Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinator og koordinering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinator og koordinering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinator og koordinering

2 Erfaring fra Byggherretilsyn utført i perioden 2010 – 2012
> 60 % hadde ikke SHA-plan Mangelfulle risikovurderinger, eks. kartlegging av farlige materialer /stoffer ved rivearbeid Noen byggherrer er gode på å utarbeide håndbøker, informasjonsmateriale og SHA planer, men følger dårlig opp ute på bygge- og anleggsplassen. På bakgrunn av dette ble Koordinatorskolen etablert!

3 Koordinator og koordinering
Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller koordinator i prosjekteringsfasen i utførelsesfasen utveksling av eksempler for felles læring Kurset vil sette deltagerne i stand til å å utpeke koordinator med rett kompetanse og egenskaper å involvere koordinator å utøve rollen som koordinator prosjektering å utøve rollen som koordinator utførelse Hensikten med kurset er å heve refleksjonsnivået

4 Koordinator og koordinering
Innledende spørsmål: Hva er forskjellen på koordinators (KP) og prosjekterendes plikter og oppgaver? Hva er forskjell på koordinators (KU) og arbeidsgivers plikter og oppgaver? Er koordinering og samordning det samme – hva er evt. forskjellen?

5 Koordinator og koordinering
Agenda Koordinator og koordinators rolle Koordinering Hvorfor Hva Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Koordinering i prosjekteringsfasen – hvordan Entreprenørens plikter vs. KUs plikter Koordinering i utførelsesfasen – hvordan (Gruppeoppgave – avsatt tid 1 time)

6 Koordinator Hjemmelskrav - revidert BHF inneholder
Innledende bestemmelser Byggherrens plikter Den prosjekterendes plikter Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter Straff Avsluttende bestemmelser Koordinator er en del av Byggherrens plikter

7 Koordinator § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator
1. ledd Krav til koordinering 2. ledd Byggherrens ansvar 3. ledd Vurdering av rollekonflikt 4. ledd Skriftlig avtale 5. ledd Krav til kompetanse Byggherre har ansvar for at dette blir ivaretatt!

8 Koordinator § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator
Krav til koordinering Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14 og § 15 i denne forskriften. Merk: Ikke krav om koordinator dersom hele prosjekteringen eller hele utførelsen foretas av en virksomhet! Men BH kan velge å peke ut koordinator også da. Dette kravet gjelder FLERE VIRKSOMHETER, ikke FLERE KONTRAKTER. Det betyr at dersom Byggherre har en totalentreprise som gjennomføres i samarbeid mellom flere virksomheter, trer krav om koordinering inn. Koordinator opptrer på byggherrens vegne! Iht. BHF er det krav til kun en koordinator til enhver tid. Ved parallell prosjektering ag bygging, rapporterer KP til KU. Kun KU som regnes som Koordinator iht. forskriften.

9 Koordinator § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator
Byggherrens ansvar Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator. Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området. Oppfølging Dersom byggherren har utpekt en koordinator til å utføre alle, eventuelt noen av pliktene nevnt i § 14, så fritar det ikke byggherren for hans ansvar på området. Byggherren har en påserolle, mens Koordinatoren har en utfører-rolle på vegne av Byggherre. Omfanget av byggherrens oppfølgning av koordinatoren vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Hvordan blir dette hvis BH er entreprenør og utpeker seg selv som koordinator? (Monica?) –

