Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 10 Finansiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 10 Finansiering."— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 10 Finansiering

2 2 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Gjeld og egenkapital Eiendeler Egenkapital og gjeld AnleggsmidlerEgenkapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum eiendeler Sum EK og gjeld Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

3 3 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Kapitalstruktur Gjeldsgrad = Gjeld / Egenkapital Gjeldsandel = Gjeld / Totalkapital Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital Regnskapsanalysen baserer seg på bokførte verdier (historisk kost prinsippet). Markedsverdien avviker ofte fra bokført verdi. Merverdien angis via skjulte reserver.

4 4 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Prioriterte parter Kreditorer har prioritet framfor eierne (AksjeL). Kreditorene får bindende løfte fra bedriften om å betale fremtidige renter og avdrag, uavhengig av bedriftens inntjening. Kreditorene kan bringe bedriften inn for skifteretten (konkurs) hvis kravene ikke innfris. Eierne får utbetalt utbytte først etter at stat og kreditorer har fått sitt.

5 5 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Gjeldsgrad og risiko Egenkapital er mer risikabel enn gjeld. Egenkapitalkostnaden er derfor større enn gjeldskostnaden. Hvis det ikke er fare for konkurs kan gjelden ansees som risikofri, og kan lånes til risikofri rente. OppgangNedgang Kontantstrøm før skatt 4011 – Renter og avdrag 66 – Skatt 113 = Til eierne 232

6 6 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Finansiell krise Hvis bedriftens kontantstrøm ikke er stor nok til å betjene gjelden på avtalt måte kan det oppstå en finansiell krise. Mulige løsninger: Privat gjeldsforhandling. Offentlig gjeldsforhandling. Ender med akkord, der alle kreditorer reduserer sine krav med samme prosent. Konkurs. Selskapets verdier fordeles blant kreditorene. Aksjene blir verdiløse.

7 7 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Konkursrisiko og investeringsrisiko Investeringsrisikoen er usikkerheten i kontant- strømmen (uansett finansiering, også ved 0 gjeld). Når gjelden er såpass stor at det kan oppstå finansiell krise (konkursrisiko), vil ytterligere gjeld øke risikotillegget i lånerenten (risikokompensasjon til långiverne). Egenkapitalkostnaden er større enn gjeldskostnaden og stiger med gjeldsgraden, fordi eierne også påføres finansieringsrisiko.

8 8 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Optimal kapitalstruktur Mange andre forhold enn konkursrisiko og kapitalkostnad spiller inn ved bestemmelse av optimalt forhold mellom gjeld og egenkapital. Fleksibilitet: Ved nedgangsperioder vil høy gjeld redusere den finansielle fleksibiliteten. Skatt: Selskapet reduserer sin skatt med stor gjeld (rentefradrag). Men mottaker må skatte av renteinntekter. Utlånsrestriksjoner: Ofte setter kreditorer maksimal grense for hvor mye et selskap kan få låne, istedenfor å heve renten.

9 9 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Egenkapital 5 års annuitetslån Fremføring av underskudd Restverdien avskrives, dvs. salgsgevinsten skattlegges EK = – Investering + Lån + Utrangering + Kontantstrøm drift – Rente – Skatt – Avdrag

10 10 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Egenkapitalmetoden Kapitalkostnaden bør bestå av nominell risikofri skattejustert rente + risikotillegg: 4% + 11% = 15%

11 11 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Totalkapitalmetoden Ved totalkapitalmetoden beregnes nominell kontantstrøm etter skatt, uavhengig av finansieringen. Nåverdien beregnes av totalkapitalkostnaden etter skatt:

12 12 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Veid gjennomsnittlig kapitalkostnad Bruk av totalkapitalmetoden og veid gjennomsnittlig kapitalkostnad gir sjelden samme svar som egenkapitalmetoden. Avviket skyldes at formelen forutsetter en nåverdibasert gjeldsgrad, som må holdes konstant i hele prosjektets levetid. Ofte blandes metodene sammen – for å unngå dette anbefales egenkapitalmetoden.

13 13 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Valg mellom alternative lån Serielån: 5år, 9% rente etterskuddsvis (K-bank) Serielån: 5år, 9% rente forskuddsvis (B-bank) Serielån: 20 kvartal, 2,46% etterskuddsrente (Gj.) Annuitetslån: 5 år, 6% etterskuddsrente (Statslån) Alle lån er på samme beløp: 40 mill. Statslånet er et subsidiert lån, uten etableringsgebyret på 0,14 mill. Beregner kontantstrøm og nåverdi av lånene etter skatt, samt effektiv rente etter skatt.

14 14 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen K-Bank

15 15 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Bergensbanken

16 16 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Gjensidige Bank Årsrenten må gjøres om til kvartalsrente. Kvartalsrenten må gjøres om til årsrente (1+r t ) t = (1+r)

17 17 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Subsidiert statslån

18 18 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Sammenligning For å finne verdien av subsidiene må en neddiskontere det subsidierte lånet med beste alternative markedsrente

19 19 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Obligasjonslån Obligasjonslån er langsiktige lån, og vanligvis pantsikret. Obligasjonslån er imidlertid omsettelige verdipapirer som kan kjøpes og selges også etter at de er utstedt, på linje med aksjer. Kupongrente er den renten som betales på obligasjonens pålydende verdi. Innløsing av obligasjonene (kjøpes tilbake til pålydende) tilsvarer avdragene.

