Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledersamling i Lunner kommune 18.mars 2009 Agenda Lunner kommune – en eier av KLP Offentlig tjenestepensjon – et gode for de ansatte Hvordan finansieres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledersamling i Lunner kommune 18.mars 2009 Agenda Lunner kommune – en eier av KLP Offentlig tjenestepensjon – et gode for de ansatte Hvordan finansieres."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ledersamling i Lunner kommune 18.mars 2009

3 Agenda Lunner kommune – en eier av KLP Offentlig tjenestepensjon – et gode for de ansatte Hvordan finansieres de kommuneansattes gode pensjonsordning? Hva kan vi tilby Lunner kommune?

4 KLP Konsernet Kommunal Landspensjonskasse KLP Skadeforsikring ASKLP Eiendom AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Fondsforvaltning AS KLP Kapitalforvaltning AS KLP Forsikringsservice AS

5 Alle kommuner og fylkeskommuner (448)* Om lag 2300 bedrifter 30 av 32 helseforetak Nærmere 560 000 med pensjonsrettigheter Av disse om lag 150 000 pensjonister 333 av landets 448 kommuner og fylkeskommuner har valgt KLP som sin eneste pensjonsleverandør Kunder og eiere *Pga lovfestet pensjonsordning for sykepleiere i KLP er alle landets kommuner og fylkeskommuner kunder hos oss.

6 Pensjon er sparing Pensjon er sparing for fremtiden - 80 pst av premien går med til fremtidige ytelser - 5 pst brukes til administrasjon -15 pst er forsikring Det fundamentale spørsmålet er: Har du spart nok?

7 Hva sparer vi til? Alderspensjon (AFP) Uførepensjon Ved sykdom Barnepensjon Etterlattepensjon Til gjenlevende ektefelle Til barn

8 Hva kjennetegner offentlig pensjonsordning? Lovfestede eller tariffavtalte rettigheter Bruttogaranti Overføringsavtale G-regulering av pensjoner og oppsatte rettigheter Fleksibel pensjonsalder

9 Offentlig tjenestepensjon Man sparer sammen med sin kommunale eller statlige arbeidsgiver. 2% som arbeidstaker, ca 12 - 14% som arbeidsgiver Full opptjening er 30 år Pensjonen beregnes ut i fra sluttlønnsprinsippet Pensjonsprosenten er 66%

10 Finansiering av pensjon Innbetalinger av Premier og tilskudd Pensjonsfond – bestemt av hvor store pensjonene skal være Avkastning minus kostnader Pensjonsutbetaling

11

12 KLP tar samfunnsansvar - og setter spor KLP er en ansvarlig investor og eier Vi ekskluderer selskaper som bryter med internasjonale normer Vi søker muligheter til positiv påvirkning av selskaper Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

13 Vi er med å skape endringer!

14 www.klp.no

15 KLP Interaktiv består av: KLP Nettpensjon KLP Autostart pensjon Et verktøy for rapportering av lønn, pensjons- og medlemsopplysninger Et verktøy for beregning av pensjon En database for premieopplysninger og diverse rapporter Hva er KLP Interaktiv?

16 LUNNER KOMMUNE SAMMENSETNING (BESTAND)

17 Dere har ansvar for langt flere enn de som jobber i dag!

18 Nøkkeltall – Fellesordningen

19 UFØREUTVIKLING

20 Utvikling – uføreandel - Fellesordningen

21 Utvikling – uføreandel - sykepleierordningen

22 Hvem er de uføre i Lunner kommune? 6592 Assistenter ved helseinst:18 - 3 nye i 2008(17) 7076 Hjelpepleiere 13 - 2 nye i 2008(11) 7210 Renholdere 8 - 1 ny i 2008( 8) 7520 Førstesekretærer 7 - 2 nye i 2008( 7) 7517 Fagarbeidere 7 - 3 nye i 2008( 5) 7174 Sykepleiere 3( 5) 6674 Miljøterapeuter 3( 3) 2007 tall i parantes

23 Hvorfor være opptatt av uføreandelen? Innbetalinger Ansvar for regulering Av uføre Pensjonsfond Det må avsettes i dag for all fremtidig utbetaling Avkastning minus kostnader Pensjonsutbetaling Jo flere uføre jo mer utbetaling

