Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2 fylker 49 kommuner 400.000 innbyggere Ca 9.000 medarbeidere Over 40 virksomhetssteder Ca. 600.000 pasientkontakter Nærmere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2 fylker 49 kommuner 400.000 innbyggere Ca 9.000 medarbeidere Over 40 virksomhetssteder Ca. 600.000 pasientkontakter Nærmere."— Utskrift av presentasjonen:

1 NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2 fylker 49 kommuner 400.000 innbyggere Ca 9.000 medarbeidere Over 40 virksomhetssteder Ca. 600.000 pasientkontakter Nærmere 8 mrd kr årlig til drift

2 26.07.20152 Divisjon Habilitering og rehabilitering Granheim lungesykehus Habiliteringstjenesten i Oppland/ ART Lillehammer Rehabiliteringsavdeling Gjøvik Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Habiliteringstjenesten Hedmark Revmatismesykehuset 48 kommuner Rehab.institusjoner Beitostølen Hernes Landåsen Ringen Skogli Steffensrud Røysumtunet Feiring Oppfølgingsenheten Frisk

3 KE – Koordinerende Enhet: –Det skal finnes en KE i hvert helseforetak –KE skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. –KE som adresse for å melde om mulige behov for habilitering og rehabilitering internt i spesialisthelsetjenesten (systemnivå) –KE skal ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.

4 KE i Sykehuset Innlandet –Tillagt divisjon Habilitering og Rehabilitering –Skal omfatte alle tjenesteområdene innen SI. –Finnes på SI sin hjemmeside: http://www.sykehuset- innlandet.no/fagfolk_/samhandling_/Sider/hab-rehab- koordinerende-enhet.aspxhttp://www.sykehuset- innlandet.no/fagfolk_/samhandling_/Sider/hab-rehab- koordinerende-enhet.aspx.

5 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015. –Viktige arenaer for samhandling : for Innlandet – 9.-10. mars 2016 Samarbeid med kommunene: Regionale nettverk for IP – foreløpig rundt Hamar og Gjøvik GSU for alle de somatiske sykehusene. (samarbeidsutvalg) Forum i regi av samhandlingsdirektøren for SI. Arbeidsutvalg for Koordinerende enhet i SI: AU for KE i SI

6 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015 AU for KE i SI; –Arbeidsutvalg for koordinerende enhet i Sykehuset Innlandet HF. Irene Strand, systemkoordinator, ergoterapeut, Tynset kommune Alf Magne Foss, direktør Skogli rehabiliteringssenter. Synnøve Bratlie, representant fra Brukerutvalget SI Åse Skarbø, rådgiver Revmatismesykehuset Lillehammer Urdal, Irja Mone, rådgiver, Fylkesmannen i Hedmark. Helene Dypdal, rådgiver, Fylkesmannen i Hedmark Nilsen, Inger Tove, rådgiver, Habiliteringstjenesten i Hedmark Jan Erik Mæhlum, spesialrådgiver, div. Habilitering og Rehabilitering i SI

7 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015. KE - nettverk: –Regional Koordinerende Enhet – RKE. –Ha oversikt og gi informasjon om regionens private og offentlige rehabiliteringstilbud. –Drifte informasjonstelefonen for rehabilitering: –Vurdere alle henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner fra fastleger og spesialister –Bidra til utvikling av koordinerende enheter i sykehusområdene. –Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) «fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner».

8 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015. Samarbeidsavtaler mellom kommunene og SI –Nye avtaler inngått per mars 2015: 10 avtaler, 9 rutiner. Økt fokus på habilitering og rehabiliteringsfeltet. Vektlagt kompetanseoverføring mellom forvaltningsnivåene, bl.a. gjennom hospitering. Det skal gjennomføres en grundig implementering i SI, bl.a. på bakgrunn av tidligere erfaring om svak kunnskap i organisasjonen. (Konsernrevisjon 2014)

9 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015. Tjenesteavtale nr. 2: Koordinerte tjenester «Tjenesteavtalen har som formål å sikre samarbeid om pasienter/brukere som har rett til individuell plan, koordinator og samordning av tjenester fra koordinerende enhet. Begge parter er ansvarlig for at det opprettes en koordinerende enhet i egen organisasjon. Kommunen og SI skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke.. Koordinerende enhet i SI og i kommunen må samarbeide» SI skal: - identifisere behov for IP -spørre pasienten -dokumentere det som blir avtalt -Benytte praksiskonsulentene. (fastleger i deltidsstillinger) -SI har veiledningsansvar.

10 Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015. Rutine nr. 1: Rutine for bruk av Individuell plan, IP –Gjelder for alle pasienter/ brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. –Når brukeren/pasienten selv tar initiativ til IP skal den part som mottar henvendelsen følge opp. –Informasjon om retten til, og hensikten med IP skal gis uoppfordret. –SI skal så snart som mulig varsle kommunene når en ser at det er behov for individuell plan som omfatter tjenester både fra SI og kommunen.

11 -Påkrevet veiledning skal gis. -Gjelder enkeltpasienter. -Gjelder ikke organisatoriske og administrative endringer i kommunen. -Kompetanseoppbygging kan gis mot vederlag. -Kommunen må melde behov for veiledning og gjøre konkrete avtaler i hver enkelt tilfelle. Rutine nr 8: Rutine for spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt n Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.

12 Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.

13 Framtidig utfordringsbilde Befolkningssammensetning og behov endres Økende grad av spesialisering Økte krav til dokumenterbar kvalitet og standardisering Ansatte i helsesektoren blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst vil bli redusert for spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten står overfor nye muligheter Endrede rammebetingelser Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.

14 Mandat for idéfasen I styresak 016-2014 vedtok styret at følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: –Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua –Fremtidig modell med 2 akuttsykehus i Mjøsregionen –Fremtidig modell med 3 akuttsykehus i Mjøsregionen –Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell). Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.

15 Overordnet tidsplan – SI sin ambisjon: UTVIKLINGS PLAN IDÉFASEKONSEPTFASEFORPROSJEKTBYGGEFASE Ferdig våren 2014 Fra 2015 og første halvår av 2016 I perioden 2016/17 til 2018/19 I perioden 2020/21 Byggestart 2022/23 Valg av struktur Statsbudsjett Nettverkskonferanse – FM Oppland 28.04.2015.


Laste ned ppt "NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2 fylker 49 kommuner 400.000 innbyggere Ca 9.000 medarbeidere Over 40 virksomhetssteder Ca. 600.000 pasientkontakter Nærmere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google