10 Koordinator § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator
Vurdering av rollekonflikt Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Fremdriftsansvar Økonomisk ansvar for eks. entreprenøren Lojalitetskonflikt overfor egen arbeidsgiver og byggherre ER DET MULIG FOR ENTREPRENØREN Å VÆRE KOORDINATOR? Vurdering av rollekonflikt Det settes ikke begrensninger for hvilke fysiske eller juridiske personer som kan utpekes som koordinator. Byggherren kan velge å inneha rollen som koordinator selv ved å utpeke denne fra egen organisasjon utpeke koordinatoren hos en av aktørene som allerede er involvert i prosjektet velge å hente inn en utenforstående. Byggherren plikter imidlertid å vurdere om den eller de som utpekes, har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator, og som vil gjøre det vanskelig å gjennomføre pliktene nevnt i §§ 14 og 15. Rollekonflikter vil for eksempel kunne oppstå dersom koordinatoren i utførelsesfasen utpekes hos entreprenøren, samtidig som denne har ansvaret for entreprenørens fremdrift. dette fordi avsatt tid, samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner er veldig sentralt. Innhold i vurderingen •Bakgrunn/beskrivelse av prosjekt/organisering •Definisjon av rollekonflikt (tydeliggjøring) •Utgangspunkt – rollekonflikt kan oppstå •Hvordan arbeidet er tenkt gjennomført –Persongalleri/oppgaver hos entreprenøren –Entreprenørens egen vurdering og rutiner (interne) •Rutiner ved faktisk eller mulig konflikt –F eks at BH omgående overtar koordinatorrollen inntil konfliktsituasjonen er løst •Løpende rapporteringer for å sikre SHA fokus Dilemmadiskusjon: rollekonflikt prosjekteringsleder – KP? rollekonflikt SHA-rådgiver – KP? rollekonflikt byggeleder – KU? Hva med skriftlighet i forhold til vurdering av rollekonflikt? Er dette vanlig? Erfaringer fra salen?

11 Koordinator § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator
Skriftlig avtale Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Arbeidsgiver juridisk kontraktspart KP/KU er arbeidsgivers kontaktperson Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren må også vurdere om koordinatoren skal ha byggherrens fullmakt til å stanse arbeider dersom koordinatoren avdekker forhold som kan medføre overhengende fare for arbeidstakernes liv eller helse. Byggherrens mulighet til å gi koordinatoren fullmakter til å gripe inn overfor de andre aktørene i byggeprosessen, vil kunne avhenge av kontraktsforholdet mellom byggherren og kontraktspart. Byggherren må sørge for at de han engasjerer, får nødvendige ressurser for å ivareta de plikter og oppgaver de skal ivareta. Beskrive arbeidsoppgaver og fullmakter, særlig viktig hvis det legges inn andre oppgaver enn de som står i BHF. Viktig også å klargjøre fullmakter, f.eks. rett til å stanse farlig arbeid, rett til å "nedlegge veto" mot dårlige løsninger Ikke kontraktspart som egen person – viktig! Hva er status rundt omkring? Fortsatt mange som skriver under som "privatperson"?

12 Skriftlig avtale Kontraktsmaler utarbeidet av Standard Norge
Byggblankett 8440 A oppfyller krav i BHF § 13 Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Byggblankett 8440 B oppfyller krav i BHF § 13 – jfr. kommentar til § 13 Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er utpekt flere koordinatorer. En del virksomheter har laget sine egne maler, hvor en slik klargjøring av plikter og fullmakter, samt oppgavefordeling er innbakt. Forskriften er ikke helt tydelig på hvorvidt det er nødvendig med skriftlig avtale dersom koordinatorer eller byggherrens representant er ansatt hos byggherre. Fra juridisk hold er det blitt anbefalt å etablere en skriftlig avtale, da er det dokumentert og sporbart. Sentrale element i avtalene •Avtaleparter og kontaktperson •Oppdragsbeskrivelse – spesifiseres •Rapportering •Fullmakter •Vurdering av interessekonflikt •Dokumentasjon av kompetanse •Fremdrift •Ansvar •Forsikring •Betaling

13 Koordinator - prosjekteringsfasen
BHF § 14 og Byggeblankett 8440 B bokstav j) og k) beskriver at koordinering i prosjekteringsfasen omfatter følgende oppgaver:

14 Koordinator - prosjekteringsfasen
Kunne en sikrere løsning vært beskrevet i prosjekteringen?

15 Koordinator - prosjekteringsfasen
Er fremdriften godt nok planlagt?

16 Koordinator - utførselsesfasen
BHF § 14 og Byggeblankett 8440 B bokstav l) til q) beskriver hva koordinering i utførelsesfasen omfatter: KU bør ha fullmakt til å stanse arbeid ved overhengende fare for liv og helse.

17 Koordinering § 9 a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge-eller anleggsplassen c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer h) forsvarlige arbeidstidsordninger i) tilfredsstillende personalrom j) forsvarlig innkvartering.

18 Koordinator § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator
Krav til kompetanse Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid.

