. Dette kan gi utfordringar i forhold til at det gir ulike behov, samt moglegheiter for gjennomføring av tiltak.  Kor ligg ansvaret? Kva avtalar skal vi ha?  Økonomi - Kven betalar kva?

15 Fordeler for samarbeid?  Fleire og spele på (bygge nettverk)  Felles møter  Felles ideutveksling  Dele idear I eit samarbeid vil ein ha fleire personar å spele på. Både fleire fagfolk, men også fleire deltakarar/brukarar. Dette vil kunne gi større grunnlag for å gjennomføre ulike tiltak.  Meir total kompetanse  Utveksle kompetanse Ved å vere fleire fagpersonar vil ein kunne nytte seg av kvarandre sin kompetanse. Dette vil kunne gi betre tiltak og betre rådgiving i folkehelserelaterte spørsmål.  Utveksling av erfaringar Ein kan nytte seg av andre sin erfaring, og slik slepp å "finne opp krutet på nytt".  Større tyngde  Sikre tilgang på god kompetanse i regionen (rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Hele stillinger vil da være viktig.) Ein vil ha ein større tyngde med tanke på påverknad og gjennomslag opp i mot leiing, politikk, media, befolkninga og eksterne aktørar. Enklare å forankre i arbeidet  Gi arbeidet identitet Eit samarbeid vil kunne gi folkehelsearbeidet eit større samla fokus, og det vert slik lettare for både fagfolk og befolkninga å skjønne kva folkehelsearbeid er. Det vil slik i større grad kunne gi arbeidet identitet.  Meir spesialisert tilbod Ein vil i større grad kunne gjennomføre tiltak til små/spesielle grupper der dei små kommunane har for få deltakarar/fagpersonar

16 Fordeler for samarbeid?  Rom for spisskompetanse  Utvikle spisskompetanse  Legge til rette for forkning Folkehelsefeltet er omfangsrikt og ein folkehelsekoordinator kan ikkje vere spesialisert på alle felt innanfor fagfeltet. Fleire folkehelsekoordinatorar vil kunne legge til rette for meir spesialisering og spisskompetanse. Alle kommunane kan då nytte seg av totalt sett meir spisskompetanse.  Tilhøyre eit fagmiljø Ved å få eit samarbeid med fleire fagpersonar vil ein få eit større fagmiljø der folkehelsekoordinatorar og andre ikkje føler seg aleine om arbeidet.  Betre ressursutnytting  Helseovervåking (statistikk + erfaringer)  Felles plan for folkehelse i regionen Ut i frå dei ressursane ein legg i til dømes ei folkehelsekoordinatorstilling, vil ein få mykje meir igjen for denne ved å få tilgang til kompetansen i dei andre kommunane.  Moglegheit for fleire fokusområde I eit samarbeid vil ein totalt sett kunne ha fleire fokusområde innanfor folkehelsearbeid enn ein klarer aleine.  Avstand frå kjende miljø/personar I nokre tilfelle vil det kanskje ver godt å ha tiltak utanfor eigen kommune, då det her i stører grad er fagpersonar ein ikkje kjenner.  Betre evaluering av tiltak Ved å samarbeide på tvers av kommunane vil ein få fleire deltakarar på feller tiltak/arrangement og det vil slik bli lettare å måle effekt av tiltaka.  Større, meir stabile, mindre sårbar Totalt sett vil ein saman bli større, meir stabile og mindre sårbare.

17 Interkommunalt folkehelsearbeid  Fagforum  Nytte hverandre sin kunnskap (spørsmål og svar)  Diskusjonsarena  Opplæringsarena?  Tiltaksforum  Arena for felles folkehelsetiltak  Arena for utveksling av tiltak

18 Folkehelsekoordinator i kvar kommune MHV Kommuneoverlege i kvar kommune Lokale tverrsektorielle folkehelsegrupper Lokale aktørar: frivillige lag og organisasjonar, Politiet, vegvesenet, private aktørar, NAV mfl Forslag til mulig organisering - kommunalt Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss

19 Styringsgruppe: Rådmannsforum Folkehelseavdeling (folkehelsekoordinator og regionoverlege) Interkommunal folkehelsegruppe Interkommunal tverrsektoriell folkehelsegruppe Interkommunal kommuneoverlege gruppe Forslag til mulig organisering - regionalt Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss

20 Styringsgruppe: Rådmannsforum Folkehelseavdeling (folkehelsekoordinator og regionoverlege) Interkommunal folkehelsegruppe Interkommunal tverrsektoriell folkehelsegruppe Interkommunal kommuneoverlege gruppe Folkehelsekoordinator i kvar kommune MHV Kommuneoverlege i kvar kommune Lokale tverrsektorielle folkehelsegrupper Årleg folkehelse seminar Lokale aktørar: frivillige lag og organisasjonar, Politiet, vegvesenet, private aktørar, NAV mfl Region Kommune

21  Utvikling av folkehelsefeltet i regionen (fag og tiltak)  Støtte kommunene i arbeidet med oversikt og helsetilstanden  Rettledning og rådgiving i folkehelsespørsmål (systemarbeid, planarbeid, prosjekt og prosessarbeid)  Implementering av nye lover og forskrifter  Koordinering og samarbeid omkring utvikling av frisklivssentral/frisklivstilbud  Tilrettelegge for forskningsarbeid i regionen  Faglig oppdatering for å kunne være en ressurs for kommunene  Samarbeid mellom folkehelsekoordinatorene i kommunene  Samarbeid med partnerskap for folkehelse Mulige arbeidsoppgaver

22  Folkehelseavdeling med folkehelsekoordinator, samfunnsmedisiner og MHV  Alle kommuner bør/skal ha en folkehelsekoordinator og samfunnsmedisiner i tillegg  Tilby store stillingsheimler for å sikre kontinuitet og fagkompetanse. Dette fordrer samarbeid mellom kommunene. Tilrådinga

23  Granvin opprettar ikkje eigen stilling som folkehelsekoordinator, men legg oppgåva til andre funksjonar i heradet.  MHV på nordsida av fjorden vert ikkje etablert som eige ordning, men kommunane kan ta kontakt med Odda for tenestekjøp.  Rådmannsforum føreset at når mål, mandat, innhald og nettverksbeskrivelse er utforma i løpet av prosjektperioden så kjem ein tilbake til behovet for ein eigen nettverkskoordinator innan folkehelse.  Rådmannsforum går inn for ein felles ressurs i storleiksorden 30- 40 % som koordinerande kommuneoverlege etter prosjektperioden. Vedtak i rådmannsforum

24  Hvilke mål kan/bør/skal nettverket ha?  Hvilket mandat trenger vi for å utføre jobben?  Hva skal innholdet i nettverksarbeidet være?  Hvordan skal vi organisere arbeidet? Nettverksressurs, fordele arbeidsoppgaver mellom oss, hva er oppgaver for nettveket og hva er for den enkelte kommune mm  Forholdet nettverket og partnerskapet i Hordaland?  hvordan skal dette henge sammen? Sentrale spørsmål

25 Oppsummering fra forrige møte  Mål -Ønske om å bevare nettverket -Behov for nettverket? -Ja, har behov for diskusjonsforum -Forståelse for «helse i alt» -Tydelig stemme i partnerskapsarbeidet -Bedre og enklere arbeid lokalt -Samarbeid med frivilligheten -Samarbeidsavtaler/partnerskapsavtaler  Innspill til mandat  Besultningsmyndighet  virkemidler  Innhold  Hospitering  Utveksling av ideer  Diskusjonsforum  Erfaringsutveksling  Felles planarbeid?  Infromasjon til ulike nivå (befolkningen, administrasjon, organisasjonene, politikere)  kompetanseheving  Organisering  Nettverk med eller uten ressurs – stabilitet, kontinuitet, støtte,

26  Hver av oss kontakter 3 kommuner og får innspill på:  Stillingsprosent  Stillingsbeskrivelse  Tverrsektoriellgruppe  Mandat til gruppa  Hovedoppgaver (gruppa og koordinator)  Eksempler på gode tiltak Tilbakemelding innen 2. april? Oppgave

27 Evaluering Partnerskapssamling  Positivt  Forbedringer (konkretiser)

28  Mandag 11mars?  Ulvik?  tirsdag 9. april – kan denne flyttes til 8. 10. eller 11. april?  Odda?  Mandag 13. mai  Jondal Møteplan våren 2013

29 Gjelder Helse Bergen kommunene  Opplæringstilbud i kommunene  hvem arrangere hva?  Lokale behov for LMS  Ressurspersoner hos dere?  Annet?  lage et møte med dette temaet? Hvem bør inviteres? LMS-nettverk


Laste ned ppt "Nettverk for folkehelse - Møte 11. mars. 2013. Agenda 1.Godkjenne innkalling og referat 2.Status i prosjektet og kommunane (ca 3 min pr kommune) 3.Presentasjonar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google