Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold
Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid Kjersti Salberg

2 Krigen i Syria, diktaturet i Eritrea

3

4

5 Bosettingsklare i mottak:
Enslige mindreårige: 271 (5%) Barn i familie: 681 (13%) Voksne i familie: 623 (12%) Enslige voksne: 3681 (70%) Totalt 5256 (100%)  Enslige består i hovedsak av eritreere, syrere og somaliere. Familier (2 eller flere) hovedsakelig syrere, afghanere, eritreere og statsløse kvoteflyktninger syrere ?

6 Kommune Fredrikstad Vil bosette i tillegg til 105 flyktninger 15 fra Syria anmodet om 80, tar imot syriske flyktninger Sarpsborg Vedtak om å bosette ca. 140 flyktninger i 2015 og 2016, økt fra 120 flyktninger Moss Vedtatt å øke bosettingen fra 30 til 43 personer i 2015 og fra 30 til 47 personer i 2016 Rakkestad Positive til å øke bosettingen i tråd med IMDis opprinnelige anmodning, og bosette 30 personer totalt i 2015 og 2016, men sier ikke ja til tilleggs anmodningen. Våler (Østfold) Foreløpig innstilling: imøtekommer tilleggs anmodningen delvis; bosetter totalt inntil 12 personer i 2015 og totalt inntil 12 personer i 2016 Hvaler Vil bosette ytterligere 8 dersom kommunen blir med som en forsøkskommune ifht. utprøving av døgnpris for EMA, der døgnprisen dekker alle kommunens utgifter (oppstartstidspunkt vil være når evt. forsøksordning er igangsatt) bosetter inntil 15 flyktninger pr år i og Vedtatt tilleggs anmodning på 5 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 Eidsberg Øker i antallet bosettingsplasser i Vil fatte nytt vedtak for bosetting i 2016 i løpet av høsten 2015.

7 Spydeberg Vil avvente resultatene fra prosesser med bla. å skaffe til veie egnede boliger, samt FM-prosjektet i Østfold Rygge Bedt om utsatt frist Askim Aremark Råde Trøgstad Hobøl Marker ikke mottatt formelt brev Halden 48 personer i 2015 og 40 personer i Dette inkluderer mindreårige flyktninger og tidligere vedtatt bosetting for årene 2015 og Familiegjenforeninger og sekundær tilflytting kommer i tillegg. Skiptvet Bedt om utsatt frist, men er foreløpig positive Rømskog Innstillingen til formannskapet er negativ til å øke antallet bosettingsplasser

8

9

10

11 Bakgrunn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gått inn for et prøveprosjekt i der fylkesmannsembetene i Hordaland og Østfold skal bidra til økt og raskere bosetting av flyktninger i sine fylker Samarbeider med IMDi, UDI, Bufetat, Husbanken og KS lokalt, samt fylkeskommunen og NAV fylke. I tillegg sitter frivillige og kirken i styringsgruppen i Østfold

12 Grunnleggende premisser for prosjektet
Ligger i Fylkesmannens samordningsansvar og at alle aktørene i utgangspunktet fortsetter sitt arbeid innenfor eget ansvars- og oppgaveområde også i prosjektperioden Prosjektet prøver ut nye oppgaver og ansvarsforhold med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen eller i aktivitetsplaner som blir bestemt i prosjektet

13 Samhandlingstrappen Difi

14 Prosjektets effektmål er:
Økt bosetting av flyktninger i kommunene i Østfold Målet er at kommunene i Østfold bosetter det antallet flyktninger som Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI) anmoder dem om

15 Resultatmål Alle kommunene i Østfold fatter bosettingsvedtak i samsvar med anmodningene fra IMDI (Nå også tilleggs anmodninger fra statsråd Solveig Horne , flyktninger fra Syria) Kommunene har innarbeidet bosettings- og integreringsarbeidet i sitt ordinære plan- og budsjettarbeid og ser dette i sammenheng med samfunnsutvikling generelt og tjenesteproduksjon i kvalifiserings- og integreringsarbeidet spesielt.

