Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.10.2014 13:25 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.10.2014 13:25 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.10.2014 13:25 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99 ansatte 5100-199 ansatte 6200 eller flere ansatte

2 24.10.2014 13:25 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Bank/finans/forsikring/revisjon 2Bygg- og anleggsvirksomhet 3Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting 4Energi, utenom olje og gass 5Helse/life science 6Høgskole/universitet/forskning 7IT/media/kommunikasjon/tele 8Konsulentvirksomhet 9Kultur 10 Marin 11Maritim 12Olje og gass 13Reiseliv, hotell, restaurant 14Transport/logistikk 15Varehandel, detalj/engros 16Øvrig industri 17Offentlig sektor 18Annet, spesifiser her

3 24.10.2014 13:25 3. Driver bedriften med internasjonal handel? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Import 2Eksport

4 24.10.2014 13:25 4. Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar Generelle næringspolitiske spørsmål Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Tilgang på kapital 2Tilgang på relevant arbeidskraft 3Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø 4Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (Innenfor din klynge) 5Økt kompetanse om internasjonale markeder 6Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk stabilitet) 7Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv 8Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. 9Gode flyforbindelser 10Mer tilgjengelig næringsareal 11Stabilitet i internasjonale markeder

5 24.10.2014 13:25 5. Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Stabilt rentenivå 2Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) 3Økte midler til veibygging 4Økte midler til kollektiv og bane generelt 5Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i storbyene 6Økte midler til forskning og utdanning (FoU) 7Redusert formuesskatt 8Forenkling av plan- og bygningsloven 9Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) 10Økt privatisering av offentlige tjenester 11Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål 12Likeverdige konkurransevilkå r internasjonalt

6 24.10.2014 13:25 6. Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Formuesskatt 2Selskapsskatt (27%) 3Eiendomsskatt på næring 4Moms 5Arbeidsgiveravgift

7 24.10.2014 13:25 7. Formuesskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

8 24.10.2014 13:25 8. Selskapsskatt (27%) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

9 24.10.2014 13:25 9. Eiendomsskatt på næring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

10 24.10.2014 13:25 10. Moms Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

11 24.10.2014 13:25 11. Arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

12 24.10.2014 13:25 12. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar 1Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) 2Tilrettelegging av næringsareal 3Tilrettelegging av boligareal 4Forbedret kollektivnett (buss og bane) 5Å få et fremtidsrettet transportsystem 6Forbedre regionalt samarbeid 7Rekruttere kompetent arbeidskraft 8Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole 9Øke innovasjons- og omstillingsevne 1010 Klima- og miljøutfordringer 1 Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder 1212 Stigende lønnsnivå 1313 Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører

13 24.10.2014 13:25 13. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Økonomisk status og fremtidsutsikt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Nedgang på 50 prosent eller mer 2Nedgang 21-49 prosent 3Nedgang inntil 20 prosent 4Som i 2013 5Vekst inntil 20 prosent 6Vekst 21-49 prosent 7Vekst på 50 prosent eller mer

14 24.10.2014 13:25 14. Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Lavere omsetning 2Samme omsetning som i dag 3Økt omsetning 4Vet ikke

15 24.10.2014 13:25 15. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Flere ansatte 2Tilnærmet som i dag 3Færre ansatte

16 24.10.2014 13:25 16. Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei

17 24.10.2014 13:25 17. Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Kompetanse og rekruttering Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ufaglært/vgs. uten fagbrev 2Fagutdanning 3Bachelorgrad eller tilsvarende 4Mastergrad eller tilsvarende 5Doktorgrad 6Planlegger ikke rekruttering 7Vet ikke

18 24.10.2014 13:25 18. Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Nyutdannede fagarbeidere 2Ufaglærte/VGS uten fagbrev 3Erfarne fagarbeidere 4Nyutdannede akademikere 5Erfarne akademikere

19 24.10.2014 13:25 19. Nyutdannede fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

20 24.10.2014 13:25 20. Ufaglærte/VGS uten fagbrev Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

21 24.10.2014 13:25 21. Erfarne fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

22 24.10.2014 13:25 22. Nyutdannede akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

23 24.10.2014 13:25 23. Erfarne akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

24 24.10.2014 13:25 24. Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ingeniører 2Økonomer 3Jurister 4Samfunnsvitere 5Humanister 6Helsepersonell 7Pedagoger 8Media & kommunikasjon 9Annet

