Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Statuskonferanse 2. juni kl i storsalen i Kulturhuset Statusbeskrivelse av omstillingene og endringer i tjenestene i Helse og velferd Nes kommune Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!

2 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Program for statuskonferansen 2. juni 08:30-08:45 Velkommen ved prosjektleder 08:45-11:30 Presentasjon av status for de 10 hovedområdene inkl. pause 11:30-12:00 Lunch 12:00-12:45 Hvordan skal og kan tjenestene følge opp kommunens satsing på mestring og brukermedvirkning? Innledning ved Ellen Udness, Nasjonalt Kunnskapssenter 12:45-13:30 Workshop om temaet – hvordan får vi til dette i Nes og hva er det viktigste vi tar med oss videre? 13:30-14:00 Oppsummering av innspill og videre fremdrift ved kommunalsjef Erfaringer og innspill fra møtet vil bli referatført og vurdert i oppfølgingen av omstillingene. Informasjonen som fremkommer vil bli publisert på kommunens nettsider.

3 Workshop – hvordan får vi til dette i Nes og hva er det viktigste vi tar med oss videre?
Grupper Bordvert Referent Gruppe 1 Kjersti Martin Gruppe 2 Reidun/Tor Axel Kristin Gruppe 3 Elin M. Bente Gruppe 4 Geir Monica W.K Gruppe 5 Thea Bodil Gruppe 6 Borghild An-Magritt Gruppe 7 Merete Mona D. Gruppe 8 Hilde H. Kari Mette Gruppe 9 Hanne/Mette Nina S. Gruppe 10 Lisbet Helle

4 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Bakgrunn for konferansen Det pågående omstillings- og utviklingsprosjektet i helse og velferd – «Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid» Prosjektarbeidet er i full gang, og skal innrettes mot statlige intensjoner, Nes kommunes omsorgsplan og dreiningen i tjenestetilbudet. I nær fremtid vil Nes kommune møte en betydelig vekst i antall eldre, og dermed også en økning i behov for helse- og omsorgstjenester. Gjennom 2014 er det gjort et omfattende analysearbeid som viser utfordringsbildet, og som forutsetter at helse- og omsorgstjenestene må innrettes på en annen måte enn i dag, for at flere skal kunne få dekket sine behov når veksten kommer for fullt. I den forbindelse har helse og velferds ledelse et ønske om å komme i dialog med politisk ledelse, interesseorganisasjoner og sentrale aktører i kommunens tjenester. Det er planlagt to statuskonferanser, samt sluttkonferanse i prosjektet for både å gi løpende informasjon, men viktigst for å etablere en felles møtearena i det pågående omstillings- og utviklingsarbeidet der interessentene gis mulighet til å medvirke i dette arbeidet.

5 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hovedgrep i omstillingene Vri ressursene fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger Opprettholde dagens dekningsgrad ved å utvikle en boligstrategi som ser framtidig behov for langtidsopphold og heldøgns bemannede boliger samlet for innbyggere over 80 år Avklare forventet tjenestenivå for innbyggerne i Nes kommune Utvikle bemanningsløsninger og turnusplaner som er tilpasset robuste fagmiljøer og stordriftsløsninger, samt møte behovet for brukerorienterte tjenester

6 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hovedområdene i omstillingsprosjektet Ledelse og strategisk fokus – Hege og Lisbet Personal og organisasjon - Martin Kompetanse og LEAN-arbeidet - Jorunn Tildelingsenheten - Lisbet Institusjonstjenesten - Reidun Hjemmetjenesten - Kjersti Miljøarbeidertjenesten - Thea Ergo- og fysioterapitjenesten - Elin Psykiatri- og rustjenesten - Geir Legetjenesten og legevakt – Borghild og Unni Berit

7 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentasjon av status for de 10 hovedområdene Presentere hovedgrepene i virksomheten – hva er de viktigste tiltakene? Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak?

8 Ledelse og strategisk fokus
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Ledelse og strategisk fokus

9 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? Strategisk fokus og fellesfunksjoner - dekningsgrad for heldøgns tilbud Heldøgns bemannende plasser/boliger styres etter en dekningsgrad på 17 % Botilbud totalt til innbyggere over 80 år styres etter en dekningsgrad på 25 % - pleiefaktor i institusjonstjenesten – fra 0,95 – 1,22 Rapportering og styringsdialoger – månedlig oppfølging med kommunalsjef Investeringer, nybygg, samlokaliseringstiltak og stordrift – herunder nytt helse og velferdssenter Ledelse og organisering IKT, herunder effektiv utnyttelse av fagsystemene, styringsdata og analyse, kompetansebehov

10 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Det er jobbet med: - dekningsgrader, pleiefaktor, organisering av Tildelingsenheten, ulike funksjoner i enkelte tjenester - utprøving av styringsdata og rapportering - styringsdialoger - vedtak i kommunestyret vedr. forprosjekt på konkurranseutsetting - informasjonstiltak - åpne møter for innbyggere

11 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? - Boligprogram – herunder prosjektering av nytt helse og velferdssenter, bestående av botilbud, samlokaliserte tjenester, dagtilbud, servicefunksjoner osv. IKT – planmessig utvikling og styring Tildelingskriterier til politisk behandling høsten 2015 Koble omstillings- og utviklingstiltakene til økonomiplan System for å styre også etter enhetskostnader Rullering av omsorgsplanen

12 Nes kommune

13 Personal og organisasjon
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Personal og organisasjon

14 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Personal og organisasjon Bemanningskabalen ved Nes sykehjem Heltidskultur Sykepleierrekruttering Ny bemanningsløsning (endret pleiefaktor, endret hjelpepleierandel m.m) Nedbemanning (som følge av omorganisering/reduksjon i antall plasser).

