Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreseminar for Styreutvikling Østfold Styrets rolle og ansvar 28. mai 2015 Gorm F. Nymark www.pwc.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreseminar for Styreutvikling Østfold Styrets rolle og ansvar 28. mai 2015 Gorm F. Nymark www.pwc.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreseminar for Styreutvikling Østfold Styrets rolle og ansvar 28. mai 2015 Gorm F. Nymark www.pwc.com

2 PwC Agenda 1.Styrets plass/rolle i Corporate Governance 2.Styrets oppgaver, hvilke er de egentlig? 3.Hva regulerer styrets oppgaver og plikter? - Ansvar 4.Praktisk styrearbeid 5.Årsregnskapet 6.Etiske retningslinjer - styrets ansvar 7.Nyheter aksjeloven – relevant for styremedlemmer 6. mai 2015

3 PwC Styrets plass/rolle i Corporate Governance 1 6. mai 2015

4 PwC Styret = ”sentralen” i Corporate Governance Styre LedelseEier Leverandører Myndigheter Ansatte Kunder Banker/ Långivere Børs Revisor ”Samfunnet” ÅPENHET ANSVARLIGHET INTEGRITET 6. mai 2015

5 PwC Ulike typer styrer Øverste Styringsorgan Reell styring Ivaretar bedriftens interesser og formål Tar beslutninger Fører kontroll og tilsyn Øverste formalorgan Tar i liten grad styringen Styret godkjenner vedtak Styret legitimerer virksomheten ”Sandpåstrøingsorgan Interessentorgan Styret et organ for med- og påvirkning Beslutninger og vedtak ofte basert på forhandlinger/kompromiss valgte styrer 6. mai 2015

6 PwC Særtrekk eller sære trekk påvirker styrets arbeid Er det særtrekk eller sære trekk ved styrefunksjonen i ditt selskap? Selskapets størrelse og kompleksitet Eierskapet Har eierne synliggjort sine tanker og forventninger? Styringsdokument Juridiske forhold. Selskapsformen. Konsernselskaper. Mor – datter. Konsernledelse – konsernstyre Administrasjonsstyrte selskaper Daglig leder – styret. Duell eller duett? Påvirker styrets arbeid og styrets rolle! 6. mai 2015

7 PwC Styrets oppgaver, hvilke er de egentlig? 2 6. mai 2015

8 PwC Styrets oppgaver Tidsbruk avhenger av selskapets situasjon 6. mai 2015

9 PwC Styrets oppgaver - forts 1.Strategioppgaver - mål - strategiske planer - hovedrammer for operative planer - budsjetter Hvordan skal styret involveres i strategiprosessen? 6. mai 2015

10 PwC Erfarne styremedlemmers syn rundt strategi ”Styrets rolle er i mange tilfeller å sikre at de rette spørsmålene stilles tidlig i prosessen. Veldig ofte mangler konkurrentanalysen.” ”Hvis ikke styret er førende i strategiprosessen fungerer ikke styret. Styrets oppgave er å gi klare rammer for strategisk retning.” ”Styret må oppleve strategiutviklingen som en prosess og være involvert langs veien. La det komme som ”drypp” med diskusjon av alternativer langs veien. ” ”Styrets involvering i den årlige strategigjennomgangen er ikke nødvendigvis viktig. Der i mot er styrets involvering i de løpende strategiske initiativene er avgjørende” ”Styret må komme inn i prosessen mens det enda er tro og tvil tilstede” 6. mai 2015

11 PwC Megatrender former beslutninger Innspill til den strategiske diskusjonen i styret PwC undersøkelse 6. mai 2015

12 De fem megatrendene Demografiske endringer Endringer i økonomisk maktbalanse Økende urbanisering Klimaforandringer og ressurs- knapphet Teknologiske gjennombrudd Slide 12

13 PwC Forbruket til "den globale middelklassen" Andelen av verdens befolkning som er minst 60 år 2009 $21,3 billioner 2030 $55,7 billioner Asia Pac 6. mai 2015

