Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINANSNÆRINGENS UTFORDRINGER OG MULIGHETER PÅ KORT OG LANG SIKT Sparebanken Øst, 12. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINANSNÆRINGENS UTFORDRINGER OG MULIGHETER PÅ KORT OG LANG SIKT Sparebanken Øst, 12. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINANSNÆRINGENS UTFORDRINGER OG MULIGHETER PÅ KORT OG LANG SIKT Sparebanken Øst, 12. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO

2 En effektiv finansnæring er avgjørende for framtidig konkurransekraft 28.07.20152 Kilde: SSB

3 Effektivisering – Kundenes gevinst Effektivisering 1990 – 2011: Produktivitetsvekst 150 prosent Rentemarginen 1990 – 2012: Fra 5,3 til 2,0 prosentenheter Umulig å beregne presist besparelsene for kundene Størrelsesorden kan imidlertid belyses med et enkelt regnestykke:  Marginfall på 1,6 prosentpoeng fra midten av 1990-tallet  Fordelt like mye på innskuddrenter og lånerenter  Dagens innskudds- og lånevolumer Gir følgende grovt beregnede årlige gevinster: RenteinntekterRenteutgifterSum gevinst Husholdninger +7 mrd. kr.- 16 mrd. kr.23 mrd. kr. Ikke finansielle foretak + 4 mrd. kr.- 9 mrd. kr.13 mrd. kr. Sum 11 mrd. kr.- 25 mrd. kr.36 mrd. kr.

4 Finansnæringen i Norge – en viktig vekstnæring Kilde: SSB Finansielle fordringer etter type mill. NOK

5 Banknæringen i Norge er ikke stor Eiendeler i % av BNP. Konsern. 2010 Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB *Både innlandske og utenlandske eiendeler er inkludert

6 En betydelig skatteyter Sum utliknet skatt fordelt på næringer*. 2003-2010. Faste 2010-priser. Millioner kroner Kilde: SSB *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom. 2007 vil det kunne forekomme mindre avvik.

7 Ekstraordinær lønnsomhet? Egenkapitalavkastning banker og ikke-finansielle foretak (1988-2011) Månedslønn – utvalgte næringer 2011 (1.sept/1.okt) Kilde: SSB Kilde: Norges Bank

8 Verden og finanskrisen Mange land opplevde den sterkeste nedgangen i økonomien i moderne tid  Dårlig politikk  Mangelfulle reguleringer  Svakt tilsyn  Dårlig bankdrift  Skattebetalerne fikk regningen

9 Norge og finanskrisen Norge klarte seg godt gjennom finanskrisen  God drift i en solid finansnæring  God politikk  Velfungerende reguleringer og tilsyn  Gunstig næringsstruktur Finanskriseutvalget: ”Flaks, forsiktighet og dyktighet”

10 Mangfold gir banknæringen styrke Renessanse for tradisjonelt godt bankhåndverk Banknæringen avgjørende viktig for næringsutvikling og nyskaping i hele landet Sparebanksektoren har et unikt utgangspunkt i kraft av sin størrelse - Og bankenes sterke tilknytning og engasjement for regioner og lokalsamfunn

11 Rammebetingelser i støpeskjeen Nye internasjonale kapitalkrav bank CRD IV/Basel III Nye internasjonale kapitalkrav forsikring – Solvens II Norsk tilpasning til nye internasjonale regler Arbeidet med et robust pensjonssystem Oppfølging av finanskriseutvalgets utredning Skjebnetid for finansnæringen med mange viktige regelverksprosesser

12 Betydning for kunder og konkurransesituasjon  Betydning for bankenes kunder  Basel III / CRD IV  Rentemarginen opp minst 0,5 prosentpoeng  Vridning i disfavør av bedriftsmarkedet  Ser allerede økende rentemarging og at store virksomheter velger obligasjonslån  Høyere risikovekter på boliglån og begrensninger på bruk av OMF  Dyrere boliglån  Konkurransesituasjonen  Norge vs. Norden vs. EU  Norske myndigheter ønsker førtidig implementering og ”nasjonalt handlingsrom”  Strengere norske regler vil gi konkurranseulempe  Små vs. store  Komplisert regulering gir administrative kostnader  Strengere regulering av systemviktige institusjoner  Strengere rammevilkår for felleseide OMF-foretak  Kundeinnskudd kvalifiserer ikke 100 % som stabil finansiering i NSFR  Bankenes innskudd i privat oppgjørsbank kvalifiserer ikke som likviditet  Egenkapitalbeviset ventes fortsatt akseptert som egenkapital 07.11.201212

13 Kostnader og marginkrav  Siden bankkrisen på 90-tallet: Effektivisering og lavere priser  Produktivitetsvekst på 150 prosent fra 1990 til 2011  Rentemarginen fra 5,3 til 2,0 prosentenheter (1990-2012)  2012 et vendepunkt:  Rentemarginen vinteren 2012 på et bunnivå, spesielt for boliglån  Tilpasning til kommende krav om mer ren kjernekapital, mer lang finansiering, mer lavt forrentet likviditet (Basel III / CRD IV). Ventes ”førtidig” norsk ikrafttredelse.  Virkninger avhengig av ståsted og utforming av norsk regulering  Ren kjernekapitaldekning nå rundt 10 prosent, venter krav på minst 12%  Stadig lengre finansiering, men fortsatt et stykke frem  Langt igjen til likviditetskrav etter Basel III (lite tilgang til godkjente NOK-likvider)  Boliglånsretningslinjer gitt. Kommer flere tiltak knyttet til boligfinansiering?  Aktivitetsskatt?  Konsekvenser  Økte kostnader (og reduserte inntektsmuligheter)  Noe redusert avkastningskrav som følge av styrket soliditet?  Økte krav til marginer 07.11.201213

14 Hva skal vi prioritere?  Tilbudssidetiltak for dempet kredittvekst i husholdningene er feil medisin.  Innfasing an nye kapital- og likviditetskrav må skje parallelt med våre naboland.  Avgjørende å sikre et velfungerende OMF-marked.  Aktivitetskatt vil medføre dyrere finansielle tjenester og svekket soliditet i næringen.  Holde tempo og trykk i arbeidet med pensjonsreformen.  BSU-ordningen bør utvides. 28.07.201514

15 Er det ønskelig med en større finansnæring i Norge? Verdiskapende Produktiv Kunnskapsbasert og FOU- intensiv Ikke-forurensende Sterke multiplikatoreffekter Teknologisk forsprang Stort mangfold Betydelig vekstpotensiale Viktig komplementærnæring Syklikalitet og systemrisiko Argumenter mot:Argumenter for:

16 Sparebankenes sentrale samfunnsrolle  Sparebankene skal og må bidra til økonomisk vekst i lokalsamfunn og regioner.  Myndighetene må legge til rette for en sterk og variert norsk finansnæring.  Næringen må i felleskap øke forståelsen av egen betydning og rolle i samfunnet.  Slik kan vi sikre likeverdige og gode rammebetingelser. 28.07.201516

17 Vi lever av tillit Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

18 FNO


Laste ned ppt "FINANSNÆRINGENS UTFORDRINGER OG MULIGHETER PÅ KORT OG LANG SIKT Sparebanken Øst, 12. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google