Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte E-handelsprosjekt Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva er elektronisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte E-handelsprosjekt Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva er elektronisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte E-handelsprosjekt Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva er elektronisk innkjøp ?

2 Fakta om Difi Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet 1. januar 2008 Er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirke- departementet - FAD Har ca. 240 ansatte med kontorsted i Leikanger og Oslo Har som mandat å utvikle og fornye offentlig sektor Har statsforvaltningen som primærmålgruppe Hva gjelder offentlige anskaffelser så er hele offentlige sektor målgruppe for Difi (Statlig-, fylkeskommunal- og kommunal sektor )

3 - Verdiskapning som overordnet perspektiv, jf LOA § 1 - ”Det gode innkjøp” handler om LEDELSE OG STYRING Rammevilkår Ledelses- og styringsprosesser Kjerne- og støtteprosesser Formål St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

4 Overordnet fokus – offentlige anskaffelser  Innkjøperrollen har vært og er i endring  Det offentlige kan få mer utav de 400 milliardene som årlig brukes på anskaffelser -Regjeringen understreker et effektivitetsperspektiv.  Godt strukturerte prosjekter  Gjennomtenkte gjennomføringsmodeller  Gode behovsanalyser  Riktig bruk av rammeavtaler  E-handel -Reglene skal sikre transparens og at det beste budet vinner -Gode etiske holdninger skal ligge i bunn -Det offentlige må bruke sin maktposisjon og tvinge leverandørene til å lever miljøvennlige løsninger og produkter samt implementere e-handelsløsninger i takt med det offentliges krav  Anskaffelsesfaget må løftes på offentlige lederes agenda

5 FAD’s tildelingsbrev for 2013  Styrke offentlige oppdragsgiveres kompetanse og evne til å sikre god organisering og styring samt effektive og kvalitetsrettede anskaffelser, herunder: - Organisering og styring av anskaffelsesområdet - Ta ut effektiviseringspotensialet gjennom bedre, enklere og sikrere innkjøp  Øke utbredelsen av elektroniske verktøy i anskaffelsesprosessene, herunder: -Omfang av støtte, veiledning og tilrettelegging av elektronisk handel - Sentralfinansiering og støtteaktiviteter skal øke antall abonnenter og gi økt volum på E-handlelsplattformen - Øke utbredelsen av elektronisk faktura i form av økt andel av inn- kommende e-fakturaer til stat og kommune samt økt antall mottakere av EHF-dokumenter

6 Situasjon – Offentlige Anskaffelser 400 milliarder Plan- legging Plan- legging Konkurranse gjennomføring Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Bestilling til betaling Oppfølgning Elektronisk handel - strategi for å oppnå ”det gode innkjøp” Det gode innkjøp Kvalitet, Innovasjon, Miljø, ……. Tid, Kostnader Informasjon, Kunnskap Kontroll

7 Strategi, lederforankring og gevinster Gevinster

8 Anskaffelsesstrategiens mål En anskaffelsesstrategi har som formål å sikre en felles overordnet tenkning og adferd, for å oppnå best pris, kvalitet og bærekraft når offentlig sektor anskaffer varer og tjenester. Anskaffelsesstrategien skal sikre virksomhetens mål og tjenesteproduksjon.

9 Anskaffelsesstrategi En anskaffelsesstrategi er altså en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategien handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøre. En anskaffelsesstrategi bør derfor inneholde:  Kartlegging med analyser av nåsituasjonen til virksomheten  Overordnede strategier/hovedmål, eventuelt delmål for virksomhetens anskaffelser  Handlingsplan som sikrer gjennomføring og måloppnåelse av strategien  Plan for oppfølging Direktoratet for forvaltning og IKT

10 En vellykket implementering av anskaffelsesstrategien krever bl.a. at : Direktoratet for forvaltning og IKT At man klart kommuniserer hva man vil oppnå med implementeringen, og at mandatet er klart At man motiverer og støtter endringsprosessen At man etterspør resultater At man avsetter ressurser og budsjettmidler

11 Via et anvendelig prosessverktøy kan strategien kan gi følgende resultater: Direktoratet for forvaltning og IKT Sikrere innkjøp Betyr færre feil og bedre kontroll gjennom elektronisk sporbarhet og økt etterlevelse av lov og forskrift Bedre innkjøp Betyr til dels store prisgevinster gjennom aktiv bruk av markedet, økt lojalitet til inngåtte avtaler og bedre grunnlag for inngåelse av nye avtaler Enklere innkjøp Betyr mindre administrasjon og redusert tidsforbruk gjennom effektive og enklere rutiner slik at ansatte i størst mulig grad kan fokusere på faglig utførelse og utvikling

