Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunepsykolog Jondal og Kvam Regionssamling for kommunepsykologar Bergen, 29-30.april 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunepsykolog Jondal og Kvam Regionssamling for kommunepsykologar Bergen, 29-30.april 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunepsykolog Jondal og Kvam Regionssamling for kommunepsykologar Bergen, 29-30.april 14

2 «Leveleg» og utviklande ? Dela erfaringar frå å jobba i eigen heimkommune og lokalmiljø Få andre psykologar Ein mellomstor og ein liten kommune Reflektera over kvifor det ser slik ut no Og i beste fall - kommunepsykologar bidra til kommunal tenesteutvikling for barn, unge og familiar ?

3 Bakgrunn 52 år, skilt, 3 barn, oppvaksen og bur i Kvam Psykologutdanning frå Bergen, 1991 PPT – kommunal praksis med barn, unge og familiar 1996 flytta tilbake til Kvam – PP- leiar 4 år To halvår i BUP – Voss sjukehus Lange periodar som «åleinepsykolog» Spesialist i samfunnspsykologi, 2008 «Feltprega praksis» i Oppvekstfeltet – fokus på ressursar, meistring, løysingsorientering

4 Kommunepsykolog 2014 100 % – Jondal kjøper 30 % Oppvekstsjefen er næraste overordna Medlem i leiargruppa Oppvekst Lokalisert med PPT, OT/PPT og Barnevern Kollegafellesskap med PPT og OT/PPT Psykolog i PPT. Kvam/Jondal tildelt rekrutteringstilskot 2014 Helsestasjon Skulehelseteneste Barnevern PPT Kommunepsykolog for barn og unge

5 Levekår (2013) Videregående eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået. Barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet. 8584 innbyggjarar (jan 13) 4 større bygder Norheimsund held pusten Norheimsund kjempar til siste sekund. I dag står slaget om ungdomsskulen i heradsstyret. (BT, 11.nov 2008) Geirr Tveitt

6 * vidaregåande eller høgare utdanning er høgare enn landsnivået. * Skil seg ikkje eintydig frå landsnivået når det gjeld andelen personar i husstandar med låg inntekt. * Uføretrygda under 45 år er høgare enn landsnivået. * Barn med einsleg forsørgjar er lågare enn landsnivået. 1050 innbyggjarar (Jan 2013) Nytilsett Landsbylos 2014 Jondal 2009 Nasjonalpark - landsby Herborg

7 2003 Omorganisering Helse og Velferd 2003 Omorganisering Helse og Velferd «Ei dør» Kommunal plan for psykisk helsearbeid Opptrappingsplan for psykisk helse Fagteam psykisk helse HV sjef 2006-07 «Prosjekt barn og unge» 2007 Kommunepsykolog 70 % i øk.plan 2007 Kommunepsykolog 70 % i øk.plan Felles mål – «på tvers» Spesialisering samfunnspsykologi 2003-2008 BUP Voss 2005-07 Leiargruppe Helse og Velferd Leiargruppe Helse og Velferd Perioden før 2007 PP- leiar

8 Nye oppgåver aug 2007 Auke i psykologressurs for barn og unge i kommunen 70 % fast stilling som kommunepsykolog for barn og unge HV-sjef næraste leiar – på linje med andre tenester Del av leiargruppa og fagteam for psykisk helse Etablere lågterskeltilbodet Psykolog «på tvers» - i samarbeid med HV-sjef og leiargruppe Implementere tiltak frå PBU på tvers i organisasjonen Framleis 20 % i PPT – kollegafellesskap og «delt leiarskap»

9 Samfunnspsykologisk forståing og rammeverk Blikk på kommunen utanfrå (BUP ) Bevisst begrepsbruk – psykisk helse Personleg utviklingsbehov – rolle og opppgåver Visa fram psykologisk kunnskap og erfaringar Formell og uformell kontakt med HV - leiar Orientert og oppdatert om lovverk – sentrale føringar mm Samanheng mellom «Lille Per» på kontoret – prioriteringar - beslutningar Tillit «Armslag» Forhold som viste seg å få betydning….