19 Koordinator - kompetansekrav
Hva er den nødvendige kunnskap for KP? Innsikt, kunnskap og forståelse om lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS entreprisemodeller rollefordeling i kontraktsforhold risiko og risikovurderinger prosjekteringsprosessen Den som koordinerer bør ha nødvendig kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne utfordre sterke faglige team på deres planer, valg og risikovurderinger slik at SHA ivaretas i helheten. Formålet med forskriften: Å verne arbeidstakere mot farer!! Det vil si: Hel og verdig hjem fra jobb! lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS viktig å vite hvem de ulike lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS retter seg mot. HVEM - HAR ANSVAR - FOR HVA - NÅR. entreprisemodeller og rollefordeling i kontraktsforhold plasserer ansvar og risiko i et prosjekt ulikt, og måten koordinator agerer på kan da medføre ulike innfallsvinkler risiko og risikovurderinger må se og skjønne det samme bildet som de som har ansvaret for risiko og risikovurderinger for å kunne stille de riktige spørsmålene om farer, årsaker, konsekvenser, risiko – og hvorvidt de rette tiltakene er vurdert og gjennomført prosjekteringsprosessen må se og skjønne det samme bildet som de som har ansvaret for prosjekteringsprosessen for å kunne stille de riktige spørsmålene til rett tid og rett nivå Det er også særdeles KU: må ha kompetanse fra og være ute på anlegg/byggeplass. Kanskje bør man ha anleggsslusk-erfaring? Må være «grevling». Ikke nøye seg med tidlig SHA-pkt på agendaen – «bry» seg gjennom bygge/prosjekteringsmøter Hva er viktig? – synspunkter fra salen!

20 Koordinator - kompetansekrav
Hva er i tillegg nødvendig kunnskap for KU ? Tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens aktører byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser tidsaktuell praksis Vil variere fra prosjekt til prosjekt. Byggherre må vurdere utfra prosjektets omfang, kompleksitet og risikobilde. Må rett og slett kjenne bransjen, og skjønne «spillereglene» ute, kompetanse fra og være ute på anlegg/byggeplass. Kanskje bør man ha anleggsslusk-erfaring? Må være «grevling». Ikke nøye seg med tidlig SHA-pkt på agendaen – «bry» seg gjennom bygge/prosjekteringsmøter Det er også her særdeles viktig å vite hvem de ulike lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS retter seg mot. HVEM - HAR ANSVAR - FOR HVA - NÅR. Hva har Byggherre ansvar for & KU - versus entreprenør & verneombud. Hva er viktig? – synspunkter fra salen!

21 Koordinators rolle I prosjekteringsfasen
Hva innebærer det å være koordinator? Byggherrens «smørekanne» mhp SHA. etterspørre vurderinger, planer, valg enkeltvis og på tvers mellom virksomhetene stille kritiske spørsmål I prosjekteringsfasen Å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. Ref. figur; Infoformasjonsflyt MELLOM de prosjekterende. Det fordrer tett kontakt med de som planlegger løsninger Koordineringen i prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende tar hensyn til hverandres planer og valg av arkitektonisk eller teknisk art, og at disse sett i sammenheng ivaretar hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Å sørge for utarbeidelse av SHA-planen SHA-planen skal utarbeides i prosjekteringsfasen for å sikre at de forskjellige arbeidene under utførelsen ikke sammenfaller i tid, slik at arbeidstakerne utsettes for farer.

22 Koordinators rolle Hva innebærer det å være koordinator?
Byggherrens «smørekanne» med hensyn på SHA. etterspørre vurderinger, planer, valg enkeltvis og på tvers mellom virksomhetene stille kritiske spørsmål I utførelsesfasen Å følge opp risikoforhold og at de spesifikke tiltakene i SHA-planen blir gjennomført Å følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko Å se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt Å sørge for at det føres oversiktslister Ref. figur – vennlig, men bestemt! Spesielt viktig; Oppfølgingen skal sørge for at arbeidene foregår i samsvar med tidsplanen, slik at det ikke oppstår tidspress, og at de spesifikke tiltakene blir gjennomført som planlagt. Det er viktig at koordinator følger opp at det avsettes tilstrekkelig tid. Det fordrer tett kontakt med de som planlegger fremdriften! KU må ha kompetanse fra og være ute på anlegg/byggeplass. Kanskje bør man ha anleggsslusk-erfaring? Må være «grevling». Ikke nøye seg med tidlig SHA-pkt på agendaen – «bry» seg gjennom bygge/prosjekteringsmøter Hva er viktig? – synspunkter fra salen!

