Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omtanke solidaritet samhold Ungdom 6. omtanke solidaritet samhold Ungdom 7 Lærling:  Opplæring innenfor et bestemt område  Lærekontrakt  Teori/ekstra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omtanke solidaritet samhold Ungdom 6. omtanke solidaritet samhold Ungdom 7 Lærling:  Opplæring innenfor et bestemt område  Lærekontrakt  Teori/ekstra."— Utskrift av presentasjonen:

1 omtanke solidaritet samhold Ungdom 6

2 omtanke solidaritet samhold Ungdom 7 Lærling:  Opplæring innenfor et bestemt område  Lærekontrakt  Teori/ekstra vakter/verdiskapningstid  Lønn  Rettigheter og plikter  skikk og bruk  Arbeidsmiljø på arbeidsplassen.  Læreplanen/lærekontrakt  Fagprøve  Fagbrev/svennebrev

3 omtanke solidaritet samhold Ungdom 8 Lærlingtiden:  Avtale mellom bedrift, skole, Opplæringskontor og Fylkeskommunen.  Læretiden er fire år.  To år på skole, og er lærling i to år.  Andre løsninger

4 omtanke solidaritet samhold Ungdom 9 Roller i fagopplæringen  Faglig leder  Tilsynsperson  Veileder

5 omtanke solidaritet samhold Ungdom 10 Krav på -Lærlingkontrakt innen en måned -Opplærling etter læreplanen -Planlagt og systematisk veiledning -Samme rettigheter som andre ansatte -Tilrettelagt opplærling ved behov -Lagt til rette for avleggelse av fagprøve Fagforbundet jobber for å bedre lærlingenes opplærlings- og arbeidsvilkår

6 omtanke solidaritet samhold Ungdom 11 Lønn En helsefagarbeider tjener kr...

7 omtanke solidaritet samhold Ungdom 12 Veiledning og halvårsrapporter  Det bør føres målrettede samtaler med veileder i læretiden.  Samtalene bør ta utgangspunkt i læreplanen for faget, og sikre at lærlingen har forstått arbeidsoppgavene, holde lærlingen på sporet og vurdere/veilede utført arbeid.  Faglig leder har ansvar for at det blir gitt skriftlig tilbakemelding til lærlingen hvert halvår, som skal fortelle i hvilken grad lærlingen har nådd de målene det er arbeidet etter i det aktuelle halvåret. Vurderes som bestått eller ikke bestått.

8 omtanke solidaritet samhold Ungdom 13 Opplæringsbok  Boka skal sikre og dokumentere at opplæringa er i henhold til mål i læreplanen, samt bidra til at lærlingene deltar i og tar medansvar for opplæringa.  Lærlingen skal ha både tid og mulighet til føring av opplæringsbok i arbeidstiden  Består av fire deler: 1.Informasjonsdel 2.Planleggingsdel 3.Gjennomføringsdel 4.Vurderingsdel

9 omtanke solidaritet samhold Ungdom 14 Fagforbundets lærlingmedlemskap  250,- pr. halvår, inkl. innboforsikring, gratis uten forsikring  Samme rettigheter som ordinære medlemmer. Disse betaler 1,45% av lønna i kontingent, noe som utgjør ca 3000 kr årlig.  Ikke bare lønn og arbeidsvilkår  Fagblad  Tilhørighet i lokal fagforening  Muligheter for å engasjere seg i forbundets (ungdoms)arbeid  Yrkesfaglige tilbud

10 omtanke solidaritet samhold Ungdom 15 Tips til lærlingen  Gjør klare avtaler med arbeidsgiver/faglig leder om innleie ved sykdom, turnus, oppgaver, ansvar og lignende tidlig i læretiden.  Forbered deg før opplegg.  Vær aktiv, og spør der du lurer.  Bruk de som er rundt deg, du er en del av personalet.  Dersom du er organisert i Fagforbundet kan du bruke den tillitsvalgte på arbeidsplassen til det meste.

