Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske prinsipp i helsevesenet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske prinsipp i helsevesenet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske prinsipp i helsevesenet
Eksemplifisert ved sjukepleie til kvinner som innlegges til provosert abort HSH Undervisning 2t. etikk kull 2005 jan Benny Huser

2 Sjukepleie dreier seg (ofte) om verdivalg
Klinisk medisinsk etikk ”Praktisk og løsningsorientert disiplin rettet mot å identifisere, analysere og løse etiske problemer i klinisk medisin og sjukepleie” (Reuter mfl Kap. 3) ”En etisk vanskelig situasjon er en situasjon der det er problematisk å vite hvilke(n) verdi(er) som skal eller kan realiseres, og dermed hva som er det riktige å gjøre for å oppnå det beste for pasienten” (Slettebø, 2002:152)

3 Utfordringer og forventninger
Kunnskap – fag, fakta Sjukepleie Lover Juss Forskrifter Regler Etikk Holdninger Verdier Følelser (Slettebø 2005 Kap 2,3,6,7; Brinchmann 2005 Kap 5,9)

4 De fire prinsippers etikk
Etisk rammeverk til bruk i særlig i vanskelige situasjoner i klinisk hverdag Beauchamp og Childress (am.) 1970-tallet Basert på enighet om 4 plikter Plikten til å gjøre godt mot andre ikke å skade andre respektere autonome personers beslutninger behandle tilfeller likt og til å fordele ressurser rettferdig

5 4 etiske prinsipp i helsevesenet
Velgjørenhetsprinsippet Ikke-skadeprinsippet Henger sammen, må ses i sammenheng Autonomiprinsippet Vilkår for pasientautonomi: Kompetent pasient. Konsistent ønske. Frihet fra ytre press. Adekvat informasjon. Sjukepleier skal innhente pasientens samtykke til sjukepleie: Forutsetter frivillighet. Er basert på informasjon. Samtykkets form. Samtykkekompetanse . Rettferdighetsprinsippet

6 Kort om prinsippene Alle like viktige eller rette
Skal bringe nødvendige etiske relevante saksforhold på bordet Uenighet om løsningsforslagene opptrer ofte Overflatiske i forhold til etisk teori og filosofi Prinsippene skal tjene til å beskytte verdiene menneskets ukrenkelighet, liv og likeverd Kritikk fra sjukepleieteoretikere: Dekker ikke omsorgsetikk og nærhetsetikk

7 Pasientsentrerte etiske prinsipp i sjukepleien
Forslag til positivt formulerte pasientrettigheter, og hvilke plikter disse medfører for sjukepleier (Grunnleggende sykepleie 2005, Gyldendal, bind 1 side 182) Sjukepleie er en relasjonell virksomhet, det er et møte mellom to personer. Mellommenneskelige relasjoner basert på et motiv om å hjelpe den andre er det moralske fundamentet som profesjonell sjukepleie bygger på. Pasienter må ha mulighet til å knytte mellommenneskelige bånd av varighet til hjelpere i den grad slike bånd har terapeutisk betydning.

8 Forts. Det må alltid i en vanskelig ressurssituasjon være en mulighet for å ta hensyn til det enkelte menneskets individuelle behov når disse er relevante for pasientens helsesituasjon. Tid er en verdi i pasientomsorg. Også hjelperen har en integritet som må ivaretas. Profesjonell omsorg må bygge på et prinsipp om forsvarlighet; minimumsgrense for etisk forsvarlig omsorg Omsorg for alvorlig sjuke og døende Respekt, omsorg, faglig kyndighet Opplevelse av tid og betydning

9 Case Line (24 år) er gravid, men svangerskapet var ikke planlagt. Forholdet mellom henne og barnefaren er ikke fast etablert, og hun er svært usikker på om han kommer til å stille opp dersom hun får barnet. Hun har nettopp avsluttet utdanningen og begynt i sin første jobb. Line har tenkt fram og tilbake og vurdert ulike løsninger. Hun har forestilt seg selv som mor og som den som avslår moderskapet. Line ønsker seg barn. Samtidig er hun i en fase der hun planlegger livet sitt, og på dette tidspunktet synes det veldig vanskelig for henne å ta omsorgen for dette barnet. Det blir tårer, våkenetter og samtaler med nære og fortrolige.

10 Case forts. En dag sitter Line, nesten 9 uker gravid, i sjukehuskorridoren og venter på å bli tatt i mot som abortpasient. Hun har ikke vært på sjukehus før, men en nær venninne har fortalt henne om sin abort. Etter innleggelse og svangerskapsavbrytelsen blir Line intervjuet om det å ta abort: Hun hadde gruet seg på forhånd Hun fikk korrekt behandling, men opplevde få omsorgsfulle helsepersonell

11 Line sier: ”I og med at du skal ta abort, så regner du jo med at det er de ikke så veldig glad i. Du er redd for at de skal se ned på deg, for at du føler deg så ydmyket på en måte”. ”Den dagen du kommer og skal gjennomføre det, det var hardt (..) Det er veldig vanskelig å be om medmenneskelighet når man føler seg så sårbar liksom (..) Der fikk jeg ikke noe medfølelse og varme, det var bare kaldt.”

12 Problemstilling Hvordan skal vi forholde oss i abortsjukepleiesituasjonen? Hvordan møte Line (kvinner) som innlegges for å ta abort? Hvilke hensyn er sjukepleier pliktig til å ta i sjukepleieutøvelsen? Hva bør sjukepleier gjøre, og hvorfor det?