23 Koordinators rolle Bidra til å forebygge!!
Ref. figur – vennlig, men bestemt! Spesielt viktig; Oppfølgingen skal sørge for at arbeidene foregår i samsvar med tidsplanen, slik at det ikke oppstår tidspress, og at de spesifikke tiltakene blir gjennomført som planlagt. Det er viktig at koordinator følger opp at det avsettes tilstrekkelig tid. Det fordrer tett kontakt med de som planlegger fremdriften! KU må ha kompetanse fra og være ute på anlegg/byggeplass. Kanskje bør man ha anleggsslusk-erfaring? Må være «grevling». Ikke nøye seg med tidlig SHA-pkt på agendaen – «bry» seg gjennom bygge/prosjekteringsmøter Hva er viktig? – synspunkter fra salen!

24 Koordinators rolle Forutsetninger for å koordinere God oversikt
Tett dialog Aktiv Stor grad av tilstedeværelse (vurdering av tilstedeværelse) Engasjement for saken Må inneha den nødvendige kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne «utfordre» sterke faglige team på deres respektive planer på deres valg og risikovurderinger slik at hensynet til SHA ivaretas helhetlig. Må ha god oversikt over hva som skjer i prosjektet – spesielt endringer – systemer for sikre informasjon – viktig informasjonsformidler! Må ha tett dialog med berørte parter  Byggherre, Prosjekterende og Arbeidsgivere og enmannsbedrifter Må være aktiv i ulike prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter etc. og gi informasjon videre Må sørge for stor grad av tilstedeværelse der det skjer! Må inneha den nødvendige kunnskap og «gjennomslagskraft» for å kunne «utfordre» sterke faglige team. mange sterke og flinke folk i denne bransjen må tørre å utfordre det krever mot og styrke! KP Bygg Anlegg KU

25 Koordinator Krav og ansvar som påhviler koordinator
Koordinator har ansvar for å ivareta BHF § 14. Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse, er koordinator strafferettslig ansvarlig. Lite eller ingen rettspraksis enda......

26 Organisering

27 Koordinering - hvorfor
Utgangspunktet er EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser. I begrunnelsen for direktivet, heter det: «Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene i Fellesskapet.» Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger Dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen Det er krevende å være utførende på sviktende grunnlag!

28 Utforkjøring med tung lastemaskin på Vestlandet
Utforkjøring med tung lastemaskin på Vestlandet. Hvor var tippstoppen på kanten av tippen? Hvor var koordinatoren? Var tippstopp beskrevet i SHA planen? Hadde noen sjekket om ansvarlig entreprenør hadde beskrevet tippstopp i HMS-planen jf. Forskrift om utførelse av arbeid Kap 27. (tidligere bergaerbeidsforskriften). Holder det å si at ulykken skjedde fordi føreren brukte mobiltelefon? Hadde koordinator fanget opp forholdet ved sin SHA – runde? Var regelverkskompetansen til koordinator god nok slik at kravet var kjent? Foto: Bygg.no

29 Koordinering handler om å få til å virke sammen !
Koordinering - hva Koordinering handler om å få til å virke sammen !

30 Koordinering - hva Hva koordinering kan bestå av
Håndtering av grensesnitt mellom ulike bygg eller parseller mellom ulike kontrakter mellom ulike fag innenfor den respektive kontrakt (del-leveranser utført av flere virksomheter) mellom koordinering i prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen Grensesnitt kan bestå av flg. med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø arkitektoniske valg tekniske løsninger spesifikke tiltak tid avsatt for prosjektering og bygging, beslutninger rekkefølgen av arbeider / aktiviteter i fremdriftsplaner i store prosjekter der de ulike entreprisene går ut på anbud til forskjellig tid (prosjekter med overlapp i tid). Det medfører blant annet at et prosjekt har både KP og KU aktive i samme prosjekt, men der fordelingen går på entreprisenes faser

