Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinator og koordinering. 2 Erfaring fra Byggherretilsyn utført i perioden 2010 – 2012  > 60 % hadde ikke SHA-plan  Mangelfulle risikovurderinger,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinator og koordinering. 2 Erfaring fra Byggherretilsyn utført i perioden 2010 – 2012  > 60 % hadde ikke SHA-plan  Mangelfulle risikovurderinger,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinator og koordinering

2 2 Erfaring fra Byggherretilsyn utført i perioden 2010 – 2012  > 60 % hadde ikke SHA-plan  Mangelfulle risikovurderinger, eks. kartlegging av farlige materialer /stoffer ved rivearbeid  Noen byggherrer er gode på å utarbeide håndbøker, informasjonsmateriale og SHA planer, men følger dårlig opp ute på bygge- og anleggsplassen.  På bakgrunn av dette ble Koordinatorskolen etablert!

3 Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer  å være koordinator  å koordinere  krav og ansvar som påhviler koordinator  oppgaver som tilfaller koordinator  i prosjekteringsfasen  i utførelsesfasen  utveksling av eksempler for felles læring Koordinator og koordinering

4 Innledende spørsmål:  Hva er forskjellen på koordinators (KP) og prosjekterendes plikter og oppgaver?  Hva er forskjell på koordinators (KU) og arbeidsgivers plikter og oppgaver?  Er koordinering og samordning det samme – hva er evt. forskjellen? Koordinator og koordinering

5 Agenda Koordinator og koordinators rolle Koordinering  Hvorfor  Hva  Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter  Koordinering i prosjekteringsfasen – hvordan  Entreprenørens plikter vs. KUs plikter  Koordinering i utførelsesfasen – hvordan (Gruppeoppgave – avsatt tid 1 time)

6 Hjemmelskrav - revidert BHF inneholder 1.Innledende bestemmelser 2.Byggherrens plikter 3.Den prosjekterendes plikter 4.Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter 5.Straff 6.Avsluttende bestemmelser Koordinator

7 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator 1. ledd Krav til koordinering 2. ledd Byggherrens ansvar 3. ledd Vurdering av rollekonflikt 4. ledd Skriftlig avtale 5. ledd Krav til kompetanse

8 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Krav til koordinering flere virksomheter  Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. på byggherrens vegne  Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14 og § 15 i denne forskriften. Merk: Merk: Ikke krav om koordinator dersom hele prosjekteringen eller hele utførelsen foretas av en virksomhet! Men BH kan velge å peke ut koordinator også da. Koordinator

9 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Byggherrens ansvar  Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator.  Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området. Koordinator

10 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Vurdering av rollekonflikt før andre plikter konflikt  Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.  Fremdriftsansvar  Økonomisk ansvar for eks. entreprenøren  Lojalitetskonflikt overfor egen arbeidsgiver og byggherre  ER DET MULIG FOR ENTREPRENØREN Å VÆRE KOORDINATOR? Koordinator

11 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Skriftlig avtale  Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha.  Arbeidsgiver juridisk kontraktspart  KP/KU er arbeidsgivers kontaktperson  Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Koordinator

12 Kontraktsmaler utarbeidet av Standard Norge Byggblankett 8440 A oppfyller krav i BHF § 13 gjennom en skriftlig avtale Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Byggblankett 8440 B oppfyller krav i BHF § 13 – jfr. kommentar til § 13 skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er utpekt flere koordinatorer. Skriftlig avtale

13  BHF § 14 og Byggeblankett 8440 B bokstav j) og k) beskriver at koordinering i prosjekteringsfasen omfatter følgende oppgaver: Koordinator - prosjekteringsfasen

14 Kunne en sikrere løsning vært beskrevet i prosjekteringen?

15 Koordinator - prosjekteringsfasen Er fremdriften godt nok planlagt?

16  BHF § 14 og Byggeblankett 8440 B bokstav l) til q) beskriver hva koordinering i utførelsesfasen omfatter:  KU bør ha fullmakt til å stanse arbeid ved overhengende fare for liv og helse. Koordinator - utførselsesfasen

17 Koordinering § 9 a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge-eller anleggsplassen c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer h) forsvarlige arbeidstidsordninger i) tilfredsstillende personalrom j) forsvarlig innkvartering.

18 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Krav til kompetanse nødvendige kunnskap  Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid.  Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid. Koordinator

19 Koordinator - kompetansekrav den nødvendige kunnskap Hva er den nødvendige kunnskap for KP?  Innsikt, kunnskap og forståelse om  lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS  entreprisemodeller  rollefordeling i kontraktsforhold  risiko og risikovurderinger  prosjekteringsprosessen Den som koordinerer bør ha nødvendig kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne utfordre sterke faglige team på deres planer, valg og risikovurderinger slik at SHA ivaretas i helheten. Formålet med forskriften: Å verne arbeidstakere mot farer!! Det vil si: Hel og verdig hjem fra jobb!

