Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetjenester til en sammensatt og flerkulturell pasientgruppe – Rollen til helsefagarbeidere Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010 Manuela.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetjenester til en sammensatt og flerkulturell pasientgruppe – Rollen til helsefagarbeidere Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010 Manuela."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetjenester til en sammensatt og flerkulturell pasientgruppe – Rollen til helsefagarbeidere Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets forum for migrasjon og helse

2 Menneskelig nær – faglig sterk 2

3 3 1. Bevissthet om levekår og den demografiske utviklingen.

4 Menneskelig nær – faglig sterk 4 Per 1.1.2010: 11,4% av befolkningen 552 000 personer –93 000 norskfødte m/innvandrerforeldre –Kilde: www.ssb.no

5 Menneskelig nær – faglig sterk 5 Kilde: SSB

6 Menneskelig nær – faglig sterk 6 Innvandrerbefolkningen i Norge (www.ssb.no) Per 1.1.2010 552 000 personer ►11,4 % av befolkningen ► 459 000 innvandrere ► 93 000 personer norskfødte med innvandrerforeldre Fra 215 ulike land og selvstyrte regioner Ulike grupper ► Flyktninger ► Arbeidsinnvandrere ► Familiegjenforente ► Studenter ► Etterkommere I tillegg ►Asylsøkere Stor heterogenitet ► kjønn, alder, statsborgerskap, religiøs, politisk, botid..

7 Menneskelig nær – faglig sterk 7 Kilde: SSB Data pr 1. jan 2008 70% av alle innvandrere i Norge bor i ”Sør-Øst regionen”

8 Menneskelig nær – faglig sterk 8 I 2011: ca 460 000 innbyggere I tillegg: Beboere på asylmottak, enslige mindreårige i barnevern, innsatte i fengsel

9 Menneskelig nær – faglig sterk 9

10 10

11 Menneskelig nær – faglig sterk 11

12 Menneskelig nær – faglig sterk 12

13 Menneskelig nær – faglig sterk 13

14 Menneskelig nær – faglig sterk 14

15 Menneskelig nær – faglig sterk 15

16 Menneskelig nær – faglig sterk 16

17 Menneskelig nær – faglig sterk 17

18 Menneskelig nær – faglig sterk 18 Stovner: 29 000 innbyggere - 12 000 innv/norskfødte (41%)

19 Menneskelig nær – faglig sterk 19 Grorud: 25 000 innbyggere - 10 000 innv/norskfødte (38%)

20 Menneskelig nær – faglig sterk 20 Alna: 45 000 innbyggere - 18 000 innv/norskfødte (41%)

21 Menneskelig nær – faglig sterk 21 Hva med de 20 andre kommuner knyttet til Ahus ? Skedsmo (46 668 innbyggere; ca 17% innv/norskfødte) Lørenskog (32 300 innbyggere; ca 18% innv/norskfødte) Ullensaker (28 138 innbyggere; ca 11% innv/norskfødte) Nittedal (20 555 innbyggere; ca 10% innv/norskfødte) Eidsvoll (20 321 innbyggere; ca 6% innv/norskfødte) Nannestad (10 800 innbyggere; ca 7,5% innv/norskfødte) …. Nøkkeltall om din kommune: Statistisk sentralbyrå vet alt !

22 Menneskelig nær – faglig sterk 22 SSB bl a Rapport- 22/2009 Demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Norstrand Levekår Fattigdom Bolig Utdanning Botid Ankomstgrunn Helse Yrkesdeltakelse …. Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som lever under fattigdomsgrensen.

23 Menneskelig nær – faglig sterk 23 Norske familier eller familier i Norge ?

24 Menneskelig nær – faglig sterk 24 ”For norske til å flytte tilbake … prøvde men ga opp” Kilde: Aftenposten 12. jun 09 SSB; ”I 2050 vil hver syvende alderspensjonist være en innvandrer”

