Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalifiseringsprogrammet 21. april - NAV Kristiansund Identifisering og igangsetting av KVP deltakere Lister og sjekklister som hjelpemiddel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalifiseringsprogrammet 21. april - NAV Kristiansund Identifisering og igangsetting av KVP deltakere Lister og sjekklister som hjelpemiddel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalifiseringsprogrammet 21. april - NAV Kristiansund Identifisering og igangsetting av KVP deltakere Lister og sjekklister som hjelpemiddel

2 Organisasjonskart (N= 58 personer) Mottak 16 PM7 Ungdomsteam4 Stab/støtte5 NAV-leder 1 Navn ansatte Marked/tiltak 4 Stab 3 Avd.leder Idar Avd.leder May-Britt Avd.leder Wenche Navn ansatte Oppfølging 1 18 Oppfølgingsteam10 Ungdomsoppfølging4 SYFO4 Oppfølging 2 16 Flyktningteam6 Økonomi/Gjeld/Forv.3 Programteam7

3 Internkontroll og KVP Lov om sosiale tjenester § 5. Internkontroll Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten. (13)(13) Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om pliktens innhold. Note (13) Ved denne bestemmelsen er kommunens plikt til å føre internkontroll utvidet til også å gjelde økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram, samt at det skal føres internkontroll med kommunens tjenester og virksomhet som gjelder opplysning, råd og veiledning, bruk av vilkår, midlertidig botilbud og individuell plan. Om internkontroll, se Ot.prp. nr. 62 (2000-2001

4 Hva skal kontrolleres? Organisering Samarbeidsavtaler Internkontrollsystem. Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram, analyser av risiko- og sårbarheit og avvikshandtering. Hvilket ansvar er lagt til ulike stillinger, prosedyrebeskrivelser og kartleggingsverktøy Delegasjon Planer, årsplan, rapporter eks etter interne revisjoner Opplæringsplan Informasjonsmateriell knyttet til deltagelse i programmet Anna relevant materiale

5 Forsvarlig identifisering og tildeling Tilgjengelighet og informasjon Forsvarlige indentifiseringsprosesser - mottak - sosialhjelpsaksjonen Forståelse Utfordringer Lederforankring

6 Hva er egentlig Kvalifiseringsprogrammet?

7 | Litt historikk Kvalifiseringsprogrammet var regjeringens (Regjeringen Stoltenberg II) viktigste nysatsing for å bekjempe fattigdom. Lovbestemmelsen for programmet trådde i kraft 1. november 2007. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til mennesker som faller mellom arbeid og trygd. Kvalifiseringsprogrammet skal bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgangen til arbeid.

8 Løfte til bruker –Du skal møte en lett tilgjengelig og kompetent virksomhet som i et gjensidig forpliktende samarbeid med deg sikrer: –rask og helhetlig avklaring av dine behov –at du følges opp individuelt –og at tjenestene du mottar utfyller hverandre og sees i sammenheng slik at du kan bruke deg selv og dine muligheter i arbeid og samfunn

9 Hva tenkte vi?

10 Din største kraft føler du først som en avmakt (Aasmund Brynhildsen)

11 Tør vi dette?

12 Av og til må man våge, ellers er man en liten lort. (Astrid Lindgren – Brødrene løvehjerte)

13 Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på er å utsette det (Winston Churchill)

14 Måten å begynne på er å slutte å snakke, og begynne å gjøre (Walt Disney)

15 Helhetlig oppfølging (Helhetsmodellen) Bestilling Kartlegging Behovsvurdering Arbeidsevne- vurdering Plan Gjennomføring Evaluering Møte med bruker ”Samtalen som verktøy” Relasjonsetablering Informasjon og avklaring Kartlegging Problemsortering (”Kaoskontroll”) Råd og veiledning Motivering Måldefinering Endring – Individuelle intervensjoner Systemorientert innsats Bruker som sentral aktør Prosessledelse Nettverksarbeid Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med arbeidsgivere (Markedsarbeid) Systemorienterte intervensjoner Forvaltning koordinering og pådriverfunksjon Sikre bruker som sentral aktør Saksbehandling Planarbeid (Kvalitetssikring - resultatfokus) Dokumentasjon Intervensjons- planlegging 3 innsatsområder Oppfølgingsmodellen / Standarden for arbeidsrettet brukeroppfølging

16 Hunting high and low (Morten Harket)

17 Hvor løftende dog å sette seg et mål, og drive det gjennom som flint og stål. (Henrik Ibsen)

18 Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess. (Henry Ford)