20 Koordinator - kompetansekrav i tillegg Hva er i tillegg nødvendig kunnskap for KU ?  Tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens  aktører  byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser  tidsaktuell praksis  Vil variere fra prosjekt til prosjekt. Byggherre må vurdere utfra prosjektets omfang, kompleksitet og risikobilde.

21 Hva innebærer det å være koordinator? Byggherrens «smørekanne» mhp SHA. etterspørre vurderinger, planer, valg enkeltvis og på tvers mellom virksomhetene stille kritiske spørsmål I prosjekteringsfasen informasjonsflyt hverandres planer og valg av løsninger  Å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, i grensesnitt mellom ulike fag slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. Koordinators rolle

22 Hva innebærer det å være koordinator? Byggherrens «smørekanne» med hensyn på SHA. etterspørre vurderinger, planer, valg enkeltvis og på tvers mellom virksomhetene stille kritiske spørsmål I utførelsesfasen  Å følge opp risikoforhold og at de spesifikke tiltakene i SHA-planen blir gjennomført  Å følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko  Å se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt  Å sørge for at det føres oversiktslister Koordinators rolle

23 Bidra til å forebygge!!

24 Forutsetninger for å koordinere  God oversikt  Tett dialog  Aktiv  Stor grad av tilstedeværelse (vurdering av tilstedeværelse)  Engasjement for saken «gjennomslagskraft» Må inneha den nødvendige kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne «utfordre» sterke faglige team  på deres respektive planer  på deres valg og risikovurderinger slik at hensynet til SHA ivaretas helhetlig. Koordinators rolle KPByggAnleggKU

25 Krav og ansvar som påhviler koordinator  Koordinator har ansvar for å ivareta BHF § 14.  Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse, er koordinator strafferettslig ansvarlig.  Lite eller ingen rettspraksis enda...... Koordinator

26 Organisering

27 Utgangspunktet er EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser. I begrunnelsen for direktivet, heter det: «Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller d dd dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved m mm mer enn halvparten av arbeidsulykkene i Fellesskapet.» Koordinering - hvorfor

28 28 Foto: Bygg.no Utforkjøring med tung lastemaskin på Vestlandet. Hvor var tippstoppen på kanten av tippen? Hvor var koordinatoren? Var tippstopp beskrevet i SHA planen? Hadde noen sjekket om ansvarlig entreprenør hadde beskrevet tippstopp i HMS-planen jf. Forskrift om utførelse av arbeid Kap 27. (tidligere bergaerbeidsforskriften). Holder det å si at ulykken skjedde fordi føreren brukte mobiltelefon? Hadde koordinator fanget opp forholdet ved sin SHA – runde? Var regelverkskompetansen til koordinator god nok slik at kravet var kjent?

29 Koordinering - hva Koordinering handler om å få til å virke sammen !

30 Koordinering - hva Hva koordinering kan bestå av Håndtering av grensesnitt  mellom ulike bygg eller parseller  mellom ulike kontrakter  mellom ulike fag innenfor den respektive kontrakt (del-leveranser utført av flere virksomheter)  mellom koordinering i prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen

31 Koordinering - hva Grensesnittene kan bestå av  arkitektoniske valg  tekniske valg  spesifikke tiltak  tid avsatt for prosjektering og bygging  beslutninger  rekkefølgen av arbeider / aktiviteter i fremdriftsplaner

32 Koordinering - hva Byggherre Virksomhet B Virksomhet D Virksomhet C Virksomhet A

33 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Den prosjekterende skal  risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen under utførelsen av sine oppdrag  ivareta hensynet til SHA gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger.  dokumentere de forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider  beskrive og meddele byggherren dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak

34 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Prosjekterende omfatter alle prosjekterende, også de som detaljprosjekterer for entreprenøren. Må foreta valg som ikke kan medføre fare for arbeidstaker ved f.eks. tverrfaglige gjennomganger med fokus på  byggets/anleggets plassering eller utforming  valg av konstruksjoner for fundamenter og bærende elementer  valg av byggeprodukter  valg av plassering av installasjoner  tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold  fremdriftsplaner

35 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Koordinator prosjektering skal 1.Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.  dvs. tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. 2.Sørge for utarbeidelsen av plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø i henhold til BHF §§ 7 og 8  basert på informasjon fra de prosjekterende og BH.

