Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer ØKONOMISK KLIMA OG RAMMEBETINGELSER - DRIVERE FOR FRAMTIDIG UTVIKLING I NÆRINGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer ØKONOMISK KLIMA OG RAMMEBETINGELSER - DRIVERE FOR FRAMTIDIG UTVIKLING I NÆRINGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer ØKONOMISK KLIMA OG RAMMEBETINGELSER - DRIVERE FOR FRAMTIDIG UTVIKLING I NÆRINGEN

2 Reduserte vekstforskjeller internasjonalt men fortsatt usikkert USA – Vekstoppgangen fortsetter – Bedring i arbeidsmarkedet – Nedtrapping av kvantitative lettelser holder fram Eurosonen – Bunnen nådd, men fremdeles skjør vekst – Høy arbeidsledighet og lav inflasjon – ECB vurderer alle tilgjengelige virkemidler Kina – Redusert vekst – Rebalansering av økonomien – Bobletendenser i kredittmarkedet bekymrer Årlig BNP-vekst. Prosent 2 Kilde: IMF

3 BNP vekst for Fastlands-Norge på 2 % i 2013, ned fra 3,4 % i 2012. Arbeidsledigheten har økt noe Lavere forventet produksjonsvekst Usikkerhet rundt utviklingen i boligmarkedet Privat forbruk utvikler seg svakt Norges Bank anslår at aktiviteten i økonomien blir lavere enn normalnivået fremover 3 Svakere utsikter for norsk økonomi Kilde: Norges Bank Norges Banks anslag på inflasjonen og produksjonsgapet. Prosent

4 Internasjonal regelverks-tsunami 4 CRD IV: kapitalkravreform – Skjerpede krav til kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv BRRD: Krisehåndteringsdirektiv – “Bail in”, kriseløsningsfond Innskuddsgarantidirektiv – Fullharmonisert ordning Bankunion: Sum av ulike regelsett – Enhetlig regulering og tilsyn “Breaking the link between sovereigns and banks” Strukturreform (Liikanen-utvalget) – Forslag om adskillelse av ordinær bankvirksomhet og verdipapirhandel- virksomhet i store europeiske banker

5 Tilbake til kredittregulering? 5 Norske myndigheter har strammet inn krav til boliglånskundenes egenkapital, har vedtatt førtidig innføring av strengere kapitalkrav, har foreslått førtidig innføring av likviditetskrav for systemviktige banker, har hevet kapitalkrav for bankenes boligutlån (LGD-gulv) og vurderer også PD-gulv, følger med på andelen boliglån som bankene finansierer med OMF “Ut fra hensynet til finansiell stabilitet er det gode grunner til å styrke kapitalkrav for banker og innføre de nye kapital- og likviditetskravene fra EU og Baselkomiteen raskere enn tidsplanen i Basel III og i EU-kommisjonens forslag til regler.”

6 6 Kapitalkravene skjerpes kraftig Kilde: Finansdepartementet I VI Motsyklisk buffer V Systemviktighetsbuffer IV Systemrisikobuffer III Bevaringsbuffer II Annen ansvarlig kapital I Minstekrav til ren kjernekapital II II III IV V VI I II Kapitalkrav i Norge. Prosent I II III IV VI V Tidligere og strengere i Norge: Beregning avviker fra EU- direktiv Utsikter til særnorsk beregnings- grunnlag for kapitalkrav

7 Stort kapitalbehov frem mot juli 2016 7 Beregningen tar utgangspunkt i de norske bankenes samlede ansvarlige kapital og beregningsgrunnlag per 31. desember 2013 Det forutsettes at bankene som Finanstilsynet mener er systemviktige blir pålagt systemviktighetskravet på 2 %, at motsyklisk buffer forblir uendret på 1 % og at gjeldende Basel I-gulv videreføres. Vedtatt LGD-økning kan øke beregningsgrunnlaget for enkelte IRB-banker. Kilde: Finanstilsynet Kapitalbehov 0 % årlig vekst i beregningsgrunnlaget 2,5 % årlig vekst i beregningsgrunnlaget 5 % årlig vekst i beregningsgrunnlaget Ansvarlig kapital42 mrd.65 mrd.90 mrd. Ren kjernekapital24 mrd.39 mrd.55 mrd.

8 Kan redusere veksten i kreditt: ”Norwegian regulatory authorities seem to take for granted that activating the countercyclical capital buffer will have only a marginal or passing effect on credit growth. Yet, existing empirical results tend to show that this assertion is not well founded.” Nye krav må påvirke alle aktører likt: ”The higher capital charges of domestic banks will limit the supply of credit by domestic banks, thus creating opportunities for foreign banks to expand their market share.” 8 Motsyklisk kapitalbuffer Kilde: Norges Bank Watch 2014

9 Nytt system for kriseløsning av banker Endring av innskuddsgaranti –Fra 2 millioner NOK til 100 000 Euro Fra ”Bail-out” til ”Bail-in” –Høyere tapsrisiko for senior lån og store innskudd kan gi økt fundingkostnad –Tapsevnen reduseres jo større andel sikrede innskudd en bank har Kilde: KPMG 9

10 Norge har et svært stort antall banker Ny teknologi gjør at det er praktisk mulig å være kunde i en hvilken som helst bank, uavhengig av beliggenhet. Samtlige banker konkurrerer om alle bankkunder Det har vært flere nyetableringer siden 2000. Viser at det er mulig å komme inn på markedet Konkurransen i bankmarkedet 10 Nyetableringer av banker. 2000-2014* *Per mars 2014 Kilde: Finans Norge

11 11 Markedskonsentrasjon i Norge og EU Norge: Markedsandeler basert på brutto utlån til innenlandske kunder EU27: Markedsandeler basert på forvaltningskapital, innenlandske motparter Kilder: ECB, Finanstilsynet, bankenes årsrapporter, Husbanken, Statens pensjonskasse og Finans Norge HHI og CR5. Norge og gjennomsnitt i EU. 2012

12 12 Forbrukerne er fornøyde 4 av 10 har vært i markedet for boliglån siste 3 år Av de som ikke har tatt opp nytt eller flyttet boliglån, er årsaken: – 72 % fordi de er fornøyd – 7 % fordi de tror det er lite å hente – 6 % fordi det er vanskelig å bytte Kilde: TNS Gallup på opprag fra Finans Norge - februar 2014

13 Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Vision 2050: Around nine billion people live well, and within the limits of the planet Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 13

14 Et globalt marked i endring 14

15 Miljø Økonomi Samfunn Bærekraftig verdiskaping Klimaspørsmål løses ikke isolert 15

16 Kredittrisiko Risiko knyttet til kundeadferd Investeringsrisiko Omdømmerisiko 16 Nytt risikobilde, men også nye forretningsmuligheter

17 17 Finansiering av infrastruktur Infrastruktur Vedlikeholdsetterslep Utbyggingsbehov Offentlig eierskap Politisk følsomt Begrensninger i virksomhetsreglene for forsikring Pensjonsmidler Trenger investeringsmuligheter Stabil inntjening – også under finansiell uro A good match Langsiktige investorer Suksesskriterier Politiske valg Strukturering av prosjekter

18 18

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Samling for sparebankstiftelsene. 21 mai 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer ØKONOMISK KLIMA OG RAMMEBETINGELSER - DRIVERE FOR FRAMTIDIG UTVIKLING I NÆRINGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google