Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21. april - NAV Kristiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21. april - NAV Kristiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 21. april - NAV Kristiansund
Kvalifiseringsprogrammet 21. april - NAV Kristiansund Identifisering og igangsetting av KVP deltakere Lister og sjekklister som hjelpemiddel

2 Organisasjonskart (N= 58 personer)
NAV-leder 1 Marked/tiltak 4 Stab 3 Avd.leder Idar Avd.leder May-Britt Avd.leder Wenche Mottak 16 PM 7 Ungdomsteam 4 Stab/støtte 5 Oppfølging 1 18 Oppfølgingsteam 10 Ungdomsoppfølging 4 SYFO Oppfølging 2 16 Flyktningteam 6 Økonomi/Gjeld/Forv. 3 Programteam 7 Navn ansatte Navn ansatte Navn ansatte

3 Internkontroll og KVP Lov om sosiale tjenester § 5. Internkontroll
Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten. (13) Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om pliktens innhold. Note (13) Ved denne bestemmelsen er kommunens plikt til å føre internkontroll utvidet til også å gjelde økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram, samt at det skal føres internkontroll med kommunens tjenester og virksomhet som gjelder opplysning, råd og veiledning, bruk av vilkår, midlertidig botilbud og individuell plan. Om internkontroll, se Ot.prp. nr. 62 ( Organisasjonsmodell/ mottak/ aksjon v/Ragnhild

4 Hva skal kontrolleres? Organisering Samarbeidsavtaler
Internkontrollsystem. Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram, analyser av risiko- og sårbarheit og avvikshandtering. Hvilket ansvar er lagt til ulike stillinger, prosedyrebeskrivelser og kartleggingsverktøy Delegasjon Planer, årsplan, rapporter eks etter interne revisjoner Opplæringsplan Informasjonsmateriell knyttet til deltagelse i programmet Anna relevant materiale Organisasjonsmodell/ mottak/ aksjon v/Ragnhild

5 Forsvarlig identifisering og tildeling
Tilgjengelighet og informasjon Forsvarlige indentifiseringsprosesser - mottak - sosialhjelpsaksjonen Forståelse Utfordringer Lederforankring Organisasjonsmodell/ mottak/ aksjon v/Ragnhild

6 Hva er egentlig Kvalifiseringsprogrammet?
Vi presenterer oss. Veldig kort. Vi har alt. Si kort om hva vi jobber med , at det ikke bare KVP.

7 Litt historikk Kvalifiseringsprogrammet var regjeringens (Regjeringen Stoltenberg II) viktigste nysatsing for å bekjempe fattigdom. Lovbestemmelsen for programmet trådde i kraft 1. november 2007. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til mennesker som faller mellom arbeid og trygd. Kvalifiseringsprogrammet skal bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgangen til arbeid. Veldig kort. Punkt 1 Personer i yrkesaktiv alder og vesentlig nedsatt arbeids og inntektsevne Ungdom som i dag følger ordinære utdanningsløp, vil ikke tilhøre målgruppen for ordningen. Målgruppen omfatter heller ikke nyankomne innvandrere som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven, eller nyankomne innvandrere som etter introduksjonsloven § 3 tredje ledd har fått tilbud om å delta, eller er deltakere i dette programmet. Punkt 2: Personer som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden eller arbeidsmarkedsloven eller står i fare for å komme i, en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom. Personer i målgruppen vil også motta koordinert bistand gjennom deltakelse som vurderes hensiktsmessig. Det kan ofte være andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Dette handler i stor utstrekning, men ikke utelukkende, om personer som i dagens system er avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Punkt 3: NAV-kontoret må kunne tilby tilpasset program etter at deltaker/søker har gjennomgått arbeidsevnevurdering. Punkt 4: Kvalifiseringsprogram er en rettighet for de som fyller kriteriene i loven. | 7

8 Løfte til bruker Du skal møte en lett tilgjengelig og kompetent virksomhet som i et gjensidig forpliktende samarbeid med deg sikrer: rask og helhetlig avklaring av dine behov at du følges opp individuelt og at tjenestene du mottar utfyller hverandre og sees i sammenheng slik at du kan bruke deg selv og dine muligheter i arbeid og samfunn NAVs løfte til bruker. Dette var det oppdraget vi skulle løse. Starter nå intervju av teamet.

