Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET"— Utskrift av presentasjonen:

1 NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET
2 fylker 49 kommuner innbyggere Ca medarbeidere Over 40 virksomhetssteder Ca pasientkontakter Nærmere 8 mrd kr årlig til drift

2 Divisjon Habilitering og rehabilitering
48 kommuner Divisjon Habilitering og rehabilitering Granheim lungesykehus Habiliteringstjenesten i Oppland/ ART Lillehammer Rehabiliteringsavdeling Gjøvik Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Habiliteringstjenesten Hedmark Revmatismesykehuset Rehab.institusjoner Beitostølen Hernes Landåsen Ringen Skogli Steffensrud Røysumtunet Feiring Oppfølgingsenheten Frisk Når det gjelder aktører innenfor vårt felt Egen divisjon relativt oversiktlig I tillegg en rekke private aktører, rehab.institusjoner, oppdatert etter at 2 ikke fikk tilbud fra 2011 Skal godt gjøres å unngå å bli råkt av et av disse tilbudene hvis du befinner deg i området.. HSØ har flest i Norge, Innlandet har flest i HSØ Innlandet benytter mest plassene; historisk og tilgjengelighet Revmatismesykehuset med avtale med SI 48 kommuner, + foreløpig også Nes i Akershus Kommunene har pr i dag et ansvar ift re/hab. + at ting er i endring

3 KE – Koordinerende Enhet:
Det skal finnes en KE i hvert helseforetak KE skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. KE som adresse for å melde om mulige behov for habilitering og rehabilitering internt i spesialisthelsetjenesten (systemnivå) KE skal ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Det skal finnes en KE i hvert helseforetak som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen Nettverkskonferanse – FM Oppland

4 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
KE i Sykehuset Innlandet Tillagt divisjon Habilitering og Rehabilitering Skal omfatte alle tjenesteområdene innen SI. Finnes på SI sin hjemmeside: . De som kaster seg hjem for å google vil ikke finne særlig utfyllende tekst – under arbeide Nettverkskonferanse – FM Oppland

5 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
Viktige arenaer for samhandling: for Innlandet – mars 2016 Samarbeid med kommunene: Regionale nettverk for IP – foreløpig rundt Hamar og Gjøvik GSU for alle de somatiske sykehusene. (samarbeidsutvalg) Forum i regi av samhandlingsdirektøren for SI. Arbeidsutvalg for Koordinerende enhet i SI: AU for KE i SI ReHabiliteringsforum Jeg vil nevne noen av de viktigste arenaer for samhandling. Nettverkskonferanse – FM Oppland

6 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015
AU for KE i SI; Arbeidsutvalg for koordinerende enhet i Sykehuset Innlandet HF. Irene Strand, systemkoordinator, ergoterapeut, Tynset kommune Alf Magne Foss, direktør Skogli rehabiliteringssenter. Synnøve Bratlie, representant fra Brukerutvalget SI Åse Skarbø, rådgiver Revmatismesykehuset Lillehammer Urdal, Irja Mone, rådgiver, Fylkesmannen i Hedmark. Helene Dypdal, rådgiver, Fylkesmannen i Hedmark Nilsen, Inger Tove, rådgiver, Habiliteringstjenesten i Hedmark Jan Erik Mæhlum, spesialrådgiver, div. Habilitering og Rehabilitering i SI Nettverkskonferanse – FM Oppland

7 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
KE - nettverk: Regional Koordinerende Enhet – RKE. Ha oversikt og gi informasjon om regionens private og offentlige rehabiliteringstilbud. Drifte informasjonstelefonen for rehabilitering: Vurdere alle henvisninger til  private rehabiliteringsinstitusjoner fra fastleger og spesialister Bidra til utvikling av koordinerende enheter i sykehusområdene. Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) «fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner». Ha oversikt og gi informasjon om regionens private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet og ventetider. Wikipedia - Wikirehab Nettverkskonferanse – FM Oppland

8 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
Samarbeidsavtaler mellom kommunene og SI Nye avtaler inngått per mars 2015: 10 avtaler, 9 rutiner. Økt fokus på habilitering og rehabiliteringsfeltet. Vektlagt kompetanseoverføring mellom forvaltningsnivåene, bl.a. gjennom hospitering. Det skal gjennomføres en grundig implementering i SI, bl.a. på bakgrunn av tidligere erfaring om svak kunnskap i organisasjonen. (Konsernrevisjon 2014) Avtalene er nettopp undertegnet, 10 tjenesteavtaler og 9 rutiner, skal ikke innom alle! Nettverkskonferanse – FM Oppland

9 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
Tjenesteavtale nr. 2: Koordinerte tjenester «Tjenesteavtalen har som formål å sikre samarbeid om pasienter/brukere som har rett til individuell plan, koordinator og samordning av tjenester fra koordinerende enhet. Begge parter er ansvarlig for at det opprettes en koordinerende enhet i egen organisasjon. Kommunen og SI skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke.. Koordinerende enhet i SI og i kommunen må samarbeide» SI skal: - identifisere behov for IP spørre pasienten dokumentere det som blir avtalt Benytte praksiskonsulentene. (fastleger i deltidsstillinger) SI har veiledningsansvar. Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende pasientforløp. henhold til krav i forskrift nr (forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator). Kommunen og SI skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud . Praksiskonsulent: Alexander Løvdahl, Øyer Nettverkskonferanse – FM Oppland

10 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
Rutine nr. 1: Rutine for bruk av Individuell plan, IP Gjelder for alle pasienter/ brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Når brukeren/pasienten selv tar initiativ til IP skal den part som mottar henvendelsen følge opp. Informasjon om retten til, og hensikten med IP skal gis uoppfordret. SI skal så snart som mulig varsle kommunene når en ser at det er behov for individuell plan som omfatter tjenester både fra SI og kommunen. -slik at bruker/pasient enten får avslag med begrunnelse, eller at arbeidet med IP blir startet. og skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med i IP. Nettverkskonferanse – FM Oppland

11 Rutine nr 8: Rutine for spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt
Påkrevet veiledning skal gis. Gjelder enkeltpasienter. Gjelder ikke organisatoriske og administrative endringer i kommunen. Kompetanseoppbygging kan gis mot vederlag. Kommunen må melde behov for veiledning og gjøre konkrete avtaler i hver enkelt tilfelle. n Nettverkskonferanse – FM Oppland

12 Sykehuset Innlandet HF
Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Nettverkskonferanse – FM Oppland

13 Framtidig utfordringsbilde
Befolkningssammensetning og behov endres Økende grad av spesialisering Økte krav til dokumenterbar kvalitet og standardisering Ansatte i helsesektoren blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst vil bli redusert for spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten står overfor nye muligheter Endrede rammebetingelser    Nettverkskonferanse – FM Oppland

14 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.
Mandat for idéfasen I styresak vedtok styret at følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua Fremtidig modell med 2 akuttsykehus i Mjøsregionen Fremtidig modell med 3 akuttsykehus i Mjøsregionen Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell) .    Nettverkskonferanse – FM Oppland

15 Overordnet tidsplan – SI sin ambisjon:
Valg av struktur Statsbudsjett UTVIKLINGS PLAN IDÉFASE KONSEPTFASE FORPROSJEKT BYGGEFASE Ferdig våren 2014 Fra 2015 og første halvår av 2016 I perioden 2016/17 til 2018/19 I perioden 2020/21 Byggestart 2022/23 Nettverkskonferanse – FM Oppland


Laste ned ppt "NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google