36 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan Interaksjon mellom koordinator og prosjekterende  Deltakelse i  prosjekteringsmøter  koordineringsmøter mellom ulike prosjekterende og byggherre  Deltakelse på  tverrfaglige gjennomganger  tverrfaglige gjennomganger av prosjekterendes planer (arkitektoniske, tekniske, fremdriftsplaner)  tverrfaglige gjennomganger  tverrfaglige gjennomganger av prosjekterendes risikovurderinger / spesifikke tiltak  Avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA-planen planlegges  i prosjekterings- / koordineringsmøter eller særskilte møter

37 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan Viktig presisering  Oppgavene for KP må ikke sammenblandes med pliktene de prosjekterende har etter BHF kap. 3.  Det er viktig å merke seg at KP ikke er pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger, eller kontrollere og overprøve de risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre, men stille kritiske spørsmål. Vetorett??  De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å gjennomføre.

38 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan Ved arkitektoniske valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift. Det kan bety: Prosjektets form, innhold og planløsning.  I disse valg ligger det en risiko for ulykker ved at det har blitt laget løsninger som er ”umulige” å utføre på prosjektet.  Ved valg av løsninger, kan risikoen under utførelsen reduseres betydelig (eks. Store utgravinger og større terrenginngrep, grunnforhold, passerende trafikk,. Ved tekniske valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift. Det kan bety: Hvordan skal det bygges eks. byggemetoder og gjennomføringer.  Slik som valg av elementer, prefab, stålkonstruksjoner, plasstøp, sjakter, adkomst osv. Ved organisasjonsmessige valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift (avklares fortløpende med BH eventuelt BHs representant). Det kan bety: Utbyggingsrekkefølge, entrepriseform og kontraktstruktur

39 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan

40 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter. Entreprenøren, dvs. arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal  følge SHA-planen og byggherrens eller koordinators anvisninger  planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger  foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder SHA- planen  informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen.  sørge for at de forebyggende tiltakene i BHF § 9 gjennomføres.  innarbeide relevante deler av SHA-planen i sitt system for internkontroll  informere byggherren om avvik fra SHA-planen  informere verneombudet om SHA-planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet.  på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle SHA- tiltak som skal treffes på bygge- eller anleggsplassen.

41 41 Hovedbedrift Hovedbedrift har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes verne og miljøarbeid. Følger av AML § 2-2 og IK- forskriftens § 6. Samordning kan omfatte blant annet aktiviteter som:  felles vernerunder  registreringsrutiner for avvik  tilrettelagt vernetjeneste for alle  at verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde  at hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr  felles beredskaps- og varslingsplan, beredskaps- og førstehjelpsutstyr  etablere og vedlikeholde et felles stoffkartotek  felles sikringstiltak som for eksempel stillas, tildekkinger, rekkverk  introduksjon av nye arbeidstakere på byggeplassen (SHA-plan og rutiner)

42 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter. KU skal  følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-plan  følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner  følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-planen  koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til SHA, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter  se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres  sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15

43 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter. Er det sørget for god nok riggplass til kraner, betongpumper mv.?

44 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Interaksjon mellom koordinator og utførende Deltakelse i  entreprenørens produksjonsplanlegging  fremdriftsplanlegging utrolig viktig!  entreprenørens vernerunder  oppfølging av at entreprenøren gjennomfører SHA-planen  oppfølging av § 9 forebyggende tiltak vedr. riggforhold  Hvordan ser sjekkpunktene ut opp mot definert risiko i SHA / HMS Det er mange «støy, lys og trekkrunder som gåes»  byggemøter mellom utførende og byggherre  oppfølging av at entreprenøren gjennomfører SHA-planen Avholde møter hvor innholdet i SHA-planen drøftes  i byggemøter eller særskilte møter

45 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Koordinator utførelse skal 1.Følge opp at de spesifikke tiltakene i SHA-planen blir gjennomført 1.følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 2.følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 2.Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko 1.følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner 2.følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter. 3.Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt 4.Sørge for at det føres oversiktslister

46 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Viktig presisering KU ikke er pålagt å gjennomføre en løpende risikovurdering  Det er viktig å merke seg at KU ikke er pålagt å gjennomføre en løpende risikovurdering under gjennomføring av prosjektet.  Dette er det arbeidsgivere og enmannsbedrifter som er pålagt, jf. BHF § 18, 2. ledd.  ref. internkontrollforskriften.  Kap.7 i Forskrift om organisering ledelse og medvirkning  Byggherre bør kontraktsfeste innsynsrett i bedriftenes HMS- systemer. Hva ser man etter når man ber om IK-system?

