Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKIFTPLANKURS 29. – 31. Mars 2014 Olavsgård

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKIFTPLANKURS 29. – 31. Mars 2014 Olavsgård"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKIFTPLANKURS 29. – 31. Mars 2014 Olavsgård

2 Skiftplankurs FLR § Definisjoner 1. Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. 2. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

3 Skiftplankurs FLR Begrepet «arbeidsfri» erstatter det tidligere begrepet «fritid» i aml Lovens regler om arbeidsfri og arbeidstid må ses i sammenheng. Arbeidsfri vil være den tid som arbeidstakeren ikke pålegges noen plikter eller tjeneste, herunder hjemmevakttjeneste. Arbeidstakeren skal kunne disponere den arbeidsfrie perioden fritt.

4 Skiftplankurs FLR Dersom arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon for å utføre sine oppgaver etter arbeidsavtalen, regnes dette ikke som arbeidsfri, Arbeidstakeren kan som utgangspunkt ikke pålegges noen form for tjeneste i sin arbeidsfrie periode. Retten til daglig og ukentlig arbeidsfri er regulert i aml. § 10-8.

5 Skiftplankurs FLR Dette innebærer at eksempelvis beredskapstjeneste og hvilende vakt, regnes som arbeidstid. Hjemmevakt er ikke arbeidstid. Bare den tiden arbeidstaker faktisk blir utkalt vil være arbeidstid. Mer om dette finner man i § 10-4 annet ledd.

6 Skiftplankurs FLR § Arbeidstidsordninger 1. Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

7 Skiftplankurs FLR For å oppfylle dette kravet må det foretas en kartlegging og vurdering av aktuelle risikofaktorer. Det følger av forarbeidene til 2005-loven at bestemmelsen innebærer en begrensning i adgangen til å utnytte de maksimale rammer loven setter dersom dette vil medføre uheldige psykiske eller fysiske belastninger eller at arbeidstakernes mulighet til å ivareta sikkerhetshensyn reduseres.

8 Skiftplankurs FLR De negative virkninger må bedømmes ut fra en skjønnsmessig vurdering i forhold til den enkelte arbeidstaker. Så vel den psykiske som fysiske belastning må tas i betraktning. Arbeidstidsordningen må ses i sammenheng med arbeidssituasjonen for øvrig, ved at arbeid som innebærer en ekstra belastning for arbeidstaker, kompenseres gjennom eksempelvis hyppige pauser og kortere arbeidstid.

9 Skiftplankurs FLR Arbeidstidsordningen omfatter både arbeidstidens lengde og plassering. Kravet om at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger er ubetinget og kan ikke fravikes.

10 Skiftplankurs FLR § Arbeidstidsordninger 2. Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten har rett til fritak fra den arbeidstidsordning som gjelder for arbeidstakergruppen, dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

11 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen gjennomfører Arbeidsdirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF) art. 9, som fastsetter at nattarbeidere med påviste helseproblemer som følge av nattarbeidet skal overføres til dagarbeid der dette er mulig. Lovbestemmelsen går imidlertid lenger enn det direktivet gir anvisning på da også sosiale og andre vektige velferdsgrunner kan gi grunnlag for retten til fritak fra den ellers gjeldende arbeidstidsordningen. Bestemmelsen gjelder generelt fritak fra virksomhetens arbeidstidsordning, og ikke sporadiske unntak.

12 Skiftplankurs FLR Ved spørsmålet om overføring fra nattarbeid til dagarbeid vil et vesentlig moment i ulempevurderingen være om det foreligger ledig dagarbeid som vedkommende er kvalifisert for i virksomheten. Videre må det også legges vekt på om arbeidsgiver av hensyn til de øvrige ansatte kan omdisponere arbeidsstokken. Regelen medfører ikke at arbeidsgiver har plikt til å opprette nye stillinger det ikke er behov for, eller si opp andre arbeidstakere for å finne plass til nattarbeideren.

13 Skiftplankurs FLR § Arbeidstidsordninger 3. Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

14 Skiftplankurs FLR Loven definerer ikke hva som ligger i begrepet «fleksibel arbeidstid». Arbeidstaker og arbeidsgiver står fritt til å avtale den ordning som passer dem best, så lenge den ligger innenfor rammene gitt i de øvrige arbeidstidsbestemmelsene.