10 «What’s in it for me ?» «Min eigen sjef» - fag og tenesteansvar Stor fridom til å utforma stilling, oppgåver og rolle – og stort ansvar ! Nærare einingsleiar – del av leiargruppe Påverknad i det psykisk helsearbeidet Modellutprøving - psykologar i kommunen Tilgang på nettverk lokalt, BUP og regionalt/nasjonalt «Armslag i organisasjonen» Ferdigstilla skriftleg arbeid til spesialiteten

11 Psykolog «på tvers»  Tilgang for alle tenester, barnehage og skule og foreldre – ingen formell tilvising  Målgruppe 0-20 år - bekymring og risiko for utvikling av psykiske helseplager  Vurdering, behandling, veiledning og konsultasjon  På mitt kontor, på skulen, «i andres kontor»  Fleksibilitet – kort ventetid  «Før» – «samstundes» – «etter» andre tenester  Eigen journal i HSPRO – Psykologtenesta

12 Litt statistikk Ca 50 nye pr år 60 – 80 aktive - oppfølging Flest jenter Få førskulebarn Jamn aldersfordeling 2011 – 50 % vg.sk !! Helsestasjon og PPT Foreldre og fastlegar tek oftast kontakt no Emosjonelle vanskar; angst, depresjon, traume, tilpassingsreaksjonar 50 % kjente risikofaktorar 1-10 konsultasjonar Ca 10 % langtidsoppfølging 5-10 % tek ny kontakt sjølve Samarbeid skule og barnehage Ingen systematisk evaluering sålangt – vurderer KOR

13 Spørsmål og refleksjonar  Modell for kommunalt klinisk psykologarbeid ?  «Rett hjelp til rett tid» – og på rett plass ?  Målgrupper ? Alder – kjønn – vanskar ? Får gruppa hjelp andre stader ?  Tilgjengelighet ? Lokalisering ? Organisering ?  Verksam hjelp innan 10 timar ?  Risikofaktorar – kunne det vore gjort noko tidlegare ?  Lette og moderate vanskar – er det å «trø i andre sitt bed ?  Kvalitetssikring og – kvalitetsutvikling av tenesta  Betre organisering og integrering med andre tenester – hindra «privatpraksis», nytilsetjingar/vakansar – ei meir «robust» teneste  Kommunal psykisk helsehjelp bør vera tverrfagleg

14 Planarbeid Psykisk helse Rusmiddelpolitisk handlingsplan Integreringsplan Kvam Familie- og Læringssenter (under arbeid) Prosjekt «Prosjekt barn og unge» (2006-07) Modellutprøving – psykologar i kommunen (2010-2012) Barnefattigdom – «Ingen skal stå igjen…» (2009-14) Rekrutteringstilskot – psykologar i kommunen 2014 LOS-prosjektet i regi av Bufdir – sendt søknad mars 2014 Fagutvikling Formidling av psykologisk forsking, kunnskap og erfaring i organisasjonen Deltaking i tverrfagleg arbeid – felles målgrupper – tverrfagleg innsats (VIP) Konsultasjon og veiledning – faglege problemstillingar Deltaking i kriseteamet – fag/prosedyreutvikling

15 «Ingen skal stå igjen…»  Prosjektmidlar gjennom NAV – 2009-14, ca 1.9 mill – motverka barnefattigdom  Målgruppe – barn av sosialhjelpsmottakarar og Intro- og Kvalifiseringsprogrammet i NAV  Jamne ut skilnader ved at barn kan delta på linje med andre i fritids-/ferieaktivitetar, aktitivtetar i skulen sin regi og få best mogleg utbyte av opplæringa  Samarbeid mellom NAV, Oppvekst og Kultur, og Grannehjelpa (Frivilligsentralen)

16 Er dette noko for ein psykolog ? Samarbeid med NAV Frivillig sektor sin rolle Barnefattigdom i Kvam ? Kvam kun for kvemmingar ? Folkehelse Sosial ulikskap i helse

17 Interkommunalt samarbeid Samarbeid med PPT frå før Behov våren 2010 pga permisjonar og liten tilgang på andre tenester Avtale haust 2013 – 30 % - fornya i 2013 Lågterskeltilbod – om lag som Kvam. Ca 15-20 % Legekontor og skule, nært samarbeid med helsetenester. Lite samarbeid med barnehage Samarbeidde om modellutprøvinga – ønskjer å delta igjen Medspelar i tenesteutviklinga – samarbeid med andre 70+30= 100 % !! 70+30= 100 % !!