25 24.10.2014 13:25 25. Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? Norge er avhengig av arbeidsinnvandring for å håndtere veksten i arbeidslivet. Samtidig står et høyt antall nordmenn utenfor arbeidslivet. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet 2Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift 3Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge 4Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet

26 24.10.2014 13:25 26. Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

27 24.10.2014 13:25 27. Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

28 24.10.2014 13:25 28. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

29 24.10.2014 13:25 29. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

30 24.10.2014 13:25 30. Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Transport Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

31 24.10.2014 13:25 31. Hvis ja, hvor mye tid per uke? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-29 minutter 230-59 minutter 31-2 timer 43-4 timer 5Over 4 timer

32 24.10.2014 13:25 32. Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Egen bil 2Samkjøring/kompiskjøring 3Buss/trikk/Bybane 4Undergrunnsbane 5Tog 6Går/sykler

33 24.10.2014 13:25 33. Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Egen bil 2Samkjøring/kompiskjøring 3Buss/trikk/Bybane 4Undergrunnsbane 5Tog 6Går/sykler

34 24.10.2014 13:25 34. Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/regularitet) 2Egne kollektivtraséer 3Mindre omstigningstid/total reisetid 4Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) 5Støtte fra arbeidsgiver 6Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) 7Økte bompenger etter dagens ordninger 8Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver 9Skattefradrag på kollektivkort 10Vil ikke bruke kollektivtransport uansett

35 24.10.2014 13:25 35. "Storbysmerter": Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Dårlig fremkommelighet? 2Høyt prisnivå? 3Mangel på arbeidskraft? 4Høye boligpriser? 5Høy leie på næringsbygg? 6Dårlige flytilbud? 7Byggerestriksjoner?

36 24.10.2014 13:25 36. Dårlig fremkommelighet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

37 24.10.2014 13:25 37. Høyt prisnivå? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

38 24.10.2014 13:25 38. Mangel på arbeidskraft? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

39 24.10.2014 13:25 39. Høye boligpriser? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

40 24.10.2014 13:25 40. Høy leie på næringsbygg? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

41 24.10.2014 13:25 41. Dårlige flytilbud? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

42 24.10.2014 13:25 42. Byggerestriksjoner? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

43 24.10.2014 13:25 43. I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 2Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 3Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv

44 24.10.2014 13:25 44. Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært liten grad 1 22 33 44 55 6Svært stor grad 6 7Vet ikke

45 24.10.2014 13:25 45. Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært liten grad 1 22 33 44 55 6Svært stor grad 6 7Vet ikke

46 24.10.2014 13:25 46. Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært liten grad 1 22 33 44 55 6Svært stor grad 6 7Vet ikke

47 24.10.2014 13:25 47. Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Antall kommuner bør reduseres 2Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå

48 24.10.2014 13:25 48. Har kommunestrukturen betydning for verdiskapingen i næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Er til hinder for verdiskapingen 2Har ingen betydning for verdiskapingen 3Vet ikke

49 24.10.2014 13:25 49. Hva er din mening om følgende: ROT-fradrag er 50% refusjon av arbeidskostnader ved håndverkerarbeid i private hjem. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid 2Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid

50 24.10.2014 13:25 50. Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

51 24.10.2014 13:25 51. Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

52 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Stabilitet i olje & gass sektor, ikke utsette store prosjekter til f.eks Asia, hvor resultatet er at kompetansen forsvinner fra Norge. Norge har de siste årene satt ut prosjekter for 50-60 milliarder noe som kunne sørger for stabilitet i bransjen ved rett prosjektgjennomføring. Viktig å se at vi ikke blir drept av skatter/gi bedriftene muligheter til å skape nye arbeidsplasser - og se på skatte - og avgiftspolitikken - mener at bedrifter, slik som jeg driver, burde ikke hatt mva på våre tjenester. Vi får folk i arbeid igjen og sørger for inntekter til andre firma mm. Videre bør en se på infrastruktur. Kanskje se litt ifht bl.a. Sverige som først lager innfrastruktur - tilførselsveier/mm - vi kan fortsatt bare bli bedre og se mer helheter i alt vi gjør. Skaffe likhet for loven når det gjelder innkreving av utestående fordringer. At stat og bedrift/menigmann skal ha samme kraft for å hente inn det andre skylder. Utrolig at staten kan oppfordre til sivil ulydighet ved at der er så stor forskjell i innkrevings metoder. Jeg er undrende til at det ikke "gripes" inn fra politisk hold ift. konsekvensene av at store nybygningsprosjekt innen olje og gass legges til utlandet, med tilhørende reduserte investering i bla. vedlikehold og modifikasjon markedet (ettersom "budsjettene" er brukt opp). Da dette er en stor og vesentlig næring for bla. Vestlandet, samt at reduksjonen har store ringvirkninger i og for leverandørindustrien (det er ikke bare kontraktørene som nedbemanner), så er det nærliggende å tenke at staten i større grad burde ha utøvd mer "statligeierskap" overfor Statoil (som kanskje er "navet" innen olje og gass, spesielt i Hordaland). Jeg er også forundret over at det aksepteres at store "jobber" innenfor olje/gass (og rigg), "tillates" bygget i utlandet (kriterier i anbudsprosesser burde kunne være mer nasjonalistisk tilpasset(?). "All" historikk tilsier også at prisen på bla. nybyggene uansett ender i samme "gate" som norske aktører har gitt i tilbud. Næringsforeningene må forøke å få vekk ein del meiningslause kurs og pålegg som ma er generert av EU eller oljesektoren, Ex "Etterutdanningskurs" for transportnæringa. Kostar transportbedriftene vanvittig i tapt arbeidskraft og kurspengar kvart 5. år - alternativt må dette erstatte all ressursbruk på HMS og internkursing i bedrifta. Muligh for ein ungdom til å få " lappen" på ex buss/lastebil er no så dyrt og omfattande at me om få år står igjen med berre utenlandsk arbeidskraft i desse næringane. Betyr pålagt etterutdanning at køyreopplæringa likevel er for dårlig, eller er den kun eit sugerøyr inn i bedriftene ? Fokuser på det som dere faktisk kan påvirke og nedprioriter alt annet Legg betre til rette for at arbeid kan utførast frå lokale i distriktet, sjølv for bedrifter som har kontor i byar. Det er behov for kontormiljø der folk kan leiga plass eit par dagar i veka, med tilgang på møterom m.m. Tilrettelegging for sykkel til/frå arbeid der viktigare enn veg og bane, både ut frå folkehelse, økonomi, og miljø. Ikke akkurat nå. Lag by -pooler slik at grunneierne er med i forpliktende leie/ta ansvar for butikkstrukturen i fellesskap. Bygg ut veinettet mellom øst og Vestlandet!!

53 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Bedre støtteordninger til forskning og utvikling av nye produkter. Redusere lønnsveksten Noe næringsaktivitet er geografisk betinget. Det offentlige må da legge tilrette for bosetting i bedriftenes nær-områder, både byggeland og relevant infrastruktur som veier, skoler og barnehager med mer, slik at bedriftene sikres et bredere og mer kompetent rekrutteringsgrunnlag og mulig kortere reiseveg til jobb. De enkelte kommunene burde gjørs seg mer nytte av og lytte til næringsforeningene. Vår største utfordring er kostnadsnivået i Norge. Så enkelt, så vanskelig. Flat skatt ROT-fradrag er svært viktig avvikle schengenavtalen før all kompetanse forsvinner fra landet.. øke satsing og rekruttering til yrkesrettede fag. vi må ha verdiskapning. Utbedre veiene til bedre standard Viktig å få på plassen god og rask bane og biltrase mellom Stavanger og Bergen større fokus på alle små utenlandske selskaper som driver og selger varer og tjenester,har disse alle nødvendige papirer i orden. samt prøve redusere skjema velde for små og mellom store bedrifter som prøver etter beste evne å ha kontroll over et skjema velde som er utav kontroll Paralell import og svart arbeid i byggebransjen er et stort problem for vår bedrift. Kollektivtransport: det var ikke med alternativ for lavere pris/gratis kollektiv transport. Da vil flere bruke? Spørsmålet vedr kommunnestrukturen er ledende : "Har kommunestrukturen betydning for næringslivet..." eller alternativ "Er til hinder..............." Synes en del av spørsmålene er ledende. Transport: En bør bygge bybanetraseer til Sotra, Os, Nordhordland. Samt en raskere bane under jordenfra Bergen sentrum til flyplassen. Conteiner"havn" og trailerknutepunkt bør legges til Arna og sluses øst for sentrum uten å berøre sentrumstrafikk. Næringsareal: Søknadsprosesser bør gå vesentlig raskere for utbygging av næringseiendom. Energi: Det bør etableres statlige/kommunale selskap innen fornnybar energi. Samt at BKK bør ha dette som eget målområde. Økt fremkommelighet - bedre samferdsel - er nøkkel til utvikling av Vestlandsregionen. Unngå utspill som Bergen Næringsråd om å øke det statlige eierskapet i næringslivet. Hodeløst. Tilrettelegge regionale eksportsatsinger gjennom delegasjonsreiser til utvalgte markeder. Bygge nettverk.