14 PwC Vestlig økonomisk dominans er et forholdsvis nytt fenomen BNP i G7 og E7 3000 f.Kr.20001000o1000 f.Kr.2000 f.Kr Vest-Europa/Amerika: 1600-nå Roma: 31 f.Kr. til 476 e.Kr. Hellas: 900 f.Kr. til 31 f.Kr. Egypt: 3000 f.Kr. til 900 f.Kr. Kina: 476 e.Kr. til 1600 2009 2050 $29,0 billioner i BNP $20,9 billioner i BNP G7E7 $69,3 billioner i BNP G7 $138,2 billioner i BNP E7 6. mai 2015

15 PwC Byboere på verdensbasisAndel av befolkningen i byer i 2030 2030 4,9 milliarder 2010 3,8 milliarder Asia & Africa Asia og Afrika 80+ 60-79 Ikke beregnet <20 20-39 40-59 6. mai 2015

16 PwC Vann, mat, energi triangeletBeregnet knapphet på vann i 2025 Mat 7% av verdens energiforbuk går med til å levere vann 1–2% av dyrkbart areal går til å produsere bio-drivstoff Energi Det tar 1.200 l vann å lage 1 kg korn Vann 6. mai 2015

17 PwC Begynnelsen på “tingenes internett” 6,3 mrd6,8 mrd7,2 mrd7,6 mrd Verdens befolkning 500 mill12,5 mrd25 mrd50 mrd Koblede "ting" 0,081,843,476,58 Koblede "ting" per person 2003201020152020 Flere koblede ting enn menne- sker Analytics CloudMobile Social Media 6. mai 2015

18 PwC Hva så? Er de store spørsmålene på styrets agenda? Brukes nok tid på å forstå megatrendene og konsekvensene? Finn ut mer om undersøkelsen på www.pwc.com 6. mai 2015

19 PwC Styrets oppgaver - forts 2. Organiseringsoppgaver - Total organisasjon, virksomhetsområder - Tilstrekkelige ressurser og kompetanse - Ansvar- og myndighetsfordeling - Stillingsinstrukser - arbeidsbeskrivelse - Kommunikasjonslinjer - Rapporteringslinjer - Ressursutvikling, kompetansebygging, opplæring 6. mai 2015

20 PwC Styrets oppgaver - forts 3. Risikostyring/Kontrolloppgaver -Er vi på målsatt kurs -Risikostyring og intern kontroll -Økonomirapporter, regnskapsrapporter, budsjettstyring, rapporter fra revisjonen Kundetilfredshet – “voice of the customer” Arbeidsmiljø/-tilfredshet - ”organisasjonens blodtrykk” Virksomheten i forhold til lover, regler, forskrifter, rammebetingelser 6. mai 2015

21 PwC Styrets oppgaver - forts. 4. Egenoppgaver - Styrets evaluering av seg selv og de øvrige medlemmer - Styrets evaluering av adm. direktør/daglig leder 6. mai 2015

22 PwC Evaluering av styret Det forsømte området ”Styreevaluering bærer preg av en årlig klapp på skulderen til hverandre” Doktorgradstudent BI, Styredagen BI 6. mai 2015

23 PwC Styrets forbedringsområder Strategioppgaven Bruker ikke nok tid og er for sent inne ("tro og tvil") Kontrolloppgaven For prisgitt ledelses vurderinger, for lite bruk av revisor som kilde Organisering av virksomheten For stor fokus på ”hire and fire” av daglig leder Mer fokus på annen organisasjon og organisering for å realisere strategi (herunder utvikling av ansatte, generasjonsskifte etc) Egen organisering Tidsbruk i styremøte (for dårlig forberedte medlemmer, "svak" årsplan) Manglende egenevaluering Rekruttering For tilfeldig 6. mai 2015

24 PwC Hva regulerer styrets oppgaver og plikter? - Ansvar 3 6. mai 2015

25 PwC Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Selskaps- lovene VedtekteneStyreinstruks Spesial- lovgivning 6. mai 2015

26 Aksjelovene – Styrets oppgaver og ansvar § 6-12 Forvaltning av selskapet § 6-13 Styrets tilsynsansvar Styret skal: sørge for forsvarlig organisering fastsette planer og budsjetter holde seg orientert økonomisk stilling Betryggende kontroll med daglig ledelse med selskapets virksomhet Styret har plikt til å påse: virksomhet regnskap formuesforvaltning 6. mai 2015

