Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010
Helsetjenester til en sammensatt og flerkulturell pasientgruppe – Rollen til helsefagarbeidere Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010 Manuela Ramin-Osmundsen Leder Likeverd og Mangfold - Ahus Leder SOHEMI, Helsedirektoratets forum for migrasjon og helse

2 Menneskelig nær – faglig sterk

3 1. Bevissthet om levekår og den demografiske utviklingen.
Menneskelig nær – faglig sterk

4 Per 1.1.2010: 11,4% av befolkningen 552 000 personer
norskfødte m/innvandrerforeldre Kilde: Menneskelig nær – faglig sterk

5 Kilde: SSB Menneskelig nær – faglig sterk

6 Innvandrerbefolkningen i Norge (www.ssb.no)
Per personer ►11,4 % av befolkningen ► innvandrere ► personer norskfødte med innvandrerforeldre Fra 215 ulike land og selvstyrte regioner Ulike grupper ► Flyktninger ► Arbeidsinnvandrere ► Familiegjenforente ► Studenter ► Etterkommere I tillegg ►Asylsøkere Stor heterogenitet ► kjønn, alder, statsborgerskap, religiøs, politisk, botid.. Menneskelig nær – faglig sterk

7 70% av alle innvandrere i Norge bor i ”Sør-Øst regionen”
Kilde: SSB Data pr 1. jan 2008 Menneskelig nær – faglig sterk

8 I 2011: ca innbyggere I tillegg: Beboere på asylmottak, enslige mindreårige i barnevern, innsatte i fengsel Menneskelig nær – faglig sterk

9 Menneskelig nær – faglig sterk

10 Menneskelig nær – faglig sterk

11 Menneskelig nær – faglig sterk

12 Menneskelig nær – faglig sterk

13 Menneskelig nær – faglig sterk

14 Menneskelig nær – faglig sterk

15 Menneskelig nær – faglig sterk

16 Menneskelig nær – faglig sterk

17 Menneskelig nær – faglig sterk

18 Stovner: 29 000 innbyggere - 12 000 innv/norskfødte (41%)
Menneskelig nær – faglig sterk

19 Grorud: 25 000 innbyggere - 10 000 innv/norskfødte (38%)
Menneskelig nær – faglig sterk

20 Alna: 45 000 innbyggere - 18 000 innv/norskfødte (41%)
Menneskelig nær – faglig sterk

21 Hva med de 20 andre kommuner knyttet til Ahus ?
Skedsmo ( innbyggere; ca 17% innv/norskfødte) Lørenskog ( innbyggere; ca 18% innv/norskfødte) Ullensaker ( innbyggere; ca 11% innv/norskfødte) Nittedal ( innbyggere; ca 10% innv/norskfødte) Eidsvoll ( innbyggere; ca 6% innv/norskfødte) Nannestad ( innbyggere; ca 7,5% innv/norskfødte) …. Nøkkeltall om din kommune: Statistisk sentralbyrå vet alt ! Menneskelig nær – faglig sterk

22 SSB bl a Rapport- 22/2009 Demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Norstrand Levekår Fattigdom Bolig Utdanning Botid Ankomstgrunn Helse Yrkesdeltakelse …. Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som lever under fattigdomsgrensen. Menneskelig nær – faglig sterk

23 Norske familier eller familier i Norge ?
Menneskelig nær – faglig sterk

24 ”For norske til å flytte tilbake … prøvde men ga opp”
Kilde: Aftenposten 12. jun 09 SSB; ”I 2050 vil hver syvende alderspensjonist være en innvandrer” Menneskelig nær – faglig sterk

25 2. Kunnskap om minoritetshelse
Menneskelig nær – faglig sterk

26 Kunnskapsgrunnlag - Minoritetshelse
Selvrapportert helse Dårligere i innvandrergruppene Lavere utdanning gir lavere selvrapportert helse Muskel- og skjelettlidelser Diabetes Kroniske sykdommer og lidelser Psykiske lidelser Risikofaktorer Inntak av frukt og grønt, brus, helmelk Lavere fysisk aktivitet, røykevaner, alkoholinntak Lavere inntak av D-vitamin Overvekt og fedme Magefett Men Lavere blodtrykk, høyere verdi for ”det gode kolesterolet” (HDL) Kilde: Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile Tilstandsrapport, aug 09,Mighealthnet, Norge Migrasjon og Helse, Utviklingstrekksrapport, jun 09,Hdir Menneskelig nær – faglig sterk

