Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning

2 Tidsplan 13.00 – 15.00:Skarnsundet. Intern samling I 16.00 – 18.00 :Husfrua Bidrag – fylkesmann/rådmenn Felles refleksjon 18.30Middag 08.30TorsdagFrokost 09.15- 12.00Intern samling II.

3 Tema/problemstillinger/grunnlag Hovedproblemstillinger – hovedtema i samlingen: Mandat Inn-Trøndelagssamarbeidet Supplerende utredninger – alternativer Prosessen videre – hovedtidsplan Planlegging første folkemøte

4 Sesjon 1- foreløpige gjennomganger Regjeringens verktøykasse – en oppdatering. Vår interne modell Utkast mandat Inn-Trøndelagssamarbeidet – en første gjennomgang

5 Sesjon 2 16.00– 18.00 Eksterne bidragsytere -Fylkesmannen v/Trude Mathisen – om prossess og kriterier -Jostein Grimstad(Verdal), Kai Terje (Leksvik) og Anders Haraldsen, Inn-Trøndelag -Inderøy og ulike retningsperspektiver - Spørsmål og refleksjoner i plenum

6 Sesjon 3 Torsdag – 08.30 – 12.00 Inkludert frokost til 09.15 Mandatet Inn-Trøndelag Alternative utredninger Tidsplan og prosess Planlegging første folkemøte

7 Sammenfattet Fra «relativt» gode år – til normalisering og økonomisk stramhet Betydelige investeringsvolumer – men nedtrapping i nivå fra gjeldende 4 års periode. Knapt nye prosjekter En sterk rente og avdragsutvikling, og en viss pensjonskostnadsvekst, betales via – reduksjon i driftsrammer – eiendomsskatt på bolig fra 2016

8 Grunnlag De sentrale kriterier/verktøy Konsekvenser retningsvalg: -Samfunnsrelasjoner -Tjenesteyting -Infrastruktur -

9 Fordeling på virksomhetsområdene

10 Kommunereformen og budsjett- økonomiplan 2018 – første sammenslåingsår Ikke hensyntatt i planleggingen – knapt omtalt Satsninger og prioriteringer som ved uendret kommunestruktur Midler til utredning vil eventuelt bli tilført eksternt

11 Konsekvenser for organisasjon og medarbeidere Omstillingstiltak vil alltid kunne være en belastning - i en omstillingstiden. Eventuell nedbemanning forutsettes tatt ut gjennom naturlig avgang Vi viderefører vår satsning på ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet, jfr ulike prosjekter som «Sammen om en bedre kommune» Investeringer i IOKS gir forbedringer i det fysiske arbeidsmiljø. Det samme gjelder andre investeringer i bygg. Vi forventer fortsatt økning i nærvær i retning mål om 93,5 % Vi forventer fortsatt en viss økning i antall heltidsstillinger Vi forventer uendret satsning på kompetanseutvikling Vi forventer uendret eller forsterket satsning på kvalitetsutvikling

12 Skatt og rammetilskudd InntektsutviklingenOpprinnRevidertØkonomiplan - faste priser. Basis 2015 budsjett Budsjett 2014 2015201620172018 Rammetilskudd og skatt371 195369 195358 173354 705 - herav skatt127 762 135 802 - herav rammetilskudd totalt243 433241 433222 371218 903 -- herav ordinært207 735205 735193 777194 709 --herav skjønn2 300 900500 --herav ekstra skjønn KMD4 000 --herav Distriktstilskudd5 940 --herav Ingar16 162 0000 --herav Inndelingstilskudd17 236 17 754

13 Rammetilskudd og inntektsutjevning 2014-2015

14 Veksten i skatt og rammetilskudd 2015 Vekst i skatt og rammetilskudd2014-2015 tall i 1000 Nominell vekst (vekst i kroner)-12 233 Pris og lønnsvekst-10 662 Realvekst skatt og rammetilskudd-22 895 Nye oppgaver/endret finansiering - herav:-18 108 - avvikling kommunal medfinansiering-7 945 - rammetrekk redusert arbeidsgiveravgift-9 900 - rettighetsfesting BPA400 - effekt av endringer i rammebetingelser barnehager-445 - andre endringer skole og oppvekst90 - andre endringer helse og sosial mv-308 Realvekst skatt og rammetilskudd-4 787

