Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RELASJONELT PERSPEKTIV PÅ ARBEID MED PROBLEMATFERD I SKOLEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RELASJONELT PERSPEKTIV PÅ ARBEID MED PROBLEMATFERD I SKOLEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 RELASJONELT PERSPEKTIV PÅ ARBEID MED PROBLEMATFERD I SKOLEN

2 Arbeid med problematferd i skolen har støttet seg til ulike teoretiske perspektiv
Atferdsperspektivet Psykodynamisk perspektiv

3 Humanistisk perspektiv
Økologisk perspektiv Erfaringsbasert arbeid Eklektisk bruk av teori

4 Hvert barn har sin unike historie
Hver elev har sitt spesielle behov Hver lærer har sine sterke og svake sider, sine erfaringer og sin pedagogiske plattform

5 HVA ER PROBLEMATFERD? Atferd kan oppleves som problematisk i forhold til ulike miljøer og i forhold til forskjellige aktørers toleransegrense og verdisyn Oppstår i kontekst, og må forstås i lys av dette.

6 Skolen er sårbar overfor mange atferdsvarianter
Skolen har et oppdrageransvar Skolen har regler Akseptabel atferd er det som er framforhandlet over tid i det aktuelle miljøet

7 Problematferd i skolen er
årsaksbestemte, og i mange tilfeller ubevissste handlinger, som uttrykker en vanske eleven måtte ha i forhold til seg selv, sine nærmeste, det skolefaglige, den enkelte lærer, skolen som system eller det sosiale livet på skolen, og som eleven trenger hjelp for å komme seg ut av.

8 HVA GJØR DE SOM LYKKES? Kunnskaper Erfaringer Personlige egenskaper

9 Empati Kognitiv fleksibilitet Å vise svakhet er en styrke Ta en konflikt når nødvendig Signal om å bli tatt på alvor

10 Akuttfokus: Hvordan takler du det som skjer i øyeblikket?
Lar problemet seg løse der og da? Hvilke ”spor” etterlater situasjonen seg? Konsistens og konsekvens; Føringer for relasjonen er lagt.

11 Læringsfokus: Eleven i fokus (ikke atferden) Situasjonen(e) kan ha læringspotensial Ofte må eleven ha hjelp for å se dette Vi må ha et dobbelt blikk på eleven; ett på hvem han er, og ett på hva han/hun gjør

12 En relasjon er en personlig interaksjon som to mennesker inngår i når de opptrer i en felles handlingssammenheng. Tiltak er nødvendig, men ikke tilstrekkelig

13 Barnet/ungdommen kan ha dårlige relasjonserfaringer (men lærer og elev er ”dømt” til å være i relasjon) De to kan ha høyst ulik subjektiv oppfatning av det som skjer i skolen Pedagogen utsetter seg selv for sårbarhet Relasjonen påvirker deltakerne kognitivt, atferdsmessig og affektivt

14 Hubble, Duncan & Miller (1999) undersøkte hvilke faktorer som virket positivt for ungdommer i terapi: 15 % skyltes det rent metodiske 15 % skyltes troen på hjelperen/tiltaket 40 % skyltes ”utenforliggende” faktorer som individuelle ressurser, nettverk og hendelser i privatlivet 30 % tilskrives relasjonelle faktorer mellom behandler og klient

15 Relasjoner bruker kommunikasjon som verktøy
Den funksjonelle kommunikasjonsformen er dialog

16 Dialogen kjennetegnes ved stor grad av gjensidighet, åpenhet og symmetri
Dialog bidrar til ”produksjon av mening”

17 Fase 1 Barnet/ungdommen kan ha en rolle å ta vare på ”Vet ikke…”

18 Fase 1 Pedagogen innehar rollen som representant for voksenverden, ev. skolesystemet Løp ikke fra rollen og ansvaret. Å satse på ”kamerat-imaget” kan bli feil

19 Fase 1 Tilby støtte selv om situasjonen skulle tilsi brudd
Pedagogens paradoksalfunksjon Pedagoger har ansvaret for å bygge tillit til barnet

20 Fase 2: Relasjonen er begynt å fungere gjensidig
Relasjonen tåler brytninger. Lærer kan komme med forsiktig kritikk Kontinuerlig jakt på faktorer som kan virke byggende for barnet/ungdommen

21 Fase 2: Barnet/ungdommen begynner å vise tillit til den voksne
Pedagogens påvirkningskraft øker

22 Fase 2 Pedagogens aktive rolle i relasjonen tones gradvis ned i takt med at barnet/ungdommen blir mer aktiv At relasjonen er i utvikling betyr ikke at problematferden (ennå) er borte Barnet eller ungdommen kan ha behov for å teste ut kvaliteten på relasjonen

23 Fase 3 Barnet/ungdommen har nå etablert et perspektiv på problematferden som gjør at hun eller han kan være kritisk og ta imot kritikk. Problematferden er borte. Tiltaket har vært vellykket

24 Fase 3 Barnet/ungdommen trenger fremdeles hjelp til å fungere i sin nye rolle Refleksjon – mestring - kompetanse

25 Bygging av reisverk som skal hindre tilbakefall
Barnet/ungdommen gir selv signaler om at tiltaket kan avsluttes: Selvinnsikt Oppfølgingssamtaler Nedtrapping


Laste ned ppt "RELASJONELT PERSPEKTIV PÅ ARBEID MED PROBLEMATFERD I SKOLEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google