19 En perm - vi ble trygge!

20 Sånn ser den ut!

21 Sjekkliste oppstart KVP Før samtale Vi har mottatt henvisningsskjema på bruker (rutine)(25) Sjekk om bruker ligger med riktig servicebehov i Arena (rutine) (1) Send innkallingsbrev (mal) (2) og legg ved brosjyre på KVP (Vi har brosjyre på norsk, arabisk, engelsk og somalisk) Les igjennom CV, formidlingsinformasjon, evt. rapporter, epikriser og journaler (saksmappe,velferd, Arena, GOSYS, personkort) 1. samtale Presentasjon av oss selv. Hvem er jeg i NAV. Hensikten med samtalen Vi presenterer KVP. (hensikt, forventninger, økonomi etc) (Perm) (3) Vi gjennomgår brosjyren Første utsjekk om KVP er aktuell Hvis ja: Utlevering og gjennomgang av skjema for egenvurdering. Oppfordre bruker til å fylle ut mest mulig selv. (hent skjema på nav.no) Avtal ny timeavtale for gjennomgang av egenvurdering innen kort tid (helst innen 1 uke)

22 Vi fortsetter 2. samtale Gjennomgang og utdyping av egenvurderingsskjema. (sett av ca. 1 time) Stemple skjemaet (Mottatt ved frammøte eller mottatt pr. post). Sendes til scanninng Oppdater CV + formidlingsinformasjon + kompetanseprofil i Arena sammen med bruker. Evt foreta en jobbmatch På kontoret Gjennomfør arbeidsevnevurdering (Rutine) (21) i Arena + egen perm i hylla. Vurdering og konklusjon av bistandsbehov –Drøfting i KVP team om bruker er aktuell eller ikke – (Se Standard 7.6 B) 3. samtale og videre arbeid Bruker leser igjennom arbeidsevnevurdering og godkjenner/godkjenner ikke denne. Foreta evt. endringer og sett arbeidsevnevurderingen til fullført i Arena -> Registrer/oppd. CV Konklusjon om KVP er aktuell. Hvis nei: Diskuter i KVP-team/ledelse. Hvis ja: Fyll ut søknadsskjema KVP (mal) Lever ut informasjonsskriv økonomi (mal) (6) Utfylling av ny samtykkeerklæring (mal) (7)

23 Tilsyn På kontoret Skriv vedtak § 14 a (vedtak på utfall bistandsbehovsgruppe)(perm)(27) Lage vedtak KVP (1 år). Lag begrunnelse i KVP vedtaket med henvisning til AEV. Skriv dato for AEV i begrunnelsen. Skriv i vedtaket dato for når AEV ble gjennomgått med bruker. AEV skal sendes ut sammen med vedtaket. (Mal/rutine) (8 a + b) Lag vedtak sosialhjelp fram til utbetaling KVP. (Se sjekkliste skriving vedtak sosialhjelp) Stopp evt. individstønad gjennom GOSYS (rutine) (29) Kontakt Anett. Hun skal ha kopi av vedtak/søknad (Hun vil ha alle kopier samtidig) Husk – rapportering/statistikk (fellesområde/rapportering)

24 Tilsyn Videre samtaler (Start utarbeidelse av kvalifiseringsplan og ukeplan i velferd ut i fra hva bruker ønsker. (Lag konkrete og enkle mål som er realistisk å nå – Se HPMT smarte mål) (Mal) (10 a + b)) NB! Undersøk hva som er mulig ut i fra eksisterende rammer Nav, lokalsamfunn, hjelpeapparat, næringsliv etc. Lag – Aktivitetsplan i Arena (perm)(26 + 26 b) Velg kvalifiseringsplan under plantype. Skal ikke scannes, men legg underskrevet eksemplar i saksmappen. Skriv evalueringsdato for kvalifiseringsprogrammet i planen under begrunnelse og aktivitet. Vurder hyppighet på evaluering av programmet sammen med bruker. Det skal minst være to evaluereringer i løpet av et år. Informer om frammøtelister (mal) (11) egenmeldingsskjema (mal)(30) og regler ved fravær (mal) (29) og gå igjennom denne. Koordinator vil ved gjennomgang av frammøtelister se på plan og se om bruker er i fulltidprogram.

25 Jeg er glad i struktur også, men innenfor frie rammer (Gitte Witt)

26 WOW Boksen med det rare i Individuelt utformet program - tilpasset - ikke overlesset Statlige tiltak og tjenester Kommunale tiltak og tjenester Lokal- samfunn Frivillige organi- sasjoner

27 Takk for oss!


Laste ned ppt "Kvalifiseringsprogrammet 21. april - NAV Kristiansund Identifisering og igangsetting av KVP deltakere Lister og sjekklister som hjelpemiddel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google