15 Befolkningsfordeling

16 Befolkningssammensetning

17 Elevtallsutvikling fram mot 2040

18 Elevtallsutvikling pr skolekrets

19 Framtidige scenarier

20 Driftsbudsjettet – Frie disponible inntekter FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Konsekvens justert budsjett 2015 Budsjett 2015201620172018 Skatt på inntekt og formue-126 962 -135 002 Ordinært rammetilskudd og inntektsutjevn.-243 433 -222 371-218 903 Skatt på eiendom-2 464 -4 464-10 464 Andre direkte eller indirekte skatter (del av skatteinntekter)-800 Andre generelle statstilskudd-2 796 -2 749-2 684-2 619-2 554 Sum frie disponible inntekter-376 455 -363 386-361 853-367 788-367 723

21 Driftsbudsjett - netto finansutgifter FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 Renteinntekter og utbytte-4 620 -3 000 Renteutgifter og andre finansutgifter15 843 17 50018 20020 500 Avdrag på lån17 000 19 16021 90022 60022 200 Netto finansinntekter/- utgifter28 223 33 66037 10040 10039 700

22 Driftsbudsjett – avsetninger og bruk av avsetninger AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014Budsjett 2015201620172018 Til ubundne avsetninger17 53923 9624 1881 2716 2717 271 Bruk av overskudd 20130-2 138 Bruk av ubundne avsetninger-9000000 Netto avsetninger17 53920 9244 1881 2716 2717 271

23 Til fordeling - fellesutgifter Opprinn budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Konsekve ns-justert budsjett Budsjett 2015201620172018 Til fordeling drift-330 513-327 308-325 538-323 482-321 417-320 752 FELLESUTGIFTER/-INNTEKTER Fellesområde inntekter-1 173 -1 236 Fellesområdet diverse (pensjon, tap fordringer)2102 6104 075 5 075 Avskrivn. - overføringer fra VAR-4 064 -4 618 Fellesområde tilleggsbevilgninger7 9402 0674 600 SUM felles2 913-5602 821 3 821 TIL VIRKSOMHETSOMRÅDENE-327 600-327 868-322 717-320 661-317 596-316 931

24 Driftsbudsjettet – til virksomhetsområdene VIRKSOMHETSOMRÅDER Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Konsekvens- justert budsjett 2015 Budsjett 2015201620172018 Politisk virksomhet3 4193 4453 4813 5003 3433 4003 343 Fellesadm, plan og næring24 80024 89824 91725 70025 450 SUM Oppvekst118 960119 752119 888119 400117 751115 629115 021 SUM helse, omsorg og sosial134 836133 704127 544129 767 Kultur15 88515 92515 37014 950 13 950 Kommunalteknikk29 70029 86529 56129 400 Vann0000000 Avløp0000000 Diverse Fond0000000 Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn0000000 SUM ansvarsområder327 600327 868320 761322 717320 661317 596316 931 Regnskapsmessig merforbruk000000 Netto driftsresultat17 53920 924 4 1881 2716 2717 271

25 Fordeling på virksomhetene

26 Netto driftsresultat

27 Rente og avdragsspesifikasjon Opprinn. Budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 Budsjetterte netto finansutgifter28 40329 92533 66037 10040 10039 700 Netto renter14 403 14 50015 20017 500 Minimumsavdrag14 185 16 59820 23421 96221 886 Avdrag utover minimum2 8154 9755 3022 366238314 Rentekompensasjon3 582 3 8463 9393 9854 011 VAR-kompensasjon4 064 3 5823 8463 9393 985 Renter og avdrag ift. skatt og rammetilskudd7,93 % 9,49 %10,46 %11,31 %12,09 %

28 Utvikling gjeld og avdrag på lån

29 Netto renter og avdrag

30 Utvikling langsiktig gjeld, renter og avdrag

31 Renter og avdrag

32 Disposisjonsfond

33 Gjeldsutviklingen - disposisjonsfond

34 Politisk styring 110 Politisk virksomhet Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn. budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 1000 Ordfører1 2891 201 1001 Kommunestyret1 064946989846889 1002 Valg0200 1100 Kontroll og revisjon9771 064 1800 Diverse råd69 3600 Naturforvaltning20 SUM3 4193 5003 5433 4003 343

35 Tiltak politisk virksomhet Rammen reelt nedjustert pga kostnader til valg i 2015 Reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter fra 2016

