Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014 - økonomi - bestemmelser - ungdomsanlegg Seniorrådgiver Morten Roa Kulturdepartementet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014 - økonomi - bestemmelser - ungdomsanlegg Seniorrådgiver Morten Roa Kulturdepartementet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – økonomi - bestemmelser - ungdomsanlegg Seniorrådgiver Morten Roa Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen Førde, 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

2 Valg og regjeringsskifte høsten 2013
fra det rød-grønne til det blå-blåe økt innslag av privat eierskap og drift kommunereformen Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

3 Kulturminister Torhild Widvey 58 år
Utdannelse innen, ledelse, styrevirksomhet og idrett Olje- og energiminister 2004 – 2005 Statssekretær i Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet Stortingsrepresentant Har hatt en rekke styreverv i industri og handelsvirksomheter Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

4 Om tippenøkkelen i idrettsmeldingen
…skal økes til 64 % av disponibelt overskudd… ..(fra 45,5 % i 2012)… …innføres gradvis etter vedtak i det enkelte budsjettår… Overskudd mill 3320,9 mill ? Til idrettsformål 47,9 % 56 % 64 % ? Idrettsformål, kr mill 1859,7 mill ? Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

5 Søknader idrettsanlegg 2014
Ordinære anlegg Endring fra 2012 Antall søknader ± 0 % Samlet søknadssum mill. kroner + 7,9 % Nærmiljøanlegg Antall søknader ,3 % Samlet søknadssum mill. kroner + 32,9 % Samlet søknadssum 2014: mill. kroner Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

6 Hovedfordelingen 2014 – post 1 til 3
Post 1 Idrettsanlegg Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Post 1.2 Anleggspolitisk program Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet 13  Post 1.4 Utstyr Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg Post 2.1 Nasjonalanlegg 42 500 000 Post 2.2 Spesielle anlegg Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid 23 250 000 Post 3.1 Idrettsforskning Post 3.2 Idrettsfaglig Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

7 Hovedfordelingen 2014 – post 4 til 6
Post 4 Spesielle aktiviteter Post 4.1 Antidopingarbeid Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 13  Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 593 000 000 Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 122  Post 5.2 Grunnstøtte særforbund Post 5.3 Barn, ungdom og bredde Post 5.4 Toppidrett 117  Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger 209  Til sammen Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

8 Fordeling post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt kr Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

9 Kostnadskrevende idrettsanlegg Skisse til fordeling av midler 2014-2017 (Beløp i mill. kroner)
Anleggstype Antall anlegg i perioden Kostn. per anlegg om lag Ord. tilskudd per anlegg Programsatsings-midler per anlegg Totalt Større helårs langrenns- og skiskytteranlegg med asfalterte rulleskiløyper 10 20 5 4 40 Kampsportanlegg 6 30 Turnanlegg, basishaller 7 Svømmeanlegg, idrettsbasseng 80 15 60 Sum i perioden (måltall) 31 160 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

10 MVA-kompensasjon Innført i 2010, 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- gjeldende for idrettslag og andre ikke-offentlige søkere ved bygging av idrettsanlegg Beløp i mill. kroner Bevilget beløp ,9 63,8 65,8 ? Søknadssum 14,3 26,7 67,6 62,3 113,8 Innvilgelse % ,1 Neste søknadsfrist er 1. mai 2015. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

11 Generell om søknad om spillemidler (pkt. 1.3 i bestemmelsene)
Søknadsskjema finnes på under Søknads- og regnskapsskjema. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, skal søknaden sendes inn til den kommunen som anlegget ligger i. Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, dispensere fra kravet. Søknad må fremmes senest i løpet av kalenderåret etter ferdigstillelse av anlegget.   Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

12 Krav til vedlegg til søknad (pkt. 2.2.9 i bestemmelsene)
Vedlegg 1: idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (pkt 2.5) Vedlegg 2: kostnadsoverslag Vedlegg 3: finansieringsplan – dokumenterte vedlegg! (nytt i 2014: rabatter kan ikke inngå som verdisatt kostnad og delfinansiering) Vedlegg 4: plan for drift, inkl. driftsbudsjett Vedlegg 5: dokumentasjon av rett til bruk av grunn (pkt 2.2.5) Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

13 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. av planer (pkt. 2
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer (pkt. 2.5 i bestemmelsene) Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal dokumenteres på følgende måte: brev fra den som har godkjent planene tegninger påført godkjenningsstempel Kommunene kan gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av alle planer for anlegg, med følgende unntak, hvor søknad skal sendes til departementet: svømmeanlegg kunstisanlegg, utendørs og innendørs anlegg som av departementet har fått status som nasjonalanlegg Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

