Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Kjersti Salberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Kjersti Salberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Kjersti Salberg

2 Krigen i Syria, diktaturet i Eritrea

3

4

5 Bosettingsklare i mottak: ≡ Enslige mindreårige: 271 (5%) ≡ Barn i familie: 681 (13%) ≡ Voksne i familie: 623 (12%) ≡ Enslige voksne: 3681 (70%) ≡ Totalt 5256 (100%) ≡ Enslige består i hovedsak av eritreere, syrere og somaliere. ≡ Familier (2 eller flere) hovedsakelig syrere, afghanere, eritreere og statsløse ≡ 10 000 kvoteflyktninger syrere ?

6 Kommune Fredrikstad Vil bosette i tillegg til 105 flyktninger 15 fra Syria. 2016 anmodet om 80, tar imot 87 + 53 syriske flyktninger Sarpsborg Vedtak om å bosette ca. 140 flyktninger i 2015 og 2016, økt fra 120 flyktninger Moss Vedtatt å øke bosettingen fra 30 til 43 personer i 2015 og fra 30 til 47 personer i 2016 Rakkestad Positive til å øke bosettingen i tråd med IMDis opprinnelige anmodning, og bosette 30 personer totalt i 2015 og 2016, men sier ikke ja til tilleggs anmodningen. Våler (Østfold) Foreløpig innstilling: imøtekommer tilleggs anmodningen delvis; bosetter totalt inntil 12 personer i 2015 og totalt inntil 12 personer i 2016 Hvaler Vil bosette ytterligere 8 dersom kommunen blir med som en forsøkskommune ifht. utprøving av døgnpris for EMA, der døgnprisen dekker alle kommunens utgifter (oppstartstidspunkt vil være når evt. forsøksordning er igangsatt) bosetter inntil 15 flyktninger pr år i 2015 og 2016. Vedtatt tilleggs anmodning på 5 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 Eidsberg Øker i antallet bosettingsplasser i 2015. Vil fatte nytt vedtak for bosetting i 2016 i løpet av høsten 2015.

7 Spydeberg Vil avvente resultatene fra prosesser med bla. å skaffe til veie egnede boliger, samt FM-prosjektet i Østfold RyggeBedt om utsatt frist AskimBedt om utsatt frist AremarkBedt om utsatt frist RådeBedt om utsatt frist TrøgstadBedt om utsatt frist HobølBedt om utsatt frist Markerikke mottatt formelt brev Halden 48 personer i 2015 og 40 personer i 2016. Dette inkluderer mindreårige flyktninger og tidligere vedtatt bosetting for årene 2015 og 2016. Familiegjenforeninger og sekundær tilflytting kommer i tillegg. SkiptvetBedt om utsatt frist, men er foreløpig positive Rømskog Innstillingen til formannskapet 01.06.2015 er negativ til å øke antallet bosettingsplasser

8

9

10

11 Bakgrunn ≡ Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gått inn for et prøveprosjekt i 2015-2016 der fylkesmannsembetene i Hordaland og Østfold skal bidra til økt og raskere bosetting av flyktninger i sine fylker ≡ Samarbeider med IMDi, UDI, Bufetat, Husbanken og KS lokalt, samt fylkeskommunen og NAV fylke. I tillegg sitter frivillige og kirken i styringsgruppen i Østfold

12 Grunnleggende premisser for prosjektet ≡ Ligger i Fylkesmannens samordningsansvar og at alle aktørene i utgangspunktet fortsetter sitt arbeid innenfor eget ansvars- og oppgaveområde også i prosjektperioden ≡ Prosjektet prøver ut nye oppgaver og ansvarsforhold med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen eller i aktivitetsplaner som blir bestemt i prosjektet

13 Samhandlingstrappen Difi

14 Prosjektets effektmål er: ≡ Økt bosetting av flyktninger i kommunene i Østfold ≡ Målet er at kommunene i Østfold bosetter det antallet flyktninger som Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI) anmoder dem om

15 Resultatmål ≡ Alle kommunene i Østfold fatter bosettingsvedtak i samsvar med anmodningene fra IMDI (Nå også tilleggs anmodninger fra statsråd Solveig Horne, flyktninger fra Syria) ≡ Kommunene har innarbeidet bosettings- og integreringsarbeidet i sitt ordinære plan- og budsjettarbeid og ser dette i sammenheng med samfunnsutvikling generelt og tjenesteproduksjon i kvalifiserings- og integreringsarbeidet spesielt.