54 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Like konkurransevilkår og objektivitet er helt avgjørende. Langt færre kommuner i dette lille landet ! Påvirke politikere/byråkrater til å forbedre/fjerne unødvendige byråkratiske ordninger (f.eks offentlige anbudsordningen) som gir fordeler til store selskaper på bekostning av mindre og mer innovative selskaper. Bergens Næringsråd må ta til fornuft i "Godhavnsaken". Det finnes ikke samfunnsøkonomi i prosjektet og godsmengden til forbruk i Bergen kommer ikke sjøveien. Fokuser på E39, det er det som blir fremtiden! For å legge bedre til rette for rekruttering av kompetansearbeidskraft fra utlandet må den nye friskoleloven åpne for at de internasjonale skoler godkjent etter loven kan holde av plasser til barna til de som er rekruttert uansett når de kommer i løpet av skoleåret. Økt satsing på vegutbygging må ha første prioritet. Eks. 4-felts veier øst/vest, Bergen - Oslo. Det vil i høy grad gi positiv miljøeffekt. Det vil gi vesentlig bedre forutsetninger for både dagens og utvikling av fremtidig konkurranseutsatt næringsliv. BERGEN: Bygg ut bussfeltene slik at buss bedre kan dekke kollektivbehovene etter hvert som privatbilene stenges ut fra sentreum. Bilen er for mange eneste alternativ varetransport- og persontransportmulighet. Bedre veinett der gjennomgangstrafikken blir prioritert på forkjørsrett og hastighet må til. Europaveier må ha full forkjørsrett og være kjemisk fra for rundkjøringer, trafikklys, fartsdumper og fotgjengeroverganger, Det er viktig at dette blir prioritert på Vestlandet der realverdiene skapes. Det virker som omveiplanleggerne idag er småbarnsforeldre uten førarkort, men med mastergrad i hellelegging og blomsterplanting. Næringsforeningene bør jobbe for å fremme positive saker, og fremme næringslivet generelt. Ikke fremstå som sutrepaver, som de av og til gjør. Vi trenger mer og bedre F&U!!! Hjelpe politikere inn på sporet igjen, formålet m bybane/trikk: Tilgjengelighet, være der folk er. Ønsker bryggen for mennesker og en stille og tilgjengelig bybane (ref.Nice) og få bort støyende bil/buss trafikk. Tunellmunning midt inne i en historisk bydel som Finnegaarden kan umulig være forsvarlig gjennomtenkt. Og skal den tjene sin hensikt må den være synlig gjennom byen, der det lar seg gjøre. Bli mindre opptatt av å sentralisere alt mulig. All fortettingsiveren har allerede fått en høy pris, ref. denne spørreundersøkelsen. La heller næringslivet få slippe til der de ønsker, fremfor å presse igjennom at de må ha hovedkontor Torgalmenningen eller Sandsli. Få byråkratene i kommunene til og forstå at de skal hjelpe sine innbyggere ikke motarbeide. Det er alt for dyrt og få gjennom en reguleringsplan i dag, og det tar alt for lang tid. Bygg ut veinettet NÅ! Fagforeningene må våkne og forstå hva som skjer innen olje og gass. Alle er i samme båt og jo mer krav og lønn presses opp jo mindre arbeid blir det for denne næringen som da igjen har en ringvirkning.