15 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Heltidskultur 70 % stillingsstørrelse på fast ansatte Sykepleierrekruttering 7 sykepleiere rekruttert

16 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Nedbemanning – litt om prosessen Kartleggingssamtaler Møter! Informasjonsutfordring Formelle drøftinger Nedbemanning – hovedgrepene: Overføre ansatte til en overtallighetspool, Omplassere til Hjemmetjenesten, Leirvegen og Innplassering i avdelinger som har pensjonsavgang i 2015 Nedbemanning – litt om overtallighetspool

17 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Tildelingsenheten

18 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? Utarbeide tildelingskriterier for samtlige tjenester og sikre avklaring av forventet tjenestenivå Utvikle styringsdata og tjenestestatistikk for styring Avvikle restanser Etablere tildelingsutvalg Oppfølging og revurdering av vedtak Organisering av fagressursene i Tildelingsenheten

19 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Ferdigstillelse av tildelingskriterier – til politisk behandling høsten 2015 I ferd med å avvikle restanser Styringsinformasjon og tjenestestatistikk Møtestruktur med utfører – tildelingsutvalg Vedtaksmøter

20 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? Organisering av fagressursene i enheten Gjennomgang og vurdering av tildelingspraksis BEON-prinsippet i praksis? Internkontroll Måling og oppfølging av gjennomstrømning på korttidsoppholdene Styringsinformasjon på saksbehandling Styring også ved hjelp av enhetskostnader IKT – effektiv utnyttelse og rapportuttak

21 Legetjenesten og legevakt
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Legetjenesten og legevakt

22 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? KAD Oppsigelse av KAD-plasser på Kongsvinger Forberede for innføring av KAD-senger på Nes sykehjem, et ledd i omstillingsprosessen ved korttidsavdelingen Nes legevakt Forberede for krav i ny Akuttforskrift, nytt nasjonalt legevaktsnummer Økt bemanning på Nes legevakt

23 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Oppsigelse av KAD Kongsvinger sendt mai 2015 Innføring av KAD på Nes sykehjem – mål om gjennomføring høsten 2016 Møteplan og prosjektgruppe for KAD-prosjekt rigges sommer 2015 Økt bemanning på legevakt Mellomvakter fra september 2015 Skape flere møtearenaer med fastlegene – helhetlig pasientforløp Liten bruk av KAD-plassene på Kongsvinger. Benytter kun ca 30 % av kapasiteten. Kostbart tilbud. (4,2 mill) Prosjektgruppe med kommuneoverlege, virksomhetsleder LV, sykehjemslege, leder korttidsavdelingen, repr for SIK og Ahus, fastlegene. Høste erfaringer fra tilsvarende prosjekt i Eidsvoll. Økt bemanning fra september 2015 pga ny akuttforskrift, krav til svartider. Innføring av nasjonalt legevaktnummer Tettere dialog med fastlegene – flere møtepunkter.

24 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? KAD-prosjekt Se på legedekning mtp innføring av KAD - sett i sammenheng med de øvrige omstillingene i helse og velferd Planlegge for hvordan man organiserer KAD inne på korttid på Nes sykehjem Se på bemanningsplaner og samarbeid som sikrer god utnyttelse av ressursene Sikre involvering fra fastleger og legevaktsleger Legevakt Utrede mulighet for å motta trygghetsalarmer Utrede mulig endring av laboratorietjenester for sykehjem/KAD

25 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hjemmetjenesten

26 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hjemmetjenesten. Våre viktigste tiltak: Delprosjekt: Helhetlig pasientforløp – «Rett hjelp til rett tid» Samlokalisering Informasjon ut i avdelingene til alle ansatte Dagtilbud – «Aktiv omsorg» Kreftkoordinator Videreutvikling av demensteam Leirvegen Bo-senter

27 Del-prosjekt: Helhetlig pasientforløp fra hjem til hjem
Elementene i pasientforløp: Systematikk Samhandling mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og fastleger; informasjonsflyt og kommunikasjonslinjer Planlagt systematisk oppfølging i tjenesten Sjekklister Kompetanseutvikling og ledelse Tydelige roller og ansvarsforståelse Fagkompetanse vs. basiskompetanse