16 Resultatmål ≡ Kommunene og de statlige aktørene opplever statens rolle i bosettings- og integreringsarbeidet som mer samordnet. ≡ Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om bosetting og integrering i Østfold. (Eks. dagen i dag og Østfoldmodellen fremover) ≡ Dokumentere og evaluere (BLD) aktivitet og erfaringer i prosjektet: ●Suksessfaktorer i og utenfor kommunen – forhold som bidrar til økt og rask bosetting ●Faktorer som hemmer økt og rask bosetting ●Hvordan samarbeid/metodikk som er gjennomført i prosjektet evt. kan videreføres

17 Fase 1 ≡ Kommunale vedtak om bosetting «anmodningsløpet» ●Herunder å innarbeide bosetting og integrering som langsiktige strategier i kommunens planarbeid og budsjetter og bidra til økt samordning av statlige aktører og virkemidler

18 Fase 2 ≡ «Ut søking», praktisk bosetting og overføring fra mottak eller lignende til bolig i kommunen, innenfor rammene av de vedtak som kommunen har fattet ≡ Dette løses ved et stort teknisk og administrativt apparat av IMDi i dag

19 Fase 3 ≡ Kvalifisering/integrering ●Spesifikt og integrert arbeid i kommunens tjenesteapparat som NAV, skole mm.

20 Styringsgruppe ≡ Fylkesmannen i Østfold (leder) ≡ Assisterende fylkesmann, FMØ ≡ Regiondirektør, IMDi Øst ≡ Regiondirektør, Husbanken region Øst ≡ Fylkesdirektør, Østfold fylkeskommune ≡ Fylkesdirektør, NAV Østfold ≡ Representant, KS rådmannsutvalg ≡ Direktør, samordning og beredskap, FMØ ≡ Direktør, barnehage og utdanning, FMØ ≡ Assisterende direktør, helse og sosialavdelingen, FMØ ≡ Regiondirektør, KS Østfold (observatør) ≡ Biskop ≡ Østfold idrettskrets ≡ Røde kors, ≡ LO ≡ Flerkulturelt råd

21 Prosjektgruppe ≡ Prosjektleder, FMØ ≡ Representant, Helse og sosialavdelingen, FMØ ≡ Representant, barnehage og utdanningsavdelingen, FMØ ≡ Representant, samordning og beredskapsavdelingen, FMØ ≡ Representant, IMDI Øst ≡ KS ≡ Husbanken ≡ NAV Østfold: ● NAV–kontorenes samarbeid med kommunene om Introduksjonsordningen skal styrkes. Brukerne skal sikres rett tiltak til rett tid og oppfølging fra NAV i form av blant annet behovsvurderinger og arbeidsevnevurderinger. Det må sikres at hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak i tilstrekkelig grad er tilgjengelige for og tilpasset deltakere i introduksjonsprogrammet. ≡ Fylkeskommunen – samfunnsavdelingen: ● Planer og Frafall videregående skole

22 Referansegruppe ≡ Representanter fra kommunene ●Nøkkelpersoner i kommunens arbeid med bosetting av flyktninger ●Vi ønsker å se helhetlig på bosettings- og integreringsarbeidet i kommunene. ●Arbeidet må inn i kommunenes planverk og gjøres langsiktig og systematisk. ≡ Representanter fra frivillig sektor ●1- 2 nøkkelpersoner ●Mobilisering av frivillige

23 Aktiviteter Kommunebesøk 16. 17. og 21. april Gjøres i forkant av kommunebesøkene (svar frist 6. april) Vi setter pris på hvis dere i forkant av vårt besøk, innen 6. april, kort kunne besvare følgende spørsmål: 1.Hvordan er bosettings- og integreringsarbeidet organisert? Er arbeidet nedfelt i planer- hvilke? 2.Hvordan er boligplanlegging og boliganskaffelse for flyktninger organisert? Er dette forankret i noen planer – hvilke? 3.Hva mener dere om den statlige finansieringen? 4.Hva er de største utfordringene i kommunens bosetting av flyktninger? 5.Eksempler på gode grep som kommunen har tatt i arbeidet med bosetting. 6.Hvilke forventninger har dere til dette prosjektet? Innføringskurs i migrasjon og helse - 22 og 23 april 2015 Kontaktpersoner og boligkontakter samles første gang 22. mai 2015 for å få høre om Boliger til flyktninger i Østfold- hva finns av muligheter? Husbankens tilbud Østfoldmodellen – flerkulturell kompetanse Beat for Beat konferanse 4. og 5. juni 9. juni på Quality hotell Sarpsborg