11 omtanke solidaritet samhold Ungdom 16 Plikter i arbeidslivet  Du må møte til rett tid  Du plikter til å bruke det verneutstyret som finnes  Du skal gjøre den jobben du blir satt til  Gi beskjed så tidlig som mulig ved sykdom  Si ifra dersom du blir forsinka  Hold orden på arbeidsplassen  Du skal medvirke til godt arbeidsmiljø og skape gode samarbeidsforhold

12 omtanke solidaritet samhold Ungdom 17 Viktige lover og avtaler Opplæringsloven  Loven omfatter grunnskoleopplæring og videregående opplæring offentlig skoler og lærebedrifter.  I kraft fra 01.08.99 – erstattet grunnskoleloven, lov om videregående opplæring, fagopplæringsloven og deler av voksenopplæringsloven. Arbeidsmiljøloven  Loven omfatter enhver virksomhet som sysselsetter arbeidstakere.  Sikrer arbeidsmiljø, tilsettingsforhold, meningsfylt arbeidssituasjon m.m., og gir grunnlag for å løse problemer.

13 omtanke solidaritet samhold Ungdom 18 Tariffavtaler  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller et fagforbund og en arbeidsgiverforening.  Norske tariffavtaler inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, ferie og andre plikter og rettigheter i arbeidsforholdet.  Avtalene varer som regel i to år av gangen.

14 omtanke solidaritet samhold Ungdom 19 Yrkesopplæringsnemnda  Fører tilsyn med opplæringa i bedrifter  Formidler elever til de lærebedriftene det er gjort avtale om læreplasser om.  Utviklingsansvar  Oppnevner prøvenemnder  Skriver ut fagbrev, svennebrev og dokumentasjon for kompetanse for lærekandidater på grunnlag av bestått prøve  Godkjenner praksis for kandidater som melder seg opp til fag- eller svenneprøve uten læretid.

15 omtanke solidaritet samhold Ungdom 20 Hva er et opplæringskontor? Et opplæringskontor er eid av lærebedriftene. Fungerer som en koordinator mellom bedriftene, lærlingene, skoleverket og myndighetene. Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens, og det offentliges interesser i læreforholdet.

16 omtanke solidaritet samhold Ungdom 21 Kan jeg ha lærling?  Opplæringskontoret er godkjent som lærebedrift i fylket. For å bli medlem av vårt kontor må bedriften betale en engangs-avgift på 1500,- (andel). Våre medlemmer kan ha lærlinger gjennom vår godkjennelse. Lærebedriften må tilfredsstille noen krav med tanke på bedriftens størrelse og utdannelse/erfaring for den personen som skal følge opp lærlingen (faglig leder).  Krav til faglig leder er enten fagbrev innenfor yrket eller min. 5 års erfaring i bransjen.

17 omtanke solidaritet samhold Ungdom 22 Fordelene med en lærling  Praktisk økonomi (lærlingtilskudd)  Kvalitetsfokus på arbeidsplassen  Faglig oppdatering  Rekruttering av fremtidig arbeidskraft  Nytt blod og nye impulser  Bedre kvalitet i tjenestene  Lærlingen som en ressurs  Fagopplæring er  Arbeidslivets egen  Utdanning  Praktisk øving er den beste måten å tilegne seg fagkunnskap  Læreplass er nesten sikker bestått fagprøve  Sikre fremtiden for din bransje Rekrutter din fremtidige medarbeider  Lønnsom investering  Sikre oppdatert kunnskap

18 omtanke solidaritet samhold Ungdom 23 LÆRLINGENS RETTIGHETER OG PLIKTER Lærlingen og lærekandidater er arbeidstaker i lærebedriften, med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler, Arbeidsmiljø-loven og Opplæringsloven. Når læretiden er over faller også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal fortsette i bedriften, må en ny arbeidsavtale inngåes. Lærlingen og lærekandidaten skal ha samme tilgang på Pedagogisk Psykologisk tjeneste som elever i videregående skole.  Arbeidstid, bidra til et godt arbeidsmiljø og oppmøte  Ansvarlig i bedriften og informasjon/presse  Forstå bedriftens organisering  Arbeidsavtale/Lærekontrakt (Faglig leder, instruktør og tilsynsrepresentant)  Føring av opplæringsbok

19 omtanke solidaritet samhold Ungdom 24  Opplæring/verdiskapning  Verneutstyr  Læreplan Opplæringen skal skje i samsvar med de fastsatte læreplanene. Lærlingen skal få fri for å gjennomføre teoriopplæring utenfor lærebedriften. For fag med teorikrav ut over grunnkurs og VkI må lærebedriften dekke kostnadene for tilleggsopplæringen. Lærebedriften skal legge vekt på å skape et godt arbeids- og læremiljø. Lærebedriften melder lærlingen opp til den fag-/svenneprøve som blir holdt nærmest læretidens avslutning. Lærebedriften stiller nødvendig arbeidsplass, materiell, redskap og assistenthjelp til rådighet under prøven.

