Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunepsykolog Jondal og Kvam

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunepsykolog Jondal og Kvam"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunepsykolog Jondal og Kvam
Regionssamling for kommunepsykologar Bergen, april 14

2 «Leveleg» og utviklande ?
Dela erfaringar frå å jobba i eigen heimkommune og lokalmiljø Få andre psykologar Ein mellomstor og ein liten kommune Reflektera over kvifor det ser slik ut no Og i beste fall - kommunepsykologar bidra til kommunal tenesteutvikling for barn, unge og familiar ?

3 Bakgrunn 52 år, skilt, 3 barn, oppvaksen og bur i Kvam
Psykologutdanning frå Bergen, 1991 PPT – kommunal praksis med barn, unge og familiar 1996 flytta tilbake til Kvam – PP- leiar 4 år To halvår i BUP – Voss sjukehus Lange periodar som «åleinepsykolog» Spesialist i samfunnspsykologi, 2008 «Feltprega praksis» i Oppvekstfeltet – fokus på ressursar, meistring, løysingsorientering

4 Kommunepsykolog for barn og unge
100 % – Jondal kjøper 30 % Oppvekstsjefen er næraste overordna Medlem i leiargruppa Oppvekst Lokalisert med PPT, OT/PPT og Barnevern Kollegafellesskap med PPT og OT/PPT Psykolog i PPT. Kvam/Jondal tildelt rekrutteringstilskot 2014 Helsestasjon Skulehelseteneste Barnevern PPT Kommunepsykolog for barn og unge

5 8584 innbyggjarar (jan 13) 4 større bygder
Levekår (2013) • Videregående eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået. • Barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. • Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet. Norheimsund kjempar til siste sekund. I dag står slaget om ungdomsskulen i heradsstyret. (BT, 11.nov 2008) Norheimsund held pusten Geirr Tveitt

6 Herborg 1050 innbyggjarar (Jan 2013)
* vidaregåande eller høgare utdanning er høgare enn landsnivået. * Skil seg ikkje eintydig frå landsnivået når det gjeld andelen personar i husstandar med låg inntekt. * Uføretrygda under 45 år er høgare enn landsnivået. * Barn med einsleg forsørgjar er lågare enn landsnivået. Nytilsett Landsbylos 2014 Jondal 2009 Nasjonalpark - landsby Herborg

7 Perioden før 2007 PP-leiar BUP Voss 2005-07 HV Fagteam psykisk helse
sjef Leiargruppe Helse og Velferd Felles mål – «på tvers» 2003 Omorganisering Helse og Velferd Kommunal plan for psykisk helsearbeid «Prosjekt barn og unge» 2007 Kommunepsykolog 70 % i øk.plan «Ei dør» Spesialisering samfunnspsykologi Opptrappingsplan for psykisk helse

8 Nye oppgåver aug 2007 Auke i psykologressurs for barn og unge i kommunen 70 % fast stilling som kommunepsykolog for barn og unge HV-sjef næraste leiar – på linje med andre tenester Del av leiargruppa og fagteam for psykisk helse Etablere lågterskeltilbodet Psykolog «på tvers» - i samarbeid med HV-sjef og leiargruppe Implementere tiltak frå PBU på tvers i organisasjonen Framleis 20 % i PPT – kollegafellesskap og «delt leiarskap»

9 Blikk på kommunen utanfrå (BUP)
Forhold som viste seg å få betydning…. «Armslag» Tillit Blikk på kommunen utanfrå (BUP) Formell og uformell kontakt med HV-leiar Samfunnspsykologisk forståing og rammeverk Visa fram psykologisk kunnskap og erfaringar Personleg utviklingsbehov – rolle og opppgåver Bevisst begrepsbruk – psykisk helse Samanheng mellom «Lille Per» på kontoret – prioriteringar - beslutningar Orientert og oppdatert om lovverk – sentrale føringar mm