36 Fellesadm, service og IKT Ansvar 120 sentraladm, service og IKT Forslag budsjett – økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Oppr. Budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 1200 Administrasjon 7 5879 0876 635 1201 Personal og kompetanse 3 2423 2123 213 1202 Servicetorg 4 7654 809 1203 IT-tjeneste 3 6745 082 1806 Div. fellesutgifter (gruppeliv) 367553 2010 Førskole 301292 2020 Grunnskole 309300 2420 Råd, veiledning og sos. foreb.arb 150145 2421 Salg og skjenkebevilling -80 2330 Annet forebyggende helsearbeid 100 8800 Finansiering - bruk av disp.fond 0-2 200 SUM 20 41521 30021 050

37 Tiltak fellesadm. Service og IKT Økning i IKT-kostnader avlevering av vårt papirarkiv

38 Plan, byggesak og oppmåling Plan. Byggesak. Oppmåling Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 Funksjon 3010 Plansaksbehandling12731 291 Funksjon 3020 Byggesaksbehandling og eierseksjonering4743 Funksjon 3030 kart og oppmåling16 SUM1 3361 350

39 Næring og miljø Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 3200 Kommunal næringsvirksomhet2321 3250 Tilrettelegging for næringslivet1 1051 151 3290 Landbr.forvaltn. og -basert næringsutvikling1 4931 462 3600 Naturforvaltning og friluftsliv429420 3601 Viltforvaltning0-4 SUM3 050

40 Oppvekst. Skoler og barnehager Oppvekst. Skole og barnehager Forslag budsjett - økonomiplan Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Tall i 1000 kr Opprinn. Budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 2010 Førskole38 82039 619 2020 Grunnskole71 54970 938 2110 Styrket tilbud barnehage3 8803 916 2130 Voksenopplæring748754 2150 Skolefritidsordning1 3041 321 2230 Skoleskyss2 6602 853 Rammeendring økonomiplan -1 890-3 772-4 380 Netto driftsramme118 960119 400117 511115 629115 021

41 Tiltak oppvekst, skole og barnehage Stor økning i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2015 på anslagsvis 1,3 mill. kroner nominelt Leksehjelp tilbys fra høsten 2014 til elever i 4.-7.klasse. Kostnad avhengig av bruk av pedagog eller fagarbeider Kostnader til tiltak via oppvekstprogrammet – leseopplæring og regning (skole) og danseskjema (barnehage) – kr 70000 finansieres ved fond. Frikjøp av lærere? Kostnader til skoleskyss øker med ca. 170.000 kroner Innstrammingsbehov ca. 2 mill. i 2015 - ca. 3 årsverk.

42 Bistand og omsorg Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn. budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 1200 Administrasjon1 6121 563 2340 Aktivisering eldre funksj.hemmede4 2094 000 2530 Institusjon36 00633 44233 558 2531 Kjøkken3 5703 7293 529 2532 Vaskeri1 0642 2112 311 2540 Hjemmetjenesten24 76226 388 2541 Hjemmehjelp2 5382 849 2543 Bistand funksjonshemmede13 02914 28514 169 2550 Medfinansiering somatisk tjenester8 0760000 0000 Dummy-3540000 SUM94 51288 367

43 Institusjon Antall sykehjemsplasser Dekningsgrad SykehjemAntall plasser Mosvik sykehjem20 plasser Inderøyheimen40 plasser Sum60 20142015202020252030 Antall eldre 80+311 334406545 Antall plasser med HDO Næss bofellesskap22 Omsorgsboliger Inderøyheimen20 Institusjonsplasser Inderøyheimen4032 Mosvik sykehjem20 Sum heldøgns plasser (HDO)10294 Dekningsgrad32,8%30,2%28,1%23,2%17,3%

44 Tiltak bistand og omsorg Aktivisering eldre og funksjonshemmede – aktivisering AE-tilbud (Flyndra AS) reduksjon kr 200 000 Institusjon – kapasiteten reduseres med 8 sykehjemsplasser Hjemmetjenesten – reduksjon 0,6 årsverk i hjemmehjelp og merkantil Bistand funksjonshemmede – økning i ressurskrevende tjenester

45 Helse, rehabilitering og barnevern Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Opprinn. Budsjett 2014 Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Budsjett 2015 201620172018 1200 Administrasjon817805 2320 Forebygging, helsestasjon, skolehelsetj.3 1673 449 2330 Annet forebyggende helsearbeid529811 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede1 8321 692 2410 Legetjenesten4 8404 610 2411 Rehabilitering3 3173 310 2430 Tilbud til personer med rusproblemer937975 2440 Barnevernstjenesten3 9433 782 2510 Barneverntiltak i familien811773 2520 Barneverntiltak utenfor familien10 96611 135 2544 Psykisk helse2 0662 058 Sum netto driftsutgifter33 22533 400