12 Hovedmål elektronisk handel Bedre innkjøp Utnytte økt kunnskap og styrings- evne til å oppnå bedre betingelser Enklere innkjøp Effektiv arbeidsflyt Effektiv kommunikasjon Sikrere innkjøp Redusere feil / avvik Øke sporbarheten Forebygge uønsket adferd

13 Hva er e-handel i offentlig sektor? En elektronisk støttet prosess mellom to parter (kjøper og selger) fra kunngjøring til betaling E-handel er et virkemiddel for å oppnå gode innkjøp Direktoratet for forvaltning og IKT Award Pre-award Post-award Doffin KGV Katalog/ Ordre Katalog/ Ordre Faktura

14 Hva er elektronisk handel? Konkurranse- gjennomføring Ordre- håndtering Faktura- håndtering Omfatter grovt sett følgende verktøy / tjenester: Standardiseringsverktøy for arbeidsprosesser Verktøy for gjennomføring av konkurranser Innkjøpssystem Fakturahåndteringssystem Ehandelsplattformen - meldingsformidling, med mer + eventuelle integrasjoner mot andre system

15 Eller sagt på en annen måte:  Enklere for brukerne  Enklere for leverandørene  Enklere vedlikehold  Enklere å kommunisere  Avtalefestede priser og vilkår  Mer effektivt hverdag  Bedre og sikrere kontroll og sporbarhet  Forebygger uønsket adferd  Reduserer feil og avvik

16 Myte Myte: E-handel egner seg best for kjøp av forbruksvarer og volumkjøp Feil! Alt kan handles gjennom e-handel, dvs alt som kan formuleres skriftlig Fler og fler virksomheter oppdager at det gjelder å utnytte hele potensialet for bruk av e-handel for å hente ut de store gevinstene DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

17 Status e-handel i offentlig sektor Direktoratet for forvaltning og IKT

18 Fler og fler oppdager fordelene ved e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Helelektroniske innkjøpsprosesser – fra kunngjøring til betaling - er et viktig og nødvendig bidrag i Bergen kommunes arbeid med å effektivisere sin ressursbruk. Liv Røssland, finansbyråd, Bergen kommune

19 Fler og fler oppdager fordelene ved e-handel Det er først når innkjøpssystemet anvendes på alle type kjøp i Fredrikstad kommune vi får full styring og kontroll. Vi ønsker å bli «best i klassen» og få vår andel av effektiviseringen. Anne Skau, kommunalsjef, Fredrikstad kommune Direktoratet for forvaltning og IKT

20 Gir e-handel kun fordeler? Et samarbeid mellom kommuner om innføring og bruk av e-handel er konkret, praktisk effektivisering på en positiv måte, selv om det krever tid og penger. Jarle Bjørn Hanken, rådmann, Ålesund kommune Direktoratet for forvaltning og IKT

21 Når Norges minste kommune er i gang med EHF-faktura, greier du det også! Dag Eitrheim, prosjektleder Direktoratet for forvaltning og IKT Sparer 20 minutter pr. faktura !!

22 STANDARDISERING  Veien til disse gevinstene ligger i standardisering av anskaffelses- prosesser  E-handelsplattformen er en felles kanal å kommunisere og handle gjennom

23 DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

24 Topp 10 grunner til e-handel 1.Flere kjøp fra færre Hvor mange leverandører har dere? Hva viser leverandørreskontroen? Få bedre priser og betingelser ved flere kjøp fra færre leverandører 2.Bedre oversikt Vet du hvor mange kulepenner du kjøper? Doruller, tørkepapir, konsulenttimer? 3.Du vet at du har fått hva du faktisk har bestilt Stemmer fakturaen med hva dere faktisk fikk levert? Holder leverandøren de avtalte leveringstider? 4.Fakturamatch reduserer behovet for manuell oppfølging Hvor mye tid bruker dere på å sjekke at fakturaen stemmer med hva du bestilte? 5.Alle blir litt flinkere til å planlegge Når bestiller dere hva fra hvem og hvor ofte? Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Topp 10 grunner til e-handel 6. Alle bestillinger blir skriftlige Leverandøren får et forklaringsproblem om han leverer noe annet enn det dere bestilte 7. Prisen avtales på forhånd Så dyrt!!! Ingen overraskelser over hva ting koster. 8. Dere er to om det Med e-handel godkjenner dere bestillingen på forhånd i stedet for fakturaene i ettertid. 9. Dere kan gjenbruke bestillingene Lettere å foreta nye bestillinger. Hva var artikkelnummeret? Hva kostet det sist? Leveringstid? 10. Dere sparer penger – som kan brukes på noe annet Dere vil spare penger! Konservative anslag sier minst 2% (Noen mener 20%) Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Ulemper? Ja, det krever tid, penger Også god planlegging og organisering, lederforankring, kontinuerlig lederfokus, ressurser, m.m. … Og enkeltpersoner kan synes at deres handlefrihet blir mindre Men, har dere råd til å la være? Fordelene/nytteverdien er større enn kostnadene Kan man høste uten å så? Kan man få avkastning uten å investere? Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Ehandelsplattformen …én felles kanal å kommunisere og handle gjennom (elektroniske kataloger, ordre, ordrebekreftelser, fakturaer) Direktoratet for forvaltning og IKT