55 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 veibygging handler ikke bare om monsterbroer på E39, men minst like mye både om å sikre mot ras og få "gul stripe" på eksisterende strekninger MELLOM broene på europaveiene (E16 - E134 - E39) og på de andre riksveiene i fylkene ! Våre priser på tjenester må nå stige med 25/30% for å dekke inn tapet vi får ved mindre varesalg, grunnet regjeringens økning av moms og toll sats grense på 500kr. Det er slik at i vår bransje blir de ansatte lønnet av inntektene vi har på varesalget, dette må dere ta tak i.. Vi varsler !!!! Det fokuseres alt for mye på at papirer skal fylles ut, dvs. for detaljert, Dette kan medføre at utfylling av papirere blir viktigere enn å fysisk kontrollere arbeidene, samt det å bruke hode. Her er det gått alt for langt. Papirere blir alibiet når nope går galt, istedenfor lærdom og fokus på selve utførelsen av arbeidene. Det kan være riktig tidspunkt å satse på fornybar energi til skipstrafikken. Det ligger et stort potensiale i redusert forurensing med fornying av energikildene i skipstrafikken som representerer mye større forurensning enn biltrafikken. Norsk maritim industri er ledende i verden og kan ha stor betydning globalt. Næringsforeningene bør være mer opptatt av omstilling og nyskaping enn av eiendom og transport. Selv om infrastruktur er viktig kan det være en noe tilbakeskuende strategi å være FOR opptatt av det. Å bygge Hardangerbro til milliarder, det kreves at Hardanger vidda tunell bygges nå. Vei Voss-Bergen må startes nå, dette er Vest Norges mest ulykkes belastet vei. Ringeriksbanen må også bygges nå. 51 år på "prosjektering" av Rådal-Os, hadde dette vært i det private næringsliv hadde de blitt oppsagt. Avgifter på lastebil næringen må reduseres, vei avgifter, diesel avgifter er for høy

56 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 I Bergen innføres køprising for å gjøre det vanskelig for ansatte og bedrifter og drive effektivt, dette gjøres under miljøfanens åk. Miljø brukes som en svøpe - det ser ikke ut for å være noen grenser for hva en kan uttrykke så lenge en kvekker ordet miljø over leppene, ingen av miljøfantastene har overhode noen ide om det å drive bedrifter eller skape arbeidsplasser, langt mindre skjønne de hva innovasjon er. Skamløst og fordummende frekt, men miljø er miljø så argumentene brukes skamløst. Skal vi følge tankegangen helt ut bør vår bedrift nedlegges og de ansatte bør sitte hjemme og sy Hardangerbunader. Fremtidsrettet ikke sant? Dette gjøres i en tid med oppsigelser. Dette blir det skatteinntekter av og velferd! I årevis har aktive eiere blitt straffet for lønnsom utvikling av bedriftene sine med formueskatt, den betjenes selvsagt ved å tappe bedriften for penger! Slik mister vi konkurranseevne og legger bedriftene våre åpne for salg til utlandet. Alle som en selger ut, hvorfor skulle Mohn si nei til 13milliarder egentlig? Private tappes for kapital og er derved ikke i stand til å representere og utvikle et aktivt finansmiljø med styrke til å selv kjøpe bedrifter - kapitalen sitter jo det offentlige med etter å ha skattet oss nord og med. Vi har utviklet en stat som er smålig og grisk, og noen tenker i sin naivitet at staten kan representere kjøpekraft som kan motvirke eksporten av bedrifter ut av landet. Slike tanker viser hvor lav forståelse det er for viktigheten av privat kapital formånutvikle samfunnet. staten skal drive sykehus, skoler og kommunikasjon osv., den har ikke kunnskap og evne til å opptre som kapitalist. Todeling av samfunnet, vel var det ikke det politikerne ville da den gangen tårene fikkde tror seg at Statoil og Hydro skulle slå seg sammen - og før det var jo Saga underlagt de foranevnte. Påskuddet var at Statoil måtte ha en viss størrelse for,å bære internasjonalt konkurransedyktig, og et idiotisk gassfelt tilhhørende Putin ble brekstangen. Så da har vi fått det politikerne ville - en tildeling der Statoil bestemmer alt og litt til for de stakkars bedriftene som IKKE eksporterer produkter. Pressen bekymrer seg sånn passelig, og mange ser ut for å mene at dette er helt greit, denne forurensende olje og gass industrien kan like greit få seg noen smeller, kanskje legges med? At disse arbeidsplassane omsetter for oppimot 2 mill pr hode og kultur for et par hundre tusen til sammenlikning ser ut for å gås hud forbi! Om så skal være tilfelle så bør vi drastisk legge om velferdstilbudet vårt! Det er viktig for oss at det jobbes med å få opp kvaliteten og status for fagutdanning. Motiver eierkapitalen til å tenke nytt og nyskapende. Penger låst i kun eiendom og på børs internasjoanlt gir ikke lokal kraft. Bygge lokale arenaer for å bygge nye miljer for å erstatte sårbart offshore underskog. D vil både små og store tjene på. Forenkling av plan-og bygningsloven o.l., samt bedre "flyt" og forutsigbarhet i behandlingsprosessene i kommunen. Bruk økonomiske insentiver for å endre folks handlinger - det virker. Undersøkelsen spør etter hvordan vi gjør varekjøp, og lister der opp en rekke alternativer. Disse fremstår noe gammeldagse, da det mangler netthandel. Denne bruker vi. Det bør rettes betydelig mer innsats i arbeidet med å tilrettelegge for å skape arbeidsplasser. Dette blir spesielt viktig i årene som kommer når vi ser en nedflating av oljeaktiviteten. Det bør fokuseres på kunnskapsbedrifter. Det bør også styres mot mer jevn aktivitet i næringslivet og ikke disse ups and downs som vi ser nå, da mange leverandører er prisgitt Statoil sin aktivitet. Statoil har et ansvar som halvstatlig å forsyne det norske leverandørmarkedet i stedenfor å sette prosjekter til for eksempel Sør-Korea. Det medfører blant annet av vi bygger kunnskaper i andre land enn Norge, samt at næringslivet opplever masseoppsigelser. Det må derfor lages rettningslinjer for dette slik at aktiviteten kan fordeles jevnt. Avskaff fylkeskommunen.....små lokale reguleringsplaner på legges de mest fantastiske, ufornuftige og unyttige rekkefølgekrav. Direkte og indirekte skatter som ikke er knyttet til inntjening, bør avskaffes. Bedre med høyere inntektsskatt enn formuesskatt på eierskap i bedrifter.