28 En del spørsmål om elementene – skal vi tenke litt høyt sammen?
saf Kvalitetsstjernen – hvilke elementer må være på plass for å kunne si at vi har god kvalitet på våre tjenester? Hvordan kan vi fortsette å gi god kvalitet på våre tjenester til disse pasientene. Hva er kvalitet? Gode tilbakemeldinger på siste brukerundersøkelser på at vi behandler og møter pasientene med respekt. Er det det samme som involvering og innflytelse? En del spørsmål om elementene – skal vi tenke litt høyt sammen? Er virkningsfulle? Det får vi jo håpe, men har vi spurt hva som er viktig for pasienten? Hvordan kan vi dokumentere/vite at det målet vi jobber mot er det som betyr noe for pasienten? Har god utnyttelse av ressursene? Ja, hvordan er det i avdelingene i dag da? Er det sånn at alle har ansvaret for alt? Er det litt uklart hvem som skal ta «ballen»? Har vi noen «tidstyver»? Er tilgjengelige og rettferdig fordelt? Det håper jeg… Tildeling og spl 1 som vurderer sammen. Involverer brukerne og gir dem innflytelse. Jo, hjemmebesøk er en god ting. Men stiller vi de riktige spørsmålene? Er samordnet og preget av kontinuitet? Ikke helt i mål enda …. Sykehus, bruker mye ressurser på å innhente informasjon vi trenger. Internt: ufullstendig overføringer, ikke alltid vi vet at «våre» pasienter har hjelp fra for eksempel innsatsteam, kreft-koordinator, demens-team oa. Er trygge og sikre? Avvik? Som dere ser er det mange ting som skal være på plass for at vi kan si at vi er helt i mål. Dette vil være en pågående prosess – kvalitetsarbeid og fokus på pasientsikkerhet er en kontinuerlig prosess. Det er jo ikke sånn at vi kan stoppe opp og si at nå er vi god nok. Verden forandrer seg, pasientene forandrer seg, forskningen gir oss nye retninger og løsninger ift hvordan vi skal jobbe. Dokumentasjonsundervisningen – lovverk - snakket om kvalitet, tillitsskapende arbeid, rettferdig fordeling bl.a. Hverdagsrehabilitering – snu fokus fra «hva trenger du hjelp til?» til «Hva er viktig for deg i livet ditt nå?» Samordning og kontinuitet – HPH!!!

29 Prosjektets resultatmål:
Helhetlig pasientforløp er utviklet, tilpasset og implementert på tvers av tjenestene. Redusert behov for varige institusjonsplasser. Hjemmetjenesten er styrket og differensiert for å kunne ivareta sine oppgaver. Økt hjemmebehandling. Ansatte opplever at de har kompetanse til å møte behovene i brukernes hjem. Mer fleksibel og differensiert omsorgstjeneste, bedre ressursutnyttelse.

30 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Fase 3: Utføre Team (primær-system) Sjekk-lister Kartleggingsverktøy Forslag til samarbeidsrutine fastleger Fase 1 og 2: Tidkrevende; stor virksomhet! Prosjekt-gruppe Informasjon Undervisning Rollebeskrivelser Deltagelse Nasjonalt læringsnettverk Fase 4: Evaluere Måling av pasientforløp HT

31 Demensteam Flere hjemmeboende personer med demens Kompleksitet
Kompetanse Geriatrisk team Frivillige Dagsentertilbud Fysisk kapasitet vs kognitiv/mental kapasitet Velferdsteknologi

32 Leirvegen Bo-senter Etablering av heldøgns-bemannede omsorgsboliger for eldre mennesker. Oppstart 27. juli plasser. Egen avdeling i Hjemmetjenesten. Målrettet miljøarbeid og mestringsperspektivet.

33 Institusjonstjenesten
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Institusjonstjenesten

34 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? - Avvikling av plasser Bemanningsplaner Vikarpool/omplasseringer Rekruttering Informasjon/info skjermer Lean, korttidsforløp

35 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Avvikling av plasser: Pr. 1/1-15 hadde inst. tjenesten 128 plasser. Pr. 1/6-15 har inst. Tjenesten 114 plasser i drift. Følgende fordeling av sykehjemsplasser: - Korttid/rehab 37/37 plasser - 2A 29/26 plasser - 3b 29/21 plasser -2cde 30/30 plasser - NBSS 3/0 plasser

36 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Bemanningsplaner – I samarbeid Agenda Kaupang har inst. Tjenesten jobbet frem nye bemanningsplaner på avdelingene. - Her har en sett på muligheter for samarbeid på tvers av avdelingene og bruk av kompetanse på tvers av avdelingene. Avd Årsverk totalt pleiefaktor sykepleierandel kostnader pr. bruker Antall plasser 3B 20,49 1,03 0,4 19 2A 31,67 1,23 0,23 25 2cde 30,85 1 0,16 30 korttid/rehab 33,18 1,05 0,43 Sum 116,19 1,08 0,31 104

37 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Vikarpool/omplassering – totalt har 128 faste hjelpepleiere/ufaglærte blitt berørt av omstillingen. 10 ansatte har byttet avdeling 12 ansatte overført til vikarpool, tot. 9,17 årsverk av disse går 6,92 årsverk i ledige stillinger. 2,25 årsverk går inn å dekker korttidsfravær. 7 ansatte går av med pensjon i løpet av 2015 8 ansatte overføres til Leirveien, tot. 3,31 årsverk 1 ansatt overført til bygg og eiendom 1 ansatt overført miljøarbeidertjenesten 2 ansatt sagt opp stilling i omstillingsperioden

38 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Rekruttering av sykepleiere – I forbindelse med omstillingsarbeidet ble det lyst ut ledige sykepleiestillinger i % stillinger. Ved søknadsfristen utløp var det kommet 17 søknader. Nes kommune har rekruttert 7 nye sykepleiere i faste stillinger 1 2A 1 2cde 1 3b 4 korttid/rehab