24 ALDERSSAMMENSETNING

25 Alderssammensetning - sykepleiere

26 Alderssammensetning - Fellesordningen

27 Over 55 år i Lunner kommune - F ellesordningen

28 Potensielle pensjonister i fellesordningen fremover AFP 62-64 år

29 Hva bør en tjenesteleder vite om pensjon?

30 Lønn 300.000 6062656770 Når kan de ta ut alderspensjonen? Fleksibel pensjonsalder i offentlig sektor

31 Lønn 300.000 60 62 65 67 70 Aldersgrense / pensjonsalder Fleksibel pensjonsalder i offentlig sektor

32 Lønn 300.000 60 62 65 67 70 Aldersgrense Den alder da de har rett og plikt til å fratre med alderspensjon Pensjonsalder Den alder da de tidligst kan fratre med alderspensjon Aldersgrense / pensjonsalder

33 Lønn 300.000 6062656770 Alderspensjon i folketrygden

34 Lønn 300.000 60626570 Alderspensjon i folketrygden Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 67

35 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Avtalefestet pensjon (AFP)

36 Kan alle ta ut AFP? Må ha rett til AFP i hht hovedtariffavtalen eller annen tariffavtale i lønnet arbeid Sammenhengende ansettelse de siste tre år Minst 20% stilling de siste 3 år Årsinntekt på minst 1 G siste 3 år 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra fylte 50 år Gjennomsnittinntekt 10 beste år, større eller lik 2 grunnbeløp Kan man ikke motta ytelse fra folkerygden

37 Lønn 300.000 60656770 FolketrygdAFP AFP-tillegg AFP = Folketrygd ved arbeid til fylte 67 år + 20.400 Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 62 Avtalefestet pensjon (AFP)

38 Lønn 300.000 60656770 FolketrygdAFP AFP-tillegg Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Sum av alder og tjenestetid = 85 år 62 KLP 85 – års regelen

39 Pensjonsgivende tjenestetid 30 års medlemstid = full pensjon Den tiden du har vært medlem av pensjonsordningen i KLP Medlemskap i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen

40 Historiske innmeldingsregler Fast ansatte: Før 1974 : Forskjellige regler for hver arbeidsgiver 1974 – 1978: Minstekrav på 18 t pr uke 1978 – 1987: Minstekrav på 15 t pr uke 1987 – 1999: Minstekrav på 14 t pr uke 1999 - dd : 14 t pr uke, men ekstratimer skal også telle Midlertidige ansatte: 1974 – 1986: Meldes inn etter 1 år i stillingen som fylte minstekravet 1986 – 1999: Meldes inn etter 6 mnd sammenhengende stilling s om fylte minstekravet, med tilbakevirkende kraft. 1999 - dd : Alle ansatte meldes inn når de har arbeidet 168 t i løpet av et kvartal

41 5 år 10 år 15 år Totalt 30 år Overføringsavtalen

42 Pensjonsgrunnlaget Årslønn ved fratreden Faste tillegg ved fratreden Lønn utover 12 G (kr 843.072) Dersom varierende stillingsprosenter, beregnes gjennomsnittlig stillingsprosent

43 Lønnsøkning Lønnsøkning de siste 2 årene før uttak av alderspensjon: Generell oppnormering fastsatt ved sentrale eller lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 skal medregnes i sin helhet I tillegg medregnes individuelle tillegg innenfor 60% av G (etter dagens G utgjør dette kr 42.153) Lønnsøkninger som følge av stillingsendringer medregnes ikke

44 Gjennomsnittlig deltidsstilling 100% Stilling 50% Stilling 5 år7 år 100% Stilling 10 år15 år 50% Stilling Klp beregner gjennomsnittlig stillingsprosent av de 30 beste årene: 15 år i 100% stilling: 100% x 15/30 = 50% 15 år i 50% stilling: 50% x 15/30 = 25% 30 år75%

45 P ensjonsgrunnlaget Lønn i 100% stilling x gjennomsnittlig stillingsprosent X P ensjonsprosenten 66% Barnetillegg 10% av bruttopensjon X P ensjonsgivende tjenestetid År (inntil 30 år) = Pensjon fra KLP