27 PwC Aksjelovens regler for styrene i et konsern § 6 – 16 Morselskapet skal underrette styret i et datterselskap om forhold som kan ha betydning for konsernet som helhet. Mor- selskapet skal også underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet, før endelig beslutning treffes § 6 – 16 Styret i datterselskap plikter å gi styret i morselskapet opp- lysninger som er nødvendige for å kunne vurdere konsernets stilling og resultatet av konsernets virksomhet. Denne bestemmelsen er nødvendig bl.a. for å kunne avgi konsern- regnskap 6. mai 2015

28 PwC Aksjelovene Styrets oppgaver og ansvar er konkretisert Hvis ting går galt: Flere ”knagger” å henge erstatningsansvar på 6. mai 2015

29 PwC Eksempler på hva som kan gå galt Drive for kreditors regning – ikke overholde handleplikt Ulike brudd på aksjeloven 6.12 og 6.13 Ulovlige utdelinger Brudd på informasjonsplikt i regnskap/årsberetning Hvem kan ”finne på” å saksøke Kunder/leverandører Aksjonærer/Lånegivere Ansatte Myndigheter 6. mai 2015

30 PwC Økende antall søksmål Det er minst én styreansvarsak i domstolene hver måned (kilde: Finansavisen) 6. mai 2015

31 PwC Styremedlemmers erstatningsansvar Tre hovedvilkår (kumulative) Uaktsomhet/forsett Handling/unnlatelse AnsvarsgrunnlagÅrsakssammenhengØkonomisk tap “har voldt”Hvem er påført tap a) Selskapet b) Tredjeperson 6. mai 2015

32 PwC Styremedlemmers erstatningsansvar Selv om styret er et kollektivt organ Er det flere ansvarlige for samme skade hefter de solidarisk Individuelt ansvar 6. mai 2015

33 PwC Styrets ansvar for innholdet av en ”forretningsmessig beslutning” Kontrollspørsmål: Er saksbehandlingen forsvarlig? Saken er korrekt og tilstrekkelig opplyst Har styret gjennom beslutningen tilgodesett selskapets interesser? Styret har overholdt sin lojalitetsplikt og har ikke fremmet egne private interesser fremfor selskapet. Styret har ikke ønsket å beskytte sine posisjoner. 6. mai 2015

34 PwC Styrets ansvar for innholdet av en ”forretningsmessig beslutning” – forts. Er beslutningen forretningsmessig motivert? Hvis ja på disse spørsmål Skal det mye til for at styret kan holdes ansvarlig 6. mai 2015

35 PwC Man kan redusere risiko ved styreforsikring "Etter aksjelovens § 17-1 blir styremedlemmer erstatningsansvarlige for tap de forsettlig eller uaktsomt volder under utførelsen av sin oppgave" Mange leverandører av styreforsikring 50% av alle styremedlemmer på børs har dette Mer og mer vanlig i mindre selskap *kilde Forsikringsleverandør Hva dekkes vanligvis? Erstatningskrav etter norsk rett + saksomkostninger Visse begrensninger (lovbrudd, persons-/tingsskader) 6. mai 2015

36 PwC Aksept av styreverv – due dilligence Noen viktige vurderingspunkter; Hva vet jeg om eiere og ledelsen Hva vet jeg om selskapet og forretningsmodellen Hvordan er sammensetningen av styret Hvordan er finansiell stilling Bemerkninger i revisjonsberetninger Tilbys dekning av styreansvar forsikring Vil det oppstå interessekonflikter Vil jeg kunne være en positiv bidragsyter 6. mai 2015

37 PwC Praktisk styrearbeid 4 6. mai 2015

38 PwC Styrefunksjonen Styrets oppgaver Styrets konklusjoner/ vedtak Arbeidsform  Styrepapirene grunnlaget for beslutninger  Planlegging * saker * omfang  Styreproto- koller 6. mai 2015

39 PwC Planlegging av styrearbeidet ”Styrearbeidet i de fleste selskaper bør kunne struktureres bedre” ”Mye kunne være vunnet om styrene benytte noen timer til å diskutere sin egen arbeidsform og hvilke oppgaver som bør fokuseres” ”Års- og arbeidsplaner er et underutviklet område for norske styrer. Når arbeidsformen er lite bevisst, er den heller ikke effektiv” 6. mai 2015