18 På kryss og tvers – utanfor Kvam Voss sjukehusdistrikt Erfaringsnettverk - kommunepsykologar «Hardangerprosjektet» 2010-2012 Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern, Uni Helse og kommunene Voss, Kvam, Granvin, Ulvik, Ullensvang, Odda, Jondal og Eidfjord, og BUP Voss. Interkommunalt samarbeid BUP Voss Drøfting Medvurdering Veiledar BUP Voss Drøfting Medvurdering Veiledar Underutval for barn og unge si psykiske helse

19 Endring – omorganisering - omstilling Nye rådmenn Frå Dannelse til Medarbeidarskap Leiarutvikling Filosofi og Leiing Helse og Velferd til Eining for Oppvekst «Pimp my kommune» «Ut av boksen» Økonomiplan 2013-16 Kvam Familie- og Læringssenter Lågterskeltilbod «gått sin gang» - kommunal privatpraksis ? Systemarbeid - fragmentert forankring, uklar leiing og styring Klientarbeidet bør integrerast med andre tenester

20 Kvam Familie- og Læringssenter Økonomiplan 2013-2016 Attraktiv møteplass «Målet er å gje god helse og trivsel hos barn, unge og deira familiar, samt styrkja læring gjennom gode oppvekstvilkår» Strategiar Kommunale hjelpetenester Målgruppe 0-23 år Målgruppe 0-23 år Tverrfagleg samarbeid Tverrfagleg samarbeid Førebygging Grannehjelpa Frivillige lag og org Grannehjelpa Frivillige lag og org Samlokalisering Heilskap og samordning Familiestøttande tenester i same hus

21 KFL - ein omstillingsprosess  Arbeidsgruppe  Samla og samordna innsats  Universelle tiltak «Foreldreskule»  Selekterte tiltak «Introprogram» fleirspråklege barn  Indiserte tiltak - Familieteam

22 Tilrådingar frå arbeidsgruppa Felles målgrupper – felles innsats og ansvar Samla innsats på tvers av lovverk, fag, tradisjonar og kulturar Alle i KFL delta i «fellesinnsatsen» på tvers Kunnskapsbaserte tiltak og innsats om førebygging Tiltaksutvikling «på langs» (livsløpet) og «på tvers» (mellom tenester) – målgruppa i fokus Tilsett i KFL - byggja ein KFL-kultur og -identitet Avgrensingar – «kjerneoppgåver» knytt til individuelle tenester Implementering av samarbeidsmodellar krev tid, fokus, tålmodighet, styring og leiing Rådmannen sitt spørsmål – kva treng de for å gå i gang ? Svaret var – «LEIING»

23 Omstilling er balansekunst Den som har begge beina på jorda, står stille ! Prossessar som krev at ein ikkje står stille ! I høgste grad ein balansekunst ! ?

24 Eller kanskje slik ? Den som har hodet over vann, ser kun toppen av isfjellet… Kanskje like greit… Men isfjellet ligg der …

25 «Leveleg» og utviklande ? Oppgåver Samarbeid Organisering Rolle Plan og strategi Fagleg preferanse Tilgjengelige tenester Behov i målgruppa Timing Personlege forhold Leiar Kollegafellesskap «Armslag» Nettverk Tverrfagleg samarbeid Støtte

26 Vis fram psykologkunnskapen Vis interesse for andre fag- og tenesteområde Sei JA viss nokon i org spør deg om noko ! Allier deg med leiaren din Syt for å ha eit psykolognettverk Kollegafellesskap og støtte Våg å vera litt Kaospilot


Laste ned ppt "Kommunepsykolog Jondal og Kvam Regionssamling for kommunepsykologar Bergen, 29-30.april 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google