47 Koordinering i utførelsesfasen – godt nok her?? Betongelementer raste 2 etg og drepte en familiefar som jobbet under! Kan man etter en SJA si at slikt arbeid er trygt da??

48 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Fremdriftsplan  Viktig hjelpemiddel/verktøy

49 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Informasjon fra KP til KU  Overleveringen av informasjon og samarbeid mellom KP og KU - iht forskrift skal dette gjøres skriftlig  Kan oppstår noen utfordringer med ansvarsoverføring, spesielt i prosjekter som går over lang tid og der entreprisene starter opp til ulik tid.  Erfaringer fra salen?

50 Koordinering i utførelsesfasen Krav iht. BHF § 14 - og/eller etablert praksis - eksempler  Gjennomføre oppstartsmøter med alle entreprenører, med gjennomgang av SHA-plan, risikovurderinger og spesifikke tiltak (delvis etablert praksis/BHF§14, pkt. c)  Fange opp endringer i fremdrift, egne fremdriftsmøter? (BHF § 14, pkt. b)  Sjekke at entreprenøren har system for SJA og plan for hvilke typer arbeid de skal gjøre SJA for (etablert praksis å følge opp at arbeidsgiver følger BHF§18, 4. avsnitt)  Delta på vernerunder for å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 Forebyggende tiltak, gjennomføres  Følge opp at det skrives RUH, be om å få kopi eller månedlige oversikter (kontraktskrav; BH ansvar at oppfylles)  Følge opp avviksbehandling (etablert praksis å følge opp at arbeidsgiver følger BHF§18, 4. avsnitt)  Gjennomføre revisjoner (ikke krav i BHF, ikke spesifikt KU-oppgave, men dersom BH har forbeholdt seg retten til å gjøre revisjoner, kan det være at byggherre tillegger KU flere oppgaver)

51 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Oppfølging av BHF § 9 Forebyggende tiltak og BHF § 15 Oversiktslister kommer i tillegg

52 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan Oversiktslister Som ledd i koordineringen skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig. Hvorfor skal KU følge opp akkurat dette punktet? Intensjonen i forskriften er å holde kontroll på hvem som kommer ut/inn på bygget/anlegget slik at også ansettelsesforhold og lønn kan følges opp ved besøk fra Arbeidstilsynet

53 kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale Arbeidstilsynet sier i sine kommentarer til BHF § 14 at BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver kan utføre oppgaver. Dvs. at en entreprenør trenger ikke komme i rollekonflikt for å «hjelpe» en BH. For eks. - plikten til å føre oversiktslister retter seg mot:  Byggherren (BHF § 15) og mot KU (BHF § 14) dersom byggherren har engasjert og kontraktsfestet at KU skal ha oppgaven med «å sørge for at det føres oversiktslister.» denne praksis omtaler AT i kommentaren til BHF § 14 på denne måten: I praksis er det ofte total- eller hovedentreprenøren som gjør jobben med å føre oversiktslister, og denne praksis omtaler AT i kommentaren til BHF § 14 på denne måten: «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.» Oppgaver BH kan «sette bort» uten å skape problemer med rollekonflikt Entreprenøren blir ikke KU ved å føre oversiktslister

54 Koordinator og koordinering Oppsummering Koordinator og koordinators rolle Koordinering  Hvorfor  Hva  Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter  Koordinering i prosjekteringsfasen – hvordan  Entreprenørens plikter vs. KUs plikter  Koordinering i utførelsesfasen – hvordan Gruppeoppgave – avsatt tid 1 time

55 Koordinatorskolen Takk for oppmerksomheten !

56 FIKTIVT CASE Statsbygg som byggherre, har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomføre hhv. planlegging (fase 1) og prosjektering (fase 2) for bygging av et nytt tilbygg som skal huse billettsalg for Nationaltheatret i Oslo sentrum.  I fase 1 vil dette være å vurdere Byggherrens arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg som grunnlag for etablering av prosjekteringsoppdrag for videre arbeid.  I fase 2 vil dette være å vurdere Prosjekterendes planer og valg som grunnlag for detaljprosjektering av løsninger og tegninger. Avsatt tid til arbeid med oppgaven: 30 minutter Avsatt tid til oppsummering: 30 minutter Til gruppeoppgave


Laste ned ppt "Koordinator og koordinering. 2 Erfaring fra Byggherretilsyn utført i perioden 2010 – 2012  > 60 % hadde ikke SHA-plan  Mangelfulle risikovurderinger,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google