Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional planstrategi for Telemark 2010 - 2012. Innledning  Regional planstrategi representerer et nytt planregime for fylkeskommunene.  Dette gir mulighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional planstrategi for Telemark 2010 - 2012. Innledning  Regional planstrategi representerer et nytt planregime for fylkeskommunene.  Dette gir mulighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional planstrategi for Telemark 2010 - 2012

2 Innledning  Regional planstrategi representerer et nytt planregime for fylkeskommunene.  Dette gir mulighet for en ny kurs – ikke bare et nytt skjær på plogen.  Vi skal orientere om forslaget til planstrategi fra overordnet visjon til konkrete planer. Overordnet idé og visjon Utviklingstrekk og –muligheter Temainndeling og forslag til regionale planer

3 Øvelse 1  Hvor gammel er du i 2050? Notér alderen ned på et papir foran deg.

4 Øvelse 2  Dine barn eller barnebarn vil være rundt 50 år i 2050.  Hvilke råd tror du de ville gitt til deg i dag? (Hvis tidsreiser tilbake i tid hadde vært mulig…)

5 Nye premisser for samfunnsutvikling  De globale klimautfordringene setter premisser for samfunnsutviklingen: 1.Velstandsvekst basert på forbruk av ikke- fornybare ressurser utfordres. 2.Velstandsvekst gjennom nedbryting av fornybare ressurser utfordres (ved for eksempel forurensing).

6 Hvorfor skal vi bruke holdbar?  Holdbar utvikling = bærekraftig utvikling hållbar utveckling, holdbar udvikling Innebærer et helhetlig samfunnsperspektiv Signaliserer langsiktighet, kvalitet og soliditet (holdbart innebærer et perspektiv om tid til forskjell fra bærekraftig)  Men kan vi ikke like godt bruke bærekraftig? Holdbart er uvant og fremmed.

7

8 Holdbart helhetsperspektiv  En holdbar utvikling øker vår evne til å møte våre behov – uten å redusere framtidige generasjoners muligheter for det samme.  En bærekraftig, holdbar utvikling favner alle sider av samfunnet gjennom tre dimensjoner: Holdbare sosiale forhold Holdbar økonomi Holdbart miljø

9 Regional planstrategi for Telemark  Telemark trenger et helhetlig perspektiv som omfatter alle sider av samfunnet og sammenhengene mellom dem.  Vi trenger et verktøy for å innarbeide langsiktige perspektiver i våre beslutninger i dag.  Regional planstrategi er et slikt verktøy.

10 Hva er regional planstrategi? ”Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging”. Plan- og bygningsloven §7-1, andre ledd

11 Mandat  I hht Plan- og bygningsloven §§3-4 og 7 skal fylkeskommunen utarbeide regional planstrategi.  Fylkestinget vedtok: ”Ny regional planstrategi vil erstatte fylkesplanen i sin noverande form som eit overordna strategisk plandokument for regional utvikling i Telemark”.  Fylkesutvalget vedtok: Opprette et forum for å utarbeide framlegg til regional planstrategi for Telemark (Forumet skal også overvåke den regionale utviklingen i fylket, fange opp nye/endra utfordringar, fremme engasjement og samarbeid gjennom initiativ til nye samarbeidstiltak/-prosjekt, samt å være en møteplass for utviklingsstrategiske spørsmål.)

12  Fylkeskommunen Fylkesordfører (leder) Gruppeledere i fylkesutvalget (6)  Kommuneregionene Grenland (2) Midt-Telemark Vest Telemark Notodden/Kongsberg-regionen  Fylkesmannen i Telemark  NHO Telemark  LO Telemark  Høgskolen i Telemark  Innovasjon Norge  NAV Telemark  Statens Vegvesen  Jernbaneverket Totalt: 20 medlemmer Forumet har hatt 4 møter: 22.10.08 23.02.09 03.04.09 15.05.09 Telemark Utviklingsforum

13 Telemark - Norges tryggeste fylke - Eg saknar politikarar med langsiktige perspektiv. Dei må sjå lenger fram enn til neste val, sa redaktør Knut Espelid Viktige område for Vest-Telemark er: Veg – Kultur - Utdanning Mediainnspill Jobb Oppvekst UtdanningHelse Fram- kommelighet Krim Toleranse Rekreasjon Miljø Trygghet

14  Hva er bra med Telemark?  Hva vil du ta vare på ?  Ønsker? Bekyringer?  Viktige spørsmål? Konklusjon: Kunnskap (fra barnehage til universitet) Miljø/energi Transport – kollektivløsninger Workshop for ungdom

15 Regionale utviklingstrekk  Sosiale forhold Fødselsunderskudd, aldrende befolkning, mangel på arbeidstakere, utflytting, lavt utdanningsnivå, helse…  Økonomi Næringsstruktur, konkurranseevne, primærnæring, attraksjonskraft…  Miljø CO 2 -utslipp, kollektivtrafikk, ikke-fornybare natur- og kulturarvsressurser…  Er utviklingen i Telemark holdbar?

16 Langsiktige utviklingsmuligheter  Fremme holdbare sosiale forhold gjennom: Toleranse, trygghet og mangfold, trivsel i utdanning, arbeid og fritid, folkehelse, holdbar by- og stedsutvikling, idrett og kulturopplevelser...  Fremme holdbar økonomi gjennom: Kunnskapskultur, nyskaping, entreprenørskap, forskning, grønn økonomi, attraksjonskraft...  Fremme holdbart miljø gjennom: Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid, vern og holdbar bruk av natur- og kulturarvsressurser, holdbar infrastruktur, utslipps- og avfallshåndtering, fornybar energi...