10 «What’s in it for me ?» «Min eigen sjef» - fag og tenesteansvar
Stor fridom til å utforma stilling, oppgåver og rolle – og stort ansvar ! Nærare einingsleiar – del av leiargruppe Påverknad i det psykisk helsearbeidet Modellutprøving - psykologar i kommunen Tilgang på nettverk lokalt, BUP og regionalt/nasjonalt «Armslag i organisasjonen» Ferdigstilla skriftleg arbeid til spesialiteten

11 Psykolog «på tvers» Tilgang for alle tenester, barnehage og skule og foreldre – ingen formell tilvising Målgruppe 0-20 år - bekymring og risiko for utvikling av psykiske helseplager Vurdering, behandling, veiledning og konsultasjon På mitt kontor, på skulen, «i andres kontor» Fleksibilitet – kort ventetid «Før» – «samstundes» – «etter» andre tenester Eigen journal i HSPRO – Psykologtenesta

12 Litt statistikk Emosjonelle vanskar; angst, depresjon, traume, tilpassingsreaksjonar 50 % kjente risikofaktorar 1-10 konsultasjonar Ca 10 % langtidsoppfølging 5-10 % tek ny kontakt sjølve Samarbeid skule og barnehage Ingen systematisk evaluering sålangt – vurderer KOR Ca 50 nye pr år 60 – 80 aktive - oppfølging Flest jenter Få førskulebarn Jamn aldersfordeling 2011 – 50 % vg.sk !! Helsestasjon og PPT Foreldre og fastlegar tek oftast kontakt no

13 Spørsmål og refleksjonar
Modell for kommunalt klinisk psykologarbeid ? «Rett hjelp til rett tid» – og på rett plass ? Målgrupper ? Alder – kjønn – vanskar ? Får gruppa hjelp andre stader ? Tilgjengelighet ? Lokalisering ? Organisering ? Verksam hjelp innan 10 timar ? Risikofaktorar – kunne det vore gjort noko tidlegare ? Lette og moderate vanskar – er det å «trø i andre sitt bed ? Kvalitetssikring og – kvalitetsutvikling av tenesta Betre organisering og integrering med andre tenester – hindra «privatpraksis», nytilsetjingar/vakansar – ei meir «robust» teneste Kommunal psykisk helsehjelp bør vera tverrfagleg

14 Planarbeid Prosjekt Fagutvikling Psykisk helse
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Integreringsplan Kvam Familie- og Læringssenter (under arbeid) Prosjekt «Prosjekt barn og unge» ( ) Modellutprøving – psykologar i kommunen ( ) Barnefattigdom – «Ingen skal stå igjen…» ( ) Rekrutteringstilskot – psykologar i kommunen 2014 LOS-prosjektet i regi av Bufdir – sendt søknad mars 2014 Fagutvikling Formidling av psykologisk forsking, kunnskap og erfaring i organisasjonen Deltaking i tverrfagleg arbeid – felles målgrupper – tverrfagleg innsats (VIP) Konsultasjon og veiledning – faglege problemstillingar Deltaking i kriseteamet – fag/prosedyreutvikling

15 «Ingen skal stå igjen…»
Prosjektmidlar gjennom NAV – , ca 1.9 mill – motverka barnefattigdom Målgruppe – barn av sosialhjelpsmottakarar og Intro- og Kvalifiseringsprogrammet i NAV Jamne ut skilnader ved at barn kan delta på linje med andre i fritids-/ferieaktivitetar, aktitivtetar i skulen sin regi og få best mogleg utbyte av opplæringa Samarbeid mellom NAV, Oppvekst og Kultur, og Grannehjelpa (Frivilligsentralen)

16 Folkehelse Frivillig sektor sin rolle Er dette noko for ein psykolog ? Samarbeid med NAV Sosial ulikskap i helse Kvam kun for kvemmingar ? Barnefattigdom i Kvam ?