14 Fastsatte maksimale søknadssummer for en del typer ordinære idrettsanlegg – endringer 2014 (pkt i bestemmelsene) Friidrettsanlegg – Friidrettshaller, økt fra 10 til 12 mill. kroner. Skianlegg – Snøproduksjonsanlegg, økt fra 0,7 til 1,0 mill. kroner. Isanlegg – Bandybane, økt fra 5 til 8 mill. kroner. Bandy- og hurtigløpsbane, økt fra 9 til 12 mill. kroner. Curlinghall 4 baner, økt fra 5 til 7,5 mill. kroner. Ishall, økt fra 10 til 12 mill. kroner. Svømmebasseng 25x12,5 og 25x15,5 m, økt fra hhv. 12 og 15, til 15 og 18 mill. kroner. Overtrykkshall for tennis/vinterbruk (nytt i 2014) tilskudd ⅓ av kostnad, maksimalt 0,7 mill. kroner Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

15 Nærmiljøanlegg (kap 3 i bestemmelsene)
Bestemmelsene justert i samsvar med bortfall av forenklet ordning Tilskuddsbeløp og beløpsgrenser maksimalt tilskuddsbeløp til ett anleggssted kan være inntil kr bestemmelsen om tilskudd til maksimalt tre anleggsenheter på anleggssted er fjernet Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

16 Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten (kap. 4 bestemmelsene)
Pkt. 4.2 Krav til søker Friluftsliv i fjellet: DNT og underliggende organisasjoner, og andre frivillige foreninger med tilsvarende formål (som tidligere) Friluftsliv ved kysten: sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Friluftslivets fellesorganisasjon. Pkt. 4.4 Tilskuddsberettigete tiltak - anlegg for friluftsliv ved kysten Det kan søkes om tilskudd til overnattingshytter som ligger i tilknytning til kystleden/turruter ved kysten. Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2014. Overnattingshytter: Det kan søkes om tilskudd til investeringer i bygg som ligger i tilknytning til kystleden/turruter ved kysten. Det kan også søkes om tilskudd til ombygging, utvidelse og rehabilitering. Det kan ikke søkes om tilskudd til vedlikehold og drift. Det kan heller ikke søkes om tilskudd til grunnerverv. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

17 ..så var det ungdommen…. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

18 Ungdoms aktivitetsvaner
Trener mer Mindre hverdagsaktivitet Idretten er en viktig arena Mange slutter med idrett i løpet av tenårene Det er mange som trener og er fysisk aktive i Norge. Andelen i befolkningen som er fysisk aktive på fritiden har økt jevnt de siste 30 årene. Dette gjelder også ungdom: Det er færre som ikke trener, og flere som trener mye. Likevel så går det totale omfanget av fysisk aktivitet ned. Vi sitter rett og slett mer på rumpa nå enn tidligere. Dette skyldes i stor grad at hverdagsaktiviteten går ned. Idretten, gjennom sitt mangfoldige aktivitetstilbud, har en spesielt viktig rolle overfor barn og ungdom. Idrett gir glede, mestring og fellesskap, og legger til rette for fysisk aktivitet. Svært mange barn er med i den organiserte idretten. Idrettslagene er også den organiserte fritidsaktiviteten med flest medlemmer blant ungdom. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

19 Ungdom – treningsarena
Imidlertid endrer valg av treningsarena seg betydelig i løpet av tenårene. Her er resultatene fra en landsrepresentativ ungdomsundersøkelse – Ung i Norge fra Den viser andelen ungdom på ulike klassetrinn (ungdomsskolen til og med 2 klasse på videregående) som oppgir at de trener på ulike arenaer. Typiske spørsmål er: "Hvor ofte sist uke har du trent i et idrettslag osv." Det finns tilsvarende undersøkelser fra 1992 og 2002 som jeg ikke har tatt med her… - Svært mange ungdommer slutter med organisert idrett i løpet av tenårene. Dette er ikke noen ny trend, man ser akkurat den samme utviklingen i undersøkelsene fra 1992 og Dette er likevel en utfordring for idretten med tanke på å beholde flest mulig – lengst mulig. - Årsakene til at mange slutter med idrett er mange og sammensatte. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at ungdom slutter å være fysisk aktive, noe som er positivt - Trening på egenhånd holder seg relativt konstant (faller noe, men det er den treningsformen som har størst og mest stabil oppslutning) - I tillegg ser vi at statig flere velger å trene på treningssenter eller lignende. Andelen øker med alder og det er en stor endring fra Den gang var det 16 % som svarte at de hadde trent på treningssentre sist uke, mens dette økte til 32 % i (dette inkluderer trolig også de som trener i et vektrom på for eksempel skolen – altså ikke bare kommersielle treningssentre). - Tendens til at ungdom trener mindre med økende alder. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

