Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning

2 Tidsplan – 15.00:Skarnsundet. Intern samling I – :Husfrua Bidrag – fylkesmann/rådmenn Felles refleksjon 18.30Middag 08.30TorsdagFrokost Intern samling II.

3 Tema/problemstillinger/grunnlag Hovedproblemstillinger – hovedtema i samlingen: Mandat Inn-Trøndelagssamarbeidet Supplerende utredninger – alternativer Prosessen videre – hovedtidsplan Planlegging første folkemøte

4 Sesjon 1- foreløpige gjennomganger Regjeringens verktøykasse – en oppdatering. Vår interne modell Utkast mandat Inn-Trøndelagssamarbeidet – en første gjennomgang

5 Sesjon – Eksterne bidragsytere -Fylkesmannen v/Trude Mathisen – om prossess og kriterier -Jostein Grimstad(Verdal), Kai Terje (Leksvik) og Anders Haraldsen, Inn-Trøndelag -Inderøy og ulike retningsperspektiver - Spørsmål og refleksjoner i plenum

6 Sesjon 3 Torsdag – – Inkludert frokost til Mandatet Inn-Trøndelag Alternative utredninger Tidsplan og prosess Planlegging første folkemøte

7 Sammenfattet Fra «relativt» gode år – til normalisering og økonomisk stramhet Betydelige investeringsvolumer – men nedtrapping i nivå fra gjeldende 4 års periode. Knapt nye prosjekter En sterk rente og avdragsutvikling, og en viss pensjonskostnadsvekst, betales via – reduksjon i driftsrammer – eiendomsskatt på bolig fra 2016

8 Grunnlag De sentrale kriterier/verktøy Konsekvenser retningsvalg: -Samfunnsrelasjoner -Tjenesteyting -Infrastruktur -

9 Fordeling på virksomhetsområdene

10 Kommunereformen og budsjett- økonomiplan 2018 – første sammenslåingsår Ikke hensyntatt i planleggingen – knapt omtalt Satsninger og prioriteringer som ved uendret kommunestruktur Midler til utredning vil eventuelt bli tilført eksternt

11 Konsekvenser for organisasjon og medarbeidere Omstillingstiltak vil alltid kunne være en belastning - i en omstillingstiden. Eventuell nedbemanning forutsettes tatt ut gjennom naturlig avgang Vi viderefører vår satsning på ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet, jfr ulike prosjekter som «Sammen om en bedre kommune» Investeringer i IOKS gir forbedringer i det fysiske arbeidsmiljø. Det samme gjelder andre investeringer i bygg. Vi forventer fortsatt økning i nærvær i retning mål om 93,5 % Vi forventer fortsatt en viss økning i antall heltidsstillinger Vi forventer uendret satsning på kompetanseutvikling Vi forventer uendret eller forsterket satsning på kvalitetsutvikling

12 Skatt og rammetilskudd InntektsutviklingenOpprinnRevidertØkonomiplan - faste priser. Basis 2015 budsjett Budsjett Rammetilskudd og skatt herav skatt herav rammetilskudd totalt herav ordinært herav skjønn herav ekstra skjønn KMD herav Distriktstilskudd herav Ingar herav Inndelingstilskudd

13 Rammetilskudd og inntektsutjevning

14 Veksten i skatt og rammetilskudd 2015 Vekst i skatt og rammetilskudd tall i 1000 Nominell vekst (vekst i kroner) Pris og lønnsvekst Realvekst skatt og rammetilskudd Nye oppgaver/endret finansiering - herav: avvikling kommunal medfinansiering rammetrekk redusert arbeidsgiveravgift rettighetsfesting BPA400 - effekt av endringer i rammebetingelser barnehager andre endringer skole og oppvekst90 - andre endringer helse og sosial mv-308 Realvekst skatt og rammetilskudd-4 787

15 Befolkningsfordeling

16 Befolkningssammensetning

17 Elevtallsutvikling fram mot 2040

18 Elevtallsutvikling pr skolekrets

19 Framtidige scenarier

20 Driftsbudsjettet – Frie disponible inntekter FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Konsekvens justert budsjett 2015 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd og inntektsutjevn Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter (del av skatteinntekter)-800 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

21 Driftsbudsjett - netto finansutgifter FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Budsjett Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter

22 Driftsbudsjett – avsetninger og bruk av avsetninger AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014Budsjett Til ubundne avsetninger Bruk av overskudd Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger

23 Til fordeling - fellesutgifter Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Konsekve ns-justert budsjett Budsjett Til fordeling drift FELLESUTGIFTER/-INNTEKTER Fellesområde inntekter Fellesområdet diverse (pensjon, tap fordringer) Avskrivn. - overføringer fra VAR Fellesområde tilleggsbevilgninger SUM felles TIL VIRKSOMHETSOMRÅDENE