15 Skiftplankurs FLR § Arbeidstidsordninger 4. Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

16 Skiftplankurs FLR Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene.

17 Skiftplankurs FLR Retten til redusert arbeidstid er betinget av at arbeidstidsreduksjonen ikke medfører særlige ulemper for virksomheten. kan eksempelvis være at det er vanskelig å få dekket den resttid som blir ledig, at stillingen i seg selv kan være vanskelig å dele på, at det ikke er mulig å tilpasse reduksjonen inn i turnusplanen mv. Bestemmelsen tar særlig sikte på småbarnsforeldre, personer med omsorgsforpliktelser og eldre eller syke arbeidstakere. Retten er ikke begrenset til dette, men gjelder alle som kan dokumentere helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner.

18 Skiftplankurs FLR Helsemessige grunner refererer seg til sykdom hos arbeidstakeren selv, og må kunne dokumenteres med legeattest. Sosiale grunner knytter seg til forhold hos arbeidstakers familie eller nærmeste omgivelser, mens velferdsgrunner kan fange opp tilfeller som ligger nær opptil helsemessige eller sosiale grunner, men har en videre karakter. Rett til redusert arbeidstid etter denne bestemmelsen innebærer ikke at arbeidstakeren går over til redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres. Bestemmelsen angir ikke konkret hvordan arbeidstidsreduksjonen bør ordnes, men overlater dette til partenes avgjørelse.

19 Skiftplankurs FLR § Arbeidsplan Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

20 Skiftplankurs FLR Planen må være slik at arbeidstakerne kan avlese når de har arbeidstid og når de har arbeidsfri. Normalt viser planen når arbeidstakeren skal være på arbeid, slik at all annen tid er arbeidsfri/fritid. Klokkeslettene for skiftets begynnelse og slutt må være påført planen. Arbeidsgiver har plikt til å samarbeide med arbeidstakernes tillitsvalgte om utarbeidelsen av planen.

21 Skiftplankurs FLR Samarbeidsplikten er en drøftingsplikt. Selv om det er forutsatt at skiftplaner, turnusplaner osv. fastsettes ved avtale mellom partene, vil samarbeidsplikten ikke gå lenger enn til å drøfte arbeidsplanen med de tillitsvalgte. I tilfeller uenighet vil arbeidsgiver kunne bruke styringsretten til å fastsette arbeidsplanen med mindre noe annet følger av tariffavtalen.

22 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen innebærer at en arbeidsavtale om arbeidsplan tidligst kan iverksettes to uker etter at drøftingsmøte eller lignende er avholdt. Plikten til å opprette arbeidsplan påhviler arbeidsgiver. Arbeidsplanen må være lett tilgjengelig for den enkelte arbeidstaker, men det overlates til arbeidsgiver å vurdere hvordan dette skal gjøres.

23 Skiftplankurs FLR § Alminnelig arbeidstid 1. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

24 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen gir rammen for hvor lang den alminnelige arbeidstid kan være for den enkelte arbeidstaker. Både grensen for arbeidstid pr. døgn på 9 timer og pr. uke på 40 timer må overholdes. Overstiges grensene for den alminnelige arbeidstid, regnes det overskytende for overtidsarbeid.

25 Skiftplankurs FLR § Alminnelig arbeidstid 2. For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager.

26 Skiftplankurs FLR Arbeidstilsynet kan når arbeidet er særlig passivt, gi samtykke til at arbeidstiden forlenges utover det som er fastsatt i første punktum, men slik at arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager.

27 Skiftplankurs FLR Denne bestemmelsen tar sikte på arbeidssituasjoner hvor det jevnlig vil være perioder hvor arbeidstakerne ikke må utføre arbeid eller vise særlig aktpågivenhet, men hvor de hele tiden må være på arbeidsplassen for å kunne utføre arbeid. Mer tilfeldige perioder med lite å gjøre i vanlig arbeidstid vil ikke være tilstrekkelig til å forlenge arbeidstiden.

28 Skiftplankurs FLR § Alminnelig arbeidstid 3. For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale fravike bestemmelsen i første punktum. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil virke åpenbart urimelig.