20 Regjeringsplattformen (2013)
Idrett og fysisk aktivitet for alle Målgrupper: Toppidrett, ”bredde” (barn og ungdom) og personer med nedsatt funksjonshemming Øke andelen spillemidler til idrettsformål Gode rammevilkår for idretten Anlegg og frivillighet Proffboksing Behandlingen av idrettsmeldingen viste at det er bred politisk enighet om hovedlinjene i statens idrettspolitikk. - Både idrettsmeldingen og regjeringsplattformen peker på visjonen om "idrett og fysisk aktivitet for alle". - Begge legger i stor grad vekt på de samme målgruppene: r-plattformen nevner bl.a. topp og bredde, samt funksjonshemmede - Begge legger vekt på behovet for å øke andelen av overskuddet fra Norsk Tipping som går til idrettsformål - spillemidler. Det er spillemidlene som i hovedsak utgjør det økonomiske grunnlaget for den statlige idrettspolitikken. I år vil 56 % av spillemidlene gå til idrettsformål, noe som trolig vil utgjøre i overkant av 1,8 mrd. korner. Samtidig har Stortinget vedtatt at fra og med 2015, så skal andelen spillemidler til idrettsformål økes til 64% Hovedbegrunnelsen for disse endringene er at det er et stort behov for spillemidler til investering i anlegg: dette behovet er i dag mye større enn tilgjengelige spillemidler. - Begge legger vekt på å bidra til å skape "gode rammebetingelser for den organiserte idretten". - Frivillighet. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

21 ”Styrke og videreutvikle ungdomsidrett”
Tilrettelegge for fysisk aktivitet Utvikle meningsfylte fellesarenaer / fritidstilbud Etablere gode aktivitetsvaner Gjennom å øke tilskuddet i år ønsker vi å legge til rette for at idretten kan styrke og videreutvikle aktivitetstilbudet for barn og ungdom. Ungdom må få idrettslige muligheter ut fra sine egne forutsetninger og interesser. Det må legges til rette for et allsidig tilbud – både med tanke på hvilke aktiviteter som tilbys, og ulikt aktivitetsnivå. Det må være rom for både de som ønsker å konkurrere og de som bare ønsker å trene og være i aktivitet. En styrking av ungdomsidretten er viktig både for å øke omfanget av fysisk aktivitet blant ungdom, for å utvikle meningsfylte fellesarenaer for ungdom på fritiden og fordi det kan bidra til å etablere gode aktivitetsvaner for framtiden. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

22 NIF: ”Styrke ungdomsidretten”
…ungdommens interesser… …tilpasset/allsidig aktivitetstilbud… …evne til fornyelse… …kompetanseløft… …ungt lederskap/involvering… Også for idretten er ungdomsidrett et prioritert område, så her er det sammenfallende mål. Norges idrettsforbund har et mål om å styrke ungdomsidretten. Det pekes på at ungdom må få idrettslige muligheter ut i fra sine egne forutsetninger og interesser. Idretten må ha evne til å fornye seg, samt at det er nødvendig med et kompetanseløft (trenerløypa). Idretten vil også satse på å involvere ungdom og utvikle ungt lederskap. Alt dette er positivt og noe vi ønsker å støtte opp om. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

23 Egenorganisert aktivitet
Mesteparten av aktiviteten er egenorganisert Tilrettelegging gjennom tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet I tillegg til tilskudd til idretten, er det et mål legge til rette for egenorganisert aktivitet. Lek og fysisk utfoldelse har alltid hatt en sentral plass i barne- og ungdomskulturen. Selv om mer av aktiviteten i dag er organisert i den frivillige idretten, skjer fremdeles mesteparten av aktiviteten på egenhånd eller i små grupper. Det kan være skating, stå på snowboard i alpinbakken, jogge eller spille fotball på løkka. Ingen ting er bedre enn dette, og vi ser helst mer aktivitet. Både organisert og egenorganisert. For å stimulere til egenorganisert aktivitet er tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet statens viktigste virkemiddel. Idrettsmeldingen vektlegger dette, og foreslår blant annet at det skal settes av særskilte midler til anlegg for egenorganisert aktivitet og ungdomsidrett. Dette er noe vi vurderer nå. I tillegg har Snowboardforbundet tatt initiativ til å samle flere idretter blant annet skiforbundet, vannski- og wakeboardforbundet, norsk organisasjon for rullebrett og cykleforbundet, for sammen se nærmere på og øke kunnskapen om egenorganisert aktivitet. Inkludert i dette arbeidet ligger det å se nærmere på anlegg for egenorganisert aktivitet. - Etter det jeg kjenner til er arbeidet i startfasen - vil komme med innspill til oss Vi ser det som en styrke for utvalget om også andre idretter/aktiviteter blir involvert og hørt i dette arbeidet. Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014

24 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune
23. september 2014

25 Ungdomsanlegg (?) Luft Parkour; Vann Fjell Skating
-”kunsten å bevege seg” Vann Fjell Skating - for unge og voksne?? Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23. september 2014


Laste ned ppt "Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014 - økonomi - bestemmelser - ungdomsanlegg Seniorrådgiver Morten Roa Kulturdepartementet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google