13 Fra etiske prinsipp til praktiske løsninger
Identifisere og avgrense det sentrale problemet Samle flest mulig relevante fakta Identifisere relevante verdier Avgjøre hvilket prinsipp som bør ha forrang i situasjonen Avgjøre hvilke av de involverte parter man bør ta mest hensyn til (Slettebø 2000:27)

14 1. Identifisere og avgrense det sentrale problemet
Er dette et etisk og moralsk problem? Et problem Line føler og konstruerer? Hva er kjernen i problemet? Hvorfor er det etisk vanskelig situasjon eller dilemma? Trengs det mer informasjon for å fastslå hva som er det sentrale problemet?

15 2. Samle flest mulig relevante fakta
Line kommer til et system som tillater selvbestemt abort, men der vi alle (kanskje) har våre meninger som hva som rett og galt. Hva forventet Line (som ikke ble oppfylt)? Og hva utfordret sjukepleierne (som ikke ble taklet)? Hva er Lines rettigheter? Hva er sjukepleierens plikter? Hvilket ansvar for Lines opplevelse? Hvordan ivareta Lines følelser og opplevelser som abortpasient? Hvordan ivareta sjukepleierens holdninger og følelser?

16 2 forts: Rettighet, krav og plikt ved abort
Abortsøkende kvinner har: Krav på å få utført sikker og trygg abort så fort som mulig Krav på informasjon, veiledning og rådgivning Rett til å be om eller avslå dette Sjukepleieren har: Plikt til å yte hjelp og sjukepleie til kvinner som begjærer abort Rett til å søke samvittighetsfritak (reservasjonsrett)

17 2. forts: Abortloven Hovedregel er selvbestemt abort:
”Finner kvinnen, etter at hun har fått informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter § 5 (…) at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke (…)” (§ 2) (… kvinnen skal få) ”opplysning om inngrepets art og medisinske virkninger” (… informasjon utover dette skal bare gis) ”dersom kvinnen ber om det” (§ 5).

18 2. Forts: Samvittighetsfritak ved abort
”Ved organiseringen skal det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep” (§ 14) ”Ved medikamentell abort gjelder retten til fritak for helsepersonell som (…) foreskriver eller administrerer medikamenter i forbindelse med svangerskapsavbruddet. Dette gjelder selv om kvinnen selv inntar medikamentene” (…) ”Retten til fritak gjelder ikke for helsepersonell som gir kvinnen stell og pleie før, under og etter svangerskapsavbruddet” (Forskrift § 15)

19 3. Identifisere relevante verdier
Respekten for Lines egenverd og hennes rett til selvbestemmelse som gravid i 9. uke Lines rett til medbestemmelse i sjukepleiebeslutninger ved innleggelsen Sjukepleierens faglige autoritet Omsorgsverdier Andre

20 4. Avgjøre hvilket prinsipp som bør ha forrang i situasjonen
Autonomiprinsippet (pliktetisk) Lines selvbestemmelse? Er Line i en sårbar situasjon, evt. hvorfor? Har Line avgitt informert samtykke? Hva har hun samtykket til? Og ikke samtykket til? Hvor lenge gjelder hennes samtykke? På hvilken måte kan Line gi sitt samtykke til de sjukepleietiltakene som sjukepleieren foreslår? Er Line utsatt for ytre press fra sjukepleier på noen måter? Hvilken makt og autoritet hevder sjukepleier? Hvor hardt skal sjukepleier stå på for å få tiltaket gjort? Hvilke avslag skal sjukepleieren akseptere eventuelt?

21 4. forts: Autonomiprinsippet
Sjukepleierens autonomi: Har sjukepleieren rett til å bestemme om og når han/hun vil gi hjelp, og i så fall hvilken type hjelp til Line? Kan sjukepleier nekte å pleie pasienten? Hvorfor kan det være aktuelt, og hvordan kan det la seg gjøre å bli fritatt? Sjukepleieren kan øve makt og press overfor Line, men kan sjukepleieren på noen måter komme i rollen som undertrykt selv? Av pasientene i omsorgsrelasjonen, av kollegaer, av helsevesenet som system?

22 4. forts: Helsevesenprinsipp
Rettferdighetsprinsippet (pliktetisk) Hvordan ta hensyn til abortpasienter når det er travelt? Velgjørenhets- og ikke-skade prinsippene Hvilket ansvar for Lines fysiske og psykiske sider ved provosert, selvbestemt abort? Hvordan kan oppholdet påvirke kvinners helhetlige abortprosess?

23 4. forts: Omsorgsetiske prinsipp
”Grunnlaget for all sjukepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet” (YR, § 1, side 5) - Hva kan det bety for ”Line”? Omsorgsrelasjon som møte mellom 2 likeverdige personer: Hvorfor kan det å respektere og anerkjenne den andre bidra til ”å løfte” Line? Hensyn til individuelle behov: Hvordan ivareta Lines tanker om graviditet, valg og abort? Tid: Hvorfor er Lines opplevelse betydningsfull, og hvordan kan det bli ivaretatt? Hvilken betydning har tid for Lines opplevelse av omsorg eller ikke-omsorg? Sjukepleierens integritet: Hvorfor og hvordan ivareta sjukepleierens faglige og personlige integritet, samvittighet, livssyn, syn på abort, følelser for fosteret/livet etc. her?

24 5. Avgjøre hvem av de involverte parter man bør ta mest hensyn til
Line Sjukepleieren Andre pasienter Konklusjon? Vanskelig å trekke en entydig konklusjon ut fra en case. Gjøre grundig kartlegging av mange forhold ved pasienter og situasjon. Forslag til løsning? Hva ville vi gjøre i møte med Line?


Laste ned ppt "Etiske prinsipp i helsevesenet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google