Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fjellfolk-kommunen” 1 NAV Hattfjelldal Kommunale og statlige tjenester. NAV-visjon; VI GIR MENNESKER MULIGHETER ! Rett ytelse til rett person til rett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fjellfolk-kommunen” 1 NAV Hattfjelldal Kommunale og statlige tjenester. NAV-visjon; VI GIR MENNESKER MULIGHETER ! Rett ytelse til rett person til rett."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fjellfolk-kommunen” 1 NAV Hattfjelldal Kommunale og statlige tjenester. NAV-visjon; VI GIR MENNESKER MULIGHETER ! Rett ytelse til rett person til rett tid! Samordnet bruk av alle virkemidler – både stat og kommune. Arbeid først!

2 NAV Hattfjelldal Lovpålagte tjenester; er på det kommunale område styrt av LOSTAV- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Sosialhjelp er velferdssamfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelig midler til livsopphold. ”Fjellfolk-kommunen” 2

3 NAV Hattfjelldal LOSTAV – Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. § 17 Opplysning, råd og veiledning Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. § 18 Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad…….. § 29 Kvalifiseringsprogram …..rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at……..….For den tid en person deltar i et kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til Kvalifiseringsstønad etter bestemmelsene i §35…….. ”Fjellfolk-kommunen” 3

4 4 NAV Hattfjelldal §17 Opplysning, råd og veiledning Frivillig offentlig forvaltning av personlig økonomi. Pr. dato 10 brukere/familier med slik avtale Gjeldsrådgivning og offentlig gjeldsordning. Pr. dato 3 personer med offentlig gjeldsordning og 3 søknader underveis Ressurskrevende arbeidsområde !

5 NAV Hattfjelldal §18 Stønad til livsopphold §19 Stønad i særlige tilfeller Antall brukere 2012:22 2011:31 2010:40 2009:30 2008:27 2007:47 1 bruker defineres som langtidsmottaker av stønad Ingen av stønadsmottakerne har økonomisk sosialhjelp som eneste inntektskilde. Supplerende stønad for å sikre et forsvarlig livsopphold Sosialt lån gis der loven hjemler det og bruker kan betale tilbake. 5 brukere har kun mottatt lån i år, 1 har mottatt lån og stønad 5 brukere under 24 år ”Fjellfolk-kommunen” 5

6 NAV Hattfjelldal §§29-40 Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet – betegnes som regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdommen. - Formålet: Redusere antall personer som av avhengig av økonomisk sosialhjelp over lengre tid. - Gis til personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom et tettere og mer forpliktende oppfølging. - Deltakelse gir rett til en standardisert, skattepliktig ytelse på 2 G (kr. 164 244,-) - NAV Hattfjelldal skal ha minst 1 program. ”Fjellfolk-kommunen” 6

7 NAV Hattfjelldal Økonomi Regnskap 2010 Livsopph.stønad: kr. 465 381,- Utlån: kr. 205 503,- Avdrag lån: kr. 110 474,- KVP-stønad:kr. 364 887,- Regnskap 2011 Livsopph.stønad:kr. 307 727,- Utlån:kr. 249 154,- Avdrag lån:kr. 171 866,- KVP-stønadkr. 131 013,- Pr. 22.05.2012 Livsopph.stønad:kr. 151 340,- Utlån:kr. 103 681,- Avdrag lån:kr. 89 780,- KVP-stønad:kr. 69 960,- Pr dato har vi ressurser, både i forhold til økonomi og personal, som gir oss mulighet til å yte de tjenester vi er lovpålagt å tilby. ”Fjellfolk-kommunen” 7

8 NAV Hattfjelldal Konkrete innsparingstiltak eller interne effektiviseringstiltak? Muligheter for samarbeid? Innad i kommunen eller over kommunegrenser? Innsats på andre kommunale områder kan gi innsparing innenfor sosialhjelpsområdet på lang sikt. Vi er en kommune! ”Fjellfolk-kommunen” 8


Laste ned ppt "”Fjellfolk-kommunen” 1 NAV Hattfjelldal Kommunale og statlige tjenester. NAV-visjon; VI GIR MENNESKER MULIGHETER ! Rett ytelse til rett person til rett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google