Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hevning Forelesning obligasjonsrett vår 2007, 3. avdeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hevning Forelesning obligasjonsrett vår 2007, 3. avdeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hevning Forelesning obligasjonsrett vår 2007, 3. avdeling
Professor dr. juris Olav Kolstad

2 Hevningsbegrepet Hevning innebærer at kreditor opphever partenes gjensidige rett og plikt til å oppfylle avtalen in natura, fordi det krav han har mot den annen part, er misligholdt Hagstrøm s. 409 Hovedforpliktelsen bortfaller Kj. § 64(1): ”Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort” UNIDROIT Principles art (1): ”Termination of the contract releases both parties from heir obligation to effect and to receive future performance” Gjelder begge parters forpliktelser Avhjelp (retting/omlevering) kan hindre hevning Hevning i så fall en subsidiær sanksjon Kjl. § 37, avhl. § 4-10(4), hvtjl. §§ 25 og 26, bustadl. § 33

3 Avtalen som sådan faller ikke bort
Utelukker ikke krav på erstatning for kontraktsbruddet UNIDROIT Principles art (2): ”Termination does not preclude a claim for damages for non-performance” Kjl. §§ 22(1), 2. pkt., 30(1), 2. pkt, fkjl. §§ 19, 26, avhl. §§ 4-1(1), 4-8(1), hvtjl §§ 11, 21(1), bustadl. §§ 17, 29 Lojalitetskravet i kontrakt vil bestå En rekke avtalevilkår vil fortsatt kunne bestå Forretningshemmeligheter, voldgift m.v., se kjl. § 64(4) Mao ikke ugyldighet Avtalen ”oppløses” ved at avtalte prestasjoner ikke skal erlegges, men partene vil kunne ha plikter og rettigheter knyttet til gjennomføringen av ”oppløsningen”

4 Hevning og andre irregulære opphørsgrunner
Grensen mellom hevning og bristende forutsetninger vil kunne være tvilsom Terminologisk spørsmål? Hevning forbeholdes virkningene av kontraktsbrudd Særlig problematisk i forhold til etterfølgende atferd og forutsetningssvikt Storsentereier A leier ut butikklokale til B som skal starte sportsbutikk. B understreker i forhandlingene at det er sentralt for ham at det ikke er og ikke vil starte opp konkurrerende sportsbutikker i storsenteret. A uttrykker forståelse for dette. 6 mnd senere leier A ut lokaler til en konkurrerende sportsbutikk i storsenteret. Mislighold fordi ytelsen er forringet? Mislighold er oppfyllelsessvikt som ikke skyldes kreditor eller andre forhold han svarer for Dom på naturaloppfyllelse, positiv kontraktsinteresse Ugyldig, avtl § 36? Ikke dom på naturaloppfyllelse, negativ kontraktsinteresse Handlinger som angriper selve substansen i ytelsen mislighold og hevningsgrunnlag Vanskelige grensedragningsspørsmål kan oppstå

5 Hevningsvilkåret ved total hevning – ”vesentlig kontraktsbrudd”
Heving krever vesentlig kontraktsbrudd Alminnelig kontraktsrettslig prinsipp Andre hevingsvilkår krever særskilt hjemmel For eksempel tilvirkningskjøp, kjl. § 26 (vesentlig formålsforfeiling) Lovhjemler: Kjl. §§ 25, 39 og 54-55, fkjl. § 27, avhl. § 4-3, 4-13 og 5-3, hvtjl. §§ 15, 26 og 43, bustadl. §§ 20, 34 og 57, pakkereisel. § 5-1, tfl. §§21, 26 og 30, husll. § 2-12, jf. §§5-7 og 9-9, pantel. §1-9, selskapsl. § 2-36(1)(b) Fkjl. § 32: Mangel gir grunnlag for heving ”unntatt når mangelen er uvesentlig” Ikke uten videre ”vesentlig” selv om den ikke er ”uvesentlig” NS 8405 pkt 39.1 Rettspraksis: Se f.eks Rt , Rt Ekte hussopp, Rt Garasjedommen UNIDROIT Principles art (1) ”A party may terminate the contract where failure of the other party to perform an obligation under the contract maounts to a fundamental non-performance” Begrunnelse: Rammer kontraktsparten særlig hardt Kreditor må ha en tungtveiende interesse i å heve