27 Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile
Menneskelig nær – faglig sterk

28 Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile
Menneskelig nær – faglig sterk

29 Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile
Menneskelig nær – faglig sterk

30 Psykiske lidelser blant innvandrere/flyktninger/asylsøkere
Høyere forekomst av psykiske plager (depresjon, angst) Økende bruk av rusmidler Migrasjon Traumatiserte foreldre/Traumatiserte barn Vold i nære relasjoner Seksuell overgrep Asylsøkere i mottak Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger Lavere bruk av behandlingsapparatet Mindre kunnskap om behandlingsapparatet Usikkerhet ift behandlingsmetoder Behov for mer kunnskap/forskning Menneskelig nær – faglig sterk

31 Særtrekk hos noen grupper
Laktose-intoleranse, alkoholintoleranse, hemoglobinopatier oftere kan forekomme i visse innvandrergrupper Blant nydiagnostiserte hivpositive i Norge er gruppen hivpositive innvandrere som er smittet før ankomst til Norge i flertall Inngifte i grupper med opprinnelse fra Nord-Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia .Inngifte hos foreldrene påvirker risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød eller medfødte misdannelse Kjønnslemlestelse Utfordringer relatert til situasjonen som asylsøker, mottaksbeboer og flyktninger …… Kilde: Aksept og mestring- Nasjonal HIV strategi ( ) Migrasjon og helse- Utfordringer og utviklingstrekk,Hdir IS Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn, Berit Berg; NTNU Menneskelig nær – faglig sterk

32 Kunnskap om minoritetshelse
Nye rapporter og nettsteder publiseres Dokumenterte utfordringer - Kommunikasjon i stort og smått - Tolketjenester - Kulturelle forskjeller - Strukturelle behov - … Vi vet ikke alt, men nok til å gjøre mer. Menneskelig nær – faglig sterk

33 3. Kunnskap om forventninger
Menneskelig nær – faglig sterk

34 Vi sier de riktige tingene
Menneskelig nær – faglig sterk

35 Men har vanskelig for å vise det
Kan vi gjøre noe med det vi ikke ser ? Menneskelig nær – faglig sterk

36 Nødvendig å tilrettelegge bedre og særskilt
Språkproblemer og kulturelle ulikheter Kort botid av nyankomne unge voksne Svangerskap og fødsel: første møte med norsk helsetjeneste Annerledes risikoprofil Krysspress mellom tradisjonelt praksis og råd fra helsepersonell Kjønnslemlestelse Dødfødsler i Oslo og Akershus (98-03) Lav deltakelse i fødselsforberedende kurs Øvrig kunnskap om minoritetshelse Målet er tilpasning av tjenester ikke særomsorg For å sikre fødende kvinner med innvandrerbakgrunn likeverdige helsetjenester Menneskelig nær – faglig sterk

37 Eks - Rapport: Spedkost 12 måneder (2009)
Om utvalget (s 12) ” Barn av mødre født i land utenom Skandinavia ble ikke inkludert fordi det ble vurdert at egne undersøkelser var nødvendig for å beskrive kostholdet i disse gruppene.” Anbefalinger – energi og næringsstoffinntak (s 10) ”Næringsstoffinntaket er vurdert i forhold til de offisielle Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet fra 2005 (4). Disse er utarbeidet på grunnlag av nordiske anbefalinger (5). Det gis følgende anbefalinger for aldersgruppen måneder (md): …” Oppsummering (s 25) Ingenting om veien videre for barn med minoritetsbakgrunn Målgruppe (www.hdir.no) Helsepersonell og journalister Menneskelig nær – faglig sterk

38 Tematiske veiledere sier ingenting om etnisitet eller innvandrere
Eks: Menneskelig nær – faglig sterk

39 For spesiell interesserte …
Spesiell veileder relatert til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Menneskelig nær – faglig sterk

40 Hva betyr tilpasning? To eksempler
Lovisenberg Diakonale sykehus: Fra Øst Afrika prosjektet til vanlig etablert tilbud- Seksjon ambulant virksomhet - herunder de fire funksjonene ROP og traumatiserte flyktninger, ambulant rehabilitering, ACT team og akutt-team . Ahus: Innsats rettet mot tamilere Menneskelig nær – faglig sterk

