Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veivalg og prosess for frontkommunen Stokke Foredrag for kommunestyret Stokke 11.mai 2014 Av Geir Vinsand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veivalg og prosess for frontkommunen Stokke Foredrag for kommunestyret Stokke 11.mai 2014 Av Geir Vinsand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veivalg og prosess for frontkommunen Stokke Foredrag for kommunestyret Stokke 11.mai 2014 Av Geir Vinsand

2 Problemstillinger 1.Er SAS en vabisk løsning? 2.Hvilke krav stilles til utredning av ulike alternativer? 3.Finnes andre alternativer som Stokke fortsatt bør vie oppmerksomhet? 4.Hva kan være kritiske hensyn som må vurderes? 5.Bør en evt. frontkommune etableres fra 1.1. 2016 eller 1.1.2018?

3 Vestfold Aktiv fylkesmann, søkende fylkeskommune, løpende tema TNT-prosess Skrumpende 5k-initiativ, men lever Lardal har valgt retning RM i Stokke vil ha SAS, kan bli nasjonale frontkommuner Horten vet ikke helt Sande og Svelvik i farta

4 Ellers mye stillstand og avventende holdninger Buskerud, Telemark, Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag Vil lokale prosesser i regi av FM/KS virke? Noen flere motvektskommuner til byene? Lekefase før nasjonal styring?

5 Reformbehov i Vestfold 1.Ett flerkommunalt byområde av type 1: Regionsenter m/tettstedsoppsplitting 2.9k < 15.000 innb.: Lardal, Hof, Tjøme, Andebu, Svelvik, Sande, Re, Stokke, Holmestrand 3.Fylkestilhørighet for to kommuner med til sammen 16.000 innbyggere (Sande og Svelvik) 4.Så godt som alle kommuner berørt av uhensiktsmessige avgrensninger, oppsplitting av tettsteder og sammenhørende områder

6 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Funksjonelt samfunnsutviklingsområde?

7 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Fylkesgrense gjennom Skoger

8 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Sande og Svelvik

9 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Holmestrand - Hof

10 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Holmestrand – Re - Horten

11 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Stokke – Tønsberg - Nøtterøy

12 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Andebu – Stokke - Tønsberg

13 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Sandefjord - Stokke

14 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Sandefjord grense sør

15 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Sånn ja!

16 Vaboutvalgets diagnose 1.Små kommuner, store oppgaver => Legevakt, øyeblikkelig hjelp, LMS, PPT, BV, folkehelse, PLO-tilbud, skoleutvikling, planlegging –ulik demografisk utvikling 2.Byer med voksesmerter  Tettstedsoppsplitting og regiontranghet, manglende og lite effektiv samfunnsplanlegging 3. Lokal fragmentering  Voksende interkommunalt samarbeid på lovpålagte oppgavefelt 4. Aktiv stat => Tilsyn, kontroll, rapportering, innsigelser, statlig plan, fylkeskommunen som overkommune

17 Kriterier for god kommunal oppgaveløsning 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 3.Tilstrekkelig distanse 4.Effektiv tjenesteproduksjon 5.Økonomisk soliditet 6.Valgfrihet 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8.Høy politisk deltakelse 9.Lokal politisk styring 10.Lokal identitet 11.Bred oppgaveportefølje 12.Statlig rammestyring

18 Inndelingsprinsipper Minst 15-20.000 innbyggere Kommunegrensene bør sammenfalle med funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilrettelegging for flere oppgaver og redusert statlig detaljstyring

19 Føringer fra Vaboutvalget Utvalget oppfatter at det er hensiktsmessig med kommunesammenslåinger i flerkommunale byområder. Det vil si i de tilfellene der tettsteder er splittet opp mellom flere kommuner (inkludert tvillingkommuner), der kommuner er sterkt integrerte gjennom pendling til et felles bolig- og arbeidsmarked, og der det er kombinasjoner av disse Utvalget mener at det vil være hensiktsmessig med kommunesammenslåinger i områder der mindre tettsteder deles opp av kommunegrenser. Alle kommuner bør uavhengig av størrelse gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde

20 Mer føringer Hovedstadsområdet bør fortsatt bestå av flere kommuner… det bør skje en betydelig reduksjon i antall kommuner Oppgaveutvidelser for storbykommuner vil ha betydning for generalistkommune- prinsippet og fylkeskommunenes rolle

21 Tonivåmodell m/storbyfylker?

22 Kilde: sb.no 6.5.2014

23 Tettsteder i Vestfold

24 Tettsteder i Stokke

25 Svært viktig!

26 Mye pendling

27 NIBR 2013: Tre BA-regioner i Vestfold 2002: Holmestrand og Hof Kriterier bør gjennomgås!

28 Gode vabiske løsninger Geografisk funksjonell, sentrert, solid befolkningsgrunnlag, sterke fagmiljø, egenregi Langsiktig robust kommune, strukturelt, oppgavemessig, demokratisk, kulturelt…. Potensiale for desentralisering, demokratisering og effektivisering Interessant regional partner

29 Lynanalyse

30 Hvem bør med i Tønsberg kommune ?

31 Hva er Nord-Jarlsberg?

32 Viktige konklusjoner for Vestfold Aktuelle regionkommunemodeller oppfyller de fleste viktige krav til framtidig kommuneinndeling Framtidig oppgavefordeling er neppe avgjørende for valg av kommunestruktur i Vestfold Evt. nedlegging av fylkeskommunen og endringer i regional statsforvaltning kan håndteres med ut fra sterkere regionkommuner

33 Kommer denne uken Prinsipper og føringer for lokale prosesser, krav til beslutningsgrunnlag, utredninger, regional koordinering, vurdering av ulike alternativ Organisering, inkl. mandat til FM/KS og evt. særskilte prosesser for storbyregioner? Tidsplan, lokale prosesser fram til vår 2016? Stortingsvedtak om ny struktur i 2017? Virkemidler –Økonomiske: Gevinster for frontkommuner? Endring i inndelingstilskudd og omstillingsstøtte? Kontroll m/økonomiske disposisjoner? –Juridiske: Egen prosesslov? Avvik fra inndelingslov? Hva med endring av fylkesgrenser?

