Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Styrets ansvar Kurs for styremedlemmer i privatskoler Montessoriforbundets skolelederkonferanse v/gen.sekr Torgeir Flateby, KFF, 13 november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Styrets ansvar Kurs for styremedlemmer i privatskoler Montessoriforbundets skolelederkonferanse v/gen.sekr Torgeir Flateby, KFF, 13 november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Styrets ansvar Kurs for styremedlemmer i privatskoler Montessoriforbundets skolelederkonferanse v/gen.sekr Torgeir Flateby, KFF, 13 november 2012

2 Det er et betydelig samfunnsansvar å drive privat skole 2

3 3 Innledning Styrearbeid viktig i det offent- lige, i det private - og i friskoler Forskjellig oppfatning av ansvaret Å møte på møter …… Totalengasjement… I dette innlegget ser vi særlig på ansvaret slik det går frem av Privatskoleloven Et betydelig ansvar for styremedlemmer og skoleledelse

4 Ansvar Som styremedlemmer og skoleledere i friskoler har vi ansvar ut fra: Forventninger fra foreldre og elever Forventninger/lovpålagte krav fra myndighetene – juridisk ansvar Forventninger fra andre ? 4

5 Hvilket ansvar? I følge forventningene fra foreldre og elever: Dette ansvaret kan kanskje best illustreres ved å sitere fra Opplæringsloven § 9A-1: ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” Elevers og foreldres forventninger samsvarer med dette Dere tenker sikkert også på hva som er særlige for- ventninger til at skolen deres er en montessoriskole? 5

6 6 Hvilket ansvar? Myndighetenes forventninger: I følge privatskoleloven: ”- sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter” (§ 5- 2) ”Øverste ansvarlige organ” -§ 5-1 ”Øverste ledelse” - § 5-2 Øverste økonomiske ansvar Styret må også forholde seg til en rekke lov- og regelverk ut over PSL og VO-loven: Forskrift til PSL, Økonomiforskriften for psl-skoler, Arbeidsmiljøloven m/forskrifter, Personopplysningsloven, Likestillingsloven, regnskapsloven, m.m.

7 Myndighetene forventer og kontrollerer at dere ivaretar det samfunnsansvaret dere er tildelt ved godkjenningen av skolen. 7

8 8 Praktisk forståelse av ansvar Å være styremedlem i en privat skole innebærer et relativt omfattende ansvar, som i praksis betyr mye mer enn å reservere noen kvelder til styremøter. Det betyr at en må holde seg oppdatert på det viktigste lovverket og følge med på utviklingen innen friskolesektoren (regelverkskompetanse) Forpliktende og givende oppgave

9 9 Spesifikke krav ifølge PSL § 5-2 Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

10 10 Spesifikke krav ifølge PSL § 5-2 a) sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn b) fastsetje storleiken på skolepengane, c) vedta budsjett og rekneskap for skolen, d) fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen (se rundskriv Udir-5-2010 om inntaksregler som skal inneholde saklige og etterprøvbare inntakskriterier) (ordensregler: rettigheter og plikter, sanksjoner og saksbehandling)

11 11 Spesifikke lovkrav PSL § 5-2, forts. e) fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd f) ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskapsforvaltning, g) sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode,

12 12 Spesifikke lovkrav PSL § 5-2, forts. h) sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte. i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. j) tilsetje dagleg leiar (vedta delegasjonsreglement, se KFF-KSS overordnet del pkt 1.2 med underpunkter) k)drøfte en årlig rapport om tilstanden i skolen

13 13 Spesifikke lovkrav PSL § 5-2 forts. «Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. « Vi mener kvalitetssikringssystemet KFF-KSS rett gjennomført, kan oppfylle dette. Vi kommer så vidt tilbake til dette senere i kursprogrammet, men vi nevner at styret må ha et eierforhold til systemet.

14 14 Spesifikke lovkrav. PSL.§ 5-2 forts. «I andre saker enn dei som følgjer av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere avgjerdsretten.» Styret må dermed vedta et delegasjonsreglement…

15 15 Styreansvaret er stort Styret sitter med det reelle ansvaret for punktene a til k og tredje ledd i § 5-2. Fjerde ledd handler om delegering. Mye av det praktiske omkring disse punktene må ivaretas av daglig leder og skolens ansatte, men ansvaret for at det blir gjort på en forsvarlig og god måte ligger til styret Fra en side sett har styret ansvar for alt ved skolen Styret er adressat ved tilsyn

16 16 Oppsummering Ansvar for å påse at driften er innenfor lovens ramme Økonomisk ansvar for bruken av statstilskudd, skolepenger, evt eiendomsansvar, evt gaver og annen inntekt Sørge for at forventninger sorteres og imøtekommes

17 17 Sammensetningen av styret Lovkravet går her frem av psl. § 5-1: ”Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter.”

18 18 Sammensetninga av styret, forts. Stemmeretten ligger hos de ”eier”- oppnevnte medlemmer ”Rett til å vere til stades på møte i styret, til å seie meininga si og få denne tilført protokollen”, har: a) ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskole, ein representant oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein vidaregåande skole b) ein representant for elevrådet ved skolar som har slikt råd (Ved handsaming av saker der det gjeld teieplikt etter lov og forskrift, skal styret sørgje for at personar med møterett som er under aldersgrensa for å vere myndige, må forlate møtet)

19 19 Sammensetning av styret, forts. c) ein representant frå foreldrerådet ved skolar som har slikt råd, d) ein representant for undervisningspersonalet ved skolen, e) ein representant for andre tilsette ved skolen, f) dagleg leiar av skolen.

20 20 Kommentarer til styresammensetningen.  Eierforholdet eller organisasjons-formen blir klarlagt gjennom enhets-registreringen fastsatt i Psl §§ 2-1 og 2-2  Antallet styremedlemmer (og funksjonsperioden) bør gå frem av vedtekter (grunnregler)  Det må foreligge opplysningar om hvilke retningsliner som gjelder for valg av styremedlemmer

21 21 Kommentarer til styresammensetn. forts. Paragraf 5-1 sikrer på en grunnleggende måte skolens frihet og integritet ved at det ut fra skolens rettsgrunnlag oppnevnes styremedlemmer og bestemmes antall. Selv om skolenes eier/stifter/medlem (de bak skolen) gis en klar og selvstendig rettighet, er det viktig at lovbestemte avgjørelser fattes der de ansatte og andre grupper kan sende representanter.

22 22 Hvordan sette sammen et styre? Viktig med bred og allsidig kompetanse i styret Pedagogisk, økonomisk, ledelsesmessig, juridisk, …. Har dere den nødvendige bredden i styresam- mensetningen i dag ? Evt hvordan få den ? Det er viktig at skolestyret arbeider i samsvar med idegrunnlaget fra dem som etablerte skolen, og har et ”eierforhold” til skolen. Dette må avspeiles i styresammensetningen

23 23 Oppsummering Ivareta formelle forhold Stake ut kursen (mål) Følge med på utviklingen (overvåke) Arbeide med rekruttering(prognoser) Dialog med daglig leder (styre, korrigere) Økonomisk styring Evaluering og korrigering Gjøre vedtak / ta beslutninger Ta juridisk ansvar. Ta ledelse Bestemme ved veivalg


Laste ned ppt "1 Styrets ansvar Kurs for styremedlemmer i privatskoler Montessoriforbundets skolelederkonferanse v/gen.sekr Torgeir Flateby, KFF, 13 november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google