9 Hva tenkte vi? Alle. Før vi gikk inn i
Hver enkelt sier hva vi tenkte når vi skulle begynne å jobbe med kvalifiseringsprogrammet fra forskjellig ståsted og bakgrunn. KLK: Sier noe om at hun ville inn med marked og arena kompetanse. Grudde seg for å stille mer spørsmål helhetlig (tar fram nytten av HPMT). LPE Tenkte først at det var en ytelse. Har mer erfaringen av jobbing med femmedspråklige. Tenkte på utfordringen med mye papir og flyktn. Marked og barnefattigdom/familiearbeid BBO Tenkte at hun ville følge personer over tid

10 Din største kraft føler du først som en avmakt (Aasmund Brynhildsen)
Anett Avmakt. Skrekk blandet. Hvordan skulle vi begynne? Overveldende? Arena/velferd/lovverket er detaljert og omfattende/har vært endret/kommunalt lønnssystem/ virkemidlene i Nav/notat/planer/ukeplaner – Avmakt Heldigvis var redningsselskapet klart.

11 Tør vi dette?

12 Av og til må man våge, ellers er man en liten lort
Av og til må man våge, ellers er man en liten lort. (Astrid Lindgren – Brødrene løvehjerte) Faglig ansvarlig

13 Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på er å utsette det (Winston Churchill)
Anett Dette møtte oss. Målekort. Brukerne skulle inn i KVP og det fort. Hvorfor var vi så treige. Kartlegging? Hadde vi tid til det og hva var nå egentlig AEV. Vi måtte strukturere oss. Det fikk ta den tiden det tok

14 Måten å begynne på er å slutte å snakke, og begynne å gjøre (Walt Disney)
Catrine og Lise sier mer om hpmt

15 Helhetlig oppfølging (Helhetsmodellen)
Oppfølgingsmodellen / Standarden for arbeidsrettet brukeroppfølging 3 innsatsområder Bestilling Kartlegging Behovsvurdering Arbeidsevne- vurdering Plan Gjennomføring Evaluering Møte med bruker ”Samtalen som verktøy” Relasjonsetablering Informasjon og avklaring Kartlegging Problemsortering (”Kaoskontroll”) Råd og veiledning Motivering Måldefinering Endring – Individuelle intervensjoner Systemorientert innsats Bruker som sentral aktør Prosessledelse Nettverksarbeid Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med arbeidsgivere (Markedsarbeid) Systemorienterte intervensjoner Forvaltning koordinering og pådriverfunksjon Sikre bruker som sentral aktør Saksbehandling Planarbeid (Kvalitetssikring resultatfokus) Dokumentasjon Intervensjons- planlegging

16 Hunting high and low (Morten Harket)
Kari LiseViktigheten av kartlegging av brukere og marked. Lete etter. TIO på bruker og marked Rutinene ble gradvis bygd opp etter hvert som vi fikk erfaring. Vi måtte erfare og begynne. Stress i forhold til måltall. Vi informerte og lette etter kandidater. Hva så vi at vi gjorde feil i starten (4 – 5 år tilbake) Eksempler. (1-2) Vi måtte se på kriteriene en gang til.

17 Hvor løftende dog å sette seg et mål, og drive det gjennom som flint og stål. (Henrik Ibsen)

18 Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang
Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess. (Henry Ford)

19 En perm - vi ble trygge!

20 Sånn ser den ut!

21 Sjekkliste oppstart KVP
Før samtale Vi har mottatt henvisningsskjema på bruker (rutine)(25) Sjekk om bruker ligger med riktig servicebehov i Arena (rutine) (1) Send innkallingsbrev (mal) (2) og legg ved brosjyre på KVP (Vi har brosjyre på norsk, arabisk, engelsk og somalisk) Les igjennom CV, formidlingsinformasjon, evt. rapporter, epikriser og journaler (saksmappe,velferd, Arena, GOSYS, personkort) 1. samtale Presentasjon av oss selv. Hvem er jeg i NAV. Hensikten med samtalen Vi presenterer KVP. (hensikt, forventninger, økonomi etc) (Perm) (3) Vi gjennomgår brosjyren Første utsjekk om KVP er aktuell Hvis ja: Utlevering og gjennomgang av skjema for egenvurdering. Oppfordre bruker til å fylle ut mest mulig selv. (hent skjema på nav.no) Avtal ny timeavtale for gjennomgang av egenvurdering innen kort tid (helst innen 1 uke) Orienterer om tilsynet vårt.