34 Mulige kritiske utfordringer Valg av navn, kommunevåpen, kommunesenter og antall bystyremedlemmer vil gå greit? Løpende fordelingspolitikk også? Naturlig fellesskap for tjenester, samfunnsutvikling og demokrati? Innbyggernes ønsker, de ansattes orientering og ønskemål Framtidig samarbeidsmønster, interkommunalt, mot staten og mot fylkeskommunen Konsekvenser for nabokommuner – Tønsberg og Nord- Jarlsberg, framtidig kommunesystem i Vestfold Robusthet ifht. nasjonal oppgavefordeling, framtidig forvaltningsstruktur, prinsipper for statlig styring, inntektssystem, kommune- og særlovgivning etc. Stabilitet, fare for seriefusjon, omkamper? Tidsplan som gir rom for åpenhet, medvirkning og gode omstillingsprosesser

35 Befolkningsundersøkelse Bør være kretsbasert, solid utvalg, representativ etter kjønn, alder, utdanning… gjør det skikkelig! Aktuelle måletema –Tilhørighet –Serviceadferd, handel, uteliv, kultur aktuelle indikatortjenester –Arbeidssted og avislesning –Viktighet av egen kommunestatus –Holdning til geografisk orientering av kommunen –Fusjon av hele kommunen og/eller grenseregulering –Holdning til kommunesammenslutning og grenseregulering i dag

36 Hvor er vi i prosessen? Oppstartsfase –Ideen oppstår, integrasjonen tiltar, kartlegging av ulike alternativer Beslutningsfase 1: Geografisk retningsvalg –Lokale utredninger/vurdering av foreliggende alternativer, konklusjon Utredningsfase – foretrukket alternativ –Krav til konsekvensanalyse, nasjonale prinsipper, kriteriemetoden Beslutningsfase 2: Fusjon –Krav til folkehøring v/ grenseregulering, dokumentasjon av innbyggernes preferanser vanlig også ved KSS –Kommunestyrevedtak, ja eller nei, søknad til KRD –Nasjonal behandling i regjeringen (hvis enige) Stortinget (hvis uenige) Gjennomføringsfase (lovregulert) (1,5-2 år ideelt) –Fylkesmannen kaller KS sammen (navn, antall representanter, sammensetning av fellesnemnd, revisjon, fellesorganer for gjennomføring) –Fellesnemnd i funksjon fram til konstituering av nytt KS (styrer omstillingen, budsjett/økonomiplan, tilsettingsmyndighet etc) –Valg til nytt KS v/enten KS-valg (2015) eller ST-valg (2017) Iverksetting og driftsfase –Konstituering av nytt KS 1.1.2016 eller 1.1.2018

37 Iverksetting fra 1.1.2016 blir for tøft? 1.Retningsvalg 16.juni 2016 2.Supplerende utredninger høsten 2014 inkl. avklaring fra Andebu og lokale prosesser i kommunene 3.Kommunestyrebehandling og søknad KMD januar….? 4.Nasjonal behandling og svar fra KMD, inkl. høring … april 2015? 5.Opprettelse av fellesnemnd fra … mai 2015? 6.Valg til nytt kommunestyre - September 2015: Konstituering 1.1.2016 - Forlenget KS-periode og ekstraordinært KS-valg til 2016? Konstituering 1.1.2017 => Gir mer tid, fortsatt frontkommuner - Samtidig m/Stortingsvalget i 2017? Konstituering 1.1.2018

38 Tentative svar på problemstillinger 1.Er SAS en vabisk løsning? Ja, sannsynligvis, men forutsatt grenseregulering i nord, Andebus valg viktig, men neppe kritisk 2.Hvilke krav stilles til utredning av ulike alternativer? Kommunene må forholde seg til nasjonale kriterier/inndelingsprinsipper og nasjonal prosess, inkl. krav i inndelingsloven 3.Finnes andre alternativer som Stokke fortsatt bør vie oppmerksomhet? Ja, hvis Stokke kommunestyre, Tønsberg, staten eller andre berørte aktører tar initiativ, det som ikke kommer fram i forarbeidet kan komme i den formelle høringen 4.Hva kan være kritiske hensyn som må vurderes? Tettstedsoppsplitting Vear og Sem, Tønsberg som flerkommunal byregion, nærings- og utviklingspotensialet i SAS, framtidig løsning innenfor helse og sosial, behov for tjeneste- og plansamarbeid, innbyggernes tilhørighet og orientering 5.Bør en evt. frontkommune etableres fra 1.1. 2016 eller 1.1.2018? Begge deler kan være mulig, 2016 blir veldig travelt, særlig hvis Andebu skal med, 2018 kan gi vakuum, 2017 kan være beste alternativ


Laste ned ppt "Veivalg og prosess for frontkommunen Stokke Foredrag for kommunestyret Stokke 11.mai 2014 Av Geir Vinsand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google