25 Menneskelig nær – faglig sterk 25 2. Kunnskap om minoritetshelse

26 Menneskelig nær – faglig sterk 26 Kunnskapsgrunnlag - Minoritetshelse Selvrapportert helse –Dårligere i innvandrergruppene –Lavere utdanning gir lavere selvrapportert helse –Muskel- og skjelettlidelser –Diabetes –Kroniske sykdommer og lidelser –Psykiske lidelser Risikofaktorer –Inntak av frukt og grønt, brus, helmelk –Lavere fysisk aktivitet, røykevaner, alkoholinntak –Lavere inntak av D-vitamin –Overvekt og fedme –Magefett Men –Lavere blodtrykk, høyere verdi for ”det gode kolesterolet” (HDL) Kilde: Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile Tilstandsrapport, aug 09,Mighealthnet, Norge Migrasjon og Helse, Utviklingstrekksrapport, jun 09,Hdir

27 Menneskelig nær – faglig sterk 27 Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile

28 Menneskelig nær – faglig sterk 28 Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile

29 Menneskelig nær – faglig sterk 29 Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile

30 Menneskelig nær – faglig sterk 30 Psykiske lidelser blant innvandrere/flyktninger/asylsøkere Høyere forekomst av psykiske plager (depresjon, angst) Økende bruk av rusmidler Migrasjon Traumatiserte foreldre/Traumatiserte barn Vold i nære relasjoner Seksuell overgrep Asylsøkere i mottak Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger Lavere bruk av behandlingsapparatet Mindre kunnskap om behandlingsapparatet Usikkerhet ift behandlingsmetoder Behov for mer kunnskap/forskning

31 Menneskelig nær – faglig sterk 31 Særtrekk hos noen grupper Laktose-intoleranse, alkoholintoleranse, hemoglobinopatier oftere kan forekomme i visse innvandrergrupper Blant nydiagnostiserte hivpositive i Norge er gruppen hivpositive innvandrere som er smittet før ankomst til Norge i flertall Inngifte i grupper med opprinnelse fra Nord-Afrika, Midt-Østen og Sør- Asia.Inngifte hos foreldrene påvirker risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød eller medfødte misdannelse Kjønnslemlestelse Utfordringer relatert til situasjonen som asylsøker, mottaksbeboer og flyktninger …… Kilde: Aksept og mestring- Nasjonal HIV strategi (2009-2014) Migrasjon og helse- Utfordringer og utviklingstrekk,Hdir IS-1663 Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn, Berit Berg; NTNU

32 Menneskelig nær – faglig sterk 32 Kunnskap om minoritetshelse http://www.mighealth.net/no/index.php/Hovedside http://www.migrasjonsforskning.no/ http://www.helse-sorost.no/likeverdigehelsetjenester http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/utviklingstrekkrapport_2 009__mangfold_i_helsetjenestene___er_vi_gode_nok__42617 4http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/utviklingstrekkrapport_2 009__mangfold_i_helsetjenestene___er_vi_gode_nok__42617 4 Nye rapporter og nettsteder publiseres Dokumenterte utfordringer - Kommunikasjon i stort og smått - Tolketjenester - Kulturelle forskjeller - Strukturelle behov - … Vi vet ikke alt, men nok til å gjøre mer.

33 Menneskelig nær – faglig sterk 33 3. Kunnskap om forventninger

34 Menneskelig nær – faglig sterk 34 Vi sier de riktige tingene

35 Menneskelig nær – faglig sterk 35 Kan vi gjøre noe med det vi ikke ser ? Men har vanskelig for å vise det

36 Menneskelig nær – faglig sterk 36 Nødvendig å tilrettelegge bedre og særskilt Språkproblemer og kulturelle ulikheter Kort botid av nyankomne unge voksne Svangerskap og fødsel: første møte med norsk helsetjeneste Annerledes risikoprofil Krysspress mellom tradisjonelt praksis og råd fra helsepersonell Kjønnslemlestelse Dødfødsler i Oslo og Akershus (98-03) Lav deltakelse i fødselsforberedende kurs Øvrig kunnskap om minoritetshelse For å sikre fødende kvinner med innvandrerbakgrunn likeverdige helsetjenester Målet er tilpasning av tjenester ikke særomsorg

