Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskap og Kunnskapssenteret RHF Topplederprogram 28 januar 2014 Magne Nylenna, direktør, professor dr.med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskap og Kunnskapssenteret RHF Topplederprogram 28 januar 2014 Magne Nylenna, direktør, professor dr.med."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskap og Kunnskapssenteret RHF Topplederprogram 28 januar 2014 Magne Nylenna, direktør, professor dr.med.

3 2 God kunnskap bidrar til gode helsetjenester

4 July 27, 2015 3 Hva er kunnskap? “sann, begrunnet tro” Platon 430 f Kr ”Noe vi tror er sant, fordi vi har gode grunner for å tro det”

5 Kunnskapsbasert politiarbeid Kunnskapsbasert utdanning Kunnskapsbasert miljøvern Kunnskapsbasert politikk Kunnskapsbasert sykepleie Kunnskapsbasert medisin Kunnskapsbasert praksis …………………….. KUNNSKAP Kunnskap er «in»!

6 5

7 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirking Kunnskapsbasert praksis

8 Helsetjenesten drukner i forskningskunnskap  > 25 000 medisinske, vitenskapelige tidsskrifter  Antallet øker med 3,5 % årlig  1,5 millioner artikler/år  PubMed omfatter > 20 millioner artikler 7  Elektroniske medier gjør tilgangen mye enklere enn før

9 Stadig færre resultater lar seg replikere July 27, 2015 8 «A rule of thumb among biotechnology venture-capitalists is that half of published research cannot be replicated»

10 Det finnes enkeltstudier som kan brukes som argumenter for nesten hva som helst

11 Publikasjonsomfang og selektiv sitering er to gode grunner for kunnskapsoppsummeringer «Til sammen var relevante funn fra 196 primær­ studier om sammenhengen mellom alkohol og hjerte- og karsykdommer oppsum­mert i de fem systematiske oversiktene.» «Hovedkonklusjonene våre er at alkohol bidro til økt risiko for hemoragisk hjerneslag og hypertensjon, og trolig også til økt risiko for iskemisk hjerneslag og atrieflimmer, mens alkohol trolig ga en fordel i nivå av HDL-kolesterol og fibrinogen på kort sikt når man sammenliknet det med å ikke drikke alkohol.»

12

13 Oppsummeringer behøves fordi:  ingen klarer å holde oversikt over alle forskningsresultater  de gir et samlet bilde av kunnskapen  de gir oss tryggere kunnskap  det er åpenhet om metoden  effekten av tiltak kan vurderes (samlet effektestimat)  kvaliteten av dokumentasjonen kan graderes  de avdekker kunnskapshull  de viser vei for videre forskning

14 July 27, 2015 13

15 Systematisk oversikt Sammenstilling av resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

16 31 000 bidragsytere fra 120 land, organisert i 53 grupper har produsert 5 000 systematiske oversikter i løpet av 20 år Har stort sett omfattet behandling. Bør fagfeltet utvides? Ressurskrevende Tid, gjennomsnittlig 30 mnd Penger, gjennomsnittlig 300 000 NOK Kvalitet? Tilgjengelighet? Nytte?

17 July 27, 2015 16 Systematiske oversikter, metaanalyser og medisinske metodevurderinger

18 Kunnskapsoppsummeringer og systematisk introduksjon av nye metoder

19 «Basert på resultater fra åtte randomiserte kontrollerte studier med oppfølging inntil to år og åtte prospektive kontrollerte studier med oppfølging inntil 20 år konkluderer vi med at: - Det er usikkert om fedmekirurgi reduserer totaldødelighet og kardiovaskulære dødsfall som hjerteinfarkt og slag. Kvaliteten på dokumentasjonen er lav til svært lav. - Fedmekirurgi kan gi et betydelig og vedvarende vekttap på 15 – 25 % avhengig av operasjonstype i opptil ti år. Kvaliteten på dokumentasjonen er middels. - Fedmekirurgi kan redusere forekomst av diabetes type 2, og gi tilbakegang av kjent hypertensjon (høyt blodtrykk). Kvaliteten på dokumentasjonen er middels for diabetes og lav for hypertensjon. …….. - Forekomst av bivirkninger er usystematisk og mangelfullt rapportert. Fedmekirurgi hadde positiv effekt på flere utfallsmål, men størrelsen på effektestimatene vil variere avhengig av operasjonstype og behandling i ikke-opererte grupper. Store studier av god kvalitet med langtidsoppfølging er en viktig mangel.»

20 Pågående og planlagte oppsummeringer  Effekt av –behandling for overvekt og fedme hos barn og unge –tiltak for å forebygge selvskading og selvmord –tiltak for å unngå overbehandling i livets sluttfase –kommunale koordinatorstillinger for kreft –tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet –tiltak innen demensområdet

21 Innvendinger og svakheter: Utarbeidelse  Arbeids- og tidkrevende  For strenge inklusjonskriterier  Belyser bare enkeltintervensjoner overfor isolerte, velavgrensede tilstander  Foreldede konklusjoner (siste års forskning kan aldri være med)  Manglende kontakt med kliniske miljøer  Påvirkes av «publication bias»

22 Innvendinger og svakheter: Bruk  Utilsiktet støtte til legemiddelindustrien  Konklusjonene er vanskelig å kommunisere: –«Ikke dokumentert effekt» vs «Dokumentert uten effekt»  Dogmatisk bruk av oppsummeringer uten klinisk skjønn

23 July 27, 2015 22

24 Formidling av kunnskap

25

26 Visjonen Gratis og lik tilgang til sentrale informasjonsressurser for helsepersonell og studenter gjennom et elektronisk bibliotektilbud

27

28

29

30

31

32 Legevakthåndboken digitalt tilgjengelig online og online - også som app

33 Mobilversjon  Utvalgte kilder fra webutgaven  Ressurser som p.t. fungerer godt på mobil  Under utvikling!  Flere app’er underveis

34

35 Kunnskapssenterets oppgaver  Følge bruken av kunnskap –Pasientsikkerhet –Meldeordningen  Formidle kunnskap –Helsebiblioteket  Oppsummere kunnskap –Systematiske oversikter –Metodevurderinger

36 Pasienterfaringer med sykehus i 2011 og 2012 Nasjonale gjennomsnittsresultater på pasienterfaringsindikatorer, skala 0-100 der 100 er best

37 Commonwealth Fund International Health Policy Surveys - årlige undersøkelser i 11 land –2009: Allmennleger/fastleger –2010: Generell befolkning –2011: Utvalgte grupper –2012: Allmennleger/fastleger –2013: Generell befolkning 36

38 Utvalgte resultater om tilgjengelighet Prosentandel som fikk time samme eller neste dag sist de var syke eller trengte legehjelp (2010) Prosentandel som oppgir å ha ventet mer enn åtte uker for å komme til spesialist (2011) 37

39 Kvalitetsindikatorer for sykehus  Overlevelse 30 dager etter innleggelse for: –hjerteinfarkt –hoftebrudd –hjerneslag –totaldødelighet –reinnleggelser

40 Resultater i sykehus med avvikende resultater for 2012

41 www.melde.no

42 Kunnskaps- anvendelse

43

44 43 God kunnskap bidrar til gode helsetjenester


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskap og Kunnskapssenteret RHF Topplederprogram 28 januar 2014 Magne Nylenna, direktør, professor dr.med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google