24 Kontaktpersoner – nettverk på systemnivå KommuneStillingNavn e-post AremarkNAV-lederChristian Gundersen Christian.Gundersen@n av.no AskimNAV-lederGunvor Halstvedt Gunvor.Halstvedt@nav. no Eidsberg NAV-leder Ole-Johnny Rom Hansen Ole- Johnny.Rom.Hansen@n av.no FredrikstadSpesialkonsulentTorhild Spernes tosp@fredrikstad.kom mune.no FredrikstadSpesialkonsulent Hege Jeanette Machulla hegmac@fredrikstad.ko mmune.no HaldenNAV-lederAstrid Nordstrand Astrid.Nordstrand@nav.no HobølSkolefaglig rådgiverEva K. Utne Eva.K.Utne@hobol.ko mmune.no Hvaler Kommunalsjef helse og velferd Lars Håkon Larsenlahl@hvaler.kommune. no MarkerNAV/familie/helseBjørg OlssonBjorg.Olsson@nav.no

25 Kontaktpersoner – nettverk på systemnivå KommuneStillingNavn e-post Moss Nestleder kommunalavdeling helse- og sosial Silje Hobbel silje.hobbel@moss.kom mune.no RakkestadNAV-lederRune Kyrdalen rune.kyrdalen@nav.no RyggeFaglig lederKristin Kubberød kristin.kubberod@rygg e.kommune.no RømskogRådmannAnne Kirsti Johnsen akjb@romskog.kommu ne.no RådeNAV-leder Ann Cathrin Werner Olsen Ann.Cathrin.Werner.Ol sen@nav.no SkiptvetNAV-lederLeif-Øystein Nordby Leif- Oystein.Nordby@nav.n o Spydeberg Leder, Familierelaterte tjenester Hilde DybedahlHilde.Dybedahl@spyde berg.kommune.no Sarpsborg Rådgiver, mangfold, inkludering og likeverd Flemming Johnsenfjo@sarpsborg.com TrøgstadNAV-lederWenche Hvidsten Wenche.Hvidsten@nav. no VålerNAV-lederKarin JohannessenKarin.Johannessen@na v.no

26 Nettverkets oppgaver ≡ Være referansegruppe for prosjektet ≡ Forankre prosjektet i sin kommune ≡ Ha oversikt og samordne prosjekter fra husbanken, IMDI og fylkesmannen ≡ Etablere og gi bidrag til faglige fora/erfaringsutvekslingsnettverk ; ≡ integreringsarbeidet/introduksjonsprogrammet ≡ Etablere referansegruppe frivillig sektor

27 Hvordan se ulike tilskuddsmidler i en sammenheng?

28 Boligsosialt arbeid ≡ Innstilt og «vedtatt» er videreføring av alle søknader på prosjekter som er iverksatt fra 2014 og tidligere. ≡ Moss 2 stillinger ≡ Askim 2 stillinger ≡ Halden 1 stilling ≡ Eidsberg 1 stilling ≡ Hobøl 1 stilling ≡ Våler 1 stilling ≡ Sarpsborg 2 stillinger (2 prosjekter – NAV og Uteteam) ≡ Fredrikstad har ikke søkt om midler etter denne tilskuddsordningen ≡ Skiptvet «står på vent» og Moss har foreløpig fått avslag på søknad om nytt prosjekt ( 3. stilling).

29 Tilskudd - Barnefattigdom ≡ Innstilt og «vedtatt» er videreføring av alle søknader på prosjekter som er iverksatt fra 2014 og tidligere. ≡ Moss 550 000 + 262 654 = 812 654 - 1 stilling ≡ Fredrikstad 1,1 mill 2 stillinger ≡ Halden 600 000 - 1 stilling ≡ Eidsberg 610 000 - 1 stilling ≡ Våler overføring ubrukte midler 81 000 ≡ Sarpsborg 610 000 - 1 stilling ( NAV – sees i sammenheng med helhetlig oppfølging for lavinntektsfamilier ) NY ≡ Råde «står på vent» håper på å få til ½ - 1 stilling ≡ På vent: Halden, Spydeberg/ Hobøl, Hvaler, Aremark og Trøgstad

30

31 Veien videre og viktige datoer ≡ 4-5 juni beat for beat ≡ 9. juni flerkulturell kompetanse ≡ 10. juni NAV ledersamling ≡ 15. juni møte med Hordaland og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ≡ 16. juni ordførersamling (Rakkestad) ≡ 17. og 18 juni nettverk ansatte på NAV-kontor ≡ 19. juni UDI kommer til Østfold ≡ 25. august – møte med kontaktpersonene ≡ Styringsgruppemøte er 2. oktober i statens hus Moss. Kl.13 – 15.00 ≡ Høsten 2015 tilbud om kurset Østfoldmodellen for flerkulturell kompetanse


Laste ned ppt "Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Kjersti Salberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google