40 PwC Planlegging av styrearbeidet Styreinstruks Arbeidsplan/årsplan for styrets arbeid 6. mai 2015

41 PwC Styreinstruks: ASL og ASAL § 6-23 - Plikt for styret til å fastsette styreinstruks - I selskaper hvor de ansatte har rett til å velge styremedlemmer HVORDAN SKAL EN STYREINSTRUKS SE UT? 6. mai 2015

42 PwC Generalforsamlingen - styreinstruks Det er styret selv - eventuelt styrets flertall som fastsetter styreinstruksen Generalforsamlingen kan ikke selv direkte fastsette styreinstruks, men Generalforsamlingen kan instruere styret om utformingen 6. mai 2015

43 PwC Styreinstruks Mulig innholdsfortegnelse: 1.Formål med styrets arbeid 2.Styrets møter 3.Styrets sammensetting - ressurser - rettigheter og plikter Taushetsplikt 4.Arbeidsplan - forhold til daglig ledelse 5.Omfang og oppgaver 6.Rapporteringsplikt - innkalling til generalforsamling 7.Sekretærfunksjonen 6. mai 2015

44 PwC Styrets årsplan Hvorfor er det viktig å planlegge styrets arbeid: Ikke noe lovkrav (men anbefalt NUES #9) Riktig tidsforbruk Bedre strukturert arbeid De viktige områdene får oppmerksomhet Godt forsvar i en del ansvarssituasjoner 6. mai 2015

45 PwC Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Styrets vurdering: Hvilken områder bør styret behandle i løpet av et år Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder Likviditet Investeringer Finansiering Egenkapital Ledelse Systemer Rapportering Organisasjon Budsjetter Produkter Leverandører Konkurrenter Markeder Kunder Forstå selskapets virksomhet 6. mai 2015

46 PwC Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Risiko/Kontroll: Risikostyring Intern kontroll Økonomi rapportering Oppfølging av budsjetter Revisjonsrapporter Forsikringsdekning Lover/Regler/Forskrifter Organisering: Organisasjon Virksomhetsområder Kompetansevurdering Ansvars/myndighets fordeling Stillingsinstrukser Arbeidsbeskrivelser Kommunikasjonslinjer Rapporteringslinjer Strategi: Mål Planer Handlingsplaner Virksomhetsplaner Budsjetter Hvilke områder bør styret behandle i løpet av et år Prioritering av arbeidsoppgaver Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder Hvem som er ansvarlig for saksbehandlingen Fordeling av saker: Ordinære saker faste poster på agendaen Temaer periodiske poster på agendaen Styrets vurdering Definere hovedoppgaver 6. mai 2015

47 PwC Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Ordinære saker Temaer 6. mai 2015

48 PwC Ordinære saker Hva mener vi med ordinære saker: Protokoll fra siste møte i styret er en slik ordinær sak Daglig leders orientering - generell orientering Månedlige, eventuelt kvartalsvise, regnskaps-/økonomirapporter. Budsjettoppfølging Daglig leders rapportering til styret om virksomhetens egenkapitalsituasjon Lover, regler, forskrifter, osv. som er nye og som får konsekvenser for virksomheten Rapporter - brev til ledelsen fra revisor Avklaring av eventuelle nye saker som ikke er på dagsordenen til neste møte i henhold til planen. 6. mai 2015

49 PwC Temaer Hva mener vi med temaer: Strategi Kundene Risikostyring Kvalitet og intern kontroll IT (IT-strategi, IT-prosjekt, IT- sikkerhet) Organisasjon Økonomistyring/rapportering Kostnadsreduksjoner Behandling av årsregnskapet Behandling av styrets årsberetning Krav til egenkapital - styrets oppgave Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Miljøansvaret Evaluering av styret og daglig leder Innovasjon/produktutvikling 6. mai 2015

50 PwC Tidsdisponering årsplan Antall møter: 8Effektiv tid pr. møte:3-4 timer Totalt til rådighet30 timer Ordinære saker: Protokoll8 x 8 min = 1 Orientering fra daglig leder8 x 3/4 time = 6 Økonomisk rapportering8 x 1/2 time = 4 11 timer Temaer: Årsberetning/regnskap4 Investeringer/finansiering2 Budsjettforutsetninger2 Budsjett210 timer 21 timer Strategi Risiko/kontroll Fremtidsscenarier9 timer 30 timer 6. mai 2015

51 PwC Styrets arbeidsform – organisering av møtene Styret må diskutere Organisering av styremøtet Møtets gjennomføring Rollefordeling Sekretærfunksjonen 6. mai 2015