22 Vi fortsetter 2. samtale Gjennomgang og utdyping av egenvurderingsskjema. (sett av ca. 1 time) Stemple skjemaet (Mottatt ved frammøte eller mottatt pr. post). Sendes til scanninng Oppdater CV + formidlingsinformasjon + kompetanseprofil i Arena sammen med bruker. Evt foreta en jobbmatch På kontoret Gjennomfør arbeidsevnevurdering (Rutine) (21) i Arena + egen perm i hylla. Vurdering og konklusjon av bistandsbehov Drøfting i KVP team om bruker er aktuell eller ikke – (Se Standard 7.6 B) 3. samtale og videre arbeid Bruker leser igjennom arbeidsevnevurdering og godkjenner/godkjenner ikke denne. Foreta evt. endringer og sett arbeidsevnevurderingen til fullført i Arena -> Registrer/oppd. CV Konklusjon om KVP er aktuell. Hvis nei: Diskuter i KVP-team/ledelse. Hvis ja: Fyll ut søknadsskjema KVP (mal) Lever ut informasjonsskriv økonomi (mal) (6) Utfylling av ny samtykkeerklæring (mal) (7)

23 Tilsyn På kontoret Skriv vedtak § 14 a (vedtak på utfall bistandsbehovsgruppe)(perm)(27) Lage vedtak KVP (1 år). Lag begrunnelse i KVP vedtaket med henvisning til AEV. Skriv dato for AEV i begrunnelsen. Skriv i vedtaket dato for når AEV ble gjennomgått med bruker. AEV skal sendes ut sammen med vedtaket. (Mal/rutine) (8 a + b) Lag vedtak sosialhjelp fram til utbetaling KVP. (Se sjekkliste skriving vedtak sosialhjelp) Stopp evt. individstønad gjennom GOSYS (rutine) (29) Kontakt Anett. Hun skal ha kopi av vedtak/søknad (Hun vil ha alle kopier samtidig) Husk – rapportering/statistikk (fellesområde/rapportering) Organisasjonsmodell/ mottak/ aksjon v/Ragnhild

24 Tilsyn Videre samtaler
(Start utarbeidelse av kvalifiseringsplan og ukeplan i velferd ut i fra hva bruker ønsker. (Lag konkrete og enkle mål som er realistisk å nå – Se HPMT smarte mål) (Mal) (10 a + b)) NB! Undersøk hva som er mulig ut i fra eksisterende rammer Nav, lokalsamfunn, hjelpeapparat, næringsliv etc. Lag – Aktivitetsplan i Arena (perm)( b) Velg kvalifiseringsplan under plantype. Skal ikke scannes, men legg underskrevet eksemplar i saksmappen. Skriv evalueringsdato for kvalifiseringsprogrammet i planen under begrunnelse og aktivitet. Vurder hyppighet på evaluering av programmet sammen med bruker. Det skal minst være to evaluereringer i løpet av et år. Informer om frammøtelister (mal) (11) egenmeldingsskjema (mal)(30) og regler ved fravær (mal) (29) og gå igjennom denne. Koordinator vil ved gjennomgang av frammøtelister se på plan og se om bruker er i fulltidprogram. Organisasjonsmodell/ mottak/ aksjon v/Ragnhild

25 Jeg er glad i struktur også, men innenfor frie rammer (Gitte Witt)
Berit innlegg

26 Individuelt utformet program - tilpasset - ikke overlesset
WOW Det finnes sikkert mange ”bøtter” å hente programelementene fra. To veldig gode eksempler. Tett på, skapå relasjon og still krav, tilgjengelighet. NAV-kontoret må bistå med å ”vise fram” og tilgjengeliggjøre ulike innholdselementer. Statlige tiltak og tjenester Kommunale tiltak og tjenester Frivillige organi- sasjoner Lokal- samfunn Boksen med det rare i

27 Takk for oss!


Laste ned ppt "21. april - NAV Kristiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google