24 Driftsbudsjettet – til virksomhetsområdene VIRKSOMHETSOMRÅDER Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Konsekvens- justert budsjett 2015 Budsjett Politisk virksomhet Fellesadm, plan og næring SUM Oppvekst SUM helse, omsorg og sosial Kultur Kommunalteknikk Vann Avløp Diverse Fond Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn SUM ansvarsområder Regnskapsmessig merforbruk Netto driftsresultat

25 Fordeling på virksomhetene

26 Netto driftsresultat

27 Rente og avdragsspesifikasjon Opprinn. Budsjett 2014 Revidert budsjett Budsjetterte netto finansutgifter Netto renter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum Rentekompensasjon VAR-kompensasjon Renter og avdrag ift. skatt og rammetilskudd7,93 % 9,49 %10,46 %11,31 %12,09 %

28 Utvikling gjeld og avdrag på lån

29 Netto renter og avdrag

30 Utvikling langsiktig gjeld, renter og avdrag

31 Renter og avdrag

32 Disposisjonsfond

33 Gjeldsutviklingen - disposisjonsfond

34 Politisk styring 110 Politisk virksomhet Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn. budsjett 2014 Budsjett Ordfører Kommunestyret Valg Kontroll og revisjon Diverse råd Naturforvaltning20 SUM

35 Tiltak politisk virksomhet Rammen reelt nedjustert pga kostnader til valg i 2015 Reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter fra 2016

36 Fellesadm, service og IKT Ansvar 120 sentraladm, service og IKT Forslag budsjett – økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Oppr. Budsjett 2014 Budsjett Administrasjon Personal og kompetanse Servicetorg IT-tjeneste Div. fellesutgifter (gruppeliv) Førskole Grunnskole Råd, veiledning og sos. foreb.arb Salg og skjenkebevilling Annet forebyggende helsearbeid Finansiering - bruk av disp.fond SUM

37 Tiltak fellesadm. Service og IKT Økning i IKT-kostnader avlevering av vårt papirarkiv

38 Plan, byggesak og oppmåling Plan. Byggesak. Oppmåling Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn budsjett 2014 Budsjett Funksjon 3010 Plansaksbehandling Funksjon 3020 Byggesaksbehandling og eierseksjonering4743 Funksjon 3030 kart og oppmåling16 SUM

39 Næring og miljø Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn budsjett 2014 Budsjett Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging for næringslivet Landbr.forvaltn. og -basert næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Viltforvaltning0-4 SUM3 050

40 Oppvekst. Skoler og barnehager Oppvekst. Skole og barnehager Forslag budsjett - økonomiplan Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Tall i 1000 kr Opprinn. Budsjett 2014 Budsjett Førskole Grunnskole Styrket tilbud barnehage Voksenopplæring Skolefritidsordning Skoleskyss Rammeendring økonomiplan Netto driftsramme

41 Tiltak oppvekst, skole og barnehage Stor økning i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2015 på anslagsvis 1,3 mill. kroner nominelt Leksehjelp tilbys fra høsten 2014 til elever i 4.-7.klasse. Kostnad avhengig av bruk av pedagog eller fagarbeider Kostnader til tiltak via oppvekstprogrammet – leseopplæring og regning (skole) og danseskjema (barnehage) – kr finansieres ved fond. Frikjøp av lærere? Kostnader til skoleskyss øker med ca kroner Innstrammingsbehov ca. 2 mill. i ca. 3 årsverk.

42 Bistand og omsorg Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn. budsjett 2014 Budsjett Administrasjon Aktivisering eldre funksj.hemmede Institusjon Kjøkken Vaskeri Hjemmetjenesten Hjemmehjelp Bistand funksjonshemmede Medfinansiering somatisk tjenester Dummy SUM

43 Institusjon Antall sykehjemsplasser Dekningsgrad SykehjemAntall plasser Mosvik sykehjem20 plasser Inderøyheimen40 plasser Sum Antall eldre Antall plasser med HDO Næss bofellesskap22 Omsorgsboliger Inderøyheimen20 Institusjonsplasser Inderøyheimen4032 Mosvik sykehjem20 Sum heldøgns plasser (HDO)10294 Dekningsgrad32,8%30,2%28,1%23,2%17,3%

44 Tiltak bistand og omsorg Aktivisering eldre og funksjonshemmede – aktivisering AE-tilbud (Flyndra AS) reduksjon kr Institusjon – kapasiteten reduseres med 8 sykehjemsplasser Hjemmetjenesten – reduksjon 0,6 årsverk i hjemmehjelp og merkantil Bistand funksjonshemmede – økning i ressurskrevende tjenester

45 Helse, rehabilitering og barnevern Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Opprinn. Budsjett 2014 Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Budsjett Administrasjon Forebygging, helsestasjon, skolehelsetj Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funksjonshemmede Legetjenesten Rehabilitering Tilbud til personer med rusproblemer Barnevernstjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Psykisk helse Sum netto driftsutgifter

46 Tiltak helse, rehab og barnevern Dagtilbudene må drives uten innleie av ferievikarer og 0,20 % årsverk fjernes, Barnevern; redusert kjøp av tjenester og redusert bruk av overtid. Inntekten/egenandeler/takster på fastlege er økt. I tillegg er det en økning av ressurs til helsesøster på 50 % stilling - knyttet til på helsestasjonen.