39 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? informasjon/infoskjermer – Det er gjennomført ett (to møter) informasjonsmøte den 22. jan om omstillingsprosessen hvor kommunalsjef, personalsjef og institusjonssjef inviterte til møte for alle ansatte. Informasjonsmøte til gruppeledere hvor kommunalsjef, personalsjef og institusjonsleder inviterte til møte. Avdelingene har hatt jevnlig avdelingsmøter og gruppemøter Det er satt opp 5 infotavler i tilknyttet avdelingene hvor det jevnlig er lagt ut oppdateringer om status i omstillingsprosessen, tilgjengelig for alle som er innom Nes sykehjem. Personal avdeling har i mai sendt ut brev til ansatte som har blitt berørt av omstillingen ved at den ansatte har byttet avdeling. I forbindelse med dette har en gjennomført 7 drøftningsmøter med enkelt ansatte.

40 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? LEAN/korttidsforløp – Kortidsforløp er utarbeidet i samarbeid med Agenda Kaupang, institusjonstjenesten, hjemmetjenesten, Fysio/ergo tjenesten, tildelingsenheten. Tjenestene har vært representert ved ledere, lean agenter og andre ansatte. Rutiner kortidsforløpet forankres i ledergruppe og informeres ut til personalet i løpet av juni 2015. Kick off 17/8-15

41 Ny rutine for korttidsopphold i Nes
Rutine korttidsopphold i institusjon Nes kommune, versjon 3- mai 2015 Ansvarlig Dokumentasjon Navn på dokument Før innleggelse Krav til hva som skal være tilstede før innleggelse og med pasienten; IPLOS vurdering , opplysninger fra fastlege, avklare transport inn, oppdatert medikamentoversikt, oppdatert info om nærmeste pårørende, ajourhold av diagnose TE/Lill Monica Vedtak i CosDoc med klart formål, IPLOS Tildelingsenheten varsler om ny pasient, skriftlig i CosDoc (internmelding) og pr. telefon TE Internmelding Innkomstdagen (dag 0) Mottak (ta i mot bruker, bruker på plass i avdelingen), informasjonsbrosjyre deles ut Syk.pl./hj.pl Info. brosjyre Innkomststatus/Klinisk vurdering; Starte kartlegging av grunnleggende behov, inkludert vurdering av behov for aktuelle samarbeidspartnere - benytte felles prosedyre, Sykepleier Innkomststatus – del 1 Få oppgavene knyttet til korttidsopphold ihht prosedyre opp på LEAN-tavle (erstatter «svartboka»), inkl. melde pas. til legetilsyn (kvittere for utført med initialer) Tavle (evt. elekt. sjekkliste/IPAD) Dag 1 Innkomstsamtale og forventningsavklaring basert på vedtaket/formålet/brosjyren ; innhold i oppholdet, hva må på plass før hjemreise, påbegynne tiltaksplan, innhente eventuelt samtykke ift pårørendedialog/hjemmebesøk IPLOS-vurdering ved inn- og utreise ( vurdere om IPLOS kan gjøres tverrfaglig på tavlemøte?) Koordinator/ sykepleier Innkomststatus – del 2, evt samtykke IPLOS Oppstartsamtale felles med fysio-/ergo for vurdering av behov for trening/ oppfølging (anamnese) (første virkedag) Fysio/ergo Sjekkliste for førstegangs-vurdering Pasient tilsett av lege (første virkedag), lege deltar daglig på tavlemøte Instit. lege Innkomstnotat i legejournal Dag 2 Oppstart tiltaksplan sammen med pasienten, grundig funksjonsvurdering/beskrivelse, gjøre vedtak og tiltak kjent den dagen for aktuelle ansatte Tiltaksplan Videre funksjonsvurdering og tiltak ved fysio Fysio Fysioterapeutisk funksjonsvurdering Videre vurdering og tiltak ved ergo Ergo Egen mal ergo Dag 3 Aktivitetsplan fra ergo/fysio skal foreligge (Trening med ergo/fysio med forslag til aktiviteter på avdelingen, timer/uke) Ergo/fysio Melde eventuelt behov for trygghetsalarm, koordinator bistår eventuelt med søknad Koordinator Søknad om trygghetsalarm