20 20 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Alternative obligasjonslån Et obligasjonslån på 100 mill. med avdragstid på 20 år, kupongrente 7%. Markedsrenten for tilsvarende lån er 7%. Obligasjonene omsettes til kurs 100, dvs. pålydende. Innbetalingen er derfor 100 mill. Alternativ A: Tilbakebetaling først etter 20 år. Alternativ B: 1/20 av obligasjonene innløses hvert år etter loddtrekning. Alternativ A er avdragsfritt, mens B har 5 mill årlig avdrag.

21 21 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Obligasjonslånene: Alt. A og B

22 22 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Innløse obligasjonene 5 år før utløp? Alternativ B medfører at utestående obligasjoner er 25 mill. etter 15 år (de øvrige er allerede innløst). Kursen er 108, dvs. alle gjenværende obligasjoner kan innløses til 27 mill. Overkursen på 2 mill. kan kostnadsføres, dvs. en sparer 0,56 mill. i skatt. Bør en innløse hele lånet, eller fortsette?

23 23 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Innløsing Likeverdig når kapitalkostnaden er 2,98% Effektiv markedsrente før skatt

24 24 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Leasing Utleier finansierer og eier driftsmidlet, men selger driftsretten. Leietaker kjøper bruksretten, men ikke eiendomsretten. Leietaker kan utgiftsføre leiekostnadene, men kan ikke avskrive driftsmidlet. Alternativet til leasing er å kjøpe driftsmidlet selv, eventuelt med låneopptak. Leasing er derfor en finansieringsform.

25 25 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Leasing varetaxi Kjøpspris kr. 200.000. / Årlig leie kr. 80.000. Skal brukes i 3 år, kan selges til bokført verdi. Saldoavskrives med 25%. Skattesats 28%. Driftsinntekter budsjettert til kr. 320.000 pr år. Driftsutgifter budsjettert til kr. 240.000 pr år. Driftsinntekter/utgifter følger pristigning på 3%

26 26 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Kjøp kontra leasing

27 27 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Leasing kontra kjøp

28 28 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Differansekontantstrøm Med unntak av utrangeringsverdien kan de fleste komponentene i differansekontant- strømmen anslåes med stor sikkerhet.

29 29 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Lønnsomhetsvurdering Leasing Relevant kapitalkostnad er langsiktig nominell lånerente etter skatt Effektiv rente leasing (nominell, etter skatt)

30 30 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Argumenter for leasing Grunner for leasing: Utleier har høyere skattesats enn leietaker: Samlet skatt blir minst ved leie. Utleier har høyere skattesats enn leietaker: Samlet skatt blir minst ved leie. Utleier er spesialist på kjøp og salg av investeringsobjekter, eller det er høye transaksjonskostnader ved kjøp. Utleier er spesialist på kjøp og salg av investeringsobjekter, eller det er høye transaksjonskostnader ved kjøp. Utleier kan bære risikoen bedre: Avkastningskravet er lavere hos utleier. Utleier kan bære risikoen bedre: Avkastningskravet er lavere hos utleier.

31 31 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Boliglån Lånekalkulator og forskjellige rangeringer av lån basert på effektiv rente finnes flere steder på internett.

32 32 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Boliglån Annuitet 012345678910 Restån UB800 000739 306674 970606 773534 485457 860376 637290 541199 279102 5420 6 %Rente-48 000-44 358-40 498-36 406-32 069-27 472-22 598-17 432-11 957-6 153 Avdrag-60 694-64 336-68 196-72 288-76 625-81 223-86 096-91 262-96 738-102 542 Annuitet-108 694 Kontantstrøm800 000-108 694 Serielån 012345678910 Restån UB800 000720 000640 000560 000480 000400 000320 000240 000160 00080 0000 6 %Rente-48 000-43 200-38 400-33 600-28 800-24 000-19 200-14 400-9 600-4 800 Avdrag-80 000 Kontantstrøm800 000-128 000-123 200-118 400-113 600-108 800-104 000-99 200-94 400-89 600-84 800 Først dyrt, så billig

33 33 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Annuitetslån eller serielån? Annuitetslån medfører større rentebetalinger (fordi restgjelden er størst de første periodene) Annuitetslån mest lønnsomt hvis lånene er lønnsomme (fordi en betaler minst de første periodene) Forskjellene blir større jo lengre løpetiden på lånet varer. Effektiv rente etter skatt: r s = r(1-s)

34 34 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Avbetaling En motorsykkel koster kr. 60.000,-. Den kan alternativt kjøpes på avbetaling: kr. 30.000,- kontant og resten betalt over 24 måneder med kr. 1.530,- pr. måned. Vi har to alternativer: A – betale kontant: (-60.000; 0; 0; ….; 0) A – betale kontant: (-60.000; 0; 0; ….; 0) B – avbetaling: (-30.000; -1.530; - 1.530;…; -1.530) B – avbetaling: (-30.000; -1.530; - 1.530;…; -1.530)

35 35 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Lønnsomhetsvurdering avbetaling Internrenten til differanse- kontantstrømmen gir effektiv rente pr. måned. r = (1+r t ) t - 1 Nominell kontantstrøm før skatt må sammenlignes med nominell kapitalkostnad før skatt.

36 36 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Verdi av egenkapital & egenkapitalkostnad Dagens pris (P 0 ) på en aksje er avhengig av framtidige dividender (D t ) på aksjen: Hvis dividenden har en konstant vekst (v):

37 37 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen Prisen på en aksje Hvis dividenden fortsetter å vokse i all framtid (T → ∞), kan verdien på aksjen skrives som: Egenkapitalkostnaden må være lik: Dividenden er skattefri, dvs. egenkapitalkostnaden etter skatt. Størrelsene kan være nominelle eller realverdier.


Laste ned ppt "BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 10 Finansiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google