41 Minoritetshelse: en viktig utfordring i årene som kommer
Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan: Lagt ut på en online høring Stadfester at: Minoritetshelse: en viktig utfordring i årene som kommer Todelt strategi:  ” Universelle tiltak som alle nyter godt av vil også ha større legitimitet og bedre mulighet til å overleve på sikt. Tiltakene må suppleres med målrettede tiltak for mennesker som har behov for ytterligere hjelp”.  Menneskelig nær – faglig sterk

42 4. Bevissthet om ubeviste mekanismer
Menneskelig nær – faglig sterk

43 ”The Inverse care law is the principle that the availability og good medical or social care tends to vary inversely with the need of the population served” Julian Tudor Hart, 1971 Menneskelig nær – faglig sterk

44 Likeverd: Vi har (nesten) de rette lovene
Lover og regler bl a: Spesialisthelsetjenesteloven, Helseforetaksloven, Kommunehelsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering (§1; §5), Likestillingsloven, Diskrimineringslovene (etnisitet og funksjonshemming) (§3), Konv om menneskerettigheter, …. Men de må etterleves i praksis Politiske føringer, pålegg og visjoner Soria Moria 2, Oppdragsdokumenter, Stortingsmeldinger, Handlingsplaner, … Illustrasjon utformet av Katrine Haaland for SMED i 2000 Menneskelig nær – faglig sterk

45 Ord er ikke bare ord. Ord er vanskelig.
Vi snubler i begrepene Innvandrer Nordmenn med innvandrer- bakgrunn Personer med innvandrer- bakgrunn Etniske minoriteter Flerkulturelle Nye landsmenn Mennesker Første generasjon nordmenn og vegrer oss mot å tydeliggjøre målsettingen relatert til innvandrerbefolkningen Menneskelig nær – faglig sterk

46 Og noen risikerer å falle utenfor: eksempler
Pappa har vondt men vet ikke hvor han kan gå Pappa er i fengsel Jeg er under 5 år og bor i asylmottak Mamma sier at vi ikke har papirer Bestemor har bodd lenge i Norge men er hjemmet hele dagen Alt er så dyrt for min familie Jeg får ikke lov til å si til andre at broren min er rar Menneskelig nær – faglig sterk

47 5. Mer systemfokus og mindre stykkevis og delt innsats
Menneskelig nær – faglig sterk

48 Den enkelte ansatte vet noe som ”systemet” ikke ser eller bruker.
Viktig erkjennelse : Den enkelte ansatte vet noe som ”systemet” ikke ser eller bruker. Kultur Smerte Familieroller Religion Kommunikasjon Kompleksitet Fallgruver Muligheter Vi trenger: penger, tilgjengelige verktøy og involverte brukere Menneskelig nær – faglig sterk

49 ”Men, anerkjente behandlingsmetoder virker ikke overfor
Rehabilitering Pasient Helsepersonell Felles mål ”Men, anerkjente behandlingsmetoder virker ikke overfor pasienter med en annen kulturell referanseramme” ansatt på Sunnaas Sykehus HF Pårørende/ familie Over tid Menneskelig nær – faglig sterk

50 Hva gjør vi i dag? Lite systematisk arbeid
Lite systematisk arbeid, men noe: - Konkrete eks - HSØ styrker det strategiske arbeidet Prosjekter - men hva med forankringen i driften Innsatsen merkes mer pga enkeltpersoner som setter sitt preg på et område uten at det gjenspeiles i helheten av Helseforetakenes eller primærhelsetjenestens arbeid Behov for mer systemfokus Menneskelig nær – faglig sterk

51 HSØ – Gjennomgående fokus på minoritetshelse kommer
Hovedstadsområde vedtak 108/2008 – nov 2008 Vedtak 106/2009- Likeverdige helsetjenester Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn – des 2009 Strategisk fokus for HSØ Vedtak 061/2010- regionale utviklingsområder psykisk helsevern …. Vedtakene gjelder alle sykehus og helseforetak Menneskelig nær – faglig sterk

52 Ahus’ plattform: sak 27/10 behandlet 3. mars i Ledergruppen
Likeverd og Mangfold på Ahus: Vedvarende oppgave og fokus Tiltak koplet til: Sykehusets 4 lovpålagte oppgaver - Pasientbehandling - Forskning - Utdanning - Pasient og pårørende –opplæring Samhandling med tilhørende kommuner og bydeler Brukerinvolvering Arbeidsgiveransvar Mål: Fokuset må inngå i vanlig drift og etterleves i praksis Menneskelig nær – faglig sterk