37 Menneskelig nær – faglig sterk 37 Eks - Rapport: Spedkost 12 måneder (2009) Om utvalget (s 12) ” Barn av mødre født i land utenom Skandinavia ble ikke inkludert fordi det ble vurdert at egne undersøkelser var nødvendig for å beskrive kostholdet i disse gruppene.” Anbefalinger – energi og næringsstoffinntak (s 10) ”Næringsstoffinntaket er vurdert i forhold til de offisielle Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet fra 2005 (4). Disse er utarbeidet på grunnlag av nordiske anbefalinger (5). Det gis følgende anbefalinger for aldersgruppen 12- 23 måneder (md): …” Oppsummering (s 25) Ingenting om veien videre for barn med minoritetsbakgrunn Målgruppe (www.hdir.no) Helsepersonell og journalister

38 Menneskelig nær – faglig sterk 38 Tematiske veiledere sier ingenting om etnisitet eller innvandrere Eks:

39 Menneskelig nær – faglig sterk 39 Spesiell veileder relatert til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente For spesiell interesserte …

40 Menneskelig nær – faglig sterk 40 Hva betyr tilpasning? To eksempler Lovisenberg Diakonale sykehus: Fra Øst Afrika prosjektet til vanlig etablert tilbud- Seksjon ambulant virksomhet - herunder de fire funksjonene ROP og traumatiserte flyktninger, ambulant rehabilitering, ACT team og akutt-team. Ahus: Innsats rettet mot tamilere

41 Menneskelig nær – faglig sterk 41 Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan: Lagt ut på en online høring www.fremtidenshelsetjeneste.regjering.no www.fremtidenshelsetjeneste.regjering.no Stadfester at: Minoritetshelse: en viktig utfordring i årene som kommer Todelt strategi: ” Universelle tiltak som alle nyter godt av vil også ha større legitimitet og bedre mulighet til å overleve på sikt. Tiltakene må suppleres med målrettede tiltak for mennesker som har behov for ytterligere hjelp”.

42 Menneskelig nær – faglig sterk 42 4. Bevissthet om ubeviste mekanismer

43 Menneskelig nær – faglig sterk 43 ”The Inverse care law is the principle that the availability og good medical or social care tends to vary inversely with the need of the population served” Julian Tudor Hart, 1971

44 Menneskelig nær – faglig sterk 44 Likeverd: Vi har (nesten) de rette lovene Lover og regler bl a: Spesialisthelsetjenesteloven, Helseforetaksloven, Kommunehelsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering (§1; §5), Likestillingsloven, Diskrimineringslovene (etnisitet og funksjonshemming) (§3), Konv om menneskerettigheter, …. Politiske føringer, pålegg og visjoner Soria Moria 2, Oppdragsdokumenter, Stortingsmeldinger, Handlingsplaner, … Men de må etterleves i praksis Illustrasjon utformet av Katrine Haaland for SMED i 2000

45 Menneskelig nær – faglig sterk 45 Ord er ikke bare ord. Ord er vanskelig. Flerkulturelle Nye landsmenn Første generasjon nordmenn Etniske minoriteter Personer med innvandrer- bakgrunn Innvandrer Nordmenn med innvandrer- bakgrunn Mennesker Vi snubler i begrepene og vegrer oss mot å tydeliggjøre målsettingen relatert til innvandrerbefolkningen

46 Menneskelig nær – faglig sterk 46 Og noen risikerer å falle utenfor: eksempler Jeg er under 5 år og bor i asylmottak Mamma sier at vi ikke har papirer Alt er så dyrt for min familie Pappa har vondt men vet ikke hvor han kan gå Pappa er i fengsel Bestemor har bodd lenge i Norge men er hjemmet hele dagen Jeg får ikke lov til å si til andre at broren min er rar …

47 Menneskelig nær – faglig sterk 47 5. Mer systemfokus og mindre stykkevis og delt innsats

48 Menneskelig nær – faglig sterk 48 Viktig erkjennelse : Kultur Smerte Familieroller Religion Kommunikasjon Kompleksitet Fallgruver Muligheter … Den enkelte ansatte vet noe som ”systemet” ikke ser eller bruker. Vi trenger: penger, tilgjengelige verktøy og involverte brukere

49 Menneskelig nær – faglig sterk 49 Rehabilitering Pasient Helsepersonell Pårørende/ familie Felles mål Over tid ”Men, anerkjente behandlingsmetoder virker ikke overfor pasienter med en annen kulturell referanseramme” ansatt på Sunnaas Sykehus HF