29 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen omfatter i hovedsak situasjoner hvor arbeidstaker har bundet seg til å utføre arbeid når det oppstår behov for det og arbeidstakeren ikke oppholder seg på arbeidsstedet. Bestemmelsen gjelder hvor arbeidstaker må oppholde seg i sitt hjem og tar sikte på situasjoner hvor arbeidstakeren har en så sterk begrensning i sin bevegelsesfrihet at vedkommendes utfoldelsesmuligheter derved blir så begrenset at en del av tidsrommet bør regnes med i arbeidstiden av hensyn til arbeidstakeren.

30 Skiftplankurs FLR § Alminnelig arbeidstid 4. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for: a) døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid.

31 Skiftplankurs FLR Døgnkontinuerlig skiftarbeid er en arbeidstidsordning i virksomhet hvor driften går sammenhengende døgnet rundt, men med stopp i helgene. Driften dekkes av flere arbeidstakere eller skiftlag som avløser hverandre i løpet av døgnet.

32 Skiftplankurs FLR Sammenlignbart turnusarbeid vil gjerne foreligge dersom arbeidet legges opp på samme måte som døgnkontinuerlig skiftarbeid og påfører arbeidstakeren de samme eller tilnærmet de samme ulemper.

33 Skiftplankurs FLR § Alminnelig arbeidstid b) arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager.

34 Skiftplankurs FLR Arbeidstidsordning der skiftlagene veksler mellom formiddags- og ettermiddagsskift etter skift- eller turnusplan. Eller skiftordning med to skiftlag som avløser hverandre og deler arbeidstiden/driftstiden mellom seg. Uttrykket «regelmessig drives på søn- og helgedager» omfatter situasjoner der søndagsarbeid inngår i den vanlige arbeidstidsordningen.

35 Skiftplankurs FLR § 10-4. Alminnelig arbeidstid
c) arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag.

36 Skiftplankurs FLR Søndagsarbeidet må være av en viss hyppighet for å gi rett til redusert arbeidstid. Arbeidstakere som arbeider sjeldnere enn hver tredje søndag vil i utgangspunktet få sin arbeidstid regulert av hovedregelen i første ledd. Det er ikke nødvendig at arbeidet utføres på andre helge- eller høytidsdager.

37 Skiftplankurs FLR § Alminnelig arbeidstid d. Arbeid som hovedsakelig drives om natten. Arbeidstid som faller innenfor tidsrommet klokken – regnes som nattarbeid. Jf.aml. § Minst ¾ av arbeidstiden må falle innenfor nattarbeidstidspunktet for at arbeidet kan sies å «hovedsakelig» drives om natten. Bestemmelsen omfatter først og fremst arbeidstakere som arbeider i faste nattevaktstillinger.

38 Skiftplankurs FLR § 10-4. Alminnelig arbeidstid
5. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager for. a) helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid.

39 Skiftplankurs FLR Helkontinuerlig skiftarbeid er arbeidstidsordning i virksomhet hvor driften går sammenhengende døgnet rundt, hele uken uten avbrudd. Avgjørende for om det foreligger sammenhenglignbart turnusarbeid er om den enkelte arbeidstaker får en slik fordeling av arbeidstiden at han eller hun påføres de samme ulemper som ved helkontinuerlig drift.

40 Skiftplankurs FLR § 10-4. Alminnelig arbeidstid
b) arbeid under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord.

41 Skiftplankurs FLR § Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. 1. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ni timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager.

42 Skiftplankurs FLR Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden brukes i utgangspunktet i perioder hvor det er behov for å arbeide ut over den ukentlige alminnelige arbeidstid og hvor dette kan utjevnes ved å arbeide kortere ukentlig arbeidstid i andre perioder. Skriftlighetskravet er begrunnet i behovet for klarhet og for kontroll.

43 Skiftplankurs FLR § Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. 2. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4.

44 Skiftplankurs FLR men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke.

45 Skiftplankurs FLR § Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. 3. Arbeidstilsynet kan samtykke i at den alminnelige arbeidstiden i løpet av en periode på høyst 26 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager.