31 Koordinering - hva Grensesnittene kan bestå av arkitektoniske valg
tekniske valg spesifikke tiltak tid avsatt for prosjektering og bygging beslutninger rekkefølgen av arbeider / aktiviteter i fremdriftsplaner Med arkitektoniske valg menes byggets eller anleggets form, innhold og planløsning som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg, rom med stor romhøyde etc. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold, blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk. Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystem, det må velges tekniske løsninger som innebærer at konstruksjonene er stabile under oppføring og riving, valg av byggeprodukter, tekniske installasjoner og lignende. Spesifikke tiltak - f.eks. bestemte sikringstiltak, bestemte arbeidstider etc. som kan ha betydning for planlegging av arbeidet, tid og kost. tid avsatt for prosjektering og bygging, beslutninger rekkefølgen av arbeider / aktiviteter i fremdriftsplaner i store prosjekter der de ulike entreprisene går ut på anbud til forskjellig tid (prosjekter med overlapp i tid). Det medfører blant annet at et prosjekt har både KP og KU aktive i samme prosjekt, men der fordelingen går på entreprisenes faser

32 Koordinering - hva Byggherre Virksomhet B Virksomhet D Virksomhet C
Virksomhet A Hver av disse aktørene er ansvarlig for sine planer og valg! Byggherre ved koordinator prosjektering er ansvarlig for å koordinere disse. Koordinering er å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet.

33 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter
Den prosjekterende skal risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen under utførelsen av sine oppdrag ivareta hensynet til SHA gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. dokumentere de forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider beskrive og meddele byggherren dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak Viktig med godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom de prosjekterende og koordinator, også pga klart grensesnitt i forhold til ansvar, eksempelvis garantiansvar knyttet til prosjekterte løsninger.

34 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter
Prosjekterende omfatter alle prosjekterende, også de som detaljprosjekterer for entreprenøren. Må foreta valg som ikke kan medføre fare for arbeidstaker ved f.eks. tverrfaglige gjennomganger med fokus på byggets/anleggets plassering eller utforming valg av konstruksjoner for fundamenter og bærende elementer valg av byggeprodukter valg av plassering av installasjoner tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold fremdriftsplaner Viktig med godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom de prosjekterende og koordinator, også pga klart grensesnitt i forhold til ansvar, eksempelvis garantiansvar knyttet til prosjekterte løsninger.

35 Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter
Koordinator prosjektering skal Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. dvs. tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. Sørge for utarbeidelsen av plan for sikkerhet, helse og arbeids-miljø i henhold til BHF §§ 7 og 8 basert på informasjon fra de prosjekterende og BH.

36 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan
Interaksjon mellom koordinator og prosjekterende Deltakelse i prosjekteringsmøter koordineringsmøter mellom ulike prosjekterende og byggherre Deltakelse på tverrfaglige gjennomganger av prosjekterendes planer (arkitektoniske, tekniske, fremdriftsplaner) tverrfaglige gjennomganger av prosjekterendes risikovurderinger / spesifikke tiltak Avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA-planen planlegges i prosjekterings- / koordineringsmøter eller særskilte møter Ulik deltakelse avhenger av hvordan prosjektet er organisert.

37 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan
Viktig presisering Oppgavene for KP må ikke sammenblandes med pliktene de prosjekterende har etter BHF kap. 3. Det er viktig å merke seg at KP ikke er pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger, eller kontrollere og overprøve de risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre, men stille kritiske spørsmål. Vetorett?? De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å gjennomføre.

38 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan
Ved arkitektoniske valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift. Det kan bety: Prosjektets form, innhold og planløsning. I disse valg ligger det en risiko for ulykker ved at det har blitt laget løsninger som er ”umulige” å utføre på prosjektet. Ved valg av løsninger, kan risikoen under utførelsen reduseres betydelig (eks. Store utgravinger og større terrenginngrep, grunnforhold, passerende trafikk, . Ved tekniske valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift. Det kan bety: Hvordan skal det bygges eks. byggemetoder og gjennomføringer. Slik som valg av elementer, prefab, stålkonstruksjoner, plasstøp, sjakter, adkomst osv. Ved organisasjonsmessige valg skal det tas spesielt hensyn til SHA ved bygging og drift (avklares fortløpende med BH eventuelt BHs representant). Det kan bety: Utbyggingsrekkefølge, entrepriseform og kontraktstruktur Etterspørre!!! Overfokus på bygging, underfokusert på drift.

