Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldre organ Foreldre. Foreldrekontakt. FAU medlemmer. SU medlemmer. DKFU medlemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldre organ Foreldre. Foreldrekontakt. FAU medlemmer. SU medlemmer. DKFU medlemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldre organ Foreldre. Foreldrekontakt. FAU medlemmer. SU medlemmer. DKFU medlemmer.

2 Foreldre, skole, kommune Elever Rektor Kontaktlærer Bystyre komité Administrasjon Bystyre Storting Foreldre FAU SU FUG DKFU

3 Du kan forvente av skolen: ✔ skolen innkaller til 2 konferansetimer i skoleåret, og samtalene skal være basert på en dialog mellom likeverdige parter og munne ut i en skriftlig oppsummering ✔ skolen innkaller til foreldremøter, og møtene forberedes og gjennomføres i samarbeid med klassekontaktene ✔ skolen orienterer om aktuelle saker gjennom møter, informasjonsskriv og www.drammen.kommune.no - skoler ✔ skolen tar raskt opp bekymring rundt enkeltbarn med foresatte ✔ skolen tar opp uklarheter og spørsmål med elev/foresatte ✔ skolen er åpen for tilbakemeldinger fra brukere, gjennomfører brukerundersøkelser og vurderer egen virksomhet.

4 Skolen forventer av foresatte at ✔ du følger opp og bistår eleven med skolearbeid ✔ du følger opp elevens sosiale utvikling og tar aktivt del i bekjempelse av mobbing ✔ skolens reglement for orden og oppførsel overholdes ✔ du deltar aktivt i samarbeidet om eget barn ✔ eleven møter uthvilt og presis til skolestart, har egnede klær for den aktivitet som eleven skal delta i og har tilgang på tilstrekkelig mat og drikke ✔ du holder deg orientert om de skriv og den informasjon skolen gir ✔ du deltar på foreldremøter og konferanser ✔ du tar opp uklarheter og spørsmål direkte med skolen og deltar konstruktivt i samarbeid og utvikling av skolen.

5 Foreldrekontaktene Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i basisgruppen og Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU), og de er kontaktleddet mellom basisgruppen og skolen, spesielt kontaktlæreren. Det bør velges 2 foreldrekontakter som sitter 2 år og hvert år skiftes bare 1.

6 Foreldrekontaktens oppgaver ✔ Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren. Det blir mer og mer vanlig at det er foreldrene som tar initiativ til og leder foreldremøtene. ✔ Sammen med lærerne gjennomgå årsplaner og lærestoff for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har. ✔ Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen. ✔ Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele basisgruppen, f eks spørsmål om gruppedeling, overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold.

7 Foreldrekontaktens oppgaver ✔ Ha god kontakt med alle foreldrene i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. ✔ Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte. ✔ Ta kontakt med "nye" foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i basisgruppen i løpet av skoleåret. Det bør være kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre i basisgruppen. ✔ Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Elevene bør inviteres på minst ett foreldremøte i året helt fra første trinn.

8 Foreldremøte forbredelser ✔ Årsplaner og andre aktuelle arbeidsplaner for skoleåret sendes foreldrekontaktene på forhånd. ✔ Agenda og andre momenter for foreldremøtene drøftes med foreldrekontaktene. ✔ Drøftinger med andre som skal bidra i foreldremøtene og som har behov for forberedelser. ✔ Agenda sendes foresatte før møtet (senest 10 dager før møtet).

9 ✔ Foreldremøtene følger utsendte agenda, hvor følgende er obligatorisk: – Gjennomgang og status av halvårsplaner/årsplaner. – Gjennomgang og status av andre aktivitetsplaner – Status ”gruppemiljø” – Gjennomgang av servicerklæringen gjennomføres i hver foreldregruppe. – Info fra FAU – Gjennomgang av skolens regler og rutiner for bruk av sykkel, mobiltelefon, hjelmbruk etc. (en gang i skoleåret) Gjennomføringen av foreldremøtene

10 Gjennomføring foreldremøte ✔ Gruppearbeid ved behov, f.eks. saker hvor bidrag fra foresatte er viktig. ✔ Ved behov (eventuelle uklarheter) ettermøte foresatte og to – språklige lærere ✔ Tospråklige lærere deltar på foreldremøtene (praktisk løsning på trinn ?) ✔ Assistenter deltar på første foreldremøte i skoleåret ✔ Avhengig av saker, - deltar adm. ✔ Foreldremøter med tema, - gjennomføres på trinn-nivå.

11 Foreldremøte etterarbeid. ✔ Referat skrives etter hvert møte. Referatet sendes foresatte, FAU og adm. ✔ Evaluering av foreldremøtene, - hva kan forbedres ved neste møte ? Kunnskap er makt Bruk foreldremøtene til å diskutere oppvekstproblemer og hvilke grenser som settes for barna. Husk da du selv var ung.

12 Hva er FAU ? FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elevene og foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape ett godt skolemiljø. opplæringsloven §11-4 FAU er også ett godt forum for utveksling av erfaringer og en stor informasjonskilde.