42 Ny rutine for korttidsopphold i Nes – del 2
Rutine korttidsopphold i institusjon Nes kommune, versjon 3- mai 2015 Ansvarlig for rutinen Dokumentasjon Navn på dokument Dag 6-8 Evaluering gjennomføres - lage en statusrapport/sammenfatning til bruk for tildelingsenheten, ny IPLOS ved store endringer? Evaluering av mål/ tiltak gjøres tverrfaglig ukentlig («onsdagsmøte»), holde fokus på mål i vedtak og tiltaksplan Dialog med pasient, pårørende ift status og framdrift Sykepleier Ergo/fysio/lege Tverrfaglig statusnotat Journal Vurdere behov for hjemmebesøk og gjennomføre hjemmebesøk sammen med hjemmetjenesten Melde endret behov for hjemmetjenester – eventuelt HPH-forløp Avklaringer vedrørende behov for hjelpemidler; bestille, søke, tilpasse. utlevere/montere Planlegging av hjemkomst Ergo/fysio i samarb.m koordinator. Ergo/fysio /hj. m.lager Koordinator Internmelding Folketrygdens skjema i CosDoc Tildelingsutvalget = lederforum med beslutningsmyndighet, avklarer videre forløp for saker som avviker fra standard forløp TE/Tverrfag. tildelingsutv Referat Vurdere behov og tiltak for å sikre kompetanseoverføring mellom sykehus og hjemmetjeneste, mellom korttidsavd., ergo/fysio, demensteam, kreftkoordinator, fastlege mv. To dager før hjemreise Sikre forsvarlighetskravet ift utskrivning ift funksjon regulert av helse- og omsorgstjenestelovens paragraf §4-1, Helsepersonell-loven §4. Forutsetninger for en slik vurdering må foreligge fra koordinator Koordinator i samarbeid med lege Journal med sjekkliste ift lovkrav Sikre at hjelpemidler er på plass i hjemmet Sikre at trygghetsalarm er på plass i hjemmet Ergo Tavle/journal-oppdatering Sikre at hjemmetjenesten er informert med all nødvendig oppdatert informasjon Koordinator/ sykepleier Utskrivningsdag Avslutningsnotat, epikrise (tidl. utskrivningsnotat ) og overføringsrapport Elektronisk bestilling av hjemtransport Merkantil Tavle Generelt: Evaluering av mål/ tiltak gjøres fortløpende, fortløpende tverrfaglig dialog, dialog med pasient, nærmeste (avklare hvem dette er) pårørende. Holde fokus på hovedmålsetting Syk.pl./hj.pl Lege, ergo, fysio Journal oppdateres fortløpende

43 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? Oppstart ny bemanningsplan på korttids/rehab, planlagt 10/8-15 Oppstart av rutiner rundt korttidsforløp senest 17/8-15, evalueringsperiode ut året 2015 Omgjøring avlangtidsplasser til korttidsplasser på 3b fra 1/1-16 Avvikling av vikarpoolen i løpet av 2015 Navn endring på Nes sykehjem Avklaringer/oppstart av KAD plasser Avklaringer på effektiv utnyttelse av Cosdoc som fagsystem, momenter som er brakt frem under utarbeidelse av rutiner ved arbeid med korttidsforløp.

44 Miljøarbeidertjenesten
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Miljøarbeidertjenesten

45 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? Informasjonstiltak. Gjennomgang av bemanning på dagtid. Kartlegge potensiale for økt samdrift. Utvide dag/aktivitetstilbud og kartlegge behov. Øke andel ansatte med høyskoleutdanning (miljøterapeuter ) Kartlegging av nåværende og fremtidige behov hos brukere og sikre kostnads- effektive tjenester. Vurdere løsninger for å ivareta enhetlig stedlig ledelse og se dette i sammenheng med ressursbruk til miljøterapeut 1 og gruppekoordinator samt vurdere funksjoner og titler. Vurdere å samle all kommunal avlastning for brukergruppa på ett sted for å sikre effektiv ressursutnyttelse og nødvendig kompetanse. Vurdere alternativ i forhold til oppstart av nytt botilbud. Turnusgjennomgang, fordeling av fagkompetanse.

46 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Gjennomgang av bemanning på dagtid er vurdert. Dagsenteret øker kapasitet med 3 nye brukere. Øvrige personell på dagtid trengs ut fra individuelle behov. Lyst ut 7,8 årsverk for personell med høyskoleutdannelse. Vurdert og fremmet tiltak for mer enhetlig og stedlig ledelse. Vurdert oppstart av nytt botilbud i samarbeid med Tildelingsenheten. Saken fremmes for ledergruppa i helse – og velferd. Gjennomført systemtiltak for sykefraværsoppfølging i en avdeling. Turnusgjennomgang i alle avdelinger. Alternative turnuser foreligger i midten av juni.

47 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? Introduksjonsprogram for miljøterapeuter og miljøarbeidere. Sette en minimumsgrense for høyskolepersonell pr avdeling. Tildelingskriterier ved avlastningsvedtak. Miljøterapeut 1, se på tittel og funksjon. Gruppekoordinator: Se på funksjon og innhold. Stedlig ledelse. Er det mulig å imøtekomme kravet til stedlig ledelse ved store avdelinger og sprette arbeidssteder ? Avklaring ift disponering av lokalene ved NBSS i samarbeid med PL og øvrige virksomheter i helse- og velferd. Lean- delprosess i Miljøarbeidertjenesten

48 Ergo- og fysioterapitjenesten
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Ergo- og fysioterapitjenesten

49 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? Hverdagsmestring Hverdagsrehabilitering HPH Helhetlig pasientforløp. Lean Kortidsforløp Tilpasning til endringene - i de «ordinære tjenestene». Organisering – legevakt, psykiatri-/rustjenesten og ergo/fysioterapitjenesten

50 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Hverdagsmestring - tankegangen med i alt vi gjør. Hverdagsrehabilitering ØRU, HT, Psykatri-/rus Helhetlig pasientforløp - ergo/fysio Lean- Korttidsforløp - i samarbeid med øvrige tjenesten -Lean agenter/repr. fra ergo/fysio

51 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? Innbyggerdialog Mestrende og motiverte ansatte: Seminar for alle i helse og velferd høsten 2015: Mestring Motiverende Intervju oktober/november 2015. Hverdagsrehabilitering i praksis. Avklaring hverdagsrehabiliteringsteam/innsatsteam. Videreutvikle gode samarbeidsarenaer mellom de ulike tjenestene.