53 6. Flere gode verktøy og eksempler
Menneskelig nær – faglig sterk

54 Ikke utømmende ! Gode eksempler Etater Helsedirektoratet HSØ
Spesialisthelsetjenesten Lovisenberg Diakonale sykehus OUS, Ullevål Ahus livssynsrom Digital perm på flere språk Lillehammer Primærhelsetjenesten Oslo bydeler Prosjekter: Moro, Stork, Stor&Sterkt Minoritetsrådgivere Ikke utømmende ! Menneskelig nær – faglig sterk

55 Sp: 341 til Helseministeren 9.des 09
Menneskelig nær – faglig sterk

56 Bruk tolk ! Menneskelig nær – faglig sterk

57 7. Kjennskap til likestillingsregelverket
Menneskelig nær – faglig sterk

58 Ahus verdier : ”Menneskelig nær – faglig sterk!”
Fokus på pasienter: Yte likeverdige og gode helsetjenester Fokus på ansatte: Arbeidsgiveransvar til å utvikle en velfungerende arbeidsplass Menneskelig nær – faglig sterk

59 Mennesker møtes og jobber sammen
NORGE- Et land med personer fra 214 land Deres arbeidsplass har ansatte fra … land Mennesker møtes og jobber sammen Menneskelig nær – faglig sterk

60 Diskrimineringsvernet (fra LDO)
Likestillings- loven Diskriminerings-loven Diskriminerings- og tilgjengelighets-loven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner også eksplisitt mot forskjellsbehand-ling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn nedsatt funksjonsevne politisk syn, medlemskap i arbeidstaker-organisasjon, seksuell orientering og alder Når ble lovene vedtatt. Utviklingen av diskrimineringsvernet knyttet opp mot synliggjøring av diskriminering. Se til USA (etnisitet). I Norge likestilling mellom kjønnene. Likestillingsloven, diskrimineringsloven, Tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljølovens kapitel (13) Likestillingsloven gjelder altså forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, og den gjelder på alle samfunnsområder. Litt forenklet sagt er imidlertid familieliv, rene personlige forhold og indre forhold i trossamfunn unntatt. Diskrimineringsloven gjelder diskriminering pga etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Unntak: rene personlige forhold og indre forhold i trossamfunn unntatt fra forbudet mot forskjellsbehandling pga religion og livssyn. Tilgjengelighetsloven gjelder vern mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Trådte i kraft fra 1. januar 2009 Diskrimineringsforbudene i aml gjelder logisk nok kun på arbeidslivets område. I aml har vi diskrimineringsforbud på grunnlag av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Det er altså ulikt vern på de forskjellige grunnlagene - for eks når det gjelder seksuell legning er vernet begrenset til arbeidsliv. Ombudet mener prinsipielt at man bør ha et helhetlig diskrimineringsvern og arbeider for å sikre dette. Andre viktige rettskilder: Rasekonvensjonen og kvinnekonvensjonen EU direktiver er relevante (EØS-avtale/ eller relevant fordi lovene er betraktet som i overensstemmelse med EU direktivene. Likebehandlingsdirektivet (76/207/EEC) Likelønnsdirektivet (75/117/EEC) Menneskelig nær – faglig sterk 60 60

61 Hva sier regelverket? (Fra LDO)
Direkte og indirekte diskriminering er forbudt Trakassering er forbudt Instruks om å diskriminere er forbudt Gjengjeldelse er forbudt Tilretteleggingsplikt Men Positiv særbehandling er tillatt Menneskelig nær – faglig sterk 61

62 Likestillingssirkelen – metode for arbeidet (fra LDO)
Ansvarliggjøre Vurdere Sette mål Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling Systematisere fakta Evaluere tiltak Statusrapport Fordi likestilling Menneskelig nær – faglig sterk 62

63 Mulig Uakseptabelt Dilemma Ulike situasjoner
Menneskelig nær – faglig sterk

64 Avmakt gjør syk Vi vil og kan bedre
Menneskelig nær – faglig sterk

65 Menneskelig nær – faglig sterk

66 Takk for oppmerksomheten
Likeverdige helsetjenester handler om like god kvalitet, like god tilgang, like godt resultat for den enkelte. Takk for oppmerksomheten Menneskelig nær – faglig sterk


Laste ned ppt "Fagforbundet – Samspillkonferansen 25. okt 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google