Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen og Folkehelseperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen og Folkehelseperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen og Folkehelseperspektiv
Primærforebygging… Askeladden i eventyret om ”Den Gode Helse” Kommuneoverlege Jens A. Mørch, Gjøvik –

2 Samhandlingsreformen og Folkehelseperspektiv
Primærforebygging… Askeladden i eventyret om ”Den Gode Helse” Rollen som Kommuneoverlege blir i dagens forestilling spilt av Helsesjef Kristin Brevik

3 Samhandling – def. Samhandling er utrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

4 Samhandlingsreformens største utfordring…..
Felles mål – samme retning?

5 Utfordring 1 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester. Spesialisttjenester…preget av at målet er medisinsk helbredelse. Kommunehelsetjenesten,,,større fokus på pasientens funksjonsnivå og .. Mestringsevne.

6 Utfordring 2 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom… Helsetjenesten har.. fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner framfor tilbud innrettet på å mestre og redusere kronisk sykdomsutvikling. I prioriteringssituasjonene …forebygging og tidlig innsats blir taperne i kampen.

7 Utfordring 3 Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Flere eldre, flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander, KOLS, diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser. Fra yrkesaktive…til behandlings/ pleietrengende. Etterspørsel Tilbud

8 Utfordring 3 Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Flere eldre,flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander, KOLS, diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser. Fra yrkesaktive…til behandlings/ pleietrengende. Flere tjenestemottagere – færre tjenesteytere

9 Hovedgrep 1 Klarere pasient rolle Pasient medvirkning
Forløpstenkning, dvs kronlogiske kjede av pasientens møte med ulike tjenester .. Slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette funksjoner / egenmestring i størst mulig grad..

10 Hovedgrep 2 Ny, framtidig kommunerolle
…i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats i sykdommenes tidlige faser. Helhetlig tenkning.. Forebygging Tidlig intervensjon Tidlig diagnostikk ..helhetlig pasientforløp BESTE effektive omsorgsnivå (BEON)

11 Hovedgrep 3 Etablering av økonomiske insentiver
Kommunal medfinansiering av spesialisthelse-tjenesten Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivnings klare pasienter SISTE fra KS : modellen for kommunal medfinansiering skal revurderes – og evnt innføres først i en senere fase av SHRs gjennomføring.. Spesialisthelsetjeneste vs Kommunen

12 Kapittel 7 Styrke forebyggingsarbeidet
Folkehelsearbeide. Samfunnets samlede innsats for Å fremme helse Å redusere risiko for sykdom og skade Å beskytte mot ytre helsetrusler. Målet med folkehelsearbeide er flere leveår med god helse Reduserte sosiale helseforskjeller.

13 Kapittel 7 Styrke forebyggingsarbeidet
Folkehelse  Samfunnsmedisin. Helsetilstanden påvirkes av Fysiske miljøfaktorer Psykiske miljøfaktorer Sosiale Miljøfaktorer Samfunnsmedisin er anvendelse av medisinsk kunnskap ”for å styrke kommunenes mulighet til å sette inn forebyggende tiltak og tidlig intervensjon.” Yggdrasil Helhetstekning er gammelt nytt

14 Primærforebyggende Før det skjer….
”Alle tiltak som skal hindre at doktor’n får tak i helsa di” Før det skjer…. Gjennomføring av helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, bygget på kunnskap om hva som virker.. Risikomomenter identifiseres og kartlegges. Overordnede kommunale strategier (folkehelse) velges for å unngå at risiko blir realitet.

15 Sekundærforebyggende
Mens det skjer… Det Gyldne Øyeblikk. Risiko er i ferd med å bli realitet Intervensjon nødvendig – for å begrense skadeomfanget. Strategier etableres for å hindre at vondt blir verre..

16 Tertiærforebyggende Etter at det har skjedd..
Skaden uopprettelig – konsekvens: funksjonstap. Strategier etableres for å redusere følgene. rehabilitering Læring mestring ”..hjelpemidlene gir utøveren urimelig fordel..”

17 Ottawa-charter for Health promotion 21.11.86
folk ikke kan oppnå optimal helse uten at de er i stand til å ha styring over de forhold som bestemmer deres helse.

18 postulatet Av alle de faktorer som påvirker folks helse opplevelse, er det bare 10% som helsetjenesten kan påvirke….

19 Velvære - det undervurderte Helseparameter

20 ”Folkehelse” Fra Regjeringens egne målsettinger:
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom Forebygge sykdommer og skader

21 Helsereform eller sykereform?
Sekundær og tertiær forebygging er enklere å se, enklere å måle, og enklere å kostnadsberegne: Diagnoser Behandlinger Sykefravær Sykehjemsplasser M.m.m.m

22 Helsereform eller sykereform?
Sekundær og tertiær forebygging er : RETTIGHETS FORANKRET Kommunehelseloven Pasientrettighetsloven Spesialisthelsetjeneste loven Helsepersonell loven

23 Helsereform eller sykereform?
Primærforebygging er et spørsmål om: Forankring På rådmannsnivå, ikke til et enkelt tjenesteområde – og i hvertfall ikke helsetjenesten Prioritering Definert i budsjett og målformulering (f.eks Handlingsplan) Holdning Bevissthet om viktigheten av og prinsippene for primær forebygging. Anvendt kunnskap Ta konsekvensen av den massive dokumentasjon om faktorer som påvirker både den individuelle og den kommunale helsetilstand. Høy-risiko /Lav terskel strategi - Massestrategier Vilje til langsiktig tenkning Primærforebygging er som Skogplanting

24 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen slik den framstår , ivaretar nærmest ensidig de som allerede har en diagnose, (sykdom, skade eller lyte), og fokuserer på tjenesteytelse til disse. -og pasientene skal selvfølgelig ha det beste vi har å by på..

25 Samhandlingsreformen
Primærforebyggings tiltak er det eneste som på sikt kan bidra til å redusere antall pasienter, - ved å hindre at de blir det!

26 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen kan lykkes først når PRIMÆRFOREBYGGING får sin naturlige, ubestridelige og SYNLIGE plass i alle deler av kommunal virksomhet – - fra plan til handling. Helse i Plan

27 Samhandlingsreformen
Men Primærforebygging må VELGES og VEDTAS

28 Tiltak på region nivå Helse i plan Universell utforming
Gjøvikregionen Helse-og miljøtilsyn

29 Tiltak på region nivå Folkehelse-/fysak koordinatorer Fysiotek
Grupper med lavterskel fysisk aktivitet Bra Mat kurs Røykeslutt kurs

30 Samhandlingsreformen
Det er å få de som er i samme båt til å forstå at veien framover er at ALLE klarer å ro i takt.. Kåre Espolin Johnsen


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen og Folkehelseperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google