46 Skiftplankurs FLR Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

47 Skiftplankurs FLR § Overtid 1. Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

48 Skiftplankurs FLR Overtidsarbeid og merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning. Overtidsarbeid vil typisk kunne finne sted når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift eller når slikt arbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer, produkter skal ta skade, eller når det er oppstått uventet arbeidspress.

49 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
2. Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid.

50 Skiftplankurs FLR § Overtid 3. Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

51 Skiftplankurs FLR Dersom det er tale om overtid av kortvarig karakter kan det ikke anses nødvendig å først måtte ha drøftinger med arbeidstakers tillitsvalgte.

52 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
4. Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

53 Skiftplankurs FLR Overtredelse av grensene er straffbare etter lovens kapittel 19, men dette vil ikke frita arbeidsgiver plikten til å betale lønn og overtidstillegg etter ellevte ledd. I § 10 – 6 tiende ledd reguleres adgangen til å kreve fritak for overtidsarbeid innenfor de rammer som oppstilles.

54 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
5. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

55 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen gir arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale mulighet til å avtale et høyere antall timer overtid per uke og måned. Overtidsarbeid utover grensen kan etter avtale med tillitsvalgte bare pålegges arbeidstakere som sier seg villige til det.

56 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
6. Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene jf. tredje ledd skal vedlegges søknaden.

57 Skiftplankurs FLR Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen i femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

58 Skiftplankurs FLR Dog kan ikke Arbeidstilsynet gi tillatelser som bryter med grensene for daglig og ukentlig hvile.

59 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
7. Overtidsarbeid utover rammen i fjerde ledd kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

60 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen gir arbeidstakeren rett til å motsette seg også den utvidede overtiden som Arbeidstilsynet gir tillatelse til etter sjette ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er at departementet anså det viktig at det ikke skulle legges opp til et arbeidsliv hvor overtidsbestemmelsene virker slik at arbeidstakerne presses til å jobbe mer enn de ønsker seg, og mer enn det er forsvarlig ut fra hensynet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

61 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
8. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.

62 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen angir den ytre rammen for den daglige og ukentlige arbeidstiden. Den samlede arbeidstid vil altså være summen av alminnelig arbeidstid og overtidsarbeid utover dette, enten dette er pålagt eller avtalt i tariffavtale.

63 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
9. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra grensen på 13 timer i åttende ledd, men slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

64 Skiftplankurs FLR Hva som ligger i «tilsvarende kompenserende hvileperioder» må vurderes konkret i forhold til hvilken bestemmelse det er tale om å fravike og hvordan fraviket skal gjennomføres. EF-domstolen slår fast i Jäger-dommen (C-151/02) vedrørende tolkningen av denne bestemmelsen at den kompenserende hvileperioden må følge umiddelbart etter de arbeidsperioder som den har til å formål å kompensere for.

65 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
10. Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

66 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen gjelder alt arbeid utover det som er avtalt, jf. første ledd, og ikke bare det som er overtid etter annet ledd. Det følger av Ot.prp. nr. 41 ( ) s. 66 at helsemessige grunner i prinsippet vil være en absolutt fritakelsesgrunn. Det stilles ikke krav om legeattest eller lignende, men i tvilstilfelle vil det være praktisk om arbeidstakeren forelegger spørsmålet for sin lege.

67 Skiftplankurs FLR Er det tale om fullstendig fritakelse for overtidsarbeid over lengre tid, må arbeidsgiveren kunne kreve legeerklæring fremlagt. Som sosiale fritakelsesgrunner må regnes hensynet til f.eks. pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenheter og lignende.

68 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
11. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

69 Skiftplankurs FLR Fastsetter en plikt for arbeidsgiver til å betale overtidstillegg. Bestemmelsen gjelder bare det som er definert som overtid i annet ledd og ikke arbeid utover den avtalte arbeidstid etter første ledd.

70 Skiftplankurs FLR § 10-6. Overtid
12. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Det er anledning til å avtale avspasering av overtidstimene. Det er imidlertid ikke adgang til å avtale at også overtidstillegget avspaseres.

71 Skiftplankurs FLR § Oversikt over arbeidstiden Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

72 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen likestiller Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte når det gjelder adgangen til å se oversikten over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal vise antall timer alminnelig arbeidstid, og overtid for den enkelte arbeidstaker. Formålet med bestemmelsen er dels at virksomheten selv skal ha nødvendig oversikt over arbeidstiden, dels at tilsynsmyndighetene skal kunne kontrollere at bestemmelsene overholdes.