16 Resultatmål Kommunene og de statlige aktørene opplever statens rolle i bosettings- og integreringsarbeidet som mer samordnet. Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om bosetting og integrering i Østfold. (Eks. dagen i dag og Østfoldmodellen fremover) Dokumentere og evaluere (BLD) aktivitet og erfaringer i prosjektet: Suksessfaktorer i og utenfor kommunen – forhold som bidrar til økt og rask bosetting Faktorer som hemmer økt og rask bosetting Hvordan samarbeid/metodikk som er gjennomført i prosjektet evt. kan videreføres

17 Fase 1 Kommunale vedtak om bosetting «anmodningsløpet»
Herunder å innarbeide bosetting og integrering som langsiktige strategier i kommunens planarbeid og budsjetter og bidra til økt samordning av statlige aktører og virkemidler

18 Fase 2 «Ut søking», praktisk bosetting og overføring fra mottak eller lignende til bolig i kommunen, innenfor rammene av de vedtak som kommunen har fattet Dette løses ved et stort teknisk og administrativt apparat av IMDi i dag

19 Fase 3 Kvalifisering/integrering
Spesifikt og integrert arbeid i kommunens tjenesteapparat som NAV, skole mm.

20 Styringsgruppe Fylkesmannen i Østfold (leder)
Assisterende fylkesmann, FMØ Regiondirektør, IMDi Øst Regiondirektør, Husbanken region Øst Fylkesdirektør, Østfold fylkeskommune Fylkesdirektør, NAV Østfold Representant, KS rådmannsutvalg Direktør, samordning og beredskap, FMØ Direktør, barnehage og utdanning, FMØ Assisterende direktør, helse og sosialavdelingen, FMØ Regiondirektør, KS Østfold (observatør) Biskop Østfold idrettskrets Røde kors, LO Flerkulturelt råd

21 Prosjektgruppe Prosjektleder, FMØ
Representant, Helse og sosialavdelingen, FMØ Representant, barnehage og utdanningsavdelingen, FMØ Representant, samordning og beredskapsavdelingen, FMØ Representant, IMDI Øst KS Husbanken NAV Østfold: NAV–kontorenes samarbeid med kommunene om Introduksjonsordningen skal styrkes. Brukerne skal sikres rett tiltak til rett tid og oppfølging fra NAV i form av blant annet behovsvurderinger og arbeidsevnevurderinger. Det må sikres at hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak i tilstrekkelig grad er tilgjengelige for og tilpasset deltakere i introduksjonsprogrammet. Fylkeskommunen – samfunnsavdelingen: Planer og Frafall videregående skole

22 Referansegruppe Representanter fra kommunene
Nøkkelpersoner i kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Vi ønsker å se helhetlig på bosettings- og integreringsarbeidet i kommunene. Arbeidet må inn i kommunenes planverk og gjøres langsiktig og systematisk. Representanter fra frivillig sektor 1- 2 nøkkelpersoner Mobilisering av frivillige

23 Aktiviteter Kommunebesøk 16. 17. og 21. april
Gjøres i forkant av kommunebesøkene (svar frist 6. april) Vi setter pris på hvis dere i forkant av vårt besøk, innen 6. april, kort kunne besvare følgende spørsmål: 1.Hvordan er bosettings- og integreringsarbeidet organisert? Er arbeidet nedfelt i planer- hvilke? 2 .Hvordan er boligplanlegging og boliganskaffelse for flyktninger organisert? Er dette forankret i noen planer – hvilke? 3.Hva mener dere om den statlige finansieringen? 4.Hva er de største utfordringene i kommunens bosetting av flyktninger? 5.Eksempler på gode grep som kommunen har tatt i arbeidet med bosetting. 6.Hvilke forventninger har dere til dette prosjektet? Innføringskurs i migrasjon og helse - 22 og 23 april 2015 Kontaktpersoner og boligkontakter samles første gang 22. mai 2015 for å få høre om Boliger til flyktninger i Østfold- hva finns av muligheter? Husbankens tilbud Østfoldmodellen – flerkulturell kompetanse Beat for Beat konferanse 4. og 5. juni 9. juni på Quality hotell Sarpsborg