28 Integrasjon E-handelsplattformen

29 Aksesspunkt

30 E-handels portefølgen:  200 nye abonnenter, ca. 50 bare i desember 2012  40 nye kunder har signert kontrakt på helhetlig innkjøpsløsning, bare hos en systemleverandør  Det forventes sterk vekst også i 2013, anslagsvis 50 – 60 kommuner/ innkjøpssamarbeid og statlige virksomheter  Økende antall leverandører, engasjement fra Difi ovenfor Capgemini/IBX  Avtalen på E-handelsplattformen med Capgemini/IBX går ut sommeren 2014 med mulighet for forlengelse (2+2 år)  Prosjektstøtte i 2013 og 2014 (hel eller ½ stilling) - Omsetning over EHP på 10% av beregningsgrunnlaget (beregningsgrunnlaget er 25% av driftskostnad)  Tilknytningsavgift til E-handelsplattformen - 35.000.- for driftskostnader under 125 mill. - 70.000.- for driftskostnader over 125 mill.  60 timers konsulentbistand for å øke leverandøraktivering

31 Direktoratet for forvaltning og IKT Det gode innkjøp – Prosjektveiviseren Strategiverktøy Maler Kontrakter Beste Praksis Konkurranse- gjennomførings - verktøy Doffin Konkurranse gjennomføring E-handels- plattformen Innkjøps- system Fakturaflyt- system Økonomi- system Ordre og kontroll Elektronisk faktura EHF format Aksesspunkt Faktura Anskaffelser.no/ehandel og Prosjektveiviseren.no Anskaffelser.no Betaling Endringer Rapportering Historikk og meldinger Planlegging

32 Prosjektene:  Ny Doffin, nye skjemaer  Støttetjenester Erfaringsdokumentasjon og støtte til gevinstrealisering - Presentasjons- og veiledningsmateriell for «Prosjektgjennomføring av IKT støttede anskaffelsesprosesser» - Erfaringsdokumentasjon av «Gode eksempler» E-handels spredningsaktiviteter, bl.a. kurs, seminarer, brukerforum, nettside og opplæring i prosjektveiviseren Støtte, bistand mot aksesspunkter (tjeneste- og systemleverandører) Plansamarbeid med aksesspunktene (Visma, Agresso, Baseware) Fortsatt satsning på e-faktura

33 Pre-award Konkurransegjennomføring Post-award Katalog / Ordre Faktura Konkurransegjennomføringsverktøy E-handelsplattform Aksesspunkt og tjenesteleverandører Erfaringsdokumentasjon og støtte til gevinstrealisering ERFARINGSDOKUMENTASJON OG GEVINSTREALISERING - Erfaringsdokumentasjon – «Gode eksempler – som kan løfte e-handels prosjektene og tydeliggjøre gevinster – bedre gevinstrealisering» Presentasjons- og veiledningsmateriell – «Prosjektgjennomføring av IKT-støttede anskaffelsesprosesser» Prosjektveiviseren som metodeverktøy Prosjektstøtte for innføring og økt bruk av e-handel

34 Spørsmål ? Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Department for Public Procurement Mobil: +47 91 71 76 96 E post: ars@difi.noars@difi.no www.difi.nowww.difi.no - www.anskaffelser.no – www.prosjektveiviseren.nowww.anskaffelser.nowww.prosjektveiviseren.no Hvis ikke, takk for meg !


Laste ned ppt "Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte E-handelsprosjekt Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva er elektronisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google