39 Koordinering i prosjekteringsfasen - hvordan
Etterspørre!!! Forstørre, dele ut! Også neste tabell

40 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter.
Entreprenøren, dvs. arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge SHA-planen og byggherrens eller koordinators anvisninger planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder SHA- planen informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen. sørge for at de forebyggende tiltakene i BHF § 9 gjennomføres. innarbeide relevante deler av SHA-planen i sitt system for internkontroll informere byggherren om avvik fra SHA-planen informere verneombudet om SHA-planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet. på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle SHA- tiltak som skal treffes på bygge- eller anleggsplassen. Entreprenør omfatter alle utførende, også i underliggende kontraktkjede.

41 Hovedbedrift Hovedbedrift har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes verne og miljøarbeid. Følger av AML § 2-2 og IK-forskriftens § 6. Samordning kan omfatte blant annet aktiviteter som: felles vernerunder registreringsrutiner for avvik tilrettelagt vernetjeneste for alle at verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde at hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr felles beredskaps- og varslingsplan, beredskaps- og førstehjelpsutstyr etablere og vedlikeholde et felles stoffkartotek felles sikringstiltak som for eksempel stillas, tildekkinger, rekkverk introduksjon av nye arbeidstakere på byggeplassen (SHA-plan og rutiner)

42 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter.
KU skal følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-plan følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-planen koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til SHA, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15 Entreprenør omfatter alle utførende, også i underliggende kontraktkjede.

43 Entreprenørens plikter vs. KUs plikter.
Er det sørget for god nok riggplass til kraner, betongpumper mv.? Entreprenørens plikter vs. KUs plikter. Hvordan kan man forebygge slikt – om man klarer å forebygge, spiller det ingen rolle om man er langt inn på entreprenørens domene. Da har arbeidsgiver bevist at denne ikke er i stand til å forebygge slik risiko.

44 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Interaksjon mellom koordinator og utførende Deltakelse i entreprenørens produksjonsplanlegging fremdriftsplanlegging utrolig viktig! entreprenørens vernerunder oppfølging av at entreprenøren gjennomfører SHA-planen oppfølging av § 9 forebyggende tiltak vedr. riggforhold Hvordan ser sjekkpunktene ut opp mot definert risiko i SHA / HMS Det er mange «støy, lys og trekkrunder som gåes» byggemøter mellom utførende og byggherre Avholde møter hvor innholdet i SHA-planen drøftes i byggemøter eller særskilte møter Ulik deltakelse avhenger av hvordan prosjektet er organisert.

45 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Koordinator utførelse skal Følge opp at de spesifikke tiltakene i SHA-planen blir gjennomført følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt Sørge for at det føres oversiktslister Byggherrens «tilleggs»ansvar: Hvordan skal dette gjøres? Ved å delta på vernerunder? Inspeksjoner på bygge/anleggsområdet? Gjennomgang av entreprenørens IK og HMS perm i prosjektet?

46 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Viktig presisering Det er viktig å merke seg at KU ikke er pålagt å gjennomføre en løpende risikovurdering under gjennomføring av prosjektet. Dette er det arbeidsgivere og enmannsbedrifter som er pålagt, jf. BHF § 18, 2. ledd. ref. internkontrollforskriften. Kap.7 i Forskrift om organisering ledelse og medvirkning Byggherre bør kontraktsfeste innsynsrett i bedriftenes HMS-systemer. Hva ser man etter når man ber om IK-system?

47 Koordinering i utførelsesfasen – godt nok her??
Betongelementer raste 2 etg og drepte en familiefar som jobbet under! Kan man etter en SJA si at slikt arbeid er trygt da??

48 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Fremdriftsplan Viktig hjelpemiddel/verktøy Ved revisjoner av fremdriftsplaner og etappevise utbyggings-/faseplaner; - MÅ vurdere å revidere risikoanalysene pga. endrede forutsetniger. Må meddeles de prosjekterende Hva skal være detaljeringsgraden? Hva med prosjektering vs utførelse? I prosjektering ser vi ofte bare dato for forventet start og slutt for prosjektet. Hvordan kan dette brukes til å se på samtidighet? Astri bør ha et godt eksempel fra T3 her..... Fokusere på bla. Konflikt tidsbehov – tidskrav? Konflikt sikkerhet – byggbarhet? Konflikt økonomi – sikkerhet? Forskjell små kontra store prosjekter?