50 Menneskelig nær – faglig sterk 50 Hva gjør vi i dag? Lite systematisk arbeid Lite systematisk arbeid, men noe: - Konkrete eks - HSØ styrker det strategiske arbeidet Prosjekter - men hva med forankringen i driften Innsatsen merkes mer pga enkeltpersoner som setter sitt preg på et område uten at det gjenspeiles i helheten av Helseforetakenes eller primærhelsetjenestens arbeid Behov for mer systemfokus

51 Menneskelig nær – faglig sterk 51 HSØ – Gjennomgående fokus på minoritetshelse kommer 1.Hovedstadsområde vedtak 108/2008 – nov 2008 2.Vedtak 106/2009- Likeverdige helsetjenester Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn – des 2009 3.Strategisk fokus 2010-2013 for HSØ 4.Vedtak 061/2010- regionale utviklingsområder psykisk helsevern 5.…. Vedtakene gjelder alle sykehus og helseforetak

52 Menneskelig nær – faglig sterk 52 Tiltak koplet til: Sykehusets 4 lovpålagte oppgaver - Pasientbehandling - Forskning - Utdanning - Pasient og pårørende –opplæring Samhandling med tilhørende kommuner og bydeler Brukerinvolvering Arbeidsgiveransvar Likeverd og Mangfold på Ahus: Vedvarende oppgave og fokus Ahus’ plattform: sak 27/10 behandlet 3. mars i Ledergruppen Mål: Fokuset må inngå i vanlig drift og etterleves i praksis

53 Menneskelig nær – faglig sterk 53 6. Flere gode verktøy og eksempler

54 Menneskelig nær – faglig sterk 54 Gode eksempler Etater Helsedirektoratet HSØ Spesialisthelsetjenesten Lovisenberg Diakonale sykehus OUS, Ullevål Ahus livssynsrom Digital perm på flere språk Lillehammer Primærhelsetjenesten Oslo bydeler Prosjekter: Moro, Stork, Stor&Sterkt Minoritetsrådgivere … Ikke utømmende !

55 Menneskelig nær – faglig sterk 55 Sp: 341 til Helseministeren 9.des 09

56 Menneskelig nær – faglig sterk 56 Bruk tolk !

57 Menneskelig nær – faglig sterk 57 7. Kjennskap til likestillingsregelverket

58 Menneskelig nær – faglig sterk 58 Ahus verdier : ”Menneskelig nær – faglig sterk!” Fokus på ansatte: Arbeidsgiveransvar til å utvikle en velfungerende arbeidsplass Fokus på pasienter: Yte likeverdige og gode helsetjenester

59 Menneskelig nær – faglig sterk 59 NORGE- Et land med personer fra 214 land Mennesker møtes og jobber sammen Deres arbeidsplass har ansatte fra … land

60 Menneskelig nær – faglig sterk 60 Diskrimineringsvernet (fra LDO) Likestillings- loven Diskriminerings-lovenDiskriminerings- og tilgjengelighets-loven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner også eksplisitt mot forskjellsbehand- ling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn nedsatt funksjonsevnepolitisk syn, medlemskap i arbeidstaker- organisasjon, seksuell orientering og alder

61 Menneskelig nær – faglig sterk 61 Lovens formål Forbud mot diskriminering/ trakassering Tilrettelegging Positiv særbehandling Aktivitets- og redegjørelsesplikt Hva sier regelverket? (Fra LDO)

62 Menneskelig nær – faglig sterk 62 Likestillingssirkelen – metode for arbeidet (fra LDO) Sette mål Vurdere Ansvarliggjøre Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling Statusrapport Systematisere fakta Evaluere tiltak

63 Menneskelig nær – faglig sterk 63 Ulike situasjoner Mulig Dilemma Uakseptabelt

64 Menneskelig nær – faglig sterk 64 Avmakt gjør syk Vi vil og kan bedre

65 Menneskelig nær – faglig sterk 65

66 Menneskelig nær – faglig sterk 66 Likeverdige helsetjenester handler om like god kvalitet, like god tilgang, like godt resultat for den enkelte. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Helsetjenester til en sammensatt og flerkulturell pasientgruppe – Rollen til helsefagarbeidere Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010 Manuela."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google