73 Skiftplankurs FLR Oversikten skal føres fortløpende. Føring av arbeidstidsoversikten påligger arbeidsgiver. Loven stiller ikke krav til hvordan timene skal føres, men poenget må være at arbeidstidsopplysningene føres på en slik måte at oversikten er egnet til å oppfylle formålet med registreringen.

74 Skiftplankurs FLR § 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri
1. Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder.

75 Skiftplankurs FLR Den arbeidsfrie periode skal være sammenhengende. Dette innebærer at arbeidstaker skal ha helt fri i minst 11 timer fra arbeidets avslutning til han/hun kan pålegges å møte på arbeidet igjen. Det kan muntlig avtales kortvarige arbeidsoppdrag i den arbeidsfrie perioden dersom det brått oppstår fare for alvorlige driftsforstyrrelser.

76 Skiftplankurs FLR § Daglig og ukentlig arbeidsfri 2. Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager. Bestemmelsene angir ikke start og slutt for en sjudagersperiode eller 24 timers periode slik at dette kan reguleres gjennom skriftlige avtale.

77 Skiftplankurs FLR § Daglig og ukentlig arbeidsfri 3. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra bestemmelsene i første og andre ledd. Slik avtale kan bare inngås dersom arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager.

78 Skiftplankurs FLR Grensen på 8 timer gjelder ikke når arbeid utover avtalt arbeidstid eller arbeid ved utkalling under beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser. Ved virksomhet som ikke er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter på samme vilkår skriftlig avtale arbeid i den arbeidsfrie perioden, når dette er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser.

79 Skiftplankurs FLR Det innebærer at den arbeidsfrie perioden ikke kan avtales kortere enn åtte timer, og de tre timene den arbeidsfrie perioden er kortet ned med i tillegg, må kompenseres. Som eksempel viser departementet til at det vil være mulig å arbeide 16 timer, ha fri åtte timer og arbeide igjen dagen etter. Den etterfølgende hvilen må da være tre timer i tillegg til den ordinære hvilen på elleve timer.

80 Skiftplankurs FLR § Daglig og ukentlig arbeidsfri 4. Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn.

81 Skiftplankurs FLR Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag.

82 Skiftplankurs FLR Det følger av bestemmelsen at minstekravet til søndagsfri er fri i gjennomsnitt annenhver søndag. Gjennomsnittsberegningen kan imidlertid ikke gjøres slik at arbeidstakeren ikke får fri minst hver tredje søndag. Det fremgår av loven at minimumskravet for søndagsfri skal i gjennomsnittet være annenhver søndag.

83 Skiftplankurs FLR § Pauser 1. Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

84 Skiftplankurs FLR Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves.

85 Skiftplankurs FLR Arbeidstidsordninger må i tilstrekkelig grad ivareta arbeidstakernes behov for å hvile og spise. Bestemmelsen fastsetter ikke noe om lengden eller plasseringen av pausen, bortsett fra regelen om minst ½ times hvilepause hvis arbeidstiden er minst åtte timer. Arbeidstakerne har ikke krav på å ha pause samtidig.

86 Skiftplankurs FLR § Pauser 2. Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstaker gis en pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden.

87 Skiftplankurs FLR Pause som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter § Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves.

88 Skiftplankurs FLR Bestemmelsen kommer til anvendelse når overtidsarbeidet varer mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, uansett lengden av den alminnelige arbeidstid. Arbeidsgiver kan legge pausen før den alminnelige arbeidstids utløp, men bare dersom forholdene gjør det nødvendig.