49 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Informasjon fra KP til KU Overleveringen av informasjon og samarbeid mellom KP og KU - iht forskrift skal dette gjøres skriftlig Kan oppstår noen utfordringer med ansvarsoverføring, spesielt i prosjekter som går over lang tid og der entreprisene starter opp til ulik tid. Erfaringer fra salen?

50 Koordinering i utførelsesfasen
Krav iht. BHF § og/eller etablert praksis - eksempler Gjennomføre oppstartsmøter med alle entreprenører, med gjennomgang av SHA-plan, risikovurderinger og spesifikke tiltak (delvis etablert praksis/BHF§14, pkt. c) Fange opp endringer i fremdrift, egne fremdriftsmøter? (BHF § 14, pkt. b) Sjekke at entreprenøren har system for SJA og plan for hvilke typer arbeid de skal gjøre SJA for (etablert praksis å følge opp at arbeidsgiver følger BHF§18, 4. avsnitt) Delta på vernerunder for å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 Forebyggende tiltak, gjennomføres Følge opp at det skrives RUH, be om å få kopi eller månedlige oversikter (kontraktskrav; BH ansvar at oppfylles) Følge opp avviksbehandling (etablert praksis å følge opp at arbeidsgiver følger BHF§18, 4. avsnitt) Gjennomføre revisjoner (ikke krav i BHF, ikke spesifikt KU-oppgave, men dersom BH har forbeholdt seg retten til å gjøre revisjoner, kan det være at byggherre tillegger KU flere oppgaver) IKKE gjennomgå entreprenørens IK-system, men KAN gjøre revisjoner – avtales spesielt

51 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Skrive ut og dele ut Oppfølging av BHF § 9 Forebyggende tiltak og BHF § 15 Oversiktslister kommer i tillegg

52 Koordinering i utførelsesfasen - hvordan
Oversiktslister Som ledd i koordineringen skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig. Hvorfor skal KU følge opp akkurat dette punktet? Intensjonen i forskriften er å holde kontroll på hvem som kommer ut/inn på bygget/anlegget slik at også ansettelsesforhold og lønn kan følges opp ved besøk fra Arbeidstilsynet

53 Oppgaver BH kan «sette bort» uten å skape problemer med rollekonflikt
Arbeidstilsynet sier i sine kommentarer til BHF § 14 at BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver kan utføre oppgaver. Dvs. at en entreprenør trenger ikke komme i rollekonflikt for å «hjelpe» en BH. For eks. - plikten til å føre oversiktslister retter seg mot: Byggherren (BHF § 15) og mot  KU (BHF § 14) dersom byggherren har engasjert og kontraktsfestet at KU skal ha oppgaven med «å sørge for at det føres oversiktslister.» I praksis er det ofte total- eller hovedentreprenøren som gjør jobben med å føre oversiktslister, og denne praksis omtaler AT i kommentaren til BHF § 14  på denne måten: «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.» Entreprenøren blir ikke KU ved å føre oversiktslister

54 Koordinator og koordinering
Oppsummering Koordinator og koordinators rolle Koordinering Hvorfor Hva Prosjekterendes plikter vs. KPs plikter Koordinering i prosjekteringsfasen – hvordan Entreprenørens plikter vs. KUs plikter Koordinering i utførelsesfasen – hvordan Gruppeoppgave – avsatt tid 1 time

55 Takk for oppmerksomheten !
Koordinatorskolen                                                   Takk for oppmerksomheten !

56 Til gruppeoppgave FIKTIVT CASE
Statsbygg som byggherre, har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomføre hhv. planlegging (fase 1) og prosjektering (fase 2) for bygging av et nytt tilbygg som skal huse billettsalg for Nationaltheatret i Oslo sentrum. I fase 1 vil dette være å vurdere Byggherrens arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg som grunnlag for etablering av prosjekteringsoppdrag for videre arbeid. I fase 2 vil dette være å vurdere Prosjekterendes planer og valg som grunnlag for detaljprosjektering av løsninger og tegninger. Avsatt tid til arbeid med oppgaven: 30 minutter Avsatt tid til oppsummering: minutter


Laste ned ppt "Koordinator og koordinering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google