24 Kontaktpersoner – nettverk på systemnivå
Kommune Stilling Navn e-post Aremark NAV-leder Christian Gundersen Askim Gunvor Halstvedt Eidsberg Ole-Johnny Rom Hansen Fredrikstad Spesialkonsulent Torhild Spernes Hege Jeanette Machulla Halden Astrid Nordstrand Hobøl Skolefaglig rådgiver Eva K. Utne Hvaler Kommunalsjef helse og velferd Lars Håkon Larsen Marker NAV/familie/helse Bjørg Olsson

25 Kontaktpersoner – nettverk på systemnivå
Kommune Stilling Navn e-post Moss Nestleder kommunalavdeling helse- og sosial Silje Hobbel Rakkestad NAV-leder Rune Kyrdalen Rygge Faglig leder Kristin Kubberød Rømskog Rådmann Anne Kirsti Johnsen Råde Ann Cathrin Werner Olsen Skiptvet Leif-Øystein Nordby Spydeberg Leder, Familierelaterte tjenester Hilde Dybedahl Sarpsborg Rådgiver, mangfold, inkludering og likeverd Flemming Johnsen Trøgstad Wenche Hvidsten Våler Karin Johannessen

26 Nettverkets oppgaver Være referansegruppe for prosjektet
Forankre prosjektet i sin kommune Ha oversikt og samordne prosjekter fra husbanken, IMDI og fylkesmannen Etablere og gi bidrag til faglige fora/erfaringsutvekslingsnettverk ; integreringsarbeidet/introduksjonsprogrammet Etablere referansegruppe frivillig sektor

27 Hvordan se ulike tilskuddsmidler i en sammenheng?

28 Boligsosialt arbeid Innstilt og «vedtatt» er videreføring av alle søknader på prosjekter som er iverksatt fra 2014 og tidligere. Moss 2 stillinger Askim 2 stillinger Halden 1 stilling Eidsberg 1 stilling Hobøl 1 stilling Våler 1 stilling Sarpsborg 2 stillinger (2 prosjekter – NAV og Uteteam) Fredrikstad har ikke søkt om midler etter denne tilskuddsordningen Skiptvet «står på vent» og Moss har foreløpig fått avslag på søknad om nytt prosjekt ( 3. stilling).

29 Tilskudd - Barnefattigdom
Innstilt og «vedtatt» er videreføring av alle søknader på prosjekter som er iverksatt fra 2014 og tidligere. Moss = stilling Fredrikstad 1,1 mill 2 stillinger Halden stilling Eidsberg stilling Våler overføring ubrukte midler Sarpsborg stilling ( NAV – sees i sammenheng med helhetlig oppfølging for lavinntektsfamilier ) NY Råde «står på vent» håper på å få til ½ - 1 stilling På vent: Halden , Spydeberg/ Hobøl, Hvaler , Aremark og Trøgstad

30

31 Veien videre og viktige datoer
4-5 juni beat for beat 9. juni flerkulturell kompetanse 10. juni NAV ledersamling 15. juni møte med Hordaland og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 16. juni ordførersamling (Rakkestad) 17. og 18 juni nettverk ansatte på NAV-kontor 19. juni UDI kommer til Østfold 25. august – møte med kontaktpersonene Styringsgruppemøte er 2. oktober i statens hus Moss. Kl.13 – 15.00 Høsten 2015 tilbud om kurset Østfoldmodellen for flerkulturell kompetanse


Laste ned ppt "Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google