89 Skiftplankurs FLR § Søndagsarbeid 1. Det skal være arbeidsfri fra kl dagen før en søn- eller helgedag og til kl dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl til kl dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

90 Skiftplankurs FLR § Søndagsarbeid 2. Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

91 Skiftplankurs FLR Unntak: a) Arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres på søn- og helgedager, b) vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres på søn- eller helgedager. Slikt arbeid kan også av hensyn til annen virksomhets jevne gang utføres på søn- eller helgedager når viktige grunner krever det, c) arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,

92 Skiftplankurs FLR d) vakthold og portnerarbeid, e) tilsyn med og stell av dyr, f) fast organisert transportvirksomhet og dertil knyttet nødvendig lasting, lossing og lagring samt ekspedisjon av post, telegrammer og telefonsamtaler. Med transportvirksomhet er likestilt arbeid som av hensyn til transportmidlenes drift eller reisendes behov må utføres som søn- og helgedagsarbeid, g) arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, samt i internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem o.l.,

93 Skiftplankurs FLR h) arbeid i herberge- og bevertningsbedrifter når det er nødvendig for betjening av gjester, i) arbeid av politi, brannvesen, tollvesen, kriminalomsorg, kirkelig betjening, arbeid ved redningssentraler og drift av kringkasting, aviser, telegram- og nyhetsbyråer, j) arbeid ved bibliotek, teatre og andre forevisninger og forestillinger, k) arbeid ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i medhold av annen lovgivning,

94 Skiftplankurs FLR l) berging og dykkerarbeid når forholdene gjør søn- eller helgedagsarbeid nødvendig, m) arbeid som av driftstekniske årsaker ikke kan avbrytes, n) arbeid i jordbruk når det oppstår særlig arbeidspress, o) tilsyn med og stell av planter, p) begrensede arbeidsoperasjoner i bakerier som er nødvendige for at neste dags produksjon skal kunne gå normalt.»

95 Skiftplankurs FLR § Søndagsarbeid 3. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

96 Skiftplankurs FLR § Søndagsarbeid 4. I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

97 Skiftplankurs FLR § Søndagsarbeid 5. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag.

98 Skiftplankurs FLR § Nattarbeid 1. Arbeid mellom kl og kl er nattarbeid. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl og kl

99 Skiftplankurs FLR § Nattarbeid 2. Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

100 Skiftplankurs FLR § Nattarbeid 3. Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før det iverksettes.

101 Skiftplankurs FLR § Nattarbeid 4. Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

102 Skiftplankurs FLR § Nattarbeid 7. Arbeidstaker som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom.

103 Skiftplankurs FLR § Unntak 1. Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i ledende stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd.

104 Skiftplankurs FLR Departementet mener at unntaket burde omfatte arbeidstakere som har et større ansvar eller som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats, jf. Ot.prp. nr. 41 ( ) s. 59. Det avgjørende må være at arbeidet er av ledende art.

105 Skiftplankurs FLR Hvilken tittel vedkommende har er ikke avgjørende i seg selv. På samme måte er heller ikke lønnens størrelse avgjørende for om stillingen er ledende, men vil være en indikasjon blant flere momenter. Også denne gruppen av arbeidstakere har krav på en arbeidstidsordning som gjør at de ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

106 Skiftplankurs FLR § Unntak 3. Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

107 Skiftplankurs FLR § Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen. 1) Arbeidsavtalen skal innholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder: j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid. k) lengde av pauser.

108 HVA ER VIKTIG VED UTARBEIDELSE AV SKIFTPLAN?
Skiftplankurs FLR HVA ER VIKTIG VED UTARBEIDELSE AV SKIFTPLAN?

109 Skiftplankurs FLR En skiftplan skal bidra til et godt arbeidsmiljø, gi arbeidstakerne mulighet for å planlegge fritiden og fordele ulempene ved skiftarbeid.

110 Skiftplankurs FLR Styringsretten Innebærer at arbeidsgiveren har rett til å lede, kontrollere og organisere arbeidet samt å ansette og si opp arbeidstakere.

111 Skiftplankurs FLR Praktisk fremgangsmåte I alle trinn av forløpet forutsettes det at lov og avtaleverk følges. Dersom et valg på et tidlig trinn i prosessen fører til at vi må gå ut over lov eller avtaleverk, må vi begynne på nytt. Dersom det for eksempel viser seg at bemanningsplanen og personell oversikten skaper lengre vakter enn hva lovverket tillater, må vi begynne på nytt.

112 Skiftplankurs FLR Praktisk fremgangsmåte Personelloversikt: Undersøke hvilke personell ressurser som står til disposisjon. Viser antall ansatte og antall stillinger av ulik kategori som er tilgjengelig i bedriften eller enheten det skal lages plan for.