52 Psykiatri- og rustjenesten
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Psykiatri- og rustjenesten

53 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere hovedgrepene i din virksomhet – hva er de viktigste tiltakene? Gjennomgang av tjenesten med effektiv organisering. Vurdere bemannings løsninger og fordeling av fagkompetanse. Helhetlig pasient forløp/utskrivnings klare pasienter. Vurdere dagens tilbud opp mot fremtiden. Øke antall gruppe tilbud.

54 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Presentere framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Bevissthet rundt vedtak/ned på vedtak. Bolig for rus avhengige blir avklart september 2015. Prosjekt tilskudds midler/omdisponeringer.

55 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? Felles helsehus/ ny organisering. Vurdere nye bemannings løsninger/bofellesskap/dag avdeling. Hverdags rehabilitering satt i system. RETT HEJLP TIL RETT TID.

56 Kompetanse og LEAN-arbeidet
Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid! Nes kommune Kompetanse og LEAN-arbeidet

57 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune De viktigste tiltakene så langt har vært: Etablert faste møter for Fagutviklingsnettverket som består av følgende personer: Kristin, An-Magritt, Lena, Lill M og Jorunn (Lisbet) Samordne opplæringstiltak, stordriftsfordeler og streng prioritering av ressursbruk Enkel kompetansekartlegging er gjennomført, litt varierende svarandel Utarbeider et felles introduksjonsprogram ferdigstilles innen utgangen av juni Innføring av Lean 1. fase, støttes oss til Agenda K. i den første fasen, etter hvert skal vi drive dette selv Ser på hvordan Cosdoc opplæringen kan forbedres og generelle forbedringsområder i Cosdoc (muligheter og begrensninger) ansvar, oppskrift, ressurspersoners rolle, systemansvarligs rolle

58 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Framdrift og prosess – hvor er vi og hvordan er vi kommet dit? Fagutviklingsnettverket setter av felles tid til å samarbeide og jobber individuelt innimellom, ser på hva vi har av materiale fra før, og reviderer Arbeidsmøter en gang pr mnd til nå, er for sjelden når noe skal produseres Helt avhengig av å få innspill fra alle delprosjektene, må komme med bestillinger ut fra behov som melder seg Felles introduksjonsprogram, som skal ha en felles del og tilpasses deretter til hver virksomhet og ulike yrkesgrupper, Skal finnes elektronisk og printes ut til hver nyansatt, for å sikre at man har siste versjon.

59 Kompetansetiltak i 2014 -15 Rekruttering og opplæring
Lederopplæring (11) Open space opplæring og konflikthåndtering (30) Etterutdanninger; f eks velferdsteknologi, palliasjon og kreftomsorg Grunnopplæring palliasjon (60stk) Grunnopplæring i hverdagsrehabilitering Læringsnettverk Ressurspersoner deltar på viktige konferanser

60 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Hva er veien videre – neste milepæl og fokusområder/tiltak? -Kompetanseutviklingsbehovene må styres ut fra behovene i delprosjektene - Kvalitetsutviklingstiltak må være sentrale, mye vil styres ut fra Lean arbeidet Første prioritet er Cos doc, Sikre at vi overholder dokumentasjonsplikten Hvordan bruke, hva skal skrives hvor Hvor finner man hva igjen, dra nytte tverrfaglig https://www.youtube.com/watch?v=wxsoYgRKaEY

61 Milepæler : Kartlegge behovet for kompetanse for gjennomføring omstillingen og fremtidig oppgaveløsing  delvis gjennomført , gjenopptas til høsten Utarbeide felles kompetanse- og utviklingsplan med integrasjon mot eksisterende strategisk kompetanseplan  avhenger av innspill fra delprosjektene Integrere kompetansetiltak i delprosjektene Vurdere etter- og videreutdanningsbehov og vedta fremtidige strategi for realisering - evnt. sak til politisk behandling Estimere kostnader til gjennomføring av kompetanse- og utviklingstiltak Utforske og tilrettelegge for e-læringsløsninger  pågår Utvikle og gjennomføre kompetansetiltak  pågår Iverksette kompetanseprogram for innføring av KAD  tidligst fra sein høst Utvikle og ta i bruk introduksjonsprogram for nyansatte  straks ferig Videre implementering av LEAN i virksomhetene  pågår

62 Dette skjer i Nes: for alle ansatte Hold av 2. november
Motivasjon Mestring LuckyLinda  et ekte fyrverkeri fra Kjøllefjord Gjennomfører to halvdagsseminar Mer info kommer

63 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!
Nes kommune Sentrale analyser og bakgrunnsinformasjonen, hentet fra presentasjonen i kommunestyret mars 2015