20 omtanke solidaritet samhold Ungdom 25 Læreplan/opplæringsbok  Lærlingen skal i løpet av læretiden gjennomgå læreplanen fastsatt av departementet. OLT har utarbeidet en opplæringsbok som både lærling og bedrift får et eksemplar av. Opplæringsboken blir gjennomgått ved første møte mellom opplæringskontor, bedrift og lærling. Deretter gjennomgås opplæringsboka min. hvert halvår.  Eksempel på arbeid med opplæringsbok- lærlingen gjennomgår og fører i opplæringsbok min. en gang pr. mnd. Gjennomgås med faglig leder min. en gang pr. halvår.  Boken skal være ajourført før halvårlige lærlingesamtale med OLT.  Boken er å betrakte som en del av fagprøven.

21 omtanke solidaritet samhold Ungdom 26 Skifte/avsluttning av læreforhold  Skifte av lærebedrift  Lærlingen kan etter avtale med bedrift og opplæringskontor skifte lærested i løpet av læretiden, men dette er i utgangspunktet ikke en anbefalt løsning.   Avslutting av læreforhold:  Læreforholdet avsluttes normalt ved utløp av læretid. OLT sørger for oppmelding til fagprøve. Deretter vil kommunikasjonen normalt foregå mellom lærling, bedrift og prøvenemd. Den praktiske delen av fagprøven vil normalt gjennomføres i egen bedrift.

22 omtanke solidaritet samhold Ungdom 27 Hva skjer i dag?  Større ungdomskull (ungdomsbølgen som kommer)  Økt interesse for yrkesfag  Stort frafall  Flere fag kommer inn under fagopplæring  Mangel på læreplasser  Mangel på søkere (spes helse) Utfordringer og muligheter!

23 omtanke solidaritet samhold Ungdom 28 Fagforbundet mener:  Rådgivningstjenesten  Styrkes og profesjonaliseres  Flere læreplasser  Retten til læreplass lovfestes  Tariffoppgjøret må brukes for å få opprettet flere læreplasser  Lærlingtilskuddet til opplæringsbedriftene må økes  Arbeidsgiveravgiften på lærlinger må fjernes  Det må lages nasjonale måltall for dimensjonering av utdanningstilbud i Norge  Partene i arbeidslivet må ha en sentral rolle i alle spm vedrørende etablering av alternative vg3-klasser  Det bør opprettes et utvalg/arbeidsgruppe for å gjennomgå systemet for fagopplæring og komme med forslag til tiltak

24 omtanke solidaritet samhold Ungdom 29 Fagforbundet mener forts.  Kvalitet i opplæringen  Fylkeskommunene få midler til å styrke yrkesopplæringsnemndene  Utviklingsarbeidet med y-nemdenes framtidige rolle og funksjon må fortsettes og y-nemndas deltakelse i alle deler av prosessen omkring dimensjonering må lovfestes  Arbeidet med etablering av regionale karrieresenter basert på partnerskap må fortsette  God og tilstrekkelig oppfølging og veiledning av god kvalitet i læresituasjonen må være en selvfølge  Det bør vurderes en form for kompensasjon for veiledere/instruktører  Det må være tilbud om gratis og oppdatert læremateriell på opplæringsstedet  Det må etableres et tilbud om sluttopplæring til søkere som ikke er kvalifiserte for læreplass

25 omtanke solidaritet samhold Ungdom 30

26 omtanke solidaritet samhold Ungdom 31 Fagforbundet tar unge på alvor FAGFORBUNDET Ungdom jobber for at:  alle unge skal ha lik rett til arbeid, reelt og formelt  alle unge skal ha lik rett og mulighet til utdanning og opplæring  et samfunn kjennetegnet av rettferdig fordeling, økonomisk og sosial trygghet og demokrati der alle unge gis like muligheter  Lærlingplass til alle!!

27 omtanke solidaritet samhold Ungdom 32 Ideologi og grunnverdi samhold solidaritet omtanke

28 omtanke solidaritet samhold Ungdom 33 Sterkere med – enn uten! Du er hjertelig velkommen som medlem hos oss!


Laste ned ppt "Omtanke solidaritet samhold Ungdom 6. omtanke solidaritet samhold Ungdom 7 Lærling:  Opplæring innenfor et bestemt område  Lærekontrakt  Teori/ekstra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google