46 Tiltak helse, rehab og barnevern Dagtilbudene må drives uten innleie av ferievikarer og 0,20 % årsverk fjernes, Barnevern; redusert kjøp av tjenester og redusert bruk av overtid. Inntekten/egenandeler/takster på fastlege er økt. I tillegg er det en økning av ressurs til helsesøster på 50 % stilling - knyttet til på helsestasjonen.

47 NAV Forslag budsjett - økonomiplan Funksjon Tall i 1000 kr. Øk.plan. Faste priser. Basis 2015 Opprinn budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 Funksjon 2420 Råd og veiledning2 0222 062 Funksjon 2810 Øk. Soshjelp2 5283 238 Funksjon 2760 KVP1 400 Funksjon 2430 Rus150200 Funksjon 2730 VTA1 0001 100 SUM7 1008 000

48 Kultur og fritid Funksjon Tall i 1000 kr. Oppr. Budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 1200 Administrasjon816616 2021 Den kulturelle – spaserst/skolesekk127303 2310 Aktivitetstilbud barn og unge771552*552 2330 Annet forebyggende helsearbeid315120 2340 Aktivitet/servise eldre/funksjonsh398 3600 Naturforvaltning og friluftsliv2740000 3650 Kulturminnevern66666 3700 Bibliotek1 4531 459 3750 Museer1 165 165 3770 Kunstformidling725 3800 Idrett og tilskudd andres181 3830 Musikk og kulturskoler2 6502 758 3850 Andre kulturaktiviteter2 0951 757 3900 Den norske kirke4 789 3920 Andre religiøse formål120 SUM15 88514 950 13 950

49 Fordeling tilskudd Kultur Budsjett 2015 - spesifikasjon tilskudd og overføringer, kultur, kirke og livssyn. Budsjettert under 410 Kultur og informasjon Funksjon Fordeling tilskudd 2012 Fordeling tilskudd 2013 Fordeling tilskudd 2014 Fordeling tilskudd 2015 Kommentar 2310Tilskudd E@270 000300 000 Samme tilskudd som i 2014 2310Tilskudd Barn og ungdom56 000 Sum funksjon326 000356 000 2330Aktivisering av eldre og funksjonshemm396 000 400 000398 000 Sum funksjon396 000 400 000398 000 3750Tilskudd Museums- og historielag27 000 3750Tilskudd Mosviktun 27 000 3750Tilskudd Bygdebok40 00001 000 000 Rebudsjettering Investering 2012 3750Jekta Pauline30 00070 000 Sum funksjon97 000124 0001 124 000 3770Tilskudd musikkkorg40 00035 000 3770Tilskudd Soddjazz50 000 0 Forutsettes støttet gjennom MINT 3770Tilskudd SNK (Nils Aaas Kunstverksted)215 000235 000 261 000 Tilskudd til prosjekt kr 26.000 Sum funksjon305 000320 000 296 000 3800Tilskudd idrett138 000 Sum funksjon138 000 3850Aktivitetstilskudd Barn og Unge110 000 3850Aktivitetstilskudd68 000 3850Tilskudd samfunnshus22 000 3850Tilskudd andre org20 000 3850Tilsk Inderøysommer/MNK - kurs mv100 000 70 000 Red med kr 30.000 fra 2014 3850Tilskudd Inderøy kulturhus490 000500 000515 000500 000 Red kr 15.000 fra 2014 3850Tilskudd Sandvollan samfunnshus 025 000 3850Tilskudd større arrangement 900 000660 000465 000 Red med 145.ooo fra 2014 3850Tilskudd Røra samfunnshus240 000250 000 150 000 Red med kr 75000,- 3850Tilskudd anlegg/kulturbygg100 00080 000 Sum funksjon1 150 0002 050 0001 850 0001 510 000 Sum kulturtilskudd budsjettert 4102 412 0003 384 0004 188 0003 822 000 3900Den norske kirke4 495 0004 745 0004 764 000 Uendret nominelt 3900Tilskudd orgelkonsulent25 000 0 3920Andre religiøse formål120 000 Sum tilskudd kirke og religiøse formål4 640 0004 890 0004 909 0004 884 000