17 Motvirke utviklingshemmende ikke-holdbare faktorer Styrke utviklingsfremmende holdbare faktorer Telemark inn i framtiden

18 Hvilke grep må vi ta?  Alliansebygging Vi er gjensidig avhengige av hverandre Vi må arbeide sammen  Kommunikasjon Vi ser oss selv i en større sammenheng. Dette forutsetter infrastruktur med gode kommunikasjoner.  Kunnskapsbygging Vi bygger kunnskap langsiktig gjennom utdanning og FoU. I samarbeid og samhandling med andre vet vi mer enn om vi står alene.  Samordnet og effektiv offentlig forvaltning Vi samhandler effektivt med alle deler av offentlig forvaltning for å skape resultater.

19 Regional planstrategi for Telemark Holdbare Telemark Holdbart miljø Holdbar økonomi Holdbare sosiale forhold Regionale planer Regionale planer Regionale planer Tema: Klima/miljø Tema: Kunnskap/ nyskaping Tema: Attraksjonskraft/ Livskvalitet Regional plan Regional planstrategi Tema: Infrastruktur/ transport Regionale planer

20 Fire temaer:  Kunnskap og nyskaping herunder FoU, grunnopplæring, høyere utdanning, næringsutvikling, universitet, mm.  Klima og miljø herunder utslippshåndtering, forvaltning av fornybare og ikke- fornybare natur- og kulturressurser, vann, mm.  Attraksjonskraft og livskvalitet herunder stedsutvikling, kultur, folkehelse, forebyggende arbeid, frivillig arbeid, integrasjon og mangfold mm.  Infrastruktur og transport herunder veihold, jernbane, kollektivtrafikk, bredbånd, mm.

21 Hva er regional plan?  ”Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv, helst minst tolv år, samtidig som de skal være målrettede og konsentrere seg om de tema som er aktuelle og som krever planavklaring og retningslinjer for løsning”. Ot.prp.nr.32, s.100

22 Hva er regional plan?  ”Det er særlig viktig at de regionale planene behandler oppgaver som krever avveiing og avklaring mellom ulike interesser over sektor- og kommunegrenser, og samordning mellom mange aktører i gjennomføringen”. Ot.prp.nr.32, s.100

23 Forslag til nye planer  Tema: Klima og miljø 1. Regional plan for klima og energi 2. Regional plan for vannforvaltning 3. Regional plan for småkraftverk  Tema: Attraksjonskraft og livskvalitet 1. Regional plan for attraksjonskraft  Tema: Kunnskap og nyskaping 1. Regional plan for kunnskapskultur fra barnehage til universitet  Tema: Infrastruktur og transport 1. Regional plan for holdbar samordnet areal og transport 2. Regional/Interregional plan for fylkesveier 3. Regional plan for havn i Grenland

24 Tema: Kunnskap og nyskaping  Regional plan for kunnskapskultur fra barnehage til universitet  (Strategisk plan for Høgskolen – På vei mot universitet)  FoU-strategi for Telemark

25 Tema: Klima og miljø  Regional plan for klima og energi  Regional plan for vannforvaltning  Regional plan for småkraftverk  Kystsoneplan for Telemark  Forvaltningsplan for Hardangervidda  Forvaltningsplan for Setesdal Austhei  Kommunale klima- og energiplaner

26 Tema: Attraksjonskraft og livskvalitet  Regional plan for attraksjonskraft  Folkehelseprogram for Telemark  Plan for senterstruktur  Reiselivsstrategi for Telemark

27 Tema: Infrastruktur og transport  Regional plan for holdbar samordnet areal og transport  Regional/Interregional plan for fylkesveier  Regional plan for havn i Grenland  Kollektivplan for Telemark  Bystrategi for Grenland

28 Hva er et planprogram? ”Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten” PBL §4-1

29 2009 2010 2011 2012 Planprogram Regional plan 1 Handlingsprogram Holdbare Telemark inn i framtiden RPS 1 RPS 2 Handlingsprogram Planprogram Regional plan 2 Handlingsprogram Fylkesplan

30 RPS 1RPS 2RPS 3RPS 4 FP 2010 2012 2016 2020 2024 Plan Holdbare Telemark inn i framtiden Planperiode Plan Planperiode PlanPlanperiode PlanPlanperiode PlanPlanperiode PlanPlanperiode PlanPlanperiode

31 Framdrift 1.10.12.10. 9-12.11. 9.12. Planlegging

32

33 Hva ønsker høringen svar på? 1.Holdbare Telemark  Vi ønsker tilbakemelding på om den langsiktige visjonen har tilslutning hos høringspartene.  Hva er dine synspunkter til idéen om det Holdbare Telemark? 2.Utviklingstrekk  Vi ønsker tilbakemelding på hvorvidt situasjonsbeskrivelsen stemmer overens med høringspartenes forståelse.  Hva er viktige utfordringer og muligheter for Telemark sett fra ditt ståsted? 3.Tema og planer  Vi ønsker tilbakemelding på hvorvidt temainndeling, problemstillinger og planer samsvarer med høringspartenes oppfatninger og behov.  Hva er viktige problemstillinger og planbehov sett fra ditt ståsted? 4.Andre kommentarer  Har du andre kommentarer og merknader er vi takknemlige for alle tilbakemeldinger.

34 Hvorfor er regional planstrategi viktig?  Nye oppgaver og forsterka rolle Økt ansvar og myndighet  Hvilke konsekvenser har dette for fylkeskommunen? Regional planstrategi vil være styrende for fylkeskommunens prioriteringer og virksomhet Sentral rolle i å samordne og koordinere regionale interesser og se helhet i regionen Tettere samarbeid med kommuner, region stat og andre aktører


Laste ned ppt "Regional planstrategi for Telemark 2010 - 2012. Innledning  Regional planstrategi representerer et nytt planregime for fylkeskommunene.  Dette gir mulighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google