17 Interkommunalt samarbeid
Samarbeid med PPT frå før Behov våren 2010 pga permisjonar og liten tilgang på andre tenester Avtale haust 2013 – 30 % - fornya i 2013 Lågterskeltilbod – om lag som Kvam. Ca % Legekontor og skule, nært samarbeid med helsetenester. Lite samarbeid med barnehage Samarbeidde om modellutprøvinga – ønskjer å delta igjen Medspelar i tenesteutviklinga – samarbeid med andre 70+30= 100 % !!

18 På kryss og tvers – utanfor Kvam
Voss sjukehusdistrikt Underutval for barn og unge si psykiske helse Interkommunalt samarbeid BUP Voss Drøfting Medvurdering Veiledar «Hardangerprosjektet» Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern, Uni Helse og kommunene Voss, Kvam, Granvin, Ulvik, Ullensvang, Odda, Jondal og Eidfjord, og BUP Voss. Erfaringsnettverk - kommunepsykologar

19 Endring – omorganisering - omstilling
Nye rådmenn Frå Dannelse til Medarbeidarskap Leiarutvikling Filosofi og Leiing Helse og Velferd til Eining for Oppvekst «Pimp my kommune» «Ut av boksen» Økonomiplan Kvam Familie- og Læringssenter Lågterskeltilbod «gått sin gang» - kommunal privatpraksis ? Systemarbeid - fragmentert forankring, uklar leiing og styring Klientarbeidet bør integrerast med andre tenester

20 Kvam Familie- og Læringssenter
Økonomiplan Samlokalisering Kommunale hjelpetenester «Målet er å gje god helse og trivsel hos barn, unge og deira familiar, samt styrkja læring gjennom gode oppvekstvilkår» Heilskap og samordning Strategiar Familiestøttande tenester i same hus Attraktiv møteplass Målgruppe 0-23 år Tverrfagleg samarbeid Grannehjelpa Frivillige lag og org Førebygging

21 KFL - ein omstillingsprosess
Arbeidsgruppe Samla og samordna innsats Universelle tiltak «Foreldreskule» Selekterte tiltak «Introprogram» fleirspråklege barn Indiserte tiltak - Familieteam

22 Tilrådingar frå arbeidsgruppa
Felles målgrupper – felles innsats og ansvar Samla innsats på tvers av lovverk, fag, tradisjonar og kulturar Alle i KFL delta i «fellesinnsatsen» på tvers Kunnskapsbaserte tiltak og innsats om førebygging Tiltaksutvikling «på langs» (livsløpet) og «på tvers» (mellom tenester) – målgruppa i fokus Tilsett i KFL - byggja ein KFL-kultur og -identitet Avgrensingar – «kjerneoppgåver» knytt til individuelle tenester Implementering av samarbeidsmodellar krev tid, fokus, tålmodighet, styring og leiing Rådmannen sitt spørsmål – kva treng de for å gå i gang ? Svaret var – «LEIING»

23 Omstilling er balansekunst
Den som har begge beina på jorda, står stille ! Prossessar som krev at ein ikkje står stille ! I høgste grad ein balansekunst ! ?

24 Eller kanskje slik ? Den som har hodet over vann, ser kun toppen av isfjellet… Kanskje like greit… Men isfjellet ligg der…

25 «Leveleg» og utviklande ?
Oppgåver Samarbeid Organisering Rolle Plan og strategi Fagleg preferanse Tilgjengelige tenester Behov i målgruppa Timing Personlege forhold Leiar Nettverk «Armslag» Støtte Kollegafellesskap Tverrfagleg samarbeid

26 Allier deg med leiaren din Vis fram psykologkunnskapen
Syt for å ha eit psykolognettverk Våg å vera litt Kaospilot Vis interesse for andre fag- og tenesteområde Kollegafellesskap og støtte Sei JA viss nokon i org spør deg om noko !


Laste ned ppt "Kommunepsykolog Jondal og Kvam"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google