64 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Hvordan kom vi fram til disse hovedgrepene? Prosjektgjennomføring Prosjektgruppe – styringsgruppe Forankring både administrativt og politisk gjennom dialogmøte og informasjon Eksterne konsulenter som er involvert i hele prosessen inkludert gjennomføringsfase Tiltaksutvikling Utviklet i tett samarbeid med ledere og tillitsvalgte og dialogmøte Prosessene i virksomhetene Bemanningsplanlegging og reviderte budsjett Skape heltidskultur LEAN – prosessforbedring, «bestiller-utfører» - organisering Tiltaksoppfølging

65 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Hvordan kom vi fram til disse hovedgrepene? Prosjektgjennomføring Prosjektgruppe – styringsgruppe Forankring både administrativt og politisk gjennom dialogmøte og informasjon Eksterne konsulenter som er involvert i hele prosessen inkludert gjennomføringsfase Tiltaksutvikling Utviklet i tett samarbeid med ledere og tillitsvalgte og dialogmøte Prosessene i virksomhetene Bemanningsplanlegging og reviderte budsjett Skape heltidskultur LEAN – prosessforbedring, «bestiller-utfører» - organisering Tiltaksoppfølging

66 Nes kommunes utfordringsbilde, også videre framover
Lavere skatteinngang og et inntektsnivå i 2013 som er 8,4 % lavere enn landsgjennomsnittet Behovet for pleie og omsorgstjenester er i ,7 % lavere enn landsgjennomsnittet, jmf. kriteriesettet for rammetilskuddet til KMD I praksis betyr dette at Nes må drifte tjenestetilbudet med 14,1 % lavere kostnadsnivå for å komme på nivå med kommunegruppen Nes kommune driver ca. 20 mill. kroner dyrere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 7 i 2013 Teoretisk innsparingsmål for omstillingsprosjektet er å tilpasse driften på nivå med gjennomsnittet for kommunegruppe 7 i løpet av økonomiplanperioden

67 Sammenligningskommuner i KOSTRA - karakteristika
Kjennetegn ved kommunegruppe 7: 32 mellomstore kommuner (2008) med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Kommunegruppe 13: Store kommuner utenom de fire største byene

68 Behov for PLO-tjenester som er ca. 6% lavere enn landsgjennomsnittet

69 Beregning av kostnader pr
Beregning av kostnader pr. innbygger korrigert for behov – «sammenligne epler og epler»

70

71 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Resultat 2014 – merforbruk på 28,7 mill.kr Bildet er dermed ytterligere forverret i Meget alvorlig situasjon. Når budsjettforslaget ble utarbeidet høsten 2014 og vedtatt i desember lå merforbruket an til 16 mill.kr. Resultatet er med på å endre forutsetningene i 2015 og framover

72 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Vri ressursene fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring Hovedstrategien i Omsorgsplan Rett hjelp til rett tid Hjemmetjenester er grunnpilaren i framtidens helse- og omsorgstjenester Dreiningen er tråd med statlige føringer og intensjonen i Samhandlingsreformen Økt satsing på tidlig innsats og hverdagsrehabilitering – sikre at innbyggerne i Nes kan leve lengst mulig i eget hjem (strategi i kommuneplanens samfunnsdel ) Redusere antallet institusjonsplasser for å gjennomføre omfordelingen av ressurser og nødvendig aktivitetstilpasning til økonomiske rammer Tilpasse Nes sykehjem til fremtidens behov for spesialplasser og korttidsplasser og dreie hovedfunksjonen fra botilbud til behandlings- og opptreningstilbud med økt andel korttidsplasser og gjennomstrømning Hovedstrategien i Omsorgsplan Hjemmetjeneste er grunnpilaren i helse og omsorgstjenestene framover, dette er i tråd med hovedprinsippene i Samhandlingsreformen. Mestringsperspektivet, forebyggende og helsefremmende perspektiv med fokus på egenmestring hos brukerne

73 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger Samlokalisering av enheter og tjenester med tilknyttede boenheter er sentrale virkemidler: for å møte fremtidig vekst og behov for å utnytte kapasitet og skape synergier for i større grad sikre kostnadseffektive og økonomisk bærekraftige tjenester Sammenhengen mellom utviklingen i kostnader og produksjon Agenda Kaupang har erfaring med arbeid med turnusgrupper og størrelse på enheter i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg Stordriftsfordeler gir robuste bemanningsløsninger og mulighet for fleksible arbeidstidsordninger Bedret mulighet for å skape en heltidskultur med høyere kvalitet på tilbudet, større stillingsstørrelser og fordeling av ugunstig arbeidstid (helg og natt) på flere ansatte Står beskrevet fra side 55 i rapporten. En oppnår stordriftsfordeler dersom en kan øke antall elever i skolen, antall beboere på avdelingene ved sykehjem, i omsorgsboliger eller antall barn i barnehagen uten tilsvarende vekst i bemanning. «Serve flere for samme bemanning». Også argumenter når det gjelder kvalitet på tjenestene, færre ansatte pr tjenestemottaker og mer robuste bemanningsløsninger, større fagmiljøer og mindre sårbarhet ved fravær (høyere grunnbemanning, flere fast ansatte, færre vikarer)