57 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 - Fokus på å reetablere lærlingeordning med kombinasjon skole og praksisplass som tidligere - Bedret støtte til lærling- og tiltaksplasser, samt støtte for integrering av personer med innvandrerbakgrunn - Krav om "arbeid for trygd". Alle kan brukes til noe. - Krav om å gjeninnføre "Aktiv Sykemelding". Gir en helt annen fleksibilitet enn "gradert". Redusere mva for restaurantbransjen! Gode og raske hovudvegar mellom landsdelene og vegnette i Europa vil i framtida få stor betydning for Næringslivet, som i dag slit med store transportkostnader på dårlige og stengte vegar. Fjerne mest mulig unødvendige lover og forskrifter. Deretter fjerne unødvendige byråkratstillinger. Forenkle saksgang i byggesaker. Redusere kraftig i makten til miljøvernorganisasjoner og miljøvernavdlelingen hos Fylkesmannen. Dette kan redusere mye i utbyggingskostnader både på vei -bane og industriutbygging. Næringsforeningen må i de tilfeller de ikke er i samme organisasjonsamarbeide tettere med de lokale sentrumsorganisasjonene om sentrumsutvikling. Byene må utvikles innenfra og utover, ikke motsatt. Forutsigbarhet hos Storkunde/Statoil er avgjørende for i hvilken grad leverandør industrien i Olje og Gass sektoren vil "overleve"/ utvikle seg positivt. 1. I undersøkelsen vedrørende utdaning MÅ dere skille mellom ingeniør (Bachelor) og siv. ing. (Master). For oss er det vidt forskjellige utdanninger og rekrutteres fra vidt forskjellige studiesteder. 2. Når det gjelder hvor man rekrutterer fra er det ikke tatt med at man henter de inn og gir de lærlingeplass. Det er en vesentlig rekrutteringsmetode. Mange blir værende i bedriften etter endt læretid. Økt fokus på innovasjon og nyskapning I bedrifter som tjener penger og skaper arbeidsplasser Lønnsnivå og tilgang på relevant arbeidskraft er de to viktigste faktorene i forbindelse med utvikling av ikke olje/maritim næring. Behold klima og miljøperspektivet som ledesnor for verdiskapning Yrkesskolene må legge større vekt på praksis i skolen slik at ikke så mange faller ut av yrkesskolen Vegstandarden må opp! Forenkling og forutsigbarhet i Plan og Bygningsloven Økt fokus på effektivitet og ressursbruk i offentlig virksomhet og forvaltning. Synliggjøre verdiskapningen i det offentlige. Gjøre det mindre gunstig for pengesterke å investere i eiendom. De som har kapital bør prioritere å skape arbeidsplasser enten ved å starte egen virksomhet eller investere i såkornfond, venture Capital, private Equity eller aksjer.

58 24.10.2014 13:25 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 nei

59 24.10.2014 13:25 53. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Bergen Næringsråd 2Nordhordland Handverk- og Industrilag 3Osterøy Industrilag 4Stord Næringsråd 5Vest Næringsråd 6Fusa Næringsråd 7Samnanger Næringsforum


Laste ned ppt "24.10.2014 13:25 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google