13 Valg av FAU medlemmer Foreldreråd Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Dette foreldrerådet møtes i starten av skoleåret og velger ett arbeidsutvalg. (FAU). Arbeidsutvalget må ha minimum 1 medlem fra hvert trinn. Representant fra basisgruppene. Hver basisgruppe velger 1 representat og en personlig vara som skal sitte i arbeidsutvalget (FAU)

14 Hvordan organiseres FAU? ✔ FAU må møtes med jevne mellomrom. ✔ FAU må ikke skifte ut alle medlemmene hvert år. ✔ FAU bør tilstrebe å utføre noen konkrete ting hvert år. Fokus på handling ikke diskusjon. Arbeidsgrupper + månedlige møter er å anbefale. ✔ FAU medlemmer bør sitte for 2 år og bare ½ parten bør skiftes hvert år. FAU medlemmer sitter inntil det er valgt ny etterfølger. ✔ FAU velger ut 2 representanter med personlig vara som skal sitte i samarbeidsutvalget (SU).

15 Årshjul for FAU AugustKonstituering FAU. SeptemberEtablering av arbeidsgrupper. OktoberInnspill til skolen virksomhetsplan. NovemberDialogmøte. Des/JanBudsjett. JanuarValg av 17.mai komiteen. MarsFelles aktivitet. Mai17.mai feiring. Mai/Juni1.klasse ønskes velkommen.

16 Taushetsplikt Opplæringsloven sier at foreldre som sitter i skolens råd og utvalg eller er foreldrekontakter, har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser. Men på innsiden av skolen skal det være fri flyt av informasjon til elevens beste.

17 Samarbeidsutvalget (SU) Dersom samarbeidsutvalget får delegert styringsoppgaver fra kommunen, kan kommunen oppnevne flere representanter til utvalget opplæringsloven § 11-1 I Drammen kommune har SU en rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

18 SU oppgaver Uttale seg om skolens virksomhetsplan, lokale læreplaner, skolens og elevens valg, planer for samarbeid skole/hjem. Forslag til budsjett og disponering av skolens undervisnings - timetall. Trafikkforholdene og hvordan skolevegen skal bli trygg. Organisering av og innhold i skolefritidsordningen. Planer for ombygging, vedlikehold og ominnredning av skoleanlegget.

19 Hva er DKFU DKFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta foreldres interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud. DKFU skal være et naturlig bindeledd mellom foreldrene, FAU, skolene, skoleetaten og politiske beslutningsorgan i kommunen. DKFU skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for alle skolene i kommunen.

20 DKFU skal ✔ Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen. ✔ Påvirke til politisk fokus på skolesaker, og å bidra til å fremme skole som viktig programmområde i kommuenen. ✔ Være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker. ✔ Drive informasjonsarbeid og ideskapning og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen. ✔ Legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang.

21 Satsningsområder ✔ Mobilisere foreldreengasjement ✔ Være pådriver overfor politikere og skoleadministrasjon ✔ Følge opp publikasjoner ✔ Følge opp vedtak om tilpasset opplæring ✔ Bidra til bedring av skole-hjem samarbeid

22 Hva vi jobber med nå. ✔ Foreldreengasjement. ✔ Informasjonsflyt. ✔ OU høring. ✔ Skolebehovsanalyse Strømsø inntaksområde(høring i juni 2005). ✔ Budsjett 2006.

23 Foreldreengasjement ✔ Foreldreengasjement er viktig og vi har muligheter for å få gjort noe for å bedre skolens miljø. ✔ Arbeid som foreldrekontakt, FAU medlem eller i DKFU krever arbeid, men gjør at vi kan sikre at våre barn får en god start i livet. ✔ Alle bør ha tid til sine barn. Det er bare spørsmål om prioritering. Venter du for lenge er det for sent.

24 På hvilket nivå vil du jobbe? Foreldre: Hjelpe med lekser. Foreldrekontakt: Klassemiljø. FAU medlem: Skolemiljø. DKFU: Hele skolesektoren.

25 Aktuelle lenker tdanning.no - alt om utdanning på ett sted oreldrenettet kolenettet DIN - Informasjon fra regjeringen og departementene tdannings- og forskningsdepartementet orge.no edlex - Norsk Skoleinformasjon orsk inst.for forsk.om oppvekst, velferd og aldring arneombudet en kulturelle skolesekken ølgevenn

26 Lover pplæringsloven ovdata arneloven (Lov om barn og foreldre) m foreldremedverknad i grunnskolen - orskr.miljørettet helsevern i barnehager/skoler m.v. nneklima iljø og energi i skolebygg

27 Foreldreorganisasjoner FAM - Anonyme foreldre av mobbeofre unksjonshemmedes Fellesorganisasjon andikappede barns foreldre - HBF oksne for barn ktive foreldre anmark - Forældreorganisationen Skole og Samfund slands foreldrerganisasjon inland - Förbundet hem och skola verige - Riksförbundet Hem och Skola uropean Parents Association

28 KFUer ristiansand KFU ppegård KFU slo KFU ana KFU andefjord KFU kedsmo KFU tange KFU tavanger KFU rondheim KFU ønsberg KFU

29 Andre linker Rusmidler terk & Klar andsforbundet mot stoffmisbruk Media arnevaktenarnevakten. m barn - svensk TV-program for foreldre


Laste ned ppt "Foreldre organ Foreldre. Foreldrekontakt. FAU medlemmer. SU medlemmer. DKFU medlemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google