46 KLP Lønn 300.000 60626770 Folketrygd Ny vurdering…. Hva lønner seg? AFP eller KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg AFP AFP-tillegg KLP 65 AFP eller KLP-beregnet pensjon v/65 år

47 Lønn 300.000 60626770 Folketrygd KLPs bruttopensjon kan lønne seg ved fylte 65 år Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP AFP AFP-tillegg KLP 65 Alderspensjon etter fylte 65 år

48 KLP Lønn 300.000 60626570 Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Konsekvensen av samordningen medfører ofte mer enn 66% AFP AFP-tillegg KLP 67 Alderspensjon ved fylte 67 år

49 Hvordan betaler Lunner for AFP-utbetaling? Obligatorisk utjevning blant alle kommunekunder/bedrifter av: –AFP 65-66 år –85-års regelen Frivillig finansieringsløsning for AFP 62-64 år: –100 % utjevning –50 % utjevning/50 % egenrisiko –100 % egenrisiko Lunner kommune har valgt 50% utjevning/50% egenrisiko

50 AFP-finansiering Lunner kommune 2008 (2007) Fellesordningen Utj.tilskudd:kr 551 527(545 982) egenand: kr 281 355(358 308) Sykepleierordningen Utj.tilskudd:kr 20 672(20 339) egenand: kr 0(59 048)

51 ANDRE KONSEKVENSER Kompetansen som blir borte Tap for arbeidsmiljøet Hvor lang tid tar det før erstatter har like god realkompetanse som den forhenværende arbeidstaker? Opplærings- og rekrutteringskostnader Relasjon til brukerne

52 Seniorpolitiske tiltak De viktigste: Bli sett og verdsatt! Nye og spennende oppgaver Vekst og utvikling i jobben hele livet Få tillit og innflytelse Fleksibilitet De mindre viktige: Velferdstiltak Bli skjermet mot krav og forventninger Ferier og fritid Lønn og bonusordninger

53 Full AFP 170.400 Lønn 300.000 AFP 110.000 Lønn 40% 120.000 Lønn 60% 180.000 AFP 71.000 Lønn 80% 240.000 AFP 37.000 57% 92% 84% 77% Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP

54 AFP/Alderspensjon og inntekt

55 Lønn 300.000 60656770 FolketrygdAFP AFP-tillegg Toleransebeløp Kr. 15.000, inkl. opptjente feriepenger etter uttak av AFP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP 62 Inntekt ved siden av AFP v/62 – 65 år

56 Lønn 300.000 60656770 FolketrygdAFP AFP-tillegg KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP 85-års regel: Sum av alder og tjenestetid = 85 år 62 Inntekt ved siden KLPs bruttopensjon

57 Lønn 300.000 6070 Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP Kan jobbe i offentlig sektor i inntil 14 timer i uka eller inntil 168 timer i kvartalet 626567 Inntekt ved siden av KLPs bruttopensjon

58 Lønn 300.000 6070 Folketrygd AFP AFP-tillegg KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP Ingen reduksjon i pensjonen som Følge av inntekt i privat sektor 626567 Inntekt ved siden av KLPs bruttopensjon

59 Lønn 300.000 60626570 Folketrygd AFP AFP-tillegg KLP Folketrygden: v/67-68 år: ubegrenset 69 år: 2 G = kr. 140.512 v/70 år: ubegrenset Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg KLP 67 Inntekt ved siden av pensjon etter 67 år

60 Garantert pensjonsnivå Bruttoordning Nettoordning Folketrygd KLP dekker opp for manglende folketrygd- opptjening.

61 Regulering av pensjoner 1/5-06: 300 000 X 66% = kr 198 000 1/5-08: 198 000 X 70 256 * = ca kr 221 000 62 892 ** * 70 256 = grunnbeløpet pr 01.05.2008 ** 62 892 = grunnbeløpet pr 01.05.2006

62 H vem har rett på regulering / økning ? 1.Aktive medlemmer De som er innmeldt i pensjonsordningen 2.Pensjonister 3.Oppsatte rettigheter De som har sluttet før de har rett på en pensjonsutbetaling ( fripolise)

63 Pensjonsreformen

64 Fleksibilitet Pensjonsuttak tidligst fra 67 år (gjelder ikke AFP) Begrenset anledning til å kombinere pensjon og lønn AP: kr 140.000 AFP : kr 15.000 NyttI dag Pensjonsuttak mulig allerede fra 62 år Ingen begrensninger på å kombinere pensjon og lønn