74 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Helse- og velferdssenter samlokalisert med omsorgsboliger Samle store tjenester med tilknyttede aktivitets- og servicefunksjoner og egnede boenheter (med heldøgns bemanning): Administrasjon til hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten, ergo/fysio, psykiatri- og rustjenesten og andre aktuelle tjenester Dag- og aktivitetstilbud for alle tjenestene Hjelpemiddellager Servicesenter for velferdsteknologi Kafetilbud Etc. (for eksempel samarbeid med frivillig sektor) Stort nok til å huse flere ulike aktiviteter i tillegg til administrasjonslokaler (kontorer og møterom) Avgjørende at det er samlokalisert med første byggetrinn av omsorgsboligene (samdrift og stordriftsfordeler)

75 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Opprettholde dagens dekningsgrad (17 % som måltall) ved å utvikle en boligstrategi som ser framtidig behov for langtidsopphold og heldøgns bemannede boliger samlet for innbyggere over 80 år Beregnet behov for 336 heldøgns bemannede omsorgsplasser/boliger i dersom dekningsgrad på 17 % skal opprettholdes Må planlegge og utvikle alternativer til langtidsopphold i institusjon Boligstrategi som ser institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning i sammenheng/som en ressurs Dialogmøte/markedsdialog om helse- og velferdssenter inkludert 48 omsorgsboliger med heldøgns bemanning Beregnet behov for totalt 493 differensierte botilbud i 2040 dersom dekningsgrad botilbud over 80 år på 25 % skal opprettholdes Utelukkende å styre etter antall inst.plasser vil ikke dekke framtidas behov og samtidig sikre tilstrekkelig kapasitet på individuelt tilpassede botilbud. Nes vil få en meget dårlig helse og omsorgstjeneste hvis vi ikke tar disse grepene nå! Må se heldøgns omsorg som en ressurs. Dekningsgrad totalt 25 %. Politisk vedtatte dekningsgrader som det planlegges og styres etter mot 2040.

76 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Strategisk analyse av dekningsgrader og framskrevet behov for heldøgns botilbud for innbyggere over 80 år Middels vekst Bak analysen ligger framskrivning av befolkningen, jf. tidligere lysark om hvor mange eldre det blir i hver alderskategori framover. Det vil bli fremlagt sak til politisk behandling i vår om nivå på dekningsgrad for botilbud med heldøgns omsorg for innbyggere 80 år og eldre. Målet er at strategisk utvikling styres etter dekningsgrad og ikke etter antall plasser i fremtiden. 17 % som gjennomsnitt for heldøgns bemannede tilbud og 25 % botilbud 80 + totalt Oppdatert oversikt med strategisk analyse, som er vedlegget i saken. En endring for årene 2018 og 2022 som forklares.

77 Det gode liv der elvene møtes!
Nes kommune Snitt kostra kommunegruppe 7 t 2013 var 17,2 %. Vi har lagt opp til snitt 17 %. Med botilbud på NBSS og utbygging av min. 48 boenheter i 2016 vil vi få en «topp» som vi kan «flyte» på i noen år, før neste byggetrinn. Det gir oss bedre tid til å planlegge videre utvikling og hvordan boligprogrammet bør være satt sammen. Eks. kommunalt vs. eller i samarbeid med private.

78 Øvrige prioriterte fokusområder i Helse og velferd i økonomiplanperioden (1 av 2)
Avklare forventet tjenestenivå for innbyggerne i Nes kommune Tydelige tildelingskriterier og kvalitetsstandarder bør vedtas og innføres Avklare og styrke Tildelingsenhetens rolle som myndighetsutøver, herunder hensiktsmessig organisering, kapasitet og kompetanse Utvikle bemanningsløsninger og turnusplaner som er tilpasset robuste fagmiljøer og stordriftsløsninger, samt møte behovet for brukerorienterte tjenester Økt andel høyskoleutdannede i tjenestene, primært institusjonstjenesten og miljøarbeidertjenesten Innføre veiledende standarder for bemanning i avdelingene (pleiefaktor) Sertifiseringsordninger Strategisk kompetanseplanlegging, herunder etablere en heltidskultur og prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse

79 Utfordringene henger sammen
Sykefravær Omdømme Rekruttering Kompetanse Heltid/deltid Sykefravær i kommunesektoren: 9,4 % (Kilde: Pai, KS) 53 % jobber deltid – stor arbeidskraftsressurs (Kilde: KS Arbeidsgivermonitor, 2014) Innovasjon Mot 2023: økt arbeidskraftsbehov med 14 % (Kilde: KS Arebeidsgivermonitor, 2014)

80 Utfordringsbilde for Helse og velferd i Nes
*Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er her kun beregnet ut i fra antall årsverk fordelt på antall ansatte

81 Målet Etablere en heltidskultur og prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

82 Øvrige prioriterte fokusområder i Helse og velferd i økonomiplanperioden (2 av 2)
Mer planmessig styring og ledelse av tjenestene i helse og velferd Mer hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering av tjenestene i Helse og velferd IKT-verktøy Håndtere veksten i økt behov (flere brukere) ved å begrense økningen i økonomiske rammer. Gjøre økonomiske beregninger som viser hvordan Nes kommune kan hente inn den økonomiske innsparingen på kr. 20 millioner i økonomiplanperioden

83 Våg å tenke nytt om «Rett hjelp til rett tid»
Nes kommune Det gode liv der elvene møtes!


Laste ned ppt "Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google