6 Skjønnstemaet/vesentlighetsbedømmelsen
Er heving, alle forhold tatt i betraktning, en rimelig reaksjon på misligholdet? Skal etter rettspraksis avgjøres på bakgrunn av en sammensatt helhetsvurdering Rt Ekte hussopp: ”Svaret beror etter alminnelige kontraktsrettslige regler på om kontraktsbruddet etter en helhetsvurdering må betegnes som vesentlig. Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har gitt kjøperen en rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løs fra kontrakten, slik at de gjensidige ytelsene skal tilbakeføres” (s. 1518).

7 En samlet vurdering av alle typer mislighold avgjørende
”Kummulering” RT : Betalingsmessig i leiekontrakt og urettmessig innflytting vesentlig kontraktsbrudd, ”ganske særlig når man ser disse forhold i sammenheng” Mangler og forsinkelse Ot. prp. nr. 80. ( ) (kjl): ”Foreligger … mangel sammen med forsinkelse, må man se på den samlete betydning for kjøperen ved vurderingen av hevningsvilkårene”. Hovedforpliktelser og sideforpliktelser Aktuelt og forventet mislighold (fremtidsprognosen) Rt GlasMagasinet: Spørsmålet om det kunne legges vekt på ulemper som ville oppstå i neste fase av oppusningen besvart bekreftende

8 Momenter i vesentlighetsbedømmelsen - oversikt
Det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse Den faktiske betydningen for kreditor. Virkningen for debitor Kreditors opptreden Årsaken til kontraktsbruddet Gjentagelsesfare Alternative misligholdsbeføyelser Da vesentlighetsvurderingen beror på et individuelt skjønn, lar det seg ikke å sette opp en uttømmende liste Relevante momenter vil variere med kontraktstypen og karakteren av misligholdet

9 Det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse
Utgangspunktet for vurderingen ”Utgangspunktet og det sentrale moment i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse - dvs den objektive mangelen ved eiendommen, og da både mangelens karakter og mangelens omfang”. Rt på s Kontraktsavviket avgjørende Kontrakten styrende for vurderingen Forsinkelsens lengde og betydning Eks: Sesongvarer levert utenfor sesong Mangelens karakter og omfang Avviket kan ikke være ubetydelig 18% av 100 kasser appelsiner ikke vesentlig, Rt Soppskadd hus på 70 mål tomt egnet for tomtesalg ikke vesentlig, Rt Er ikke varen av den art den ble solgt som vil det regelmessig foreligge vesentlig kontraktsbrudd Vesentlig der sofa solgt som antikk uten å være det, Rt

10 Kjøperens økonomiske tap et mål på omfang/betydning
Rt Garasjedommen Kostnadene ved å leie annen parkeringsplass (pris 430, tap 50) Rt Bodumdommen ”Det irregulære mellomværendet med EVA Norge hadde på overtakelsestidspunktet stor økonomisk betydning for driftsresultatet og dermed for de reelle verdiene i selskapet. Bodum fikk det de med rimelighet kunne forvente å få”. Kontrakter der nøyaktig oppfyllelse er av særlig viktig Leiebil til bruk i ferien Lettere vesentlig hvis synbart Vesentlighet og mislighold av biforpliktelser og forpliktelser av (normalt) mindre betydning for øvrig

11 Den faktiske betydningen for kreditor
Må avgjøres individuelt (kan gå begge veier) Eks: Lang forsinkelse, men ingen negative følger Går Rt I.468, Furustav for langt? Forholdet må være synbart Innsiktsrekvisitt Hva har misligholderen grunn til å regne med som betydningsfullt? Har blitt tillagt stor vekt i praksis For eksempel Rt , Rt Vanligvis ikke tungtveiende for pengeforpliktelser Avviket i forhold til kontraktens krav i fokus (beløpets størrelse, lengden av et betalingsmislighold, partenes stilling m.v.) Er det synbart at rettidig oppgjør har særskilt betydning vil dette allikevel være tungtveiende Rt Garasjedommen: ”Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper”. Kunne leie, men usikkert hvor lenge. Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt.

12 Virkningen for debitor
I en helhetsvurdering må også hensynet til debitor trekkes inn For eksempel Rt , Rt , Rt , Rt Skjerpet vesentlighetskrav i tilvirkningskjøp et eksempel på at debitors forhold tillegges vekt, kjl. 26 Tidsaspektet Selger har innrettet seg på at kontrakten er bindende Rt Garasjedommen: ”Det rammer selgeren hardere når et hevningskrav først fremsettes etter lang tid. Det må kunne legges til grunn at selgeren innrettet seg på at prisavslag var den misligholdssankjon som var aktuell. Når det – slik som tilfellet er her – er et fallende eiendomsmarked, vil det også være mulig for kjøperen å benytte en hevningsadgang i spekulasjonsøyemed”. Kontraktsgjenstanden har stor verdi og er ukurant å omsette Ikke et mothensyn mot hevning dersom virkningene for debitor er begrensede Rt : Husselger fikk medhold i at kjøpers mislighold var vesentlig, bl.a. fordi ”boligmarkedet i Tønsberg-distriktet ikke er så vanskelig at [kjøperen] ikke skulle kunne skaffe seg ny bolig” (s. 911). Proporsjonalitetstest? Uproporsjonal byrde på debitors hånd?

13 Årsaken til kontraktsbruddet
Kreditors opptreden Rt Garasjedommen ”Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.” Årsaken til kontraktsbruddet Kan noen av partene bebreides? I Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp (side 1518 nederst) Ingen var å bebreide Særlig tungtveiende i langvarige kontraktsforhold Bør ikke forholde seg til en slumsete kontraktspart Gjentagelse et ytterligere moment Grov skyld og svik tilstrekkelig som hevningsgrunn Tungtveiende også om det gjelder biforpliktelser

14 Gjentagelsesfare Betydning i løpende kontraktsforhold
Kjl. §§ 44(2) og 56 Hevningsrett for fremtidige leveringer når et kontraktsbrudd ”gir god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi hevningsrett ved senere leveringer” ”god grunn” contra ”klart” i § 62 NOU 1992:9 (bustadl). Fremholdes at ”det i entrepriseforhold og andre varige avtaleforhold særleg må leggjast vekt på kva mishaldet tyder på med omsyn til partens evne og vilje til å oppfylle resten av avtalen korrekt. I den vurderinga blir karakteren og omfanget av det aktualiserte mishaldet berre ettt av fleire moment”

15 Alternative misligholdsbeføyelser
Vil kreditor komme like godt ut av det med andre misligholdssanksjoner? Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp: ”Ved helhetsvurderingen må det etter min mening legges vekt på om et prisavslag, som alternativ til hevning, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon på det kontraktsbruddet som foreligger” (s. 1518) Se også Rt ”Akseptabel mellomløsning” der debitor rammes hardt Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie.

16 Rettsteknisk forenkling av hovedvilkåret
En helhetsvurdering gir liten forutberegnelighet Skjønnsmessig avveining Feilbedømmer kreditor vil han selv komme i kontraktsbrudd En rettsteknisk forenkling øker forutberegneligheten To kategorier Regler om nachfrister ved forsinkelse Spesifiserte kriterier

17 Forsinkelse – tilleggsfrister/”nachfrister”
Kjøper kan fastsette en frist for levering Ikke et krav at det gjøres klart at det vil heves ved fristoversittelse Levers det ikke innen utløpet av fristen kan det heves Fristen må være ”rimelig” Unngår at vesentlighetskravet uthules helt Må ha reell mulighet til å oppfylle Må også ta hensyn til kreditors behov for oppfyllelse Opprinnelig leveringsfrist vil kunne ha betydning Kort leveringsfrist, kort tilleggsfrist Kan være kortere enn ”vesentlig forsinkelse” Ingen vurdering av om det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd etter en helhetsvurdering av relevante momenter utviklet i rettspraksis Betydningen av kontraktsbruddet for kreditor uten betydning ”rimelig grunn” ikke vurderingstema Positivrettslig, ikke et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp Krever hjemmelsgrunnlag Kjl. § 25(2) og 54(2), avhl. § 4-3 og § 5-3(3) Ikke i hvtjl., bustadl., husll. eller NS 8405 Passer ikke Mer sammensatt vurdering bør være avgjørende Alikevel allmenn regel om tilleggfrist i UNIDROIT art

18 Spesifikasjon av hevningskriteriene
Kvantifisering Pakkereisel. § 5-1, 1. ledd: 10 % økning i prisen Krkjl § 12 Kjøperens plikt til å betale før tiden ”Minst 1/10 av kredittkjøpsprisen eller minst to avdrag ikke er betalt en måned etter forfall” Hevning først når maksimal dagbot er opptjent

19 Skjerpet hevningskrav
Tilvirkningskjøp Kjl § 26: Vesentlig formålsforfeiling Rt Kure-dommen Arbeidskontrakter Aml. § 66: ”grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av avtalen” Entreprise – skjerpet hevningskrav i praksis?

20 Begrensninger i hevningsadgangen
Særlige hensyn kan føre til at hevning utelukkes Begrensninger i hevningsadgangen krever eget grunnlag Begrensninger i selgerens adgang til å heve etter overtagelse på kjøpsrettsområdet Kjl. § 54(4) Etter at kjøper har overtatt tingen krever heving at det er tatt forbehold om det Rettstekniske hensyn tilsier at hevningsrett avskjæres Selgeren har ingen separatistrett i boet til kjøperen Avhl. § 5-3(4) ”Seljaren kan ikkje heve etter at skøyte er tinglyst eller gitt kjøparen, eller kjøparen har overteke bruken av eigedomen, med mindre det gjeld brot på avtale om naturalyting, husvære eller liknande personleg rett som kjøparen måtte vite hadde særleg vekt for seljaren. Hevingsretten står og ved lag om seljaren har teke atterhald om det, eller kjøparen ikkje held fast ved avtala”. Tfl. § 30, 2. ledd ”Etter at festaren har bygd hus på tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, kan bortfestaren ikkje heve på grunn av at festaren forsømer å betale festeavgifta i rett tid”

21 Partiell hevning Hevning ex nunc Suksessiv levering, jf kjl § 44
Behandles i tilknytning til hevningsoppgjøret Suksessiv levering, jf kjl § 44 Kan heve for en enkeltlevering dersom denne lider av vesentlig kontraktsbrudd Kan heve for senere leveringer dersom det er ”god grunn” til å regne med at senere leveringer vil lide av vesentlig kontraktsbrudd Antesipert mislighold Prisavslag og erstatning for verdiminuset i realiteten en partiell heving Ekte partiell heving, jf. kjl § 43 Kan heve for en del av det solgte dersom denne lider av en vesentlig mangel Delen må utgjøre et selvstendig hele Er kontraktsbruddet vesentlig for hele kjøpet kan dette heves Kontrakter som består av flere atskilte ytelser Skummingsrett Kreditor kan velge total eller delvis hevning

22 Antesipert mislighold/forventet kontraktsbrudd
Situasjonen: En part vil heve som følge av et påstått, men ikke oppstått, kontraktsbrudd i fremtiden Problem: Hvor stor grad av sannsynlighet skal kreves for at hevingsvilkåret vil bli oppfylt i fremtiden? Samtlige kontraktsrettslige lover krever at det er ”klart” at det vil inntre kontraktsbrudd som gir hevingsrett Kjl. § 62, avhl. § 6-2, hvtjl. §§ 15(3), 26(2) og 43(1)c, husll. § 2-12(2), bustadl. §§ 20(1)(2), 34(1)(2) og 57(1)(2) (NS 8405 pkt. 30.2) Erklæring om at levering ikke vil skje tilstrekkelig Urettmessige vilkår for levering/betaling medfører også et ”klart”, forventet mislighold Mistanke ikke nok Høy grad av sannsynlighet basert på sakens omstendigheter Strengt krav ”sammanfatningsvis kan sägas att de förhållanden som berättigar til hevning på grund av forväntade hävningsgrundande avtalsbrott ytterst sällan föreligger” Ramberg/Herre: Internationella köplagen s 484 om det tilsvarende krav i CISG art. 72 (it is clear)

23 Reklamasjonsfrister Spesifisert reklamasjon
”Forespørsler ved forsinkelse Kjl. § 24 – fremprovosert reklamasjonsplikt ”Dersom selgeren spør om kjøperen tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan han ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt”.

24 Kravet om restitusjon Restitusjon av det leverte en betingelse for heving Kontraktsgjenstanden, om mottatt, må kunne tilbakeleveres, i utgangspunktet i samme stand og mengde Kjl. § 66(1), 1. pkt, avhl. § 4-3(3) For pengevederlageter restitusjonskravet absolutt Unntak Kjl § 66(1), a-c, avhl. § 4-3(3), 2. og 3 pkt Risikoen for tingens beskadigelse eller undergang går ikke over på kjøperen ved hevning Eksempel Lynet slår ned i garasje der vesentlig mangelfull bil står Flom skyller bort hus og halve tomten Tingen forringet eller gått til grunne ved undersøkelse av om den har mangel Videresalgstilfellene Ved beskadigelse eller forringelse vil erstatning for verdiminus kunne avbøte mangelfull restitusjon Kjl. § 66(2), avhl. § 4-3(3) NB: Vanlig slitasje som følge av normal bruk av kontraktsgjenstanden skal det kompenseres for gjennom et nyttevederlag Kan leveres tilbake i samme stand og mengde på tross av slitasjon

25 Hevingsoppgjøret - utgangspunkter
Ved heving skal det skje et hevingsoppgjør Heving ved kjøp (ex tunc) Der en ytelse lar seg restituere skal den opprinnelige tilstand gjenopprettes Kjøp typeeksempel på total restitusjon Partiell restitusjon ikke utelukket Hvtjl. § 16(1)(2): ”Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren”.

26 Heving ellers (ex nunc)
Der ytelsen ikke lar seg restituere heves det for det som står igjen Entreprise et typeeksempel Tre hevingsfaser Heving før noe er prestert = sammenfall med heving ex tunc Heving etter at ytelsen er delvis prestert Heving etter at hele ytelsen er prestert Mindre praktisk for byggherren Entreprenøren får ikke noen av sine ytelser tilbake

27 Heving ved kjøp (hvor restitusjon er mulig)
Ytelsespliktene etter avtalen faller bort Kjl. § 64(1), avhl § 4-4(1) Restitusjonsoppgjøret Leveringspliktene ”snus” Prinsippet om ytelse mot ytelse kommer til anvendelse Kjl. § 64(2), avhl. § 4-4(2) Plikter kun å restituere mot samtidig restitusjon fra den annens Realytelser skal tilbakeføres innen rimelig tid/uten ugrunnet opphold Penger skal tilbakeføres straks Leveringssted for løsøre Skal i utgangspunktet skje hos kjøperen Hva er mest praktisk? Krav til ytelsen – I samme stand og mengde

28 Berikelse Nytte av kontraktsytelsene kan representere ugrunnet berikelse Vanlig avkastning skal godskrives selgeren Det skal gis vederlag for ”vesentlig nytte” kjøper har hatt av tingen Skjønnsmessig vurdering Rt A-møbler ”Jeg bemerker at lovforarbeidene forutsetter at det skal anvendes en nettobetraktning, hvor det tas hensyn til arbeid og ulempe som mangelen og de etterfølgende forhandlinger har skapt for kjøperen …” (s. 179). Rt A-møbler: Sjablonmessig fastsettelse av nytte for ting med en økonomisk og bruksmessig begrenset levetid Beregningen av nyttevederlaget må skje på grunnlag av antatt verdi av varen (normalt kjøpesummen) dividert med normal brukstid fram til heving Beregnes linært, tar ikke hensyn til ekstraordinært verdifall den første tiden Verdi /10 år = 1000 pr år X faktisk bruk 2 år = 2000 Hvor langt rekker sjablonregelen? Avhendingslova taus om berikelse Kjøpslovens § 65(1) bør ha gjennomslag også utenfor kjøp Samsvarer med rettspraksis der spørsmålet har blitt løst ved anvendelsen av alminnelige berikelsesbetraktninger