50 Kommunalteknikk og eiendom

51 Selvkostområdet vann Selvkostområdet VANN Økonomiplan - faste priser Basis 2015 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015201620172018 Driftskostnader693759197567780680538308 Kalkulerte kapitalkostnader269524662544270828102927 Indirekte kostnader278288300312324 Sum årskostnad9898838510399108131117511560 Inntekter8498838510399116901163612037 Avsetn(-)/bruk av (+) fond+129600-876-462-274 Netto driftsutgifter000000

52 Selvkostområdet avløp

53 Investeringer ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. 2015201620172018øk-plan2019-2022 Total investering/Utlån187 805103 02027 90021 350340 075181 750 Tilbakebetaling lån 000000 Investeringsfond 00000 Disposisjonsfond/næringsfond -1 200 -4 800 Egenfinansiering 00000 Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -22 600-10 50000-33 100-2 500 Dekkes av mva-komp -29 581-17 294-2 812-2 318-52 005-22 000 Inntekter fra salg -3 200-1 500-3 500-5 500-13 700-6 000 Netto lånebehov 131 22472 52620 38812 332236 470146 450 Låneopptak startlån -2 000-4 000 -14 000-16 000 Koor. Lånebehov eks startlån 129 22468 52616 3888 332222 470130 450 Ubrukte lånemidler 1.1 0 Korrigert netto lånebehov (inkl VAR)129 22468 52616 3888 332220 255130 450 Lånebehov VAR-12 100-8 400-5 940-5 000-31 440-32 000 Korr Lånebehov eks VAR 117 12460 12610 4483 332188 81598 450

54 Investeringer fellesadm. ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. Administrasjon m.v.2015201620172018øk-plan2019-2022 IKT-prosjekter - sum investering16201700 67207000 Inderøy rådhus III - inkl. omb. NAV640

55 Investeringer Oppvekst og kultur Forslag budsjett Økonomiplan SumInvest. 2015201620172018øk-plan2019-2022 Inderøy oppvekst og kultursenter 11900029000 1480000 Sakshaug kirke - orgel 2600 78000 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 00 Sandv. b.hg. - tilbygg 200011450 134500 Nils Aas kunstverksted - utvidelse 500 0 Inderøy idrettspark - nytt dekke 2300 0 Salberg krk - oppgradering kirkebygg 500 0 Inderøy kulturhus - nytt amfi 3000 0 Idrettsanlegg 2000 60000 Energiøkonomisering i kirkebygg 250 1950 Røra skole -arbeidsplasser ansatte 200 0 Røra skole - tilrettelegging uteområde 500 0 Generelt - skoleombygging 15000

56 Investeringer helse, bistand og omsorg

57 Investeringer veg Veg og annen infrastruktur ForslagØkonomiplan budsjett 2015 2016 2017 2018 Sum øk-plan Invest. 2019- 2022 Eiendom - opprustn generelt 403029002000 109308000 Utbygging/boligtomter Sandvollan - Langåsen boligfelt 4570 0 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 400 0 Industriområde Lensmyra 30002000 190089004000 Industriområde Sundsøya 2001800 20000 Kjerknesvågen 0 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 23000 Inderøy 2020 - stedsutvikling Straumen - sentrumsutvikling 2600 0 Mosvik sentrum - stedsutvikling 780 0 Annen stedsutvikling 1000 30000 Vei Forsterkning/dekkelegging 40004650 86500 Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 160 0 Sakshaugvegen og Vennalivegen 185 0 G/S-veg Lyngstad skole 20003400 54000 Oppgradering kommunale bruer 150 4500 Ny lastebil (70 %) 1260 0 Kommunal veg Vennesborg 200130015000

58 Investeringer annen infrastruktur Annet budsjett 2015 2016 2017 2018 Sum øk-plan Invest. 2019- 2022 Fjernvarmesentral Venna1200 0 Inventar og utstyr500 20000 Diverse salg eiendom100 400 Egenkapitalinnskudd KLP1200 4800 Formidlingslån/startlån20004000 1400016000

59 Investeringer vann og avløp ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. VAR-tjenester2015201620172018øk-plan2019-2022 Vann - sum investering56003850317035001612016000 Avløp - sum investering65004550277015001532016000

60 Tiltak investering

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73


Laste ned ppt "Kjøreplan Formannskapets Kommunereformsamling Sammenfatning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google