65 Ny AFP - overgangsregler De som er født 1947 og tidligere beholder dagens AFP, og kan ta ut AFP etter gjeldende regler også etter 2011 De som er født i 1948 kan ta ut dagens AFP i 2010 Alle som er født 1949 eller senere får ny AFP

66 Økt levealder (levealdersjustering) Staten tar hele ”risikoen” for at folk lever lengre NyttI dag Hvis ditt årskull er forventet å leve lengre enn et annet, må du jobbe lengre for å få samme pensjon

67 Ny regulering av alderspensjon Alderspensjonen oppreguleres årlig i samme takt som bl.a. uførepensjon og aktive rettigheter (G-reguleres) NyttI dag Alderspensjon skal ha ”dårligere” oppregulering (gjelder også dagens alderspensjonister) Lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng

68 Attførings- / Uførepensjon

69 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen 2 år karens

70 Pensjonsgrunnlaget Lønn på sykemeldingstidspunkt X Pensjonsprosenten 66% X Pensjonsgivende tjenestetid Medlemstid fram til aldersgrense = Pensjon fra KLP

71 Lønn 300.000 Folketrygd 150.000 KLP 48.000 Full opptjening 2 barn under 18 år Barnetillegg 39.600 Kr 237.600 Utgjør 79 % av tidligere lønn Uførepensjons (100%)

72 Etterlattepensjon

73 Ektefellepensjon Enke/enkemann Registrert partner Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

74 Barnepensjon – nye regler Barnepensjon = 15 % Full barnepensjonen utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget for hvert barn. Pensjonen skal løpe til barnet blir 20 år og blir ikke samordnet eller inntektsprøvd. (Nye regler pr 1.1.2001)

75 Ektefellepensjon Ektefellepensjon = 9 % Etter dagens regler utgjør full ektefellepensjonen 9 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen samordnes ikke, den kommer i tillegg til egen pensjon eller inntekt. (Reglene for ektefellepensjon ble endret 1.1.2001.)

76 Gamle regler for etterlattepensjon Hvis gjenlevende ektefelle er født før 1/7-1950, og avdøde var medlem før 1/7-2000: 60% av alderspensjon, samordnet og ervervsprøvet Enker etter menn som ble medlemmer før 1/10-1976: 60% av alderspensjonen, samordnet, men IKKE ervervsprøvet

77 Min Side Pensjon

78 Min Side Pensjon - din personlige pensjonsopptjening i KLP Her kan du på en enkel måte, og når som helst: Kontrollere din pensjonsopptjening Beregne din fremtidige pensjon Finne annen relevant informasjon om pensjon

79 Lån i KLP

80 Boliglån i KLP Forsikring Visste du at…. KLP har gjeldsforsikring inkludert i rentesatsen? KLP yter lån opp til 80% av markedsverdi i selveiet bolig? KLP yter lån til alle formål mot tilfredsstillende sikkerhet? KLP alltid har konkurransedyktige rentesatser til deg som medlem?

81 Boliglån i KLP Forsikring Visste du at…. KLP tilbyr Litt Extra og Seniorlån – lån til personer over 60 år KLP tilbyr lån mot sikkerhet i hytte? KLP tilbyr lån til mellomfinansiering? du finner alt om våre låneprodukter på www.klp.no? du kan kontakte oss på telefon 22 03 79 00 (Boliglånstelefonen)

82 Vi har gode produkter med enkle løsninger. Ta kontakt: privatkunde@klp.no KLP lanserer skadeforsikringer til ansatte! Hus Bil Hytte Reise m.m. (E24-28.08.08)

83 Kontakt KLP

84 Pensjonsspørsmåltlf: 22 03 39 00 Medlemsspørsmål tlf: 22 03 37 00 KLPs nettsiderwww.KLP.nowww.KLP.no Boliglåntlf: 22 03 79 00 Fondssparingtlf: 22 03 78 00 Servicetilbud

85


Laste ned ppt "Ledersamling i Lunner kommune 18.mars 2009 Agenda Lunner kommune – en eier av KLP Offentlig tjenestepensjon – et gode for de ansatte Hvordan finansieres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google