52 PwC Styrepapirene Styreundersøkelse foretatt av PwC: - “Kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) er et av de mest sentrale problemområdene styrene står overfor” - “Styret følger seg ofte prisgitt ledelsens vurderinger. Vanskelig å kontrollere de gitte opplysningene.” Styret må overfor seg selv og daglig leder være meget klare på hvilken informasjon som kreves SETT KRAV TIL STYREPAPIRENE 6. mai 2015

53 PwC Krav til styrepapirene Vesentlighetsprinsippet Viser ledelsens konklusjoner og anbefalinger Er nyansert: (viser/vurderer) ›positivt/negativt ›fordeler/ulemper ›styrker/svakheter ›muligheter/trusler ›risikovurderinger Er grundig 6. mai 2015

54 PwC Styreprotokollen Hva slags protokoll? Praksis er meget varierende Referat eller beslutningsprotokoll Kort eller lang ”Best practice”? 6. mai 2015

55 PwC Styreprotokoll §6-29 Tidspunkt Sted Deltakere Hvilken behandlingsform som er valgt: - avholdt møte - sirkulasjon av dokumenter - telefonkonferanse At styret var vedtaksført - to krav: 1) mer enn 1/2 av styremedlemmene tilstede/deltatt i styrebehandlingen 2) samtlige styremedlemmer har fått mulighet til å delta i styrebehandlingen Styrets beslutning Ikke enstemmighet - må da angis hvem som har stemt for og imot Krav til protokollen - hva må fremkomme 6. mai 2015

56 PwC Styreprotokoll Viktig med kvalitetssikring av protokollen: Styreleder/daglig leder - formulering av beslutninger Økonomiansvarlig - saker i forbindelse regnskaper Viktig å sende protokollen raskt ut etter møtet Mulige brukergrupper av protokollen: Styret, Daglig leder Revisor Aksjonærer Offentlige myndigheter Motpart i en rettsak Bostyret 6. mai 2015

57 PwC Årsregnskapet 5 6. mai 2015

58 PwC Styrets årsberetning Årsberetningen er et selvstendig dokument Årsberetningen utgjør sammen med årsregnskapet en viktig del av foretakets informasjon til de forskjellige brukergrupper av regnskapet Et av formålene med årsberetningen er å gi brukerne av årsregnskapet et best mulig grunnlag for å bedømme foretakets resultat og stilling gjennom tilleggsopplysninger Årsberetningen vil derfor vektlegge andre forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling 6. mai 2015

59 PwC Styrets forhold til revisor, og revisors forhold til styret Inviter revisor inn i styrerommet og få innspill på Corporate governance Risikostyring og intern kontroll Finansiell rapportering herunder årsregnskap og årsberetning Styret bør også ha tid alene med revisor (pliktig møte fom 2011 for alle unntatt små selskap) 6. mai 2015

60 PwC Etiske retningslinjer - styrets ansvar 6 6. mai 2015

61 PwC 6. mai 2015

62 PwC Etisk retningslinjer Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse – NUES # 1 6. mai 2015

63 PwC Eksempel 6. mai 2015

64 PwC ”… over streken ?” - En veileder fra NHO 6. mai 2015

65 PwC ”Smøretesten” - Er det akseptabelt ? 1.Hva er formålet med det du mottar ? 2.Ville du selv ha gjort det samme ? 3.Vil du selv ha god samvittighet hvis du tar imot ? 4.Er det uproblematisk å fortelle dine overordnede om det ? 5.Er det greit at media skriver om det ? 6. mai 2015

66 PwC Nyheter aksjeloven – relevant for styremedlemmer 7 6. mai 2015

67 PwC § 8-1 Nye utbytteregler Beregningsmodell Styrets rolle og ansvar 6. mai 2015

68 PwC Aksjelovens utbyttebegrensninger - gamle regler Fri egenkapital Asl § 8-1 Annen egenkapital inkludert årets resultat -Udekket underskudd Fradrag for "luftige" eiendeler og avsetning til fond: -Balanseførte utgifter til forskning og utvikling -Balanseført goodwill -Balanseført netto utsatt skattefordel -/+Årets avsetning til / tilbakeføring fra FFV og FUG =Grunnlag for transaksjoner med eiere Fradrag for gjennomførte transaksjoner: -Samlede pålydende av egne aksjer (også kjøp etter årsskiftet) -Lån og sikkerhetsstillelser til aksjonær som skal ligge innenfor fri egenkapital (også nye lån/sikkerhetsstillelser etter årsskiftet) =Grunnlag 6. mai 2015

