Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestre Toten Arbeiderparti

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestre Toten Arbeiderparti"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestre Toten Arbeiderparti
Program 2015 – 2019 Vestre Toten Arbeiderparti

2 Vestre Toten Arbeiderparti har vist at vi HOLDER DET VI LOVER.
Etter flere år i det lokalpolitiske førersetet har vi vist at vi kan bygge et godt tjenestetilbud. Til tross for flere år med vanskelig kommuneøkonomi har vi klart å opprettholde gode tilbud innen våre mest prioriterte satsningsområder:   Helse, omsorg og barn og unge. Det er vi stolte av, men mye er ennå ugjort. Ved årets kommunevalg har vi en meget god liste, med et godt lag som vil arbeide for samme mål: å gi innbyggerne i Vestre Toten best mulig tilbud i samsvar med partiets program. Vestre Toten Arbeiderparti vil: Gi barn og ungdom best mulig oppvekstsvilkår Tilby gode helse og omsorgstjenester Arbeide for gode og inkluderende lokalsamfunn. Arbeide for næringsutvikling Føre en aktiv miljøpolitikk Vestre Toten Arbeiderparti tror ikke på lettvinte løsninger, men på hardt og langsiktig politisk arbeid.

3 Helse og omsorg God fysisk og psykisk helse er viktig for den enkeltes livskvalitet og for samfunnets evne til å skape og dele. Vi vil redusere sosiale helseforskjeller. Helsetjenester skal tilbys etter behov, og ikke avhengig av personlig økonomi, etnisk bakgrunn eller kjønn. Derfor må vi ha gode offentlige tjenestetilbud. Gjennom Samhandlingsreformen har kommunen et økt ansvar for helsetilbudet til befolkningen. Dette krever økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Folkehelse og forebygging må forankres i all samfunnsplanlegging. Vi vil skape gode oppvekst- og levekår i kommunen, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fellesskap, trygghet og deltakelse. For å nå dette vil vi:

4 Si nei til konkurranseutsetting av omsorgstjenestene
Videreutvikle helse og omsorgstilbudet tilpasset innbyggernes behov Jobbe for økt helsesøstertjeneste i grunnskolen Jobbe for tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse Støtte rusforebyggende tiltak Fortsette utbygging av omsorgsboliger Opprettholde dagsentertilbudet for eldre Styrke samarbeidet med lag og foreninger om forebyggende tiltak Støtte opp om arbeidet til Frivilligsentralen og Vestre Toten Pensjonistsenter Styrke arbeidet med forebyggende helse gjennom Frisklivssentralen Bedre helse og omsorgstilbudet til rusavhengige Jobbe for et godt tilbud for innbyggere med psykiske lidelser Jobbe for gode aktivitetstilbud til eldre. Gode sykehus er viktig for oss når det gjelder trygghet og helse. For innbyggerne i Vestre Toten er et fullverdig akuttsykehus på Gjøvik og sentralsykehus for psykiatri på Reinsvoll en viktig del av dagens helsetilbud. Framtidas sykehusstruktur i Innlandet er nå under utredning. Fram til dette er avklart må sykehustilbudene ved Gjøvik og Reinsvoll opprettholdes og videreutvikles i tråd med innbyggernes behov.

5 Oppvekst Vestre Toten Arbeiderparti vil at barn og ungdom skal oppleve en trygg oppvekst i kommunen. Barn og unge skal kunne mestre egne liv til glede og nytte for seg selv og fellesskapet. Kunnskap, ferdigheter, sosialt samspill, holdningsskapende og forebyggende tiltak er en viktig del av denne prosessen.   I perioden 2015 – 2019 vil vi : Ha gode og tilgjengelige tjenester i barnevern, PPT og helsestasjonen Opprettholde full barnehagedekning og øke fokus på innholdet Jobbe for høy kvalitet i grunnskolen med fokus på læringsutbytte og sosialt miljø Bidra aktivt i arbeidet mot mobbing og krenkende adferd Ha trafikksikre skoleveger så flest mulig barn kan gå og sykle Videreføre virksomheten ved ungdomsklubbene i kommunen Støtte aktivt arbeidet til ungdomsrådet og la ungdom bli hørt i saker som angår ungdom Støtte Raufoss videregående skole i arbeidet med å utvikle studietilbudet ved skolen Arbeide for å øke antall elever som gjennomfører videregående skole Samarbeide med bedrifter inn i ungdomsskolen Medvirke til etablering av flere lærlingeplasser for ungdom

6 Kultur og idrett For Vestre Toten Arbeiderparti er kultur og idrett: GLEDE – BEGEISTRING – ENGASJEMENT – BREDDE OG INKLUDERING.  Dette er ikke mulig uten frivillig innsats. Frivilligheten skaper store verdier.   I tråd med nasjonale føringer er det i dag et godt og formalisert samarbeid med frivillige lag og foreninger. Dette samarbeidet vil vi styrke og utvikle videre. Et rikt kultur og idrettstilbud skaper sosiale nettverk, identitet, tilhørighet og er grunnlaget for god folkehelse.    Vestre Toten Arbeiderparti vil derfor: Styrke tilbudet ved kulturskolen Opprettholde gode bibliotektjenester Videreutvikle tilbudet ved Totenbadet Støtte opp under idretten i kommunen Sammen med frivillige holde tur- og løypenettet i god stand Videreutvikle festivalen Friluftsliv for alle Støtte arbeidet med universell utforming av kultursti langs Hunnselva Arbeide for økt hallkapasitet for idretten i kommunen Støtte tiltak for bedre integrering av nye landsmenn Støtte tiltak for at barn og unge med ekstra utfordringer kan delta i idrett og kulturaktiviteter Jobbe for å realisere industrimuseum Utvikle tilbud ved, og bruk av Stenberg Friluftsmuseum Legge til rette for lokale initiativ til kultur-arrangementer