113 Skiftplankurs FLR Praktisk fremgangsmåte Døgnrytmeplan: Kartlegge vilke arbeidsoppgaver og aktiviteter som må gjennomføres til fastsatte tider. Betegnelser og vaktlengder: Bestemme vilke betegnelser og vaktlengder som skal brukes.

114 Skiftplankurs FLR Praktisk fremgangsmåte Bemanningsplan: Fastlegge hva som er minste forsvarlige bemanning på ulike tidspunkt i løpet av døgnet og uken. Alt behov for arbeid som fremkommer etter bemanningsplan skal dekkes opp av faste ansatte eller vikarer for fast ansatte. Type arbeidsplan: Velge vilke type skiftordning som skal gjennomføres.

115 Skiftplankurs FLR Praktisk fremgangsmåte Avviksplan: Eventuelt sette opp en plan for perioder hvor arbeidsplanen må fravikes, for eksempel på grunn av ferie og høytidsavvikling.

116 Skiftplankurs FLR Sjekkpunkter for skiftplan 1. Arbeidsukens lengde overstiger ikke den alminnelige arbeidstiden (kan avvikes ved avtale). 2. Vaktenes lengde overstiger aldri 9 timer (kan avtale 10 timer og søke ABT om 13 timer). 3. Fritiden mellom vaktene er på minst 11 timer (kan avtale ned til 8 timer mot kompenserende hvile).

117 Skiftplankurs FLR Sjekkpunkter for skiftplan 4. Den ukentlige fritiden er på minst 35 timer (kan avtales ned i 24 mot kompenserende hvile) 5. Arbeidsplanen utnytter ressursene på en god måte. 6. Arbeidsplanen tar hensyn til den enkeltes helse, velferd og sikkerhet.

118 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse
Følgende er hentet fra en svensk undersøkelse Axelson m.fl En dansk arbeidsgruppe som ga innstilling til den danske regjering, Danske bedriftlægers organisasjon Tysk undersøkelse Rutenfrantz m.fl

119 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse En arbeidstid som er i strid med vår biologiske klokke, kan gi helseproblemer. Den biologiske klokke er en betegnelse på kroppens naturgitte døgnrytme. Kroppen er innrettet på et fastlagt mønster av veksling mellom hvile, aktivitet og inntak av næring. Kroppens prosesser og funksjoner varier i døgnets løp.

120 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse Når menneske ikke følger den ”biologiske klokken” forstyrres immunforsvaret. Skiftarbeid medfører ofte at man må sove mens andre er våkne og samfunnet er i full vigør. Det er ikke alltid like lett å få til. Undersøkelser viser at en som jobber dagtid sover 7 ½ time pr. døgn.

121 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse Dette i motsetning til skiftarbeidere som sover 6 ½ time pr. døgn. En som kun jobber nattevakter sover i snitt 5 ½ time pr. døgn.

122 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse Det viser seg at fordøyelses besvær, magesår, hjerte-karsykdommer og nervøse forstyrrelser er mer utbredt blant skiftarbeidere. Man antar at dette henger sammen med søvnforstyrrelser og søvnunderskudd, uregelmessige måltider og at man stadig må snu døgnet. I form av lengre friperioder i skiftperioden, vil det likevel ikke innebære noen særlig stor helserisiko.

123 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse
En gruppe forskere har gitt følgende anbefalinger for planlegging og utforming av skiftplaner. 1. Reduser fast nattarbeid i størst mulig grad. 2. Reduser antall nattevakter på rad mest mulig. 3. Unngå korte intervaller/friperioder mellom to vakter 4. Flest mulig frihelger. 5. Unngå lange vakter.

124 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse
6. Tilpass vaktlengden til jobbkravene. 7. Vurder kortere nattevakter. 8. Roter skiftene med sola og klokka.

125 Skiftplankurs FLR Døgnrytme, fysiologi og helse
9. Begynn ikke morgenskiftene for tidlig (ikke før 0600). 10. Begrens avvik fra den oppsatte skiftplanen. 11. Informer om planer og avvik i god tid.


Laste ned ppt "SKIFTPLANKURS 29. – 31. Mars 2014 Olavsgård"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google