47 NAV Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn budsjett 2014 Budsjett Funksjon 2420 Råd og veiledning Funksjon 2810 Øk. Soshjelp Funksjon 2760 KVP1 400 Funksjon 2430 Rus Funksjon 2730 VTA SUM

48 Kultur og fritid Funksjon Tall i 1000 kr. Oppr. Budsjett 2014 Budsjett Administrasjon Den kulturelle – spaserst/skolesekk Aktivitetstilbud barn og unge771552* Annet forebyggende helsearbeid Aktivitet/servise eldre/funksjonsh Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett og tilskudd andres Musikk og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Den norske kirke Andre religiøse formål120 SUM

49 Fordeling tilskudd Kultur Budsjett spesifikasjon tilskudd og overføringer, kultur, kirke og livssyn. Budsjettert under 410 Kultur og informasjon Funksjon Fordeling tilskudd 2012 Fordeling tilskudd 2013 Fordeling tilskudd 2014 Fordeling tilskudd 2015 Kommentar 2310Tilskudd Samme tilskudd som i Tilskudd Barn og ungdom Sum funksjon Aktivisering av eldre og funksjonshemm Sum funksjon Tilskudd Museums- og historielag Tilskudd Mosviktun Tilskudd Bygdebok Rebudsjettering Investering Jekta Pauline Sum funksjon Tilskudd musikkkorg Tilskudd Soddjazz Forutsettes støttet gjennom MINT 3770Tilskudd SNK (Nils Aaas Kunstverksted) Tilskudd til prosjekt kr Sum funksjon Tilskudd idrett Sum funksjon Aktivitetstilskudd Barn og Unge Aktivitetstilskudd Tilskudd samfunnshus Tilskudd andre org Tilsk Inderøysommer/MNK - kurs mv Red med kr fra Tilskudd Inderøy kulturhus Red kr fra Tilskudd Sandvollan samfunnshus Tilskudd større arrangement Red med 145.ooo fra Tilskudd Røra samfunnshus Red med kr 75000,- 3850Tilskudd anlegg/kulturbygg Sum funksjon Sum kulturtilskudd budsjettert Den norske kirke Uendret nominelt 3900Tilskudd orgelkonsulent Andre religiøse formål Sum tilskudd kirke og religiøse formål

50 Kommunalteknikk og eiendom

51 Selvkostområdet vann Selvkostområdet VANN Økonomiplan - faste priser Basis 2015 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader Indirekte kostnader Sum årskostnad Inntekter Avsetn(-)/bruk av (+) fond Netto driftsutgifter000000

52 Selvkostområdet avløp

53 Investeringer ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest øk-plan Total investering/Utlån Tilbakebetaling lån Investeringsfond Disposisjonsfond/næringsfond Egenfinansiering Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune Dekkes av mva-komp Inntekter fra salg Netto lånebehov Låneopptak startlån Koor. Lånebehov eks startlån Ubrukte lånemidler Korrigert netto lånebehov (inkl VAR) Lånebehov VAR Korr Lånebehov eks VAR

54 Investeringer fellesadm. ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. Administrasjon m.v øk-plan IKT-prosjekter - sum investering Inderøy rådhus III - inkl. omb. NAV640

55 Investeringer Oppvekst og kultur Forslag budsjett Økonomiplan SumInvest øk-plan Inderøy oppvekst og kultursenter Sakshaug kirke - orgel Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 00 Sandv. b.hg. - tilbygg Nils Aas kunstverksted - utvidelse Inderøy idrettspark - nytt dekke Salberg krk - oppgradering kirkebygg Inderøy kulturhus - nytt amfi Idrettsanlegg Energiøkonomisering i kirkebygg Røra skole -arbeidsplasser ansatte Røra skole - tilrettelegging uteområde Generelt - skoleombygging 15000

56 Investeringer helse, bistand og omsorg

57 Investeringer veg Veg og annen infrastruktur ForslagØkonomiplan budsjett Sum øk-plan Invest Eiendom - opprustn generelt Utbygging/boligtomter Sandvollan - Langåsen boligfelt Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Industriområde Lensmyra Industriområde Sundsøya Kjerknesvågen 0 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling Straumen - sentrumsutvikling Mosvik sentrum - stedsutvikling Annen stedsutvikling Vei Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Sakshaugvegen og Vennalivegen G/S-veg Lyngstad skole Oppgradering kommunale bruer Ny lastebil (70 %) Kommunal veg Vennesborg

58 Investeringer annen infrastruktur Annet budsjett Sum øk-plan Invest Fjernvarmesentral Venna Inventar og utstyr Diverse salg eiendom Egenkapitalinnskudd KLP Formidlingslån/startlån

59 Investeringer vann og avløp ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. VAR-tjenester øk-plan Vann - sum investering Avløp - sum investering

60 Tiltak investering

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73


Laste ned ppt "Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google