7 Teknisk og Plan Vi er alle avhengig av rent drikkevann, tidsriktige renovasjonsordninger og godt fungerende avløpssystem. Viktig er det også at gater og veier blir holdt i orden sommer og vinter. For å være en attraktiv tilflyttingskommune må det legges til rette for å ha byggeklare tomter tilgjengelig. Vestre Toten Arbeiderparti vil: Ruste opp kommunale veier Jobbe videre med trafikksikkerhetstiltak Sikre trygg vannforsyning Fortsette sanering av vann- og avløpsnettet Legge til rette for attraktive boligtomter i alle skolekretser Fortette sentrumsområder for økt tilgang på mindre boenheter Ha en positiv holdning til spredt boligbygging Ha gode systemer for samfunnssikkerhet og beredskap Det er et politisk mål for Vestre Toten Arbeiderparti at de kommunale avgiftene til vann, avløp og renovasjon ikke skal være høyere enn gjennomsnittet i regionen.

8 Kretsene Vestre Toten Arbeiderparti ønsker å få til en positiv utvikling i alle deler av kommunen. For de enkelte kretsene vil vi i perioden arbeide for: Eina: Utvikling av Eina sentrum Sammenhengende gangveg eller fortau gjennom sentrum Utvikling av park og badeplass i sentrum Styrke ungdomsklubben Gang og sykkelvei på hele strekningen fra Blilie til Einavoll. Samarbeide med velforeninger om vedlikehold av grøntanlegg Klargjøring av attraktive boligtomter Ny RV4 veitrase forbi Eina sentrum

9 Ihle/Bøverbru: Opprusting av uteområdene i Bøverbru sentrum Gang og sykkelvei v/Ihle barneskole fra Granvang til Sangnes Gang og sykkelvei Kolbu – Reinsvoll med lys langs fylkesvei 246 Klargjøring av attraktive boligtomter Utvikling av tunet på Gaukom til boligformål Reinsvoll: Utvikling og fornyelse av sentrum på Reinsvoll Realisering av ny flerbrukshall på Reinsvoll Opparbeiding av tursti på jernbanetraséen mellom Reinsvoll og Bøverbru Utvikling av næringstomter Trafikksikring av skoleveger

10 Raufoss: Videreføring av Prosjekt Raufoss sentrum Trygge og trafikksikre bomiljøer og sentrumsområder Fornyelse og utvidelse av kulturstien langs Hunnselva Gode fritidstilbud for ungdommen Bystatus for Raufoss Etablering av industrimuseum Redusere tungtransport gjennom sentrum.

11 Miljø Vi har alle et ansvar for miljøet. I Vestre Toten Kommune har vi praktfulle naturområder lett tilgjengelig. Det er alles ansvar å ivareta disse verdiene gjennom bevisst holdning til miljøet. Vestre Toten Arbeiderparti vil forbedre miljøet ved å: Legge til rette for effektive renovasjonsløsninger med økt fokus på kildesortering Videreføre energiøkonomisering i offentlige bygg Vektlegge miljøet i utbyggingssaker Forbedre vannkvalitet og miljø i og langs kalksjøene i kommunen Øke sanering av vann- og avløpsnettet Forbedre vannkvalitet og miljø i Hunnselva

12 Næring  Vestre Toten er en av Norges største industrikommuner. For Vestre Toten Arbeiderparti er det viktig at denne posisjonen opprettholdes og utvikles. Det er også viktig at næringslivet blir mer allsidig. Nå satses det på utvikling av kompetanse, produkter, materialer og automatisering. Vestre Toten Arbeiderparti støtter opp om dette arbeidet. Trygghet for den enkelte er avhengig av sikre og gode arbeidsplasser.  Vestre Toten Arbeiderparti vil: Fortsette samarbeidet med bedrifter og de ansattes organisasjoner Øke antall lærlinger i kommunens virksomhet Sikre tilstrekkelig med næringstomter Støtte opp om NCE, Næringsrådet, Handelsnæringen, Næringsparken og Investeringsfondet for industrien i regionen Legge til rette for utvikling av turisme Føre en aktiv landbrukspolitikk med hovedområdene matsikkerhet, jordvern og økt lønnsomhet Opprettholde og jobbe for nye statlige arbeidsplasser Næringslivet trenger god infrastruktur. Vestre Toten Arbeiderparti vil arbeide for styrking av Gjøvikbanen og forbedring av vegforbindelser.

13 Kommunesamarbeid Vestre Toten og de andre kommunene i Gjøvikregionen vil utgjøre et kraftsentrum i Oppland dersom vi står sammen. Regionens ca innbyggere utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Vestre Toten Arbeiderparti vil være en pådriver i det regionale samarbeidet også i fremtiden. SAMMEN ER VI STERKE.    Vestre Toten Arbeiderparti vil: Ha en felles profilering av Gjøvikregionen Jobbe for interkommunale fellesløsninger Være en pådriver i arbeidet med opprusting av Gjøvikbanen og få en sammenkobling med Dovrebanen Jobbe for utbedring av fylkesvei 114 Raufoss - Fall Være aktive i debatten og videre utredning av kommunesammenslåing


Laste ned ppt "Vestre Toten Arbeiderparti"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google