69 PwC Ingen teknisk modell - skjønn avgjør Overkursfond Reglene om overkursfond er tatt ut av aksjeloven o Overkurs skal likevel spesifiseres på egen linje i regnskapet o Inngår i grunnlaget for utbytte, kapitalnedsettelser, lån til aksjonær mv. ("fri egenkapital") Egenkapital % Egenkapitalen kan være lavere enn ti prosent av balansesummen 10 % - kravet er fjernet Aksjelovens utbyttebegrensninger – nye regler 6. mai 2015

70 PwC Er det da fritt frem for utdeling? "Forsvarlig egenkapital og likviditet" etter utdelingen o Erstatter "forsiktig og god forretningsskikk" o Denne bestemmelsen blir nå den sentrale Erkjennelse av at de tekniske beregningsreglene ikke har vært hensiktsmessige 6. mai 2015

71 PwC Eksempel utbyttekapasitet – gamle regler EiendelerEgenkapital og gjeld Kontanter120Aksjekapital40 Bygning50Overkursfond80 GW100Annen egenkapital160 Utsatt skattefordel50Gjeld40 Total320Total320 Utbyttekapasitet - tidligere Annen egenkapital160 GW-100 Utsatt skattefordel-50 Total10 6. mai 2015

72 PwC Eksempel utbyttekapasitet – nye regler EiendelerEgenkapital og gjeld Kontanter120Aksjekapital40 Bygning50Overkursfond80 GW100Annen egenkapital160 Utsatt skattefordel50Gjeld40 Total320Total320 Utbyttekapasitet - tidligere Annen egenkapital160 GW-100 Utsatt skattefordel-50 Total10 6. mai 2015

73 Styrets rolle Er ansvaret økt, redusert, uforandret?

74 PwC Mer skjønn, økt ansvar Krever respons fra styret Hva må gjøres Forsvarlighetsspørsmålet må behandles (og protokolleres) i styremøte Innhente beregninger av utbytte, likviditet og EK Vurdere beregningene 6. mai 2015

75 Hva kan deles ut som utbytte Styrets vurderinger blir de samme som revisors Forsvarlig likviditet Ligger nært fortsatt drift vurderinger Budsjetter/Prognoser Samlet netto inntjening Låneforfall Rentebetalinger Avtalt salg av eiendeler Avtalt innbetaling av ny EK/lån Covenants Forsvarlig egenkapital Reell egenkapital Mindreverdier? Goodwill, FOU, uts.skattefordel, Uavklart garantiansvar Ansvarlige lån Eksterne lån med gunstige betingelser Avtalt innbetaling av ny EK Garanti fra aksjonærer Forsikringer Forventede lovkrav om økt EK Kilde: Strengere krav til styrets vurderinger, Manskow og Stang Hansen, RR 6/2013

76 PwC Kapitalreglene Utbytte Ekstraordinært utbytte Adgang til å utdele utbytte på grunnlag av en mellombalanse Utarbeidet og revidert etter samme regler som for årsregnskapet - også selskaper som ikke har revisor Kan dermed foreta utdeling basert på inneværende årsresultat - For eksempel etter realisasjon av vesentlig eiendel 6. mai 2015

77 PwC God styreskikk Hva er “god styreskikk”? Har vi noe i Norge som definerer “god styreskikk” Er det noen “best practice” referanser Hva finnes av litteratur Hva med kurs og seminarer 6. mai 2015

78 PwC PwC har noen kilder.. Styreboken 2015 Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Kan lastes gratis fra www.pwc.no ->www.pwc.no 6. mai 2015

79 PwC Flere andre kilder - Aksjelovene - NUES (www.nues.no)www.nues.no - Lederkilden (www.lederkilden.no)www.lederkilden.no - Mange andre 6. mai 2015

80 Lykke til med styrearbeidet i din bedrift © 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.


Laste ned ppt "Styreseminar for Styreutvikling Østfold Styrets rolle og ansvar 28. mai 2015 Gorm F. Nymark www.pwc.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google