29 Renter Kjl § 65(2) : Rente skal betales fra den dag selgeren mottok betaling Begrunnelse for forsinkelsesrente Avkastning av penger Usikret kredit Strafferente Standardisert beregning: Forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (100/1976) Forsinkelsesrenten 7 % over styringsrenten Uheldig: Ingen preventiv funksjon Beregningsgrunnlaget er hele kjøpesummen Ikke fratrukket nyttevederlag Rt A-møbler Løper frem til restitusjonsoppgjøret gjennomføres Avhl § 7-3: Det kan kreves rente etter forsinkelsesrenteloven Men forsinkelsesrenteloven i hevningsoppgjør Krav på rente fra ”forfall” Særregel i forbrukerkjøp Fkjl § 50: Rente skal i utgangspunktet betales fra reklamasjonstidspunktet, men fra betling ble mottatt hvis kjøper avkreves nyttevederlag Gjelder ikke utenfor forbrukerkjøp

30 Heving ved entreprise (hvor restitusjon ikke er mulig)
Hovedregel – Heving for det som står igjen (ex nunc) Andre misligholdsbeføyelser må gjøres gjeldende for det leverte Kan mao ikke komme unna med å restituere berikelse Ingen valgrett for heving ex nunc/ex tunc Unntak: Hvtjl. § 16(1) – Adgang til å heve ex tunc ved formålsforfeiling Alminnelig unntak utenfor forbrukertilfellene ved særlig grove kontraktsbrudd? Ytelsesplikten bortfaller for den resterende ytelse Bustadl. og NS 8405 Fremkommer ved at entreprenøren har rett til kontraktsmessig vederlag for det som er utført Hvtjl. § 15(2) – ”heve for den del som står igjen” Betaling for erlagt ytelse Lovgivning Bustadl. § 21(1): ”krav på vederlag for det som er utført” Hvtjl. § 16(2): ”har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det som det normalt koster å få utført den delen som står igjen” Vederlagsregel kombinert med en erstatningsregel NS 8405 Pkt 39(3): Krav på vederlag for utført arbeid + rimelig vederlag for byggherrens bruk av utstyr

31 Erstatning Vanlig i entrepriseforhold at heving utgjør et eget ansvarsgrunnlag Lovgivning Hvtjl. § 16(2) – har krav på prisen for ”hele tjenesten” Bustadl. § 22: ”meirkostander” og ”økonomisk tap” NS 8405 pkt 39.5: ”merkostander ” + ”tapt fortjeneste” + ”nedrivings og avviklingskostnader” + ”tap på grunn av kontraktsforpliktelser overfor underentreprenører og leverandører” Er dagmulkt avtalt må erstatning og dagmulkt samordnes ved heving Det skal ikke gis dobbeltkompensasjon Alternativ 1: Dagmulkt stopper ved heving Erstatning ”tar over” Alternativ 2: Dagmulkt stopper ved dekningsanskaffelse Erstatning ikke aktuelt frem til tidspunktet for dekningsanskaffelse

32 Retten til bruk av debitors eiendeler
Bustadl. § 21(2), 2. pkt ”Forbrukaren har rett til å gjere seg nytte av utstyr og materialar som finst på byggjeplassen, og som trengst til fullføringa av arbeidet”. NS 8405 pkt 39.2: Byggherren har rett til å bruke stillaser, maskiner, redskaper eller andre innretninger som er bestemt til utførelsen, og som befinner seg på byggeplassen Omsorgsforpliktelser Bustadl. § 21(2), 1. pkt ”Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen” NS 8405 pkt 39.2 ”Før entreprenøren forlater byggeplassen, skal han i rimelig utstrekning sikre utført arbeid, materialer og utstyr mot skade”


Laste ned ppt "Hevning Forelesning obligasjonsrett vår 2007, 3. avdeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google