Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk klima og rammebetingelser - drivere for framtidig utvikling i næringen
Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer

2 Reduserte vekstforskjeller internasjonalt men fortsatt usikkert
USA Vekstoppgangen fortsetter Bedring i arbeidsmarkedet Nedtrapping av kvantitative lettelser holder fram Eurosonen Bunnen nådd, men fremdeles skjør vekst Høy arbeidsledighet og lav inflasjon ECB vurderer alle tilgjengelige virkemidler Kina Redusert vekst Rebalansering av økonomien Bobletendenser i kredittmarkedet bekymrer Årlig BNP-vekst. Prosent Kilde: IMF 2

3 Svakere utsikter for norsk økonomi
Norges Banks anslag på inflasjonen og produksjonsgapet. Prosent BNP vekst for Fastlands-Norge på 2 % i 2013, ned fra 3,4 % i Arbeidsledigheten har økt noe Lavere forventet produksjonsvekst Usikkerhet rundt utviklingen i boligmarkedet Privat forbruk utvikler seg svakt Norges Bank anslår at aktiviteten i økonomien blir lavere enn normalnivået fremover Kilde: Norges Bank

4 Internasjonal regelverks-tsunami
CRD IV: kapitalkravreform Skjerpede krav til kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv BRRD: Krisehåndteringsdirektiv “Bail in”, kriseløsningsfond Innskuddsgarantidirektiv Fullharmonisert ordning Bankunion: Sum av ulike regelsett Enhetlig regulering og tilsyn “Breaking the link between sovereigns and banks” Strukturreform (Liikanen-utvalget) Forslag om adskillelse av ordinær bankvirksomhet og verdipapirhandel- virksomhet i store europeiske banker

5 Tilbake til kredittregulering?
Norske myndigheter har strammet inn krav til boliglånskundenes egenkapital, har vedtatt førtidig innføring av strengere kapitalkrav, har foreslått førtidig innføring av likviditetskrav for systemviktige banker, har hevet kapitalkrav for bankenes boligutlån (LGD-gulv) og vurderer også PD-gulv, følger med på andelen boliglån som bankene finansierer med OMF “Ut fra hensynet til finansiell stabilitet er det gode grunner til å styrke kapitalkrav for banker og innføre de nye kapital- og likviditetskravene fra EU og Baselkomiteen raskere enn tidsplanen i Basel III og i EU-kommisjonens forslag til regler.”

6 Kapitalkravene skjerpes kraftig
Tidligere og strengere i Norge: Kapitalkrav i Norge. Prosent VI Beregning avviker fra EU-direktiv VI V V IV IV IV IV III III III III II II II II II I I I I I Utsikter til særnorsk beregnings-grunnlag for kapitalkrav VI Motsyklisk buffer V Systemviktighetsbuffer IV Systemrisikobuffer III Bevaringsbuffer II Annen ansvarlig kapital I Minstekrav til ren kjernekapital Kilde: Finansdepartementet

7 Stort kapitalbehov frem mot juli 2016
Beregningen tar utgangspunkt i de norske bankenes samlede ansvarlige kapital og beregningsgrunnlag per 31. desember 2013 Kapitalbehov 0 % årlig vekst i beregningsgrunnlaget 2,5 % årlig vekst i 5 % årlig vekst i Ansvarlig kapital 42 mrd. 65 mrd. 90 mrd. Ren kjernekapital 24 mrd. 39 mrd. 55 mrd. Det forutsettes at bankene som Finanstilsynet mener er systemviktige blir pålagt systemviktighetskravet på 2 %, at motsyklisk buffer forblir uendret på 1 % og at gjeldende Basel I-gulv videreføres. Vedtatt LGD-økning kan øke beregningsgrunnlaget for enkelte IRB-banker. Kilde: Finanstilsynet

8 Motsyklisk kapitalbuffer
Kan redusere veksten i kreditt: ”Norwegian regulatory authorities seem to take for granted that activating the countercyclical capital buffer will have only a marginal or passing effect on credit growth. Yet, existing empirical results tend to show that this assertion is not well founded.” Nye krav må påvirke alle aktører likt: ”The higher capital charges of domestic banks will limit the supply of credit by domestic banks, thus creating opportunities for foreign banks to expand their market share.” Kilde: Norges Bank Watch 2014

9 Nytt system for kriseløsning av banker
Endring av innskuddsgaranti Fra 2 millioner NOK til Euro Fra ”Bail-out” til ”Bail-in” Høyere tapsrisiko for senior lån og store innskudd kan gi økt fundingkostnad Tapsevnen reduseres jo større andel sikrede innskudd en bank har Kilde: KPMG 9

10 Konkurransen i bankmarkedet
Norge har et svært stort antall banker Ny teknologi gjør at det er praktisk mulig å være kunde i en hvilken som helst bank, uavhengig av beliggenhet. Samtlige banker konkurrerer om alle bankkunder Det har vært flere nyetableringer siden Viser at det er mulig å komme inn på markedet Nyetableringer av banker * *Per mars 2014 Kilde: Finans Norge

11 Markedskonsentrasjon i Norge og EU
HHI og CR5. Norge og gjennomsnitt i EU. 2012 Norge: Markedsandeler basert på brutto utlån til innenlandske kunder EU27: Markedsandeler basert på forvaltningskapital, innenlandske motparter Kilder: ECB, Finanstilsynet, bankenes årsrapporter, Husbanken, Statens pensjonskasse og Finans Norge

12 Forbrukerne er fornøyde
4 av 10 har vært i markedet for boliglån siste 3 år Av de som ikke har tatt opp nytt eller flyttet boliglån, er årsaken: 72 % fordi de er fornøyd 7 % fordi de tror det er lite å hente 6 % fordi det er vanskelig å bytte Kilde: TNS Gallup på opprag fra Finans Norge - februar 2014

13 Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig
Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision 2050: Around nine billion people live well, and within the limits of the planet

14 Et globalt marked i endring

15 Klimaspørsmål løses ikke isolert
Miljø Samfunn Bærekraftig verdiskaping Økonomi

16 Nytt risikobilde, men også nye forretningsmuligheter
Kredittrisiko Risiko knyttet til kundeadferd Investeringsrisiko Omdømmerisiko

17 Finansiering av infrastruktur
Pensjonsmidler Infrastruktur Vedlikeholdsetterslep Utbyggingsbehov Langsiktige investorer A good match Trenger investeringsmuligheter Stabil inntjening – også under finansiell uro Begrensninger i virksomhetsreglene for forsikring Suksesskriterier Politiske valg Strukturering